ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು

ಚಂದ್ರಭಪುರ  – ಧನಪತಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ೧೧ – ೧೭
ನಿತ್ಯಾಲೋಕ  – ಗಾಂಧಾರ ವಿಷಯದೊಳಗಿನ ಪಟ್ಟಣ, ಗರುಡವೇಗನ ರಾಜಧಾನಿ ೭ – ೧೧
ರಾಜಪುರಿ  – ಸತ್ಯಂಧರ ಹಾಗೂ ಜೀವಂಧರರ ರಾಜಧಾನಿ ೨ – ಸೂ
ವಿದೇಹ ಪಟ್ಟಣ  – ಗೋವಿಂದರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿ ೧೫ – ೧
ವಿಮಳಪುರ  – ಗುಣಭದ್ರ ಅರಸನ ರಾಜಧಾನಿ ೧೨ – ೮
ಹೇಮಾಭಪುರಿ  – ದೃಢಮಿತ್ರ ಅರಸನ ರಾಜಧಾನಿ ೧೨ – ೪೪