ನಟ್ಟಡವಿಯಲಿ ನೀನು ವೈರಿ ೨೦
ನಡೆಗಲಿತ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಮಾರ್ಗದಿ ೫೪
ನಡೆಗೆ ಹಂಸೆಗಳೊಂದಿದುವು ಮೆ ೩೯
ನಡೆಗೆ ಹಂಸೆಯು ಸರಕೆ ೧೭ ೪೮
ನಡೆವನೆಡಹುವನಲ್ಲದುೞಿದವ ೨೯
ನಡೆ ಸುರೇಭ ಮುಖೇಂದು ೧೭ ೩೬
ನರನ ಚಾಪಪ್ರೌಢಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ೯೩
ನರವರರ ಸಂಸಾರವೀಜಲ ೫೮
ನರಿಗಳೊಳು ಮೃಗರಾಜ ೩೫
ನರೆದಲೆಯ ನೆರೆ ಬಾಗಿದೊಡಲಿನ ೧೪ ೧೪
ನರೆದಲೆಯ ಮಸಿದೊಡೆದು ೧೭ ೩೯
ನಳನಗಲನೇ ಸತಿಯ ಶೂದ್ರಿಕ ೮೦
ನಂದಗೋಪನು ಬೞಿಕಲಾಜೀ ೩೦
ನಾಡೊಳತಿಪಾತಕರು ಹಿಂಸೆಯ ೫೭
ನಾರಿಕೇಳ ಫಲೋದಕವು ಸಹ
ನಾರಿಯನು ಸತ್ಯಂಧರಮನೋ ೫೭
ನಾರಿಯರ ತನುಲಿಪ್ತ ನವ ಕಾ ೧೬ ೬೩
ನಾರಿಯರು ಬೞಿಕೆಸೆವ ೨೪
ನಾರಿಯುದರದಿ ಜನಿಸುವೀಸುಕು ೪೦
ನಾರಿ ವಿರಹಾಗ್ನಿಯನು ಸೈರಿಸ ೧೦ ೩೭
ನಾಳೆ ಬರುತಿದೆ ಹಬ್ಬ ೧೭ ೬೨
ನಾಳೆ ಮನ್ಮಥ ಬಂದಪನು ೧೬ ೨೯
ನಿದ್ದೆಗೆಯ್ದನೊ ಸಟೆಯೊಳೇ ೨೪
ನಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲು ಕುಸಿದ ೨೧
ನಿನ್ನ ಕಂಡೆನ್ನಕ್ಷಿಗಳು ಸಂ ೧೨ ೩೧
ನಿರುತದಿಂದಲನಂಗಮಾಲೆಯ ೧೧
ನಿರುತ ನಿನ್ನಯ ಹೆಸರು ೧೧ ೨೫
ನಿರುಪಮ ನಿರಾಪೇಕ್ಷ ೪೧
ನಿರುಪಮಭ್ರೂ ಧನು ೨೨
ನಿರುಪಮಾತ್ಮನ ಪಂಚಮಂತ್ರದ ೧೦
ನೀಲಕುಂತಳೆ ನೋಡಿವನು ೬೬
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೋಡದಿರು ೧೬ ೫೫
ನಿಳಯದೊಳು ಸುೞಿದಾಡಲಾಱದ ೪೬
ನಿಳಯನಿಳಯದೊಳೆಸೆವ ೨೩
ನೀ ಮಹಾತ್ಮಕನದಱಿನೀಸು ೧೨ ೨೦
ನುಡಿವ ಹೇಮದ ಮುಕುರ ೨೩
ನುಡಿವುದನುಚಿತ ನುಡಿದೆ ೫೨
ನುಡಿಸಿ ತುಂಬಿಯ ನೆಲರ ೧೬
ನುತಜನಾಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಕವಿತೋ
ನುತನವಶ್ರುತಕೇವಲಿಗಳೆಂ ೧  
ನುತಸುವೀಣಾದ್ಯಖಿಲ ಕಲೆಯಲಿ
ನುತ ಸೊಬಗು ಸುಪತಿವ್ರತಾಗುಣ ೫೪
ನೂತನ ಪ್ರಸವಾಂಗನೆಯರು ೧೭ ೮೩
