ಶಬ್ದಕೋಶ
(ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಧಿಯನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.)

ಅಗಿಲ – ಸುವಾಸಿಕ ದ್ರವ್ಯ ೩ – ೧೫
ಅಘ – ಪಾಪ ೫ – ೬೮
ಅಟಮಟ – ಮೋಸತನ ೩ – ೩೯
ಅಡುಗಬ್ಬ – ಕಟ್ಟಿಗೆ ೩ – ೩
ಅನ್ವಯ – ವಂಶ ೪ – ೫೪
ಅನ್ವಿತ – ಸೇರಿದ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೧ – ೩೪
ಅನುವರ – ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ೧ – ೩
ಅಭವ – ಹುಟ್ಟುಸಾವು ಇಲ್ಲದವ ೭ – ೫೨
ಅಭಿಜ್ಞೆ – ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ೯ – ೬
ಅರಳ – ಸರಳ – ಕಾಮ ೨ – ೬೦
ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ – ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮತ್ಸರ, ಎಂಬ ಆರು ವೈರಿಗಳು ೫ – ೬೮
ಅಱಿ – ತಿಳಿ ೧೩ – ೨೨
ಅಱಿ – ಕತ್ತರಿಸು ೪ – ೬೬
ಅಷ್ಟಮದ – ಅನ್ನ, ಅರ್ಥ, ಯೌವನ, ಸ್ತ್ರೀ, ವಿದ್ಯೆ, ಕುಲ, ರೂಪ, ಉದ್ಯೋಗ, ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ಮದಗಳು ೪ – ೪
ಅಳಕ – ಮುಂಗುರುಳು ೮ – ೩೩
ಅಳವಿ – ಸಮೀಪ ೬ – ೧೧
ಅಂಗಚಿತ್ತ – ಬಯಸಿದ ಬಯಕೆ ೧ – ೩೮
ಅಂಘವಣೆ – ಅಪೇಕ್ಷೆ ೧೨ – ೪೦
ಅಂಚೆವಾಸು – ಹಂಸಗರಿಗಳ ಹಾಸುಗೆ ೫ – ೨೭
ಅಂದಳ – ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ೮ – ೫೬
ಅಕೆವಾಳ – ಶೂರ ೧೩ – ೧೩
ಆಟೋಪ – ಸಂಭ್ರಮ ೪ – ೯೩
ಆಸ್ಯ – ಮುಖ ೪ – ೩೫
ಉಗ್ಗಡ – ಉತ್ಕಟ, ಅಧಿಕ ೬ – ೨೨
ಉತ್ಕರ – ಸಮೂಹ ೨ – ೧
ಉಪಲ – ಕಲ್ಲು ೨ – ೨
ಉಪಹತಿ – ನಾಶ, ಕೇಡು ೪ – ೬೪
ಉರವಣಿಸು – ಮೇಲೇರಿಹೋಗು ೫ – ೮೮
ಒಗುಮಿಗು – ಅತಿಶಯ, ಬಹಳ ೯ – ೨೧
ಒದಱು – ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಅರಚು ೧ – ೨೩
ಒಱಲು – ನರಳು, ದುಃಖಪಡು ೫ – ೧೯
 
ಓವದ – ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗದ ೪ – ೧೨
ಓವರಿ – ಒಳಕೋಣೆ ೩ – ೧೫
ಕಕ್ಕರ – ಕಕ್ಕರವಕ್ಕಿ ೯ – ೩೩
