ಒಪ್ಪೋಲೆ

ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಪದ್ಯಪುಟ
ನುೞೆದು ನುೞಿದು ೧೯ – ೬
ಸ್ಪಷ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ೨೨ – ೬
ತೊಱಿವರೆ ತೊಱೆವರೆ ೨೪ – ೭
ವಿರುದ್ಧ ವಿಶುದ್ಧ ೩೪ – ೯
ತತ್ಸತಿ ತತ್ಕೃತಿ ೩೪ – ೯
ವಿಪ್ರಳಾದ್ರಿ ವಿಪುಳಾದ್ರಿ ೩೭ – ೧೦
ನಿಷ್ವೃ ನಿಷ್ಪೃಹ ೪೧ – ೧೧
ಪವನಸ ಸಹಸ್ರ ಪವನ ಸಹಸ್ರ ೧೯ – ೧೯
ವಬ್ವ ಸಖ ವಬ್ಜಸಖ ೨೯ – ೨೨
ಕಣ್ಣೊಳಿಸಿ ಕಣ್ಗೊಳಿಸಿ ೨೯ – ೨೨
ಕಂಚುಗಾೞರ ಕಂಚುಗಾಱರ ೨೯ – ೨೨
ರಸಮಱೆ ರಸಮೞೆ ೩೩ – ೨೩
ವಿಬುಧೋಶ್ಕರರ ವಿಬುಧೋತ್ಕರರ ೪೬ – ೨೭
ಸಮಳ ನಮಳ ೬೩ – ೩೦
ತನಾ ತನು ೬೮ – ೩೨
ಕಾವಿಂನಿ ಕಾಮಿನಿ ೧೯ – ೩೭
ದೆಸೆವ ಶೋಕಾ ದೆಸೆವಶೋಕಾ ೨೬ – ೫೦
ದೂಮಾಳಿ ಧೂಮಾಳಿ ೩೫ – ೫೨
ಫಲಿಸದದೞಿಂದಾ ಫಲಿಸದದಱಿಂದಾ ೬೧ – ೫೯
ನಪ ನೃಪ ೯೦ – ೬೬
ದಿಱುಹ ದಿೞುಹ ೯೭ – ೬೮
ಸಮಾನಸುತೇಜ ಸಮಾನಸುತೇಜ ೧೧ – ೭೨
ಮರಳ ಮರುಳ ೧೪ – ೭೩
ನೞಿ ನಱಿ ೯೧ – ೯೨
ಕುಸುಶರ ಕುಸುಮಶರ ೨೬ – ೧೦೯
ಷಡ್ಡರುಶನ ಷಡ್ದರುಶನ ೫೬ – ೧೧೭
ಸುರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ೫ – ೧೨೦
ಬಱೆ ಜಱೆ ೧೩ – ೧೨೨
ವಿಲಸತ್ಕರಣಿ ವಿಲಸತ್ಕರಣಿ ೧೪ – ೧೨೨
ಮೞೆಯಾಗಲಾಕೂ ಮೞೆಯಗಲಾಕೋ ೩೭ – ೧೨೮
ಸಭ ಸಭೆ ೪೮ – ೧೩೧
ಕಾಣದ ಕಾಣದೆ ೫೨ – ೧೩೨
ನಿೞಿದ ನಿೞಿದಾ ೫೬ – ೧೩೩
ಫಲಕೆಂ ಘಲಿಕೆಂ ೫ – ೧೩೮
ಚಕ್ರದಿ ಚಕ್ರದಿಂ ೩ – ೧೪೮
ಮೀಯದ ಮೀಯದೆ ೧೭ – ೧೫೨
ಸೀಮಿತ ಸೀಱುತ ೧೭ – ೧೫೨
ವಿರಹಾನ್ನಿ ವಿರಹಾಗ್ನಿ ೩೭ – ೧೫೭
ಶಿಖ ಶಿಖಿ ೪೩ – ೧೫೮
ಮಂದಿರದ ಮಂದಿರವ ೪ – ೧೬೨
ಬೀೞಿ ಬೀೞಿ ೧೬ – ೧೬೫
ತೊಲಗಿದನು ತೊಲಗಿದಸು ೨೬ – ೧೬೭
ಬಱಿದೆ ಬಱಿದೆ ೨ – ೧೬೯
ಯರೊಳಗೆ ಯವರೊಳಗೆ ೭ – ೧೭೦
ಮಱೆವ ಮೆಱೆವ ೮ – ೧೭೧
ಬೀೞ್ಕೊಟೆಯ್ದಿ ಬೀೞ್ಕೊಟ್ಟೆಯ್ದಿ ೨೪ – ೧೭೫
ಯಾಗಳ ಯಾಗಳೆ ೩೧ – ೧೭೬
ಕರಗಿವಳು ಕರಗಿದಳು ೩೧ – ೧೭೬
ಮುದದೊಳು ಮುದದೊಳ ಸೂ – ೧೮೨
ರಾಜಪುರವರ ರಾಜಪುರವರಕೆ ಸೂ – ೧೮೨
ತಾವೞಿದು ತಾವಱಿದು ೭ – ೧೮೩
ಬಂದೆಂದದಲಿ ಬಂದಂದದಲಿ ೧೭ – ೧೮೬
ಭಾಗದೊಳಾಡೆ ಭಾಳದೊಳಾಡೆ ೬ – ೧೯೦
ಪಟ್ವಣವ ಪಟ್ಟಣವ ೧ – ೧೯೮
ಮೇಜತತಿ ಮೇಘತತಿ ೧೦ – ೨೦೦
ನೆನೆದಂದು ನೆರೆದುದು ೧೫ – ೨೦೧
ಮಟಪಕೆ ಮಂಟಪಕೆ ೨೦ – ೨೦೩
ಮಗೞದಕೆ ಮಗುೞದಕೆ ೧೯ – ೨೧೬
ಬಟ್ಟತಾಗಿಯೆ ಬಟ್ಟಿತಾಗಿಯೆ ೮ – ೨೩೩
ಮುಟ್ಟಿದೊಡೊಂದೆ ಮುಚ್ಚಿದೊಡೆಂದೆ ೧೩ – ೨೩೪
ಸುನಂಗದಿ ಸುರಪನಂಗದಿ ೩೧ – ೨೩೮
ಮುಳ್ಳೊರಸಿದತೋ ಮುಳ್ಳೊರಸಿದಂತೋ ೭೪ – ೨೪೯