ಅಂಗರೀಕ : ೬೭೩

ಅಂಗಾಲ ಜಡೆಯವರು:೧೦

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ :೧೦೦, ೧೬೧

ಅಗ್ಗದಕಾಸು: ೪೯೭

ಅಡಗಲ್ಲು: ೩೬೨, ೪೫೧, ೭೪೨

ಅಣ್ಣೆಬೀಜ :೪೪೫

ಅತಿರುದ್ರ:೩

ಅಪರಂಜಿ ಉಂಗುರ:೩೭೧

ಅಪ್ಪೊಪ್ಪರ :೬೦೮

ಅಮಾಸೆ ಕಾಳಮ್ಮ: ೪೧೬

ಅರಗಣ್ಣು: ೬೦೪, ೬೦೫

ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಜಗಲಿ: ೨೭೧

ಆರುಕದಂಬಲಿ : ೨೯೯

ಅರುಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ೪೩೫

ಅಲಾದಿ : ೪

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು : ೭, ೮, ೨೦, ೨೨, ೪೮, ೯೭, ೯೮, ೧೦೧, ೧೩೨, ೧೫೭, ೧೭೬, ೨೧೨, ೨೨೧, ೨೨೨, ೨೩೩, ೨೪೭, ೨೫೪, ೨೫೬

ಅರವಟ್ಟಿ ಅರಮನೆ : ೨೫೬

ಅಷ್ಟ ಖಂಡುಗ : ೨೨೨, ೩೦೧

ಅಸಿಟ್ಟು : ೨೬೪ – ಹಸಿ ಹಿಟ್ಟು

ಅಸ್ತಾಂಗ : ೨೩೩, ೨೩೫

ಆಗಣೀ : ೧೨೩

ಆತುಮದಲ್ಲಿ: ೧೬೫

ಆದಿಕಲ್ಯಾಣ : ೯೭, ೧೦೬, ೧೦೪, ೧೦೨, ೧೪೫, ೧೪೬, ೧೬೦, ೧೬೧, ೧೭೧, ೧೭೫, ೧೭೮, ೧೬೨, ೧೮೫, ೧೨೧

ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ : ೧೫೩

ಆದಿಶಕ್ತಿ: ೧೬, ೧೭, ೧೮, ೧೯, ೨೧, ೨೨, ೨೩, ೨೪, ೨೫, ೨೬, ೨೯, ೩೦, ೨೮೨

ಆರ್ಕಟ್ಟು : ೨೪೪

ಆಸರಿಕೆ ಬ್ಯಾಸರಿಕೆ: ೨೧೩, ೫೨೨

ಆಸ್ತಿಪನಾಗಿ : ೧೭೩

ಇಂಟುಮುರಿ: ೪೩೩

ಇಜ್ಜಲುಮನೆ : ೪೪೫

ಇದಿಯಮ್ಮ : ೭೧

ಇರಗಂಡಿ : ೫೩೦

ಈಡಿಗರ ಕ್ಯಾತಪ್ಪ: ೧೬೧

ಈಬತ್ತಿ ಬಸುವಂಗ : ೧೯೦, ೨೦೬

ಈಬತ್ತಿ : ೧೧, ೧೨, ೧೪೨, ೧೮೨, ೧೮೮

ಎಕ್ಕದ ಹೂ : ೧೪೧

ಉಕ್ಕಿನ ಚಂದ್ರಾಯ : ೫೨೫

ಉಕ್ಕುನ ಕುದುರೆ: ೭೭೮

ಉಗುನಿ ಅಂಬು : ೨೬೩

ಉಡುಗಬ್ಬಿಣ : ೫೬೨, ೬೧೯, ೭೨೬, ೭೩೯, ೭೫೦

ಉಡುದಾರ: ೨೬೩

ಉಣ್ಣು ಮಾರಿ: ೪೧೫

ಉತ್ತರಖಂಡ : ೮, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೫, ೧೪೫, ೧೭೭, ೨೭೨

ಉತ್ತರದೇಸ: ೧೦, ೯೫, ೯೭, ೧೪೮, ೧೪೯

ಉತ್ತೇಶ್ವರ: ೯, ೧೦, ೧೨, ೧೩, ೧೮, ೧೯

ಉರಿಗದ್ದಿಗೆ: ೧೩೬, ೧೭೧, ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೫೬

ಉರಿಯಸ್ತ : ೨೭

ಉರ್ಗಣ್ಣು: ೪೦೬

ಉರ್ಸಿಗೀಕೊರಡು: ೪೨೬, ೬೯೭, ೬೯೮, ೭೦೨, ೭೦೮

ಉಲಿಚರ್ಮ: ೨೫೦

ಉಲುಪೆ : ೬೦೦, ೬೦೮, ೬೧೧

ಉಲ್ಲೇಚರ್ಮ: ೨೪೪, ೨೫೬, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೪, ೨೮೪, ೨೭೯

