ಓಲಗದ ದಂತಿಗಳ ಮದಧಾ ೫೦
   
ಕಚವಲುಗೆ ನಡು ಬಳುಕೆ ೧೬ ೧೮
ಕನಕದಲಿ ಸಮದಖಿಳ ಸಚಿವರ ೪೦
ಕನ್ನೆ ನೀನಾದರೆ ವಧೂ ಮಣಿ ೧೨ ೩೦
ಕರದ ಕಂಕಣಸೂಡ ೩೧ – ೬೦
ಕರದ ಕುಸುಮದ ೧೬ ೬೪
ಕರದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯ ೧೭
ಕರದ ತೆಪ್ಪದೊಳೊಸೆದು ೧೬ ೪೦
ಕರದ ಮಣಿಮಯ ವೀಣೆಯಲಿ ೨೨
ಕರಿತುರಗ ಮಹಿಳಾದಿ ೨೪
ಕರಿತುರಗ ರತ್ನಾಭರಣ ವೈ ೧೮
ಕಮಲವೇ ಕಮಲಾನುರಕ್ತನ ೨೪
ಕರ್ಮಗಳನೊಡೆದುೞಿದು ೧೪
ಕರಿ ಮಸಗಿ ಗುಣಮಾಲೆ ೧೦ ೧೯
ಕರಿಯೆ ಕರಿಪತಿಯಾನನನು ೨೧
ಕಱುವ ಕಾಣದೆ ಮಗುೞ್ದು ೨೭
ಕರೆದು ಸತಿಯಾಕಪಟಿಯನು ೧೪ ೧೯
ಕರೆಯ ಕೇಳನು ಸಮ್ಮುಖ ೫೩
ಕರೆಸಿ ಗಂಧೋತ್ಕಟಗೆ ೧೦ ೫೦
ಕಲಶಕುಚದಿಟ್ಟೆಡೆಯೊಳ ೬೯
ಕಾಮುಕಗೆ ದುರ್ವಾದಿ ೮೩
ಕಾಲು ಹೊೞೆಯನು ದಾಟು ೧೫ ೪೨
ಕಾಲೊಳವನಿಯ ನಣೆದು ೨೫
ಕಾಹು ಮಿತ್ರನೊಳಾಯ್ತು ೧೬ ೩೧
ಕಿಡುವ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನೀನಿಂ ೧೨ ೨೨
ಕೀರ ಮೃದುಫಲ ರಸ ೬೬
ಕುಟಿಲದೆಡೆ ವೈಶಿಕದ ೩೯
ಕುಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಯೆ ತಾಳಿ ೧೬ ೨೮
ಕುಮುದ ಕೇಸರಿನೇತ್ರ ೬೩
ಕುರುಳು ಭಾಳದೊಳಾಡೆ ೧೪
ಕುಲಗಿರಗಳಂ ತಂದು ೨೦
ಕುಶಲತೆಯೊಳಾವೀಣೆ ೧೫
ಕುಶಲತೆಯೊಳಂಭೋಜ ೫೮
ಕುಸುಮ ಕಾಲದೊಳರಲು ೪೧
ಕುಸುಮ ಕೋದಂಡ ೧೭ ೩೨
ಕುಸುಮದೋಲೆಯನಿಟ್ಟು ೧೭ ೩೪
ಕುಸುಮಮಾಲೆಯ ಧರಿಸು ೧೫ ೩೧
ಕುಸುಮಶರನಿಭಕುಂಭ
ಕುಂದುವಿಂದುವನೊಂದುವು ೧೦ ೪೧
ಕುಂದು ಹೆಚ್ಚುಂಟೆಂಬುದ ೧೧
ಕುಂಭಿಣೀಶರ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ವಿ ೫೯
ಕೂಟಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆಯ ೮೨
ಕೆಲಬರನು ಸತಿ ರೂಪಿನಲಿ ೧೫ ೩೫
ಕೆಲನ ನೋಡುತ ಮುಡಿಯ ೧೭ ೧೭
ಕೆಲರಕೃತ್ಯದ ಭೀತಿಯಲಿ ೨೫
ಕೆಲರು ಖಳನಿವನೆಂದ
ಕೆಲರು ದೆಸೆಗೆಟ್ಟೋಡಿದರು ೩೪
ಕೆಲರು ಸೊಬಗಲಿ ನೋಡಿದಳು ೬೮