ಕಜ್ಜಲ – ಕಾಡಿಗೆ ೪ – ೧೭
ಕಡವರ – ಬಂಗಾರ ೫ – ೩೮
ಕತಿಪಯ – ಕೆಲವು ೧೭ – ೧
ಕಬಳ – ಆಹಾರ ೫ – ೬೨
ಕರವಾಳ – ಖಡ್ಗ ೧೫ – ೧೦
ಕಲ್ಪಕುಜ – ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ೫ – ೨
ಕಲುಷ – ಕಲ್ಮಷ, ದೋಷ ೫ – ೯೨
ಕಳ – ರಣಭೂಮಿ ೫ – ೪
ಕಾರ್ಮುಕ – ಬಿಲ್ಲು, ಧನುಷ್ಯ ೧ – ೧೩
ಕಿಡು – ಕೆಡು, ನಾಶವಾಗು ೧೨ – ೨೧
ಕೀರ – ಗಿಳಿ ೧೦ – ೩೦
ಕುಟುಕು – ಗುಟುಕು ೧೪ – ೨೧
ಕುಡಿತೆಗಣ್ಣು – ಬೊಗಸೆಗಣ್ಣು ೮ – ಸೂ
ಕುಡುದಾಡೆ – ಕೋರೆಹಲ್ಲು ೮ – ೪೯
ಕುತ್ತು – ಬಾಗು, ತಗ್ಗು ೯ – ೧೮
ಕುಲಿಶದಶನ – ಇಂದ್ರ ೧೭ – ೪೨
ಕುವಲಯ – ಕನ್ನೈದಿಲು ೪ – ೧೪
ಕೂರ್ಮೆ – ನಲ್ಮೆ, ಮೋಹ ೧ – ೧೪
ಕೆತ್ತು – ಮುಚ್ಚು ೧೨ – ೧೬
ಕೈವಲ್ಯ – ಮೋಕ್ಷ ೧ – ೧
ಕಂತು – ಕಾಮ ೮ – ೨೨
ಕಂದಲ – ಮುಖ ೬ – ೨೮
ಕಾಂಚಿ – ಡಾಬು ೮ – ೮
ಕುಂಭಣೀಶ – ಭೂಮಿಪತಿ ೭ – ೫೯
ಕೊಂತ – ಆಯುಧ ೪ – ೯೨
ಕ್ಷತಿ – ಕಷ್ಟ, ನೋವು ೩ – ೫
ಖರ – ಕತ್ತೆ ೧ – ೨೦
ಖಳ – ನೀಚ ೧ – ೧೯
ಖಾತಿ – ಕೋಪ, ರೋಷ ೨ – ೨೧
ಖೇಚರ – ಗಂಧರ್ವ, ಗಗನ ಸಂಚಾರಿ
ಖೇಡಾಕುಳಿ – ಓಕಳಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕುಂಡ ೧೬ – ೪೨
ಖಡೇಂದು – ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ೨ – ೫೬
ಗನ್ನಗತಕ – ಧೂರ್ತ ೩ – ೩೬
ಗಾಡಿ – ಸೊಬಗು ೧೬ – ೬೦
ಗಾಹುಗತಕ – ಕಪಟತನ ೭ – ೪೭
ಗೀಷ್ಪತಿ – ಬ್ರಹಸ್ಪತಿ ೬ – ೩
ಗೊನೀಕ – ಆಕಳಗುಂಪು ೧೩ – ೧೩
ಗೌರ – ಶುಭ್ರ ೨ – ೩೫
ಘರ್ಮ – ಬೆವರು ೨ – ೬೫
ಘಟ್ಟಿವಳ್ತಿ – ಸೈರಂಧ್ರಿ ೨ – ೩೪
ಚಾರಿವರಿ – ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡು ೪ – ೯೨
ಚಾಳಯಿಸು – ಸುತ್ತುವರಿ ೧೫ – ೨೬
ಚೀನಾಂಬರ – ರೇಷ್ಮೆವಸ್ತ್ರ ೫ – ೫೨
ಛಡಾಳಿಸು – ಜೋರಾಗಿ ರೇಗು; ಹೆದರಿಸು ೬ – ೧೩
ಜಡಧಿ – ಸಮುದ್ರ ೭ – ೮
ಜರಠೆ – ಮುಪ್ಪಾದ ೧ – ೩೦
ಜಱೆ – ಹೀಯಾಳಿಸು ೩ – ೬
ಜವಾದಿ – ಚಂದನ, ಕರ್ಪುರ ೧೭ – ೩೪
ಜೋಳಿ – ಸಮಾನ ೬ – ೫
ಜಂಬೀರ – ನಿಂಬೆ ೮ – ೨೪
ಝಷಾ – ಮೀನ ೪ – ೩೨
ಠೌಳಿಕ – ಮೋಸ ೨ – ೩೨
ಡಾಣೆ – ದೊಣ್ಣೆ ೧೦ – ೪
ತಟಾಕ – ಕೆರೆ ೨ – ೪