ಋಷುಮಾನವರು : ೭೧

ಎರುಗಣ್ಣು : ೧೯೨

ಎಲಗುದ್ದಲಿ : ೬೫೩

ಎಳ್ಳುಂಡೆ : ೪೯೮

ಐರಾಳ ಮೈರಾಳ( ಅಯಿರಾಳ ಮಯಿರಾಳ): ೪೮೮, ೫೫೧, ೬೩೧

ಐಲಾಟ : ೬೫೯

ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮುದ್ದಯ್ಯ: ೯೯

ಒಕ್ಕಲು : ೨೫೪, ೨೭೧, ೨೭೨, ೨೭೩

ಒಕ್ಕಲ್ಗೇರಿ : ೩೮೯

ಕಂಕಣಾರ್ತಿ : ೬೨೯

ಕಂಡಾಪುಂಡಾ ಜಂಗಮರು : ೧೦೨

ಕಂಡಾಯ ಜ್ಯೋತಿ : ೨೩೩, ೨೪೮

ಕಂಡುಗ: ೧೦, ೧೧, ೩೯, ೪೯, ೭೩, ೮೫, ೯೨, ೧೦೨, ೨೦೭, ೨೪೪, ೨೪೫

ಕಂತೆ ಬೊಂತೆ: ೬೯೭

ಕಜ್ಜಿ ಕೀವು : ೧೦೬

ಕಟಕಟಾ ಕಾಳಿಂಗನಗುಹೆ :೪೭೩

ಕಟುಗರ ಸಂಗಯ್ಯ: ೧೧೮, ೧೧೭, ೧೧೪, ೧೧೧, ೧೧೦, ೧೦೯, ೧೦೮, ೧೦೭, ೧೦೪

ಕಡ್ಜದ ಬಳೆ: ೭೨೫

ಕಣಗಲೂವು: ೧೩೮

ಕಪಾಲ: ೬೧

ಕಪ್ಪಡಿ: ೫೪೫

ಕಪ್ಪುಧೂಳ್ತ: ೧೯೨, ೧೯೯, ೨೧೬, ೨೫೬, ೨೧೦, ೨೦೯, ೨೦೧

ಕರಿಎಲೆ ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ : ೧೭೪, ೧೭೨, ೧೭೭

ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದಿಗೆ : ೬೨೮

ಕರಿಗುರಿ: ೨೪೦

ಕರಿಘಟ್ಟ: ೫೭೪

ಕಲಿಪುರುಷ: ೫೬೧

ಕಲಿಮನುಷ್ಯ: ೮೭

ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣ : ೩೨೩

ಕಲ್ಯಾಣ: ೧೧೮, ೧೧೫, ೧೧೨, ೧೧೦, ೧೦೯, ೧೦೬, ೧೦೫, ೧೦೩, ೧೦೨, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೨೦, ೧೭೦, ೧೭೨, ೨೬೮, ೧೨೯, ೧೩೨, ೧೩೨, ೧೩೪, ೧೩೬, ೧೪೩, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೪೭, ೧೪೯, ೧೬೦, ೧೬೦, ೧೫೬, ೧೬೫, ೧೬೭, ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೭೭, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೮೪, ೧೮೬, ೧೮೭, ೧೯೧, ೧೯೭, ೨೭೨, ೨೮೮, ೨೮೮, ೨೮೬, ೨೮೨, ೨೯೬.