ಕೆಲವರನು ಧನುವಿನಲಿ ಕೆಲಬರ ೯೨
ಕೆಲವು ಕಾಲಕೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪೊಂ ೧೨
ಕೇಕಿಯಂತ್ರವ ಗೆಲಿದ ಪುಣ್ಯ ೧೫ ೩೩
ಕೇಳಿ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಗೆಯ್ಯುತೆದ್ದು
ಕೇಳು ಮಗಧನೃಪಾಲ
ಕೇಳು ಮುದದಿಂ ಮಗಧ
ಕೊರಗಿ ಬೆಂಬೞಿದಳವೞಿದು ೧೪ ೧೮
ಕೋಪವೇ ಚಾಂಡಾಲ ೮೯
ಕಂಬುಕಂಠೆಯ ತುಱುಬು ೧೬ ೫೯
ಕೆಂದಳಿರ ಕುಟುಕಿತ್ತು ೧೭ ೫೨
ಕ್ರೂರ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನ ಕೈ ೧೫ ೫೪
ಕ್ರೂರನಾಗದೆ ಬಂಧುಜನ ೭೭
ಕ್ರೂರನಿಗೆ ಕುಟಿಲಾತ್ಮನಿಗೆ ೫೯
ಕೃತಶೈಲದ ಮಂಟಪದೊಳಾ ೧೬ ೧೭
ಕೃತಿಗೆ ನಾಮ ವಿಶುದ್ಧಗುಣನ ೩೪
   
ಖರ ಸುಗಂಧವ ಹೇಱಲದಱಂ ೨೦
ಖಳ ನುಡಿಯಲಾಸ್ಥಾನ ಶೋಕದ ೫೬
ಖ್ಯಾತ ಜೀವಂಧರನ ಬಿಲುವಿ ೧೨ ೪೬
ಖ್ಯಾತಿಯಲಿ ರಘುರಾಮನನು ೧೮
ಖೂಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಖಿಳ ನೃ ೧೫ ೪೦
ಖೇದ ಮದ ರತಿ ಮುಳಿಸು ೮೩
   
ಗಜ ಹೊಱುವ ಭಾರವನು ೧೮ ೧೧
ಗರುಡನನು ನೀರೊಳ್ಳೆ ೧೧
ಗರುಡ ನಭ್ರವನಡರೆ ೩೩
ಗರುಡಮತದಿಂದಲ್ಲದಹಿ ೧೨
ಗರುಡವೇಗನ ಬೀೞು ೧೯
ಗರುವ ಗತಿಗಳೊಳಿಂತು
ಗರುವ ಗತಿಯಿಂದಾಕುಮಾರ ೧೧ ೨೩
ಗರುವತನ ಹಿಂಗಿದುದು ೧೦ ೨೫
ಗಾಣಿಯನು ಮೃದುಪಾಣಿಯನು ೧೫
ಗಿರಿಶನಟ್ಟಿದನೊತ್ತೆಗೆಂದೇ ೧೬
ಗಿರಿಶನರ್ಧಾಂಗದಲಿ ಮುರಹರ ೨೮
ಗಿಲಿಕೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳ ೧೬ ೨೦
ಗಿಳಿಗಳೊಪ್ಪದಿ ಪಾಡಿ ೧೬ ೧೫
ಗಿಳಿಯೆಱಗದೆಳಗೊಂಬೊ ೧೭
ಗುಣಿಯನಬಲಾಮಣಿಯ ೫೫
ಗುರುಕಟಿ ಸ್ತನ ಸೋರ್ಮುಡಿಯ ೬೧
ಗುರುಕುಚದ ಮದದಂತಿಗಳ ಘನ ೪೧
ಗುರುಕುಚಂಗಳ ಭರಕೆ ೮ – ೯ ೩೪ – ೧೯
ಗುರುಪಯೋಧರಮಂಡಲದ
ಗುರಂಯತೀಂದ್ರರ ಬಾಧೆಯನು ೨೦
ಗುರುವಿಗಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನನು ೫೮
ಗುರುವಿಬುಧ ಪಿತೃಮಾತೃ ೮೧