ತರಳೆ – ಹುಡುಗಿ ೫ – ೧೪
ತಸ್ಕರ – ಕಳ್ಳ ೭ – ೩
ತಾಳಿಗೆ – ನಾಲಿಗೆ ೩ – ೪
ತಿಗುರು – ಲೇಪಿಸು ೮ – ೨
ತ್ರಿವರ್ಗ – ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ೪ – ೯
ತುಱು – ಆಕಳು, ದನ ೬ – ಸೂ
ತೂಪಿರಿ – ನಿವಾಳಿಸು ೫ – ೪೨
ತೂರ್ಯತ್ರಯ – ವಾದ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ೭ – ೫೯
ತೊತ್ತಳದುಳಿ – ತುಳಿದು ನಾಶಗೊಳಿಸು ೪ – ೯೦
ತೋಟಿ – ಜಗಳ ೧೭ – ೬೯
ತೋಯಜಾನನೆ – ಕಮಲದಂತೆ ಮುಖವುಳ್ಳವಳು ೧೨ – ೩೩
ತಂಡುಲ – ಅಕ್ಕಿ ೧೨ – ೨
ದವಾನಲ – ಕಾಡುಗಿಚ್ಚು ೨ – ೪೨
ದಶನಾಂಶು – ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ ೧೮ – ೧೦
ದಾಡಿಮ – ದಾಳಿಂಬ ೨ – ೮
ದಾವತಿ – ಕಷ್ಟ ೩ – ೫
ದುರಿತ – ಪಾಪ ೧ – ೨
ದೋರ – ಬಾಗಿಲು ೩ – ೧೪
ದ್ರುಮ – ಗಿಡ ೪ – ೨೬
ಧೈವತ – ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ೯ – ೧೪
ನವಾಯಿ – ಠೀವಿ ೮ – ೩೯
ನಾರಿವಾಣ – ತೆಂಗು ೯ – ೪
ನಿಗಳ – ಆನೆಯ ಸಂಕೋಲೆ ೨ – ೧೪
ನಿರಶನ – ಉಪವಾಸ ೧೮ – ೧೪
ನಿರುತ – ಸತ್ಯ ೩ – ೩೪
ನಿರ್ವಾಣ – ಕೈವಲ್ಯ, ಮೋಕ್ಷ ೧೮ – ೨೦
ನಿಹಾರ (ನೀಹಾರ) – ಮಂಜು ೧೭ – ೭೮
ನೀರೊಳ್ಳೆ – ನೀರಹಾವು ೧೧ – ೩
ನುತ – ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟ ೧ – ೬
ನೆಗೞ್ದ – ಪ್ರಸಿದ್ಧ ೧ – ೩೨
ಪಟ್ಟಾಂಬರ – ರೇಷ್ಮೆಬಟ್ಟೆ ೨ – ೧
ಪಡಿಯಱರು – ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವರು ೧೪ – ೧೭
ಪರಿಖೆ – ಕಂದಕ ೨ – ೯
ಪಲಾಲ (ಪಲಲ) – ಮಾಂಸ ೪ – ೮೬
ಪಲಾಶ – ಮುತ್ತುಗ ಗಿಡ ೧೬ – ೧೩
ಪಸಾಯಿತ – ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ೪ – ೫೧
ಪಾಟಿ – ಸಮ ೫ – ೩
ಪಾವುಡೆ – ಬಟ್ಟೆ ೭ – ೨೦
ಪಿಸುಣತನ – ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ೨ – ೫೨
ಪುರುಹೂತ – ಇಂದ್ರ ೧೮ – ೨
ಪುಳಿನಶ್ರೋಣಿ – ಮರುಳದಿಣ್ಣೆ
ಪುಳಿಂದ – ಕಿರಾತ, ಬೇಡ ೬ – ೯
ಪುಳ್ಳಿ – ಕಟ್ಟಿಗೆ ೧೫ – ೪೬