ಕಲ್ಯಾಣಿ: ೧೫೪, ೧೫೫

ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಜಗಲಿ: ೨೬೬

ಕಲ್ಲು ಬಸವ : ೫೭೩

ಕಾಮುಜೇನು : ೩೦೭

ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ: ೧೫೩, ೧೬೨

ಕಾಲಗ್ಯಾನ: ೫೨, ೭೨, ೭೩

ಕಾಲಮುಖಿ: ೨೨೦, ೨೨೧, ೨೨೩, ೬೪೧

ಕಾಳಿ ಕಂಕಾಳಿ: ೯೧

ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ: ೪೧೬

ಕಿಡಗಣ್ಣ ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ: ೧೮೨, ೧೮೩, ೧೮೪, ೧೯೪, ೧೯೫, ೨೦೧, ೨೦೩, ೨೦೪, ೨೦೬, ೨೦೮, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೪, ೨೧೫

ಕಿವುಡುಮಾರಿ: ೪೧೫

ಕುಂಕುಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ೪೩೫

ಕುಂಟುಮಾರಿ: ೪೧೫

ಕುಂಬಳ್ಳಿ ಶಾನುಬೋಗ : ೪೫೨

ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ : ೯೯

ಕುಕ್ಕರಕೋಡು: ೧೬೧

ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ : ೨೩೨

ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ : ೨೭೭

ಕುರುಬರ ಬೀರಪ್ಪ : ೯೯

ಕುಲುಮೆ ಕಾಳಮ್ಮ: ೪೧೬

ಕೆಂಪಣ್ಣ: ೨೬೬

ಕೆಂಪಾಚಾರಿ : ೨೬೬, ೨೭೮, ೨೯೨, ೨೯೩, ೩೦೩

ಕೆಂಪುಲಕ್ಕಿ : ೯೩

ಕೊಕ್ಕೋರ ಕಣಿವೆ : ೧೫೩

ಕೊಡೆಕಲ್ಲು: ೪೪೦, ೪೪೮, ೪೫೦, ೪೬೬, ೪೬೭, ೫೩೮, ೫೮೦, ೫೯೦, ೬೭೦

ಕ್ವಾರಣ್ಯ : ೩೦೯, ೩೧೬, ೩೧೯, ೩೨೦, ೩೩೬, ೬೬೦

ಖಂಡಾಯ : ೯೫, ೨೨೩, ೨೪೯

ಗಾಣಿಗರ ದಾಸಯ್ಯ: ೯೯

ಗೊರವ: ೨೨೧, ೨೩೭, ೫೬೩

ಘನನೀಲಿ: ೧೮೩

ಚಂಚಗಾರ:೫೦೩

ಚಂದ್ರಶಾಲೆ : ೨೫೨, ೨೫೭, ೨೫೮, ೫೫೧, ೫೩೨, ೬೩೫

ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು : ೫೪೫

ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ: ೫೫೪

ಛಾಯಾದೇವಿ: ೫೬೧

ಜಗದೀಶ್ವರ : ೭೭, ೯೧

ಜಾಗಟೆ: ೯೩, ೨೨೩

ಜೋಗಯ್ಯ : ೨೩೭, ೫೬೩

ಜೋಳಿಗೆ : ೨೦೨, ೨೦೩, ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೩, ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೦೯, ೨೩೨, ೨೩೫, ೨೩೪, ೯೩, ೨೪೯

ಡಂಗುರ : ೩೫೭

ಡಮರುಗ: ೨೭೫

ತಂಬೂರಿ : ೨೨೫, ೨೫೯, ೨೭೫, ೨೮೨, ೨೦೬, ೯೫

ತುರುಕರ ಪೀರಯ್ಯ: ೯೯, ೧೦೦

ತಲಕಾಡು ಮಾಲಂಗಿ : ೧೬೨, ೧೬೨

ತಾಮ್ರದ ಚಪ್ಪೋಡು : ೪೮೨, ೫೫೩, ೫೫೮

ತಿಬಾದೇವಿ : ೪೧೫

ತುರುಮೆ ಕೆಂಡ : ೪೦೯

ತೋಪುನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ : ೨೮೧, ೨೧೭, ೨೧೯, ೫೫೪, ೨೧೮

ದಬ್ಬಳ್ಳಿ : ೩೦೪

ದಾಸಜೋಗಿ : ೨೨೩

ದಾಸನಯಕನ ದೊಡ್ಡಿ: ೩೦೪

ಧೂವದುಂಡಿಗೆ: ೧೧೯

ಧೂಳುತ: ೪೯

ದೇವಮಾನ್ರು : ೮೯, ೫೬, ೮೯, ೮೨, ೩೮, ೪೯

ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ : ೨೧೭, ೨೮೬, ೨೮೮, ೨೯೫, ೨೮೮, ೨೮೬, ೩೦೦, ೨೯೭, ೨೯೫, ೨೮೫, ೨೮೩, ೨೮೧, ೨೮೦