ಗೋತ್ರಧೈರ್ಯನಕಾಂಕ್ಷನಮಳ ೧೬
ಗೌಳ ಗರುವಿಕೆಗೆಟ್ಟನಾ ೧೫ ೨೫
   
ಘನದಶನೆ ಲಂಬೋಷ್ಠಿ ೧೭ ೮೧
ಘನ ಮುಖಾಂಗುಳಿ ಕಪಿಲ ೧೭ ೪೪
ಘನರಜೋಮಯ ಬಿಸಜ ೨೬
ಘೋರಭವವಾರಾಶಿತೀರೋ ೧೦
   
ಚತುರವಿಟನ ಸಮೇತ
ಚತುರ ಗುಣಮಾಲೆಯ ೧೦ ೧೪
ಚರಣ ತುಂಬಿದ ಮೃದು ೧೨
ಚರಣಶೋಭೆಗಳಿಂದ ನೇವುರ
ಚರಿಸದಿರಿ ನೀವೆಂದು ಬಾಗಿಲ ೧೭ ೧೮
ಚಲ್ಲಣವನಳವಡಿಸಿ ಜಾಱಿದ ೧೬ ೬೧  
ಚಳತುರಂಗದ ತೆರೆಯ ೧೫ ೧೧
ಚಾರುಚೂತವೆ ಚೂತಬಾಣಾ ೨೨
ಚಾರುಚಂದ್ರಿಕೆಯೊಳು ಕಳಂಕವ ೩೪
ಚಾರುಚಂದ್ರಾತಪಕೆಯೊಸರ್ವುದೆ ೬೫
ಚಾರುನಾಸಿಕದ ಚಂಪಕದ ಮೃ ೩೬
ಚಾರುಪದ್ಮಾನನದ ಲಲಿತ ಚ ೧೬
ಚಾರುಮಣಿಕಂಕಣಝಣಝಣ ೩೫
ಚಾರುಯಕ್ಷಾಧೀಶ ನೆಗೞ್ದುಪ ೧೪
ಚಾರುರವಿಶಶಿವೀಧಿಗಳ ವಿ ೨೧
ಚಾರು ಸ್ವರ್ಗದ ಸೌಖ್ಯವೋ ಸಂ ೬೨
ಚಿತ್ತಜನ ಮಾಸಾಳೊಮನ್ಮಥ ೧೭ ೨೩
ಚಿತ್ತಜಂಗೆತ್ತಿದ ತಳಿರ್ಗಳ ೧೭ ೨೩
ಚೋರಗತ್ಯಾಸಾದಿಕಜ್ಞಗೆ ೮೦
ಚೋರ ಸರ್ವದ್ರೋಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿ ೭೬
ಚಂದ್ರಕಾಂತದ ಘಟದೊಳಧ್ವಗ ೧೭
ಚಂದ್ರಚಂಡಮರೀಚಿಯಾದನು ೧೦ ೨೮
   
ಜಗಭರಿತ ನೀನಭವ ಮಿಗೆ ೧೨ ೧೭
ಜಡಧಿಮಧ್ಯದಿ ಬರುತಿರಲು
ಜಡಿದು ಸೀರೆಯ ಕಳೆದು ೧೭ ೧೨
ಜನನಿಯಗಲಿದ ಬಹಳಚಿಂತಾ ೧೭
ಜನಪಕೇಳ್ ಲೋಕದಲಿ ದುಷ್ಟರ ೫೩
ಜನಪ ಕೇಳಾನೊಂದುದಿನವಿಂ ೩೨
ಜನಪ ಕೇಳಾಭೂಮಿಪತಿ ಸ ೨೦
ಜನಪ ಕೇಳಾವಿಮಳಪುರ ೧೨ ೨೧
ಜನಪ ಕೇಳಂದೆಸೆವಶೋಕಾ ೨೬
ಜಯಜಯ ಮಹಾಮಹಿಮ ೧೨ ೧೧
ಜಯಜಯ ಮಹಾಮಹಿಮ ೩೯
ಜರಿದು ಕೊಹೆಕೊಹೆಯೆಂದು ೧೪ ೧೬
ಜಱೆದೊಡದಲೆಕ್ಕಿಸನು ಬೈದರೆ ೧೭ ೭೫
ಜಲಜಮುಖಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಹತಿಯಿಂ ೬೭
ಜಲಜಸಖನ ಪರಾಬ್ದಿಯೊಳು ೧೮
ಜಲದೊಳಗೆ ಮುೞುಗಲ್ಕೆ ೧೨
ಜಲರುಹಾಮೋದವನು ೧೬ ೨೭
ಜಲವನಂಗನೆ ಮೊಗೆದು ೧೬ ೫೮
ಜಲವುೞಿದು ಹಾಲುಂಬ ೧೯
ಜಳಜ ಮುಕುಳಿತವಾಗೆ ಚಕ್ರಂ ೧೮
ಜಳಜಲೋಚನೆ ಮೂರ್ಛೆ ೭೯
ಜಾಣನನು ಸಂತತಲಸತ್ಕ ೨೫