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು – ಕಬ್ಬು ೨ – ೧೦
ಪುಂಸವನ – ಹೂಮುಡಿಸುವುದು ೪ – ೪೩
ಪೂತ – ಶುದ್ಧ ೧ – ೯
ಪ್ರಪಾಳಿ – ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ೨ – ೧೬
ಬಕವ್ರತ – ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ೫ – ೮೨
ಬಣಗ – ಅಲ್ಪ ೧೫ – ೪೦
ಬಧಿರ – ಕಿವುಡ ೩ – ೩೬
ಬಹಿಃ – ಹೊರಗೆ ೧೨ – ೩೩
ಬಿಣ್ಪು – ಭಾರ ೮ – ೩೪
ಬಿದಿರಿಸು – ವಿಮೋಚನ ೧೨ – ೪
ಬಿದ್ದಿನ – ಔತಣ, ಆಮಂತ್ರಣ ೯ – ೨೬
ಬಿಸಜಸಂಭವ – ಬ್ರಹ್ಮ ೧ – ೨೧
ಬೀಯಗ – ಬೀಗ, ನೆಂಟ ೯ – ೨೬
ಬೂತಾಟ – ಬೈಯ್ಯು ೧೭ – ೬೯
ಬೆಱೆ – ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಹಂಕಾರ ೧೪ – ೧೧
ಬೇಳುಡೆ – ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ? ೫ – ೫೪
ಭಾವಜ – ಕಾಮ ೧೬ – ೩೨
ಭಾಸುರ – ಹೊಳೆಯುವ ೭ – ೫೫
ಭಾಳ – ನೊಸಲು, ಹಣೆ ೪ – ೮೨
ಭೂರಿ – ಅತಿಶಯ ೧೭ – ೬
ಭೂಷಾಳಿ – ಆಭರಣ ೨ – ೫೦
ಭೈತ್ರ – ಹಡಗ ೧ – ೧೬
ಭ್ರೂ – ಹುಬ್ಬು ೨ – ೧೧
ಮಕರಕೇತನ – ಕಾಮ ೨ – ೩೦
ಮಚ್ಚ – ಕಪ್ಪುಕಲೆ ೨ – ೨೮
ಮರಾಳ – ರಾಜಹಂಸ ೨ – ೫೧
ಮಱುವು – ಮರೆವು ೫ – ೭೯
ಮಸಗು – ಕೋಪಗೊಳ್ಳು ೪ – ೯೧
ಮಕ್ಷುರ – ನೊಣ ೧ – ೨೬
ಮಾಗಧ – ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ ೭ – ೫೫
ಮಾರ್ಜಾಲಾಕ್ಷಿ – ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ೧೭ – ೮೧
ಮಾತಂಗ – ಆನೆ ೨ – ೧೨
ಮಾತೃಕ – ಪೋಷಣೆ ೨ – ೧೫
ಮಾರ – ಮನ್ಮಥ ೮ – ೨೭
ಮಾರಣ – ವೈರಿಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮಾಟ ೨ – ೩೧
ಮಾಸಾಳ – ಭಟ ೧೭ – ೩೫
ಮುಕುರ – ಕನ್ನಡಿ ೨ – ೩
ಮೇದ – ಮೇದಾರ ೨ – ೧೪
ಮೇಬಲೆ – ನಡುಪಟ್ಟೆ ೧೬ – ೭೨
ಮೋಹರ – ಯುದ್ಧ ೪ – ೮೯
ಮಂದರ – ಮಂದರಪರ್ವತ ೨ – ೨
ಮುಂಡಾಡು – ಪ್ರೀತಿಸು ೫ – ೩೦
ಮೃಗಾಂಕ – ಚಂದ್ರ ೨ – ೪೩
ಮೃಷೆ – ಅಸತ್ಯ ೫ – ೭೦
ರಸೆ – ಭೂಮಿ ೧೧ – ೧೮
ರುಜು – ರೋಗ ೫ – ೬೦
ರೋಹಾಚಳ – ಮೇರುಪರ್ವತ ೨ – ೭
ಲವಣ – ಉಪ್ಪು ೨ – ೧
ಲಾವಕ – ನಾಶಗೊಳಿಸುವವ ೪ – ೬೩
