ಅ. ಕನ್ನಡ

೧. ಪೀಟರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ : ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನದದಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು, ಪುತ್ತೂರು, ೧೯೮೯.

ಆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ

1. Bliss. E .M. (Ed.), Encyclopaedia of Missions, Vol. I, (New york, 1890)

2. Durate Barbosa : A Description of The Coast of East Africa And Malabar, (Reprint), Halykut Society, (London, 1970).

3. H. Hofmann : A Brief History of the Basel Mission Industries.

4. Peter Wilson Prabhakar Dr. : The Basel Mission in South Kanara. 1834-1947, (unpublished Dessertation,             Mangalore University 1988)

5. Shri G (Ed). – Wholeness in Christ – The Legacy of the Basel Mission in India, (Mangalore, 1985)

6. Thoburn, J. M. The Christion Conquest of India (New york)

7. The Annual Report of the Basel German Evanglical Mission – In South Western India – for the years from             1844 to 1913, (K.T.C. Archives, Managalore)

8. Encyclopaedia Britannica, (1768) Vol. 22 (London)

9. The New Eaxton Encyclopaedia Vol. (London)

10. The World Book Encyclopaedia, Vol. 19, World Book in (Chicago, 1988)

11. Karnataka State Gazetter – (Government of Karnataka)- South Kannara District. (Bangalore, 1973)

12. The Harvest Field, (Vol, XXXIII, No.10. Mysore, October, 1913)

13. 807, Reserved, Small, Cottage and Tiny Industries ; (S.B.P. Series, No. 61 Delhi, 1983)

14. Kanara Chamber of Commerce and Industry Mangalore, Annual Reports.

15. Personal Interveiws with the persons related to the Tile Factories.