ಜಾತಿಗಳ ಪತಿಕರಿಸಿದವ ವಿ ೧೫ ೪೮
ಜಾರೆಯರು ಮಣಿಸೇಸೆ ದಳಿದರೊ ೧೪ ೨೧
ಜೀವಕನೆ ಕೇಳ್ ನಿಮ್ಮ ೧೩ ೨೩
   
ತಡೆಯದೀಕಾರ್ಯವನು ನೀ ೬೯
ತನತನಗೆ ಕ ಷ್ಣೇಕ್ಷುದಂಡವ
ತನಯನನು ತಾ ಹೃದಯ ೪೫
ತನಯರುಗಳತಿ ದಟ್ಟಿಸುವರಂ
ತನುಮನವನೊಸೆದಿತ್ತು ೬೯
ತನುರುಚಿಯ ಮುಂದಿನನ ೪೨
ತನುವ ತೊಯ್ ಕುಸುಮಗಳ ೧೭ ೭೩
ತನುವನಾಕೆಯ ದೇಹದಾಲಿಂ ೬೮
ತನುವಿನಲಿ ರೋಮಾಂಚವತಿ ೧೪ ೩೦
ತರಣಿಯಪರಾಚಲವನಡರು ೨೩
ತರಳ ನೀನಸಹಾಯಿಕನು ಹೊ ೮೮
ತರುಣ ಕೇಳಾಪುಣ್ಯಪುರುಷನು ೬೩
ತರುಣನನು ಕಂಡಿಂತು ಹರುಷದೊ ೪೦
ತರುಣ ನಿನ್ನನು ಸಾಕಲಾಱದೆ ೩೪
ತರುಣಿ ಕೇಳ್ ನೀ ಕಂಡ ೨೭
ತರುಣಿ ಕೇಳುಚ್ಛಿಷ್ಟದೋಷೊ ೩೧
ತರುಣಿ ಚಂದನದಿಂದ ೧೦ ೩೬
ತರುಣಿ ಜಱೆದೀಪರಿಯೊಳಿ
ತರುಣಿ ತಾನಾನಂದಲೀಲೆಯೊ ೧೩
ತರುಣಿ ನೀನಿಂದಿರುಳು ೨೭
ತರುಣಿ ನೀಮುನ್ನಿವನ ೩೪
ತರುಣಿ ನೆರೆಯದೊಡೇನು ೧೭ ೬೦
ತರುಣಿ ಬೞಿಕೆಚ್ಚತ್ತು ನಲ್ಲನ ೨೫
ತರುಣಿ ಮೂರ್ಚ್ಛೆಯೊಳ ೨೯
ತರುಣಿಯಟ್ಟಿದ ಕೀರನಿತ್ತಲು ೧೦ ೩೦
ತರುಣಿಯಧರಾಮೃತವ ೭೭
ತರುಣಿಯನು ತತ್ಕೇಕಿ ೮೯
ತರುಣಿಯನು ಶೃಂಗಾರದ ೧೪
ತರುಣಿಯರ ಮುಖಚಂದ್ರನಿಂ ೧೬ ೬೬
ತರುಣಿಯರ ಮೇಲವನಿಪತಿ ೧೬ ೪೮
ತರುಣಿಯರಿಗಾಕಾರವನು ವಿ ೧೭ ೭೯
ತರುಣಿಯರಿಗಾಸತಿಯ ೧೦
ತರುಣಿಯರು ತತ್ಚೂರ್ಣಗಳ ೧೦ ೧೩
ತರುಣಿಯಕ್ಷಿಪ್ರಭೆ ಮುಸುಕೆ ೧೯
ತರುಣಿಯಿವಳೇನಹಳು ನೀನಾ ೧೨ ೩೬
ತರುಣಿಯಿಂತಿನಿಯನ ವಿಯೋಗಾಂ ೨೬
ತರುಣಿಯಸಗಿದ ತಪ್ಪದಾವುದು ೧೨ ೩೭
ತರುಣಿಯೇೞಿಂತಿಲ್ಲಿ ನಾವಿ ೩೩
ತರುಣಿ ರೋಷದೋಳಪರ ಮುಖವಾ ೧೭ ೬೬
ತರುಣಿಸಹಿತ ಕುಮಾರ ೩೭
ತರುಣಿ ಸುಕುಮಾರಕನ ೧೦ ೪೭
ತರು ತಮಾಲಗಳಂತೆ ೧೪ ೨೦
ತಳಿತ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೊಳು ೨೯
ತಳಿತ ಘರ್ಮಜಲಾಂಬು ೬೫
ತಳಿತ ಚಿಂತೆಯ ಬಾಡಿದಾಸ್ಯದ ೧೮
ತಳಿತ ಪಲ್ಲವಸತ್ತಿಗೆಯ ಹೊಂ ೧೧
ತಳಿರ ಸತ್ತಿಗೆಗಳ ವಿಡಾಯಿಯ ೧೬ ೨೬
ತಳಿರಿನಗ್ನಿಯ ನಳಿಗಳಿದ್ದಿಲ ೧೬
ತಳಿರು ಕೆಂಪಡಸದೆ ೧೬