ನೂತನೋತ್ಪಲನೇತ್ರೆ ನೋಡಿ ೬೪
ನೆಟ್ಟನೆನಗೆ ಪಟ್ಟದಾನೆಯ ೧೫ ೪೭
ನೆಟ್ಟುಗೊಂಡಘಕಾಷ್ಟಮದಗಳ ೧೧
ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯವನಾರಿಗೆಱುಹದೆ ೬೮
ನೆರೆದ ಜನವಪಹಾಸ್ಯವಾಡು ೧೧
ನೆರೆದ ಸುಕುಮಾರಕರು ೧೨ ೪೫
ನೆರೆದೆ ಪುಷ್ಪಿತ ಪದ್ಮಿನಿಯ ೧೪
ನೆಲನು ಬೆಸಲಾದಂತೆ ೧೫
ನೆೞಲವೊಲು ಬೆಂಬಿಡದೆ ೧೭ ೩೭
ನೊರಜ ಕೊಲುವೊಡೆ ಕೈದು
ನೊರಜುಗಳು ಕುಲಗಿರಿಯ ೧೫ ೨೩
ನೋಟ ವಶ್ಯ ಸುಜಾಣ್ಮೆ ೧೭ ೩೦
ನೋಟ ಸವಿ ನುಡಿಯೊಂದು ೧೭ ೬೯
   
ಪಡುವಣಂಭೋನಿಧಿಯ ವಡ ೧೭
ಪದನಖಾಂಶುಗಳಿಂದ ಶಶಿಕಾಂ ೩೫
ಪರಮಧರ್ಮ ಪುರಾಣದ ೨೫
ಪರಮಧರ್ಮಾದಿಪ್ರಪಂಚ ೬೨
ಪರಮಪುರುಷರು ರೂಪು
ಪರಮಭವ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಮ್ಯ
ಪರಮಮುಕ್ತಿಯ ಗೃಹದ ೧೨ ೧೯
ಪರಮಮುನಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ೫೬
ಪರಮಮೋಕ್ಷವ ಪಡೆದು ೧೮ ೧೫
ಪರಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ರಮದಿ ಭೂಮೀ ೪೫
ಪರಮ ಸುಖದುಃಖಂಗಳಿವು ತ ೮೨
ಪರಮ ಹರ್ಷೋತ್ಕರದೆ ವೈಶ್ಯರು ೧೬
ಪರಸತಿಯರಲಿ ಹಿಂಸೆಯಲಿ ಸ ೬೦
ಪರಮತತ್ತ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರ
ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಸೀಮೆ ಗುಣದಾ
ಪರಮಹಂಸನ ಯೋಗಿ ನೆನೆವಾ ೧೦ ೨೪
ಪರಿಕಿಸಲು ಕಾಮಾತುರರು ಕಾ ೧೨ ೪೩
ಪರಿಣತಾಂತಃಕರಣ ಸುಗುಣಾ ೪೪
ಪರಿಮಳವನಳಿ ಪೀರ್ವವೊಲು ೨೬
ಪರಿಮಳವನುೞಿದಳಿ ೧೭ ೫೧
ಪರುಷವೋ ಕೌಸ್ತುಭವೊ ೩೮
ಪ್ರಣುತವಿಜಯಾಚಳದಿ ೧೧
ಪ್ರಸವಕಾಲದ ವೇದನೆಯ ೧೮
ಪಾಟಲಾಧರೆ ನೋಡಿವನು ೬೫
ಪ್ರಿಯನ ಮುನಿಸತಿಗಿತ್ತ ಶಚಿ ೪೩
ಪುದಿದ ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳಿಗಾ ೮೬
ಪುರದ ಜನವಂದೆಯ್ದೆ ೨೮
ಪುರದ ಪುಣ್ಯದ ಪುರುಷ
