ಸಂಧಿ ಪದ್ಯ
ಅಡಿಯವನವನಿಯೊಳೂಱಿ ೨೮
ಅತಿಕುಲೀನನನುಜ್ಜ್ವಲ ನ ೧೧
ಅದಱಿನಾರುಜುಯುತಗೆ ೬೦
ಅದಱಿ ನಿನ್ನುವನೊಲ್ಲದು ೧೨ ೩೯
ಅದಱಿನೀನವನಳಬಳ ವನಱಿ ೯೧
ಅನಘರಜರನುಬದ್ಧ
ಅನವರತ ಪಾತಾಳದಹಿಕಾ ೨೧
ಅನುದಿನವು ಬಂದಾಕುದೇವತೆ ೫೪
ಅರಮನೆಗೆ ಗಜ ಮಗುೞೆ ೧೦ ೨೦
ಅರಲ ಬಾಣಕೆ ಗಱಿಯ
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಚರರಿತ್ತ ೧೫
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಜಲಕೇಳಿ ೧೦ ೧೧
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಜೀವಂಧರನು ತ ೧೨ ೧೦
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಜೀವಂಧರನು ೧೪
ಅರಸ ಕೇಳ್ ತಾಯೞಿದ
ಅರಸ ಕೇಳ್ ದೃಢಮಿತ್ರ ೧೨ ೪೭
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಬಲಧೈರ್ಯ ೧೪
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಬೞಿಕಿತ್ತ ೧೩ ೧೧
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಮಣಿಖಚಿತ ೨೫
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಮೊದಲೆಚ್ಚ ೩೧
ಅರಸ ಕೇಳ್ ವಿಜಯಾವತಿ ೪೩
ಅರಸ ಕೇಳ್ ವಿಷಯಾತುರನು
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಶುಕಪತಿಯ ೧೦ ೩೩
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಶ್ರೀದತ್ತ ೧೦
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಸತಿ ಸಕಲ
ಅರಸ ಕೇಳ್ ಹರಿಮಕರ
ಅರಸ ಕೇಳಾ ಗೋಕುಲಾಧೀ ೧೬
ಅರಸ ಕೇಳಾ ತರುಣಿಯ ೧೩
ಅರಸ ಕೇಳಾತೆಱದಿ ಸತ್ಯಂ
ಅರಸ ಕೇಳಾಪಂಚಮಂತ್ರೋ ೧೦
ಅರಸ ಕೇಳಾ ಪರಿಯಿನಂದು ೫೪
ಅರಸ ಕೇಳಾಪುರದ ವೈಶ್ಯರಿ ೩೫
ಅರಸ ಕೇಳಾಪುರದಿ ವಾಣಿಜ
ಅರಸ ಕೇಳಾಬನವ ಜೀವಂ ೧೬
ಅರಸ ಕೇಳಾಮತ್ತಗಜವತಿ ೧೦ ೧೮
ಅರಸ ಕೇಳಾಮದನನಾತನ ೧೧
ಅರಸ ಕೇಳಾ ವಿಷಯ
ಅರಸ ಕೇಳೀಪರಿಯ
ಅರಸ ಕೇಳಿಂತವನಿಪಾಲ ೮ – ೯ ೬೩ – ೩೬
ಅರಸ ಕೇಳಿವರೆನ್ನ ಸಖರೀ ೧೨ ೧೫
ಅರಸ ಕೇಳು ಕುಮಾರ ೧೫ ೪೪
ಅರಸ ಕೇಳೈನೂರ್ವರಿಗೆ ೫೨
ಅರಸ ಕೇಳೈ ಬೞಿಕ ೧೬ ೪೨