ನರಲೋಕ : ೭೫, ೮೮, ೮೯, ೯೦

ನಾಗಬೆತ್ತ : ೫೮

ನಾಗರಜಡೆ: ೯೫

ನಾಗರಾವು: ೫೭, ೫೮

ನೀಲಗಟ್ಟ: ೨೬೫, ೨೬೪, ೨೬೩, ೨೭೦, ೨೬೬, ೨೭೭, ೨೯೦, ೨೮೯, ೨೯೯

ನೀಲಮ್ಮ: ೧೧೮, ೧೨೦, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೨೦, ೧೧೯, ೧೬೮, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೦, ೧೪೨, ೧೪೩, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೪೬

ಪರಂಜ್ಯೋತಿ : ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೦೧, ೧೧೮, ೧೨೧, ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೪೬, ೧೪೮, ೧೫೪, ೧೫೯, ೧೫೮, ೧೭೫, ೧೭೬, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೭೮, ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೩, ೧೯೦, ೧೯೮, ೨೦೧, ೨೦೭, ೨೨೯, ೨೨೪, ೨೫೧, ೨೪೭, ೨೪೫, ೨೩೪, ೨೭೦, ೨೭೯, ೩೨, ೨೭, ೩೧, ೪೮, ೩೪, ೩೭, ೩೮, ೪೦, ೪೧, ೪೩

ಪರುಸಾದ : ೧೬೪

ಪಾತಾಳ ಜ್ಯೋತಿ: ೧೨೨, ೨೬೫, ೧೬೫, ೧೦೬, ೬೦, ೧೪೪, ೧೯೮, ೩೨, ೭೨, ೯೭, ೧೨೨, ೯೭, ೧೮೩, ೩೯

ಪಾರ್ವತಿ : ೩, ೩೪, ೩೫

ಪೀಕುದಾನಿ: ೫೫೯, ೫೬೦

ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ೪೩೫

ಪುಷ್ಯ: ೧೩೭, ೧೪೧, ೧೪೪, ೧೪, ೧೪೧, ೧೪೪, ೧೭೫, ೧೭೭

ಫಲಾರದಯ್ಯ: ೫೪೭

ಬನ್ನೂರ ಯಾಮಾದ್ರಿ : ೪೧೩

ಬಪ್ಪಗೌಡ್ನಪುರ : ೨೬೦, ೨೫೯, ೨೫೭

ಬಪ್ಪೇಗೌಡ: ೨೩೨, ೨೩೩, ೨೪೨, ೨೪೪, ೨೪೨, ೨೪೯, ೨೪೮, ೨೫೪, ೨೫೩, ೨೫೨, ೨೪೭, ೨೩೩

ಬಸವಣ್ಣ: ೧೨೦, ೧೧೯, ೧೬೯, ೧೭೦, ೧೧೮, ೧೧೮, ೧೧೫, ೧೧೭, ೧೧೪, ೧೧೩, ೧೧೨, ೧೧೧, ೧೧೦, ೧೦೯, ೧೦೭, ೧೦೬, ೧೦೫, ೧೦೪, ೧೦೩, ೧೦೨, ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೦, ೧೩೨, ೧೩೩, ೧೨೪, ೧೩೫, ೧೩೭, ೧೩೯, ೧೪೦, ೧೪೨, ೧೪೪, ೧೪೬, ೧೪೮, ೧೪೭, ೧೪೩, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೪

ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ: ೨೭೭, ೨೮೮

ಬಸವಾಚಾರಿ: ೨೬೫, ೨೬೬, ೨೬೭, ೩೦೦, ೨೯೫, ೨೯೪, ೨೯೪, ೨೯೨, ೨೯೧, ೨೯೦, ೨೮೯, ೨೮೮, ೨೭೯, ೨೭೭, ೨೭೬, ೨೭೦, ೩೦೩, ೨೬೮, ೨೬೭, ೨೬೬, ೨೬೨, ೨೬೧, ೨೬೧

ಬಸುಮಾಂಗ : ೯೩

ಬಸುವಂಗ : ೧೪೨

ಬಾಚಿ ಬಸವಯ್ಯ: ೨೬೮, ೨೬೬, ೨೬೩, ೨೬೩, ೨೬೨, ೨೭೪, ೨೭೭, ೨೬೨, ೨೬೩

ಬೆಟ್ಟಚಾರಿ: ೬೮೬

ಬೆರಳೀ ಪಾದರಕ್ಷೆ: ೧೯೬

ಬೆರಳೀಚವಲ: ೩೩೨

ಬ್ರಹ್ಮ: ೪೭, ೭೧, ೭೬, ೪, ೮, ೭೮, ೭೯, ೮೩, ೮೬

ಬ್ರಹ್ಮದೇವ:೩೫, ೩೬, ೩೭, ೪೦, ೪೦, ೪೧, ೪೩, ೪೫, ೪೬, ೫೯, ೬೦, ೬೫, ೫೦, ೫೨, ೫೪, ೫೫, ೭೭, ೨೪, ೪೪, ೪೪, ೪೭