ಪುರದ ಬಹಿರುದ್ಯಾನವನದಲಿ ೩೨
ಪುರದೊಳಾವೈಶ್ಯೇಂದ್ರ ತನ್ನಯ ೧೭
ಪುರುಷನೀಪರಿ ನುಡಿಯೆ ೪೨
ಪುರುಷಮಾತ್ರವನೀಸತಿಯ ೧೪ ೧೩
ಪುರುಷವಿದ್ವೇಷಿಣಿ ನಪುಂಸಕ ೧೭ ೮೨
ಪುರುಷ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪದ
ಪುರುಷ ಹಾಯೆಂದೆನುತ ೧೯
ಪೊಡವಿ ಕುಸಿದುದು ಕಮಠನೆದೆ ೧೫ ೧೨
ಪೊಡವಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ೧೪
ಪೊಡವಿಪಾಲಕರತುಳಧನುವಿಗೆ ೧೫ ೨೭
ಪೊಡವಿಪಾಲರ ಸಭೆಗೆ ಕೋಮಲೆ ಸೂ
ಪೌರಜನರಿಷ್ಟವನು ನಿಜಪರಿ ೪೮
   
ಫಲಕುಸುಮತಾಂಬೂಲ ಮಧುರಾ ೧೭ ೮೪
ಫುಲ್ಲಶರನರಲಂಬ ತೊಡಚಿದ ೧೬ ೫೪
   
ಬಟ್ಟಿತಾಗಿಯೆ ಹಣೆಗೆ ಸುಣ್ಣದ ೧೭
ಬಡಿಸಲದಱಿಂ ಮುನ್ನಲುಂಡವ ೬೨
ಬಱಿದೆ ನುಡಿವನು ನುಡಿಸೆ ೧೦ ೨೭
ಬಲವನೀಪರಿ ಕೊಂದು ೯೫
ಬಲಿದ ಸೊದೆಗಳ ಕೊಪದಲಿ ೨೯
ಬಳಸಿದಳಿ ನೀಲಾಭ್ರವಕ್ಷಿಯ ೩೩
ಬೞಿಕ ಕೇಕೀಯಂತ್ರದಿಂದಿೞಿ ೧೫
ಬೞಿಕ ಕೇಕೀಯಂತ್ರದಿಂದಿೞಿ ೧೫
ಬೞಿಕ ಗಂಧೋತ್ಕಟಗೆ ೧೪
ಬೞಿಕ ಗಂಧೋತ್ಕಟನು ೪೦
ಬೞಿಕ ಗೋವಿಂದಾವನೀಶ್ವರ ೧೫
ಬೞಿಕ ಘನತರಚಾಪವನು ೧೫ ೧೬
ಬೞಿಕ ಮುನಿ ಗಂಧೋತ್ಕಟನ ೬೧
ಬೞಿಕ ಜೀವಕನಾಕುಮಾರಿಯ ೧೧ ೨೪
ಬೞಿಕ ಜೀವಕ ಹಿಂದೆ ದೇಶಂ ೧೫ ೫೨
ಬೞಿಕ ಜೀವಂಧರನೃಪಾಲಕ ೧೬ ೭೩
ಬೞಿಕ ಜೀವಂಧರನು ತನಗು ೫೬
ಬೞಿಕ ಜೀವಂಧರನು ತಾನೀ ೧೩ ೧೪
ಬೞಿಕ ನೃಪ ಚಿಂತಿಸಿದೊಡೇನಹು ೭೪
ಬೞಿಕ ನೃಪನಬಲೆಯನು ೩೦
ಬೞಿಕ ಲಂಭೋಜಾಕ್ಷಿ ೪೪
ಬೞಿಕಲಾವೈಶ್ಯೇಂದ್ರನಾಕೋ ೨೩
ಬೞಿಕ ವಾಣಿಜವರನು ೨೦
ಬೞಿಕ ಶ್ರೇಣಿಕನಾಮುನೀಶರು ೧೮ ೧೬
ಬೞಿಕ ಸತಿ ಮಂಟಪವ ೭೦
ಬೞಿಕ ಸುರಮಂಜರಿಯ ೧೦ ೧೫
ಬೞಿಕ ಹೊಸ ಮಡಿವರ್ಗಗಳ ೧೬ ೬೯
ಬೞಿಕ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ದೋರದಿ ೧೪
ಬೞಿಕ ಪಿತನಡಿಗೆಱಗಲಾಗೋ ೧೫ ೨೧
ಬೞಿಕ ಮಂತ್ರಿಗಳನುನಯದಿ ೧೫
ಬಂದು ಸುರಮಂಜರಿಯ ೧೪ ೧೭
ಬಾಲಕನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಜಠರಕೆ ೩೦