ಅರಸ ತನ್ನಯ ದೇಶದೊಳು ೬೫
ಅರಸನಬಲೆಯನಿಂತು ೮೮
ಅರಸನಕ್ಷಿಯೊಳುದಕವನು ೧೬ ೬೨
ಅರಸನಾಶ್ರಿತಜನವ ತನ್ನಯ ೪೪
ಅರಸನಾಶ್ರೀದತ್ತನನು ಸ ೧೭
ಅರಸನಾಸತ್ಯಂಧರನು ಮ ೧೩ ೧೬
ಅರಸ ನಿನ್ನ ಮುಖೇಂದು ೧೨ ೩೨
ಅರಸ ಹೊಕ್ಕೆಡೆಯರುಣ ೯೪
ಅರಸಿ ಸಹಿತಾಸ್ಥಿತಿಯ ನೃಪನಿ ೧೫
ಅರಳ ಸರಳೈದೊಂದು ಬಿಲ್ಲೆಂ ೬೦
ಅರಿಯನೊಂದಿಹನಱಿಯದುದ ೯೦
ಅರುಹನನುಹೃತ್ಪದ್ಮದಲಿ ತಂ ೪೭
ಅರುಹಭಕ್ತಿಯೊಳಾ
[ಪ್ತ]
೪೬
ಅಲಕಿ ಮುಂದೈದಡರೆ ೧೭ ೪೩
ಅಲರ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿರಲು ೧೬ ೨೧
ಅವನಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಸಂಸಾ ೯೮
ಅವನಿಯಲಿ ತಾ ಗಳಿಸಿದು
ಅವ್ಯಯನನಂತಾತ್ಮನ ೧೨
ಅಳಕತತಿ ಕೃಷ್ಣಾಭ್ರ ನೂಪುರ ೩೭
ಅಳಕವಳಿ ಕುಚ ಚಕ್ರವಾನನ ೧೬ ೩೯
ಅೞಲಬೇಡೆಲೆ ವೈಶ್ಯ ನೀನಿದ ೩೬
ಅೞಲಿದೊಡೆ ಫಲ ೪೨
ಅಳಿಗಳಳಿಗಳವಟ್ಟುವಂದದ ೧೬ ೫೬
ಅಳಿಗಳಾಕೆಯ ಕುಂತಲವ ಕಂ ೨೦
ಅಳಿ ಮೊರೆಯೆ ಪಿಕ ೧೬ ೨೫
ಅಳಿಯನಳವಾಕಾರಕಾನೃಪ ೧೫
ಅಳಿಯು ಸಲೆ ಪೂಗಾಶ್ವ ೧೭ ೬೭
ಅಳಿ ಸಕಲ ಪುಷ್ಪಗಳ ೧೭ ೫೫
ಅಕ್ಷಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ೧೨ ೧೨
ಅಂದೆನಗೆ ಯಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಸಾ ೧೧ ೨೨
ಅಂಬುಜಾನನೆ ಭೂಮಿಪ ೨೮
ಆ ಕುಮಾರಕರಾಪುರದ ೧೨ ೧೩
ಆಕೃತಿಗತಿಸ್ತಂಭ ಸಹಿತಾ ೩೧
ಆತನೂಜೆಯನಾಪುರ ೧೨
ಆದೊಡೇೞೆಂದಾನೃಪಾಲಾಂ ೨೬
ಆ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ ೧೦
ಆನನಾಬ್ಜದ ಗುಣಮಣಿ ೪೭
ಆ ಮಯೂರದ ಯಂತ್ರ ೪೩
ಆ ಮಹಾಚಂದ್ರೋದಯ ೧೯
ಆಮಹಾಪುರುಷನ ೧೪ ೨೯
ಆಮಹಾಮಂದಿರದೊಳವನೀ ೪೧
ಆ ಮಹಾಮೇರುವಿನ ದಕ್ಷಿಣ
ಆರಮಣಿ ಜೀವಂಧರನ ಸಾ ೧೨ ೨೮
ಆರ ರಾಜ್ಯವ ಕೊಂಡೆನೋ ೭೮
ಆ ಲಲನೆಯರಿಗನಿತು ೧೬ ೩೭
ಆ ಲಲಿತನಂದನ ವನ ೧೬ ೧೬
ಆವ ಕಾಲದೊಳಾವ ೮೭
ಆ ವಣಿಗ್ವರನದನು ತತ್ಪ್ರೇ ೩೭
ಆ ವಸಂತಾಗಮ ದೊಳಾಭೂ ೧೬ ೩೨
ಆ ವಿಷಯದವನಿಯೊಳು ೧೫
ಇಟ್ಟ ನವಚಂದನದ ೧೭ ೩೩
ಇತ್ತ ಧನ ಋಣವಹುದು ೩೭
ಇತ್ತಲಾನಿಹೆನೆಂದ ೧೩
ಇತ್ತ ಸುರಮಂಜರಿಯ ೧೪ ೩೨
ಇತ್ತುದೊಂದರೆಕಾಸು ೧೭ ೭೪