ತಳಿರುಗಳ ಕಂಡುರಿವ ೧೦ ೨೬
ತ್ವರಿತದಲಿ ಬರ್ಪಖಿಳ ಭೂಮೀ ೩೬
ತಾರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ ಶಶಿ ವಿ ೧೫ ೧೭
ತಿರುಗಿ ಕಂಡವನಿಪರು ನಗುತೀ ೧೦
ತಿಲಕ ನೀ ತೋಱಖಿಲಭೂಮಿಪ ೨೩
ತಿಳಿಯುದಕವೆಂದಂಗಕಾಂತಿಯ ೧೬ ೪೧
ತಿಳಿಯೆ ತನುವನು ಕರ್ಮವೇ ೯೭
ತುಡುಕಲಾಕೋದಂಡವಿಳೆಯೊಳು ೧೫ ೨೮
ತುದಿಗೊಳಿಸಿ ವಾಮಾಂಘ್ರಿ ೧೬ ೭೦
ತುಱುಗಿ ಗಂಧೋತ್ಕಟನ ೧೧
ತೆಱಹ ಬಿಡು ಸಮ್ಮುಖ ೩೯
ತೊಡಗಿದಮಲಪ್ರಾಸ ಕಡೆಗದು ೩೧
ತೊಲಗಿದಸು ಬಂದಂತೆ ೧೧ ೨೬
ತೋಯಜಾನನೆಯಿಂತು ೧೨ ೩೩
ತೋರಮೊಲೆಗಳ ಡಾಳದಲಿ
ತಂಡುಲವು ದೊರಕದೆ ೧೨
   
ದಾನಿಗಳನಚಲಿತರ ವಿಮಲ ೩೮
ದಾಸಿಕಾಚಿಪಿರಾಟ ಬಲ್ಲಿಪ ೧೭
ದಾಸಿ ರಜಕ ಕ್ಷೌರಕಸ್ತ್ರೀ ೧೭ ೮೫
ದುರಿತಗಳನೊಡೆಮೆಟ್ಟಿ ೧೩
ದುರಿತ ಸಂತಾನಾಷ್ಟಕ ವನಪ
ದುರುಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನ ಹವ ಸೂ
ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನನೀ ೧೫ ೫೧
ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಾಸ್ಯವ ೩೫
ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ನಿಂತೀ ೧೫
ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ತುಱುಗಳ ಸೂ
ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನೊಂದಿನ ೪೭
ದುರುಳರಿಂದಡೆಗೆಡಹೆ ೧೦
ದೆಸೆಯ ನೋಡದಿರಕ್ಕ ೧೭ ೧೯
ದೇವಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನು ೭೨
ದೇವತಾದ್ರೋಹದಲಿ ತಾನೇ ೬೩
ದೇವದೇವ ಸುರೇಂದ್ರ ೪೦
ದೇವ ನಿಮ್ಮಾಲಯದ ೧೨ ೧೬
ದೇಶಜನದುಚ್ಛಿಷ್ಟ ದೋಷನಿ ೩೫
ದೇಹಕಾಂತಿ ದಿಶಾವಳಿಯ ೧೫ ೩೦
   
ಧನಕನಕ ಮೊದಲಾದ ೨೭
ಧನವಿಹೀನಂಗೊಲಿದಳಿ ೧೭ ೫೯
ಧರ್ಮದಯೆವಡೆದಷ್ಟಮದ ೬೮
ಧರ್ಮವೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಜಪ ೭೨