ಬಾಲಿಕಾಮಣಿಯೆನಿಸುವೀ ೧೩
ಬಾಲೆ ನೀನಿನ್ನ ೞಲಬೇಡೀ ೩೨
ಬಾಲೆಯನು ಮನಸಿಜನ ೫೬
ಬಿಗಿದ ರತ್ನದ ಸೂಸಕದ ೨೬
ಬಿಸಜಸಖನುದಯದಲಿ ೧೪ ೨೭
ಬಿಸಜಸಂಭವ ಷಡ್ರಸವ ೨೧
ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕಗಿದು ಶಿಖಿ ೩೩
ಬೇಡಿದರಿಗೊಲಿದಿತ್ತು ಮದಗಳ ೭೯
ಬೆಱಗಿದೇಕವನೀಶ ಕೇಳಿವ ೩೧
ಬೆರಲ ಕೊನೆಯಲಿ ಮೀಸೆಗಳ ೪೯
ಬೇಱೆ ಬೇಱತಿಸೌರಭದ ೧೬ ೩೬
ಬೇಱೆ ಬೇಱೆ ಚತುರ್ವಿಧದ ೧೫ ೨೦
ಬೇಱೆ ಬೇಱೆ ಚತುರ್ವಿಧದ ೧೭ ೨೭
ಬೆಂದ ವಿರಹಾನಲಗೆ ಶುಷ್ಕವ ೧೦ ೪೪
   
ಭಟರುಗಳು ವಿದ್ವಾನುಗಳು ೫೭
ಭರದಿ ಬಂದು ವಿದಗ್ಧನೃಪಶೇ
ಭರದಿ ಬಂದು ಕುಮಾರ ೧೦
ಭರದಿ ಚಾಪದೊಳತುಳ ೧೫ ಸೂ
ಭರದಿ ಯಂತ್ರದೆ ನೀರ ೧೬ ೪೫
ಭರದಿ ಯೋಗೀಶ್ವರರ ಮೇಲು ೪೨
ಭರದೊಳಾರಿಪುಸೇನೆಯನು ೧೦
ಭರದೊಳಾವಿದ್ಯೆಗಳು ಜೀವಂ ೧೧
ಭರದೊಳೈನೂರ್ವರು ಸುಮಿತ್ರರು ೨೭
ಭರದೊಳೋಡಿ ಸಮೀರಣನ ೫೧
ಭರವಶದಿ ಗಂಧರ್ವದತ್ತೆಯ ೪೦
ಭಾಮೆ ಕೇಳೀಪುರದ ೧೪ ೨೬
ಭಾರಿ ಧನುವಿದನೆತ್ತಿ ೧೫ ೧೯
ಭಾವೆ ಜೀವಂಧರೆಗೆ ೧೫ ೩೭
ಭಾಸುರದೊಳಾವೀಣೆಯನು ೫೫
ಭಾಸುರಾತ್ಮಕ ನೀನೆ ರಾಗ ೧೨ ೧೮
ಭೀಳಕಾನನದೊಳಗೆ ಭೂಮೀ ೧೨ ೨೫
ಭೀಳದಾವಾಗ್ನಿಯ ಮಹಾಧೂ ೧೩
ಭುವನಕಂಟಕವಬ್ಜನಾಳದೊ ೧೪
ಭೂತಬಲಿಮುನಿ ಪುಪ್ಪದಂತ
ಭೂತಳೇಶ್ವರ ನೊಡಬಡದೆ ೧೨ ೩೫
ಭೂಮಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತೆಸೆವ ೧೪ ೨೩
ಭೂರಮಣ ಕೇಳಿತ್ತ ಕಾಷ್ಠಾಂ ೧೫
ಭೂರಮಣನಾನಗರದೊಳಗೆ ೧೪
ಭೂರಮಣನಾಸಂಜೆಯಲಿ ೧೭
ಭೂವರನೆ ಕೇಳ್ ವಿಷಯವಶದಿಂ
ಭೂಸತೀಶ್ವರ ಕೇಳು ನಾನಾ ೧೫ ೧೩
ಭಂಗವೀಚಿಯೊಳುನ್ಮದವು ೧೧
   
ಮಕರಕೇತನನಂಕಮಾಲಾ ೩೦
ಮಡದಿಯರು ಸತಿಗಖಿಳ ೬೭
ಮಡದಿಯರು ಹೊಮ್ಮಿಣಿಗಳನು ೧೬ ೭೨
ಮತ್ತತನವಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ರ ೭೧
ಮದನನಾನೆಯ ಸುಂಡಿಲೆನೆ ೧೫ ೩೬
ಮನದಣಿಯಲಾಶಿಶುವನಾಲೋ ೩೯