ಇಂತು ಬೆಂಬೞಿ ೧೯
ಇಂತು ವಿದ್ಯಾಧರನ ೧೨ ೪೪
ಇಂತೆಸೆವ ವಿಷಯದೊಳು ೧೮
ಇದಕೆ ತಂತ್ರಿಯ ದೋಷ ೧೨
ಇದು ವಿನಮದಮರೇಂದ್ರ [ಪ್ರತಿ ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಾಲು]
ಇಂದು ಕಾಂತೋಪಲ ೧೦ ೪೨
ಇಂದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನೆಂಬನ ೮೭
ಇಂದುಮುಖಿ ಕೇಳ್
ಇಂದುಮುಖಿಯರು ೧೬ ೨೩
ಇಂದುಮುಖಿಯಾವಿರಹ ೧೪
ಇನನುದಯವಾಗಲ್ಕೆ ನಿದ್ರಾಂ ೨೪
ಇನಿಯನಸ್ತಮಿಸಿದನು ೧೭
ಇನಿಯ ಬಾರದೆ ಹೊತ್ತು ೧೭ ೭೭
ಇರುಳು ಬಂದವನಿವ ವಿಚಾರಿಸು ೨೯
ಇವನ ನಾ ಸರಿಮಾಡಿ ೧೫ ೫೦
ಇವನು ಜೀವಂಧರನ ೧೫ ೧೮
ಇಷ್ಟವಾಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ೨೨
ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳಖಿಳ ೧೧ ೧೭
ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳಾ ೧೨
ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳಾ
ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳಿಂತು
ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಶಿಷ್ಯನ ೯೨
ಇಳೆಯಪತಿ ಕೇಳೆನ್ನ ೩೮
ಇಳೆಯೊಳಖಿಳ ಕಳಾವಿದತೆ ೭೦
ಇಳೆಯೊಳೀಸುತನಿಂದೆ ೩೬
ಇಳೆಯೊಳುಡಿದೊಱಗಿರ್ದ ೨೮
ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ೧೮
ಈತ ಮರ್ತ್ಯನು ದೇವನಲ್ಲ ೪೯
ಈ ತೆಱದಿ ಕಾಲ್ಗೆಡೆದ ೭೦
ಈ ತೆಱದಿ ಜೀವಂಧರನ ಸು ೧೦ ೧೦
ಈ ತೆಱದಿ ಸಾರಲ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಮ ೪೮
ಈ ಮಹಾತ್ಮಕ ವಾರ್ಧಿ ೧೫ ೩೮
ಉದರದರ್ಭಕನಖಿಳ ೩೮
ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವದೊಳ ೧೫ ೪೩
ಉರಗನಾಥಗಹಿತ್ವವನು ಕೇ ೫೦
ಉರಿಯ ಸೈರಿಸಲಾಱೆ ೧೦ ೩೯
ಉರಿಯೊಳಾಜ್ಯವನೆಱೆದ ೧೦ ೪೩
ಉರಿವ ಶಿಖಿಗೆ ಸಮೀರಣ ೬೬
ಉರುತರದಿ ಪದ್ಮಾಸವನನು ೯೯
ಉರ್ವರೆಯೊಳನುನಯ ೧೨
ಎನಗೆ ತಕ್ಕನುರೂಪ ೧೨ ೨೯
ಎನಗೆ ಸುತನಿಂದುದಯಿಸಿದ ೫೧
ಎನಲರಸ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ೩೩