ಲುಬ್ಧಕ – ಬೇಡ ೬ – ೧೪
ಲುಳಿತ – ಸುತ್ತಿದ? ೪ – ೧೦೦
ಲೋವೆ – ಸೂರು(ಮನೆಯ) ೭ – ೨೩
ಲಂಬೋಷ್ಠಿ – ಉದ್ದ ತುಟಿ ಯುಳ್ಳವಳು ೧೭ – ೮೧
ವಹಿಲ – ತ್ವರಿತ, ಬೇಗ ೪ – ೮೮
ವಾಯಿ – ಬಾಯಿ ೧ – ಸೂ
ವಾರಾಶಿ – ಸರೋವರ ೧ – ೧೦
ವಾರಿಜಾಕರ – ಸರೋವರ ೧೦ – ೧
ವಾಸಿ – ಪಂಥ ೩ – ೭
ವಿಡಾಯ – ವೈಭವ ೧೬ – ೨೬
ವಿತಳ – ಎರಡನೆಯ ಕೆಳಲೋಕ ೪ – ೨೩
ವಿದಗ್ಧ – ಪಂಡಿತ ೧ – ೨೯
ವಿದ್ರುಮ – ಹವಳ ೫ – ೨೪
ವಿಧು – ಚಂದ್ರ ೧೪ – ೩೧
ವಿನಿತ (ವಿನೀತ) – ನಮ್ರ ೪ – ೮೨
ವಿಪಣಿ – ಅಂಗಡಿ, ಪೇಟೆ ೨ – ೨೩
ವಿಪಂಚಿ – ವೀಣೆ ೭ – ೫೪
ವಿಪಿನ – ಕಾಡು, ಅರಣ್ಯ ೧ – ೧೦
ವ್ರಾತ – ಸಮೂಹ ೪ – ೫೯
ಶಕ್ರ – ಇಂದ್ರ ೨ – ೪೮
ಶರದ – ಮೋಡ ೪ – ೮೪
ಶ್ಮಶ್ರು – ಮೀಸೆ ೬ – ೪
ಶಾರಿಕ – ಹೆಣ್ಣುಗಿಳಿ ೨ – ೩೦
ಶಾಲಿ – ಭತ್ತ ೨ – ೧೦
ಶಿಳೀಮುಖ – ಬಾಣ ೧೬ – ೩೪
ಸನ್ನಿಭ – ಸಮಾನ ೨ – ೫೬
ಸದರ – ಸುಲಭ ೧ – ೩೨
ಸದೆ – ಕಚಡ (ಹೊಲಸಾದ) ೧೭ – ೩೯
ಸಮೀರಣ – ಗಾಳಿ ೨ – ೧೪
ಸಮೇದ – ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ೨ – ೪೦
ಸರೋಜಭವ – ಬ್ರಹ್ಮ ೭ – ೪೩
ಸಾಲಕ – ಭಾವಮೈದುನ ೪ – ೬೬
ಸೀಗುರಿ – ಚಾಮರ ೬ – ೧೧
ಸುತ್ರಾಮ – ದೇವೇಂದ್ರ ೧ – ೪೫
ಸುಭಗ – ಸುಂದರ ೫ – ೯
ಸುರಕರಿ – ಐರಾವತ ೨ – ೬
ಸುರಗಿ – ಕಠಾರಿ ಕತ್ತಿ ೪ – ೨೯
ಸೂಡು – ಮಾಲೆಹಾಕು ೧೫ – ೩೬
ಸೂರುಳ – ಶಪಥ, ಆಣೆ ೧೭ – ೫೭
ಸೂಱೆ – ಸುಲಿಗೆ ೪ – ೭೮
ಸೆಳಸು – ಸೆಣಸು ೫ – ೧೭
ಸೆಟ್ಟು (ಸಟ್ಟು) – ಸವಟು ೧ – ೨೦
ಸೊಯಂಬರ – ಸ್ವಯಂವರ ೭ – ಸೂ
ಸೊರಹು – ಹೇಳು, ಹರಟು ೧೭ – ೫೭
ಸ್ತೋಮ – ಸಮೂಹ ೧ – ೧
ಸೃಣಿ – ಅಂಕುಶ, ಕೈಕೊಡಲಿ ೨ – ೫೫
ಹಡಪ – ತಾಂಬುಲದ ಚೀಲ ೩ – ೧೩
ಹನನ – ನಾಶ, ಕೊಲೆ ೧೮ – ೫
ಹರ್ಮ್ಯ – ಮಹಡಿ, ಸೌಧ ೨ – ೨೩
ಹರದ – ವರ್ತಕ ೧೫ – ೪೧
ಹರಿಬ – ಕಾರ್ಯ ೮ – ೨೨
ಹರುವು (ಹರಿವು) – ನಾಶ ೪ – ೨೮
ಹೞುವ – ಅರಣ್ಯ ೩ – ೪
ಹೆಱಸಾರ – ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಾರ ೪ – ೫
ಹೊಗರು – ಪ್ರಕಾಶ ೨ – ೧೬
ಹೊೞಲು – ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ೨ – ೨೩