ಮನಮನಮಳಗುಣಾವಳಿ
ಮನ ವಚನಕಾಯದಲಿ ೭೮
ಮನವಂಗವಿಕಾರದಲಿ ಮುನಿ
ಮರಣ ಭಯವನು ಯಕ್ಷನಿಂ ೧೧ ಸೂ
ಮರದ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರ ೬೪
ಮರನನೇಱುವ ಕೆಲೆವ ೧೭ ೫೬
ಮರಳಲನುಗೆಯ್ದಾನೃಪರು ೪೩
ಮರಳಿ ಭೂಮಿಪರಗ್ನಿ ೩೦
ಮರಳಿ ಮರಳಿದು ಸಖರ ೧೩ ೧೦
ಮಱುದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ೧೫ ೧೪
ಮರುಳು ಜೀವಂಧರನೆ ೧೪ ೧೧
ಮರುಳು ಮಗಳೇ ರೂಪ ೧೭ ೫೦
ಮಲರುಧಿರರೋಮಾಸ್ಥಿ ತುಂಬಿಹ ೧೮
ಮಲಿನ ಪುಷ್ಪಲತಾಂಗನೆಗೆ ೧೬ ೧೨
ಮಹಿಷಿಪಟ್ಟವನೊಸೆದು ೧೫ ೫೩
ಮೞಲ ಸರವಿಯ ಹೊಸೆವ ೧೭ ೪೬
ಮೃಗನಯನೆ ಬಂದೆಸೆವ ೨೧
ಮೃಗವಿಲೋಚನೆ ಮಣಿ ೫೮
ಮೃಷೆ ಮುಳಿಸು ಕುಲಧರ್ಮ ೮೪
ಮಾನಿತಾರ್ಥಪ್ರಾಸ ಪದಸಂ ೨೭
ಮಾರನೃಪನ ಮದೇಭ ೨೭
ಮಾರನಿಭಕುಂಭಸ್ಥಲದ ೧೬ ೪೬
ಮಾರನಿಭನಾಪುರದೊಳಿಂತು ೧೧ ೧೮
ಮಾರಮದಸಂಹಾರ ಕರುಣಾ ೧೨ ೧೪
ಮಾಲಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕಮ್ಮಡಿ ೧೭ ೮೭
ಮಿತ್ರಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ೧೨ ೧೩
ಮಿಸುಪ ಲಾವಣ್ಯಾಮೃತದಿ ೧೫ ೩೪
ಮುತ್ತಿದುವು ಶತಪತ್ರಗಳ ೧೬ ೫೨
ಮುದದೊಳಂಬುಜಭವನು
ಮುನಿಪ ಕೇಳ್ ತನಗೊಂದು ೧೦
ಮುನಿಪನಿಂತಱುಹಲ್ಕೆ ಹರುಷದ ೮೬
ಮುನಿಪ ಹಿಂಸೆಯ ಹಂಸೆ ೫೫
ಮುಳಿದು ಮನ್ಮಥನಿಕ್ಷುಚಾಪವ ೧೬ ೪೪
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಕವಿತೆ ೨೩
ಮೆಱೆವ ಕಂಕಣ ತೋಳ ೩೨
ಮೆಱೆವ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿನಲಿ ೧೨
ಮೆಱೆವ ಮಣಿಮಯ ಪಂಚರತ್ನ ೧೫
ಮೆಱೆವ ಮಣಿಮೇಖಲೆಯ ೧೭ ೨೦
ಮೆಱೆವ ರತ್ನಾಭರಣರುಚಿಗಳ ೧೩
ಮೇಳವದಿ ನೃಪರೊಗ್ಗಿನಿಂದಾ ೧೫ ೨೬
ಮೊದಲು ಧನಹಾನಿಯನು ೧೦
ಮೊಲೆಯಲುಗೆ ದೋರ್ಮೂಲ ೧೬ ೫೦
ಮೌನವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ೪೮