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ್ ಮೇಲೆ ೫೮
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಜೀವಂ ೧೭ ೮೮
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಜೀವಂ ೨೪
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಜೀವಂ ೧೮
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಸತ್ಯಂ
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಸತ್ಯಂ ೭೧
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಸತ್ಯಂ
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಜೀವಂ ೧೦ ೨೩
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಜೀವಂ ೧೧
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಜೀವಂ ೧೩
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ನಗರಾಂ ೩೩
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಸತ್ಯಂ
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳೀಚೆಯಲಿ ಪರಿ ೫೦
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಪ್ರಕಾರದಿ
ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳೊಂದು ದಿನವಾ
ಧರಣಿಪತಿ ಚಿತ್ತೈಸು ಶತಸಾ
ಧರಣಿಪತಿ ಜಿನಪತಿಯನಿಂತೀ ೪೬
ಧರಣಿಪಾಲಕ ಕೇಳು ಜೀವಂ ೧೬
ಧರಣಿಪಾಲಕನಿಂತು ಸಾಱಿಸು ೧೧ ೨೧
ಧರಣಿಪಾಲಕರಿಂತು ವಿಭವದಿ ೪೪
ಧರಣಿಪಾಲಕರಿಂತು ನವಸೌಂ ೫೬
ಧರಣಿಪಾಲನ ಮೇಲೆ ಶತಸಾ ೧೬ ೪೯
ಧರಣಿಪಾಲರ ಸಭೆಯೊಳಾತನ ೧೫ ೩೯
ಧರಣಿಪಾಲರು ಕೆಲರೊಳೊಬ್ಬೊ ೪೨
ಧರಣಿಪಾಲಲಲಾಮ ಜೀವಂ ೧೭ ಸೂ
ಧರಣಿಪಾಲಲಲಾಮ ಸತ್ಯಂ ೧೩ ೨೦
ಧರಣಿ ಪುಷ್ಕರ ತೇಜ ೮೫
ಧರಣಿಯನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂ
ಧರಣಿಯಮರರ ಶಾಸ್ತ್ರ ೩೭
ಧರಣಿಯಂಗಾರಕನ ದೇವಕಿ ೩೭
ಧರಣಿಯೆಲ್ಲ ರಥಾಶ್ವ ಭಟಕುಂ ೩೫
ಧರಣಿಯೊಳಗತ್ಯಂತ ವಿಷಯಾ
ಧರಣಿಯೊಳುತ್ತಮರಿಂಗಿತ ೪೫
ಧರಣಿಯೊಳು ಮನುಜರಿಗೆ ೪೮
ಧರಣಿಯೊಳು ಮುನ್ನಿವಳು ೪೪
ಧರಣಿಯೊಳು ವಿಧಿವಶದಿ ೩೨
ಧರಣಿಯೊಳು ಸತಿರತ್ನವಾಕೆಯು ೧೦ ೩೧
ಧರಣಿಯೊಳು ಸಮಕುಲ ೧೦ ೪೯
ಧರಣಿ ಹೇಷಾರವವು ಗಜವಿ ೩೮
ಧರಿಸಿದನು ಚೀನಾಂಬರವನಾ ೧೩
ಧರೆಗಗನದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಾ ೧೭
ಧರೆಗೆ ಪುರವಿದನಂತ ಪಾವನ ೨೪
ಧರೆಗೆ ಬಾಹಿಯನಾದೆ ೧೭ ೬೧
ಧರೆಗೆ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯನೆ ೭೩
ಧರೆಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೊಗೆದು ೪೯
ಧರೆಯ ಹೊಯ್ದರೆ ನುಂಗುವುದೆ ದೇ ೧೭ ೫೭
ಧರೆಯಿದೆನ್ನುಚ್ಛಿಷ್ಟವಿವರಿ ೯೬
ಧರೆಯೊಳಗುಳ್ಳಖಿಳ ತೀರ್ಥಂ ೧೮ ೧೮
ಧರೆಯೊಳನ್ಯಾಧೀನವಾಗಿಹ ೪೯
ಧರೆಯೊಳಬ್ಧಿಯ ಘೋಷವಖಿಳಾಂ ೩೪
ಧರೆಯೊಳೀಜೀವಂಧರನ ೧೮ ೧೭
ಧರೆಯೊಳುರುಳಿದ ಸೆಂಡ ೧೪
ಧವನೆ ನೀ ಮುನ್ನೇನರಿಯ ಕ ೧೮
ಧೃತಗುಣಾನ್ವಿತನೇಕ ಪತ್ನೀ ೧೭ ೪೫
ಧಾರಿಣಿಗೆ ಹೊಱೆಯಾಗದಿರಲು ೧೬ ೧೧
ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕಾಷ್ಠಾಂ ೪೬
ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕಾಷ್ಠಾಂ
ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕಾಷ್ಠಾಂ ೧೧
ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕಾಷ್ಠಾಂ ೧೩ ೨೫
ಧಾರಿಣೀಪತಿ ಕೇಳು ಕಾಷ್ಠಾಂ ೧೫ ೨೯
ಧಾರಿಣೀಪಾಲರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಕು ೧೬
ಧಾರೆಯೊಳು ಪುದಿದಿರ್ದ ೧೮
ಧುರದಳೋಡಿದರನ್ಯಸತಿ ೧೮ ೧೩
ಧುರದೊಳೊಡೆಯನನೊಪ್ಪು ೭೫
ಧುರವನುೞಿದವನೀಶ ಮಗುೞಿದು ೭೬