ಎನಲಿದೆನಿತೆನಲಾಸರೋಜಾ ೧೪ ೧೨
ಎನಲು ಕಾರ್ಯವಿದೇನು ೧೩ ೨೪
ಎನಲು ನಂದಾಢ್ಯಕನ ೧೨
ಎನಲು ಭೂಮಿಪ ೫೦
ಎನಲು ಮಗಧನೃಪಾಲ
ಎನಲು ಮತವಹುದೆನುತ
ಎನಲು ಯಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನ ೧೧ ೧೨
ಎನುತ ಜೀವಂಧರನು ೫೫
ಎನ್ನ ಪತಿ ಸಜ್ಜೀವದಲಿ ಛ ೧೩
ಎರಡು ಚೂರ್ಣವನಱಿವ ೧೦ ೧೨
ಎಲವೊ ನೀನಿರುಳೀ ೩೦
ಎಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿದ ನೃಪ ೧೨
ಎಲೆ ಕುಮಾರಿ ಸಮಸ್ತ ೫೭
ಎಲೆ ಮಗನೆ ತನ್ನಳ ೧೩ ೨೨
ಎಲೆ ಮಗನೆ ನಾನೀಸು ೧೮ ೧೦
ಎಲೆ ಮಹಾತ್ಮಕ ನೀನಖಿಳಕಲೆ ೧೪ ೨೫
ಎಲೆ ವಣಿಗ್ವರ ಕಾಮಿನಿಯ ೩೧
ಎಲೆಲೆ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಬಱಿದೇ ೬೧
ಎಸೆವ ಭ್ರೂಚಾಪದ ೪೦
ಎಸೆವ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳ ೫೧
ಎಳಸಿ ಸವತಿಯ ಗಾಡಿಗಿನಿಯನು ೧೬ ೬೦
ಎಳಸಿ ನೋಡಿಯೆ ನೋಡಿಸುವ ೧೭ ೪೦
ಎಂದಖಿಳವಿದ್ಯೆಯ ವಣಿಗ್ವರ ೬೬
ಎಂದನೇಕಸ್ತುತಿ ಸಹಸ್ರ ೧೧ ೨೭
ಎಂದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನು ೪೦
ಎಂದು ಗಂಧೋತ್ಕಟನು ೧೧
ಎಂದು ಧನವನು
ಎಂದು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ೮೫
ಎಂದು ನೆನೆದು ಕುಮಾರ ೨೧
ಎಂದು ನೃಪನೀಮತವ
ಎಂದು ರಾಜಘ್ನವನು ೫೧
ಎಂದು ಸುರಪನ ಸಂಪದಕೆ ೧೮
ಎಂದು ವೇಸಿಯನುೞಿದು ೨೨
ಎಂದೊಡಾನೃಪನಿವಹ ಹರದನ ೧೫ ೪೧
ಎಂದೊಡಾನಿಹುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ ೧೮ ೧೨
ಒಡವೆಯುಳ್ಳಂದಾತ್ಮಜೆಯ ೧೭ ೬೩
ಒಂದಡಿಯನಿಳೆಗೂಱದಿಹ ನಿ ೧೨
ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ ರಿಪು ೧೫ ೪೫
ಒಂದು ದಿನ ಘನಕಾಷ್ಠ
ಒಂದು ದಿನ ಜೀವಂಧರ ೧೮
ಒಂದು ದಿನ ಮಿತ್ರಾಳಿ ೧೪ ೧೦
ಒಂದು ದಿನ ವನಪಾಲಕನು ೧೬
ಒದೆಯೆ ದುಷ್ಟನು ತೆರದಿ ೧೬ ೨೨
ಒಬ್ಬನೊಳು ಮಾತಾಡುತೊಬ್ಬಗೆ ೧೭ ೬೮
ಒರೆಯದಷ್ಟಾಪದದ ವರ್ಣಾಂ ೨೮
ಒಸಗೆದಂದಂಗಂಗ ಚಿತ್ತವ ೩೮
ಒಳ್ಳಿತೈ ಕೈಚಳಕ ಸರಿ ನಿನ ೧೫ ೪೬