ಭಂಗಿಸಿದ್ದ: ೩೯೩

ಭಂಗಿಸೊಪ್ಪು: ೪೦೮

ಭೂಮಿತಾಯಿ : ೧೭, ೧೮, ೭೫, ೭೮, ೭೫, ೭೮

ಮಜ್ಜಣ: ೨೫೮, ೨೫೭, ೨೭೩

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಪ್ಪ: ೨೫೪, ೨೫೨, ೨೫೭, ೯೯, ೨೩೧, ೧೬೧, ೨೫೩, ೨೭೩

ಮರಳುಲಿಂಗ : ೨೮೮

ಮರವಳ್ಳಿ: ೨೩೦

ಮಲೆಯಾಳ : ೫೨

ಮಲೆಯಾಳದ ಕಪ್ಪು : ೧೮೪

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವಮ್ಮ: ೪೮೯

ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟೇಲ : ೪೫೩

ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ : ೨೮೯, ೨೮೯, ೨೮೮

ಮಸ್ತುಮಕಾರ: ೧೮೧

ಮಹಾವಿಷ್ಣು : ೭೬, ೨೫, ೨೬

ಮಹೇಶ್ವರ : ೯, ೧೦, ೧೨, ೧೩, ೧೮, ೧೯

ಮಾಚಪ್ಪ: ೨೩೨

ಮಾದಿಗರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ: ೧೬೧

ಮಾನುಭಾವ : ೩೦೦

ಮಿರ್ಲೆ: ೮೦೯

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮಲ್ಲಣ್ಣ: ೭೮

ಮುಡುಕುತೊರೆ: ೧೬೫

ಮುತ್ತತ್ತಿರಾಯ : ೬೭೨

ಮುತ್ತಾಚಾರಿ: ೬೮೬

ಮುತ್ತಿನಜೋಳಿಗೆ: ೧೯೦, ೧೮೩, ೧೮೪, ೧೯೦, ೨೦೨, ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೧೦, ೨೧೩, ೨೪೮, ೨೫೦, ೨೪೭, ೧೮೪, ೧೮೨

ಮುತ್ತುನಳ್ಳಿ:೨೮೦

ಮುದ್ದಮ್ಮ: ೨೬೧, ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೬೮, ೨೬೭, ೨೬೬, ೨೬೩, ೨೬೨, ೨೬೧, ೨೯೮, ೨೯೫, ೨೯೪, ೨೯೨, ೨೯೧, ೨೯೦, ೨೮೯, ೨೮೮, ೨೭೦, ೨೬೬, ೩೦೦, ೨೯೪, ೨೭೯, ೨೭೭, ೨೭೬

ಮೂಗುಮಾರಿ: ೪೧೫

ಮೈ ತುಗಾರ: ೬೬, ೬೭, ೬೮, ೬೬, ೬೮, ೮೬, ೬೭, ೧೮೭

ಮೋಡಿಕಾರ: ೧೮೪, ೧೮೫, ೧೮೭, ೧೯೦, ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬, ೧೯೯, ೨೦೧, ೨೦೨, ೨೦೩, ೨೦೪, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೦೯, ೨೧೧

ಮೋಡಿಕಾರರು : ೨೦೪, ೨೦೭

ಮೋಡಿಯಾಟ : ೧೮೮, ೧೮೯, ೧೯೫, ೧೯೯

ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪಲಾರ: ೭೨೮

ರಂಡು ಪುಂಡ ಜಂಗಮರು: ೨೦೧

ರಣಮೋಡಿಕಾರರು : ೧೮೨

ರಣಸಿದ್ದ: ೪೭೧

ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ: ೧೭೫, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೭೯, ೧೮೦, ೧೮೯, ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೪, ೧೯೮, ೧೯೯, ೨೦೨, ೨೦೪, ೨೦೭, ೨೦೯, ೨೧೪, ೨೧೬, ೨೧೮, ೨೧೧, ೨೧೩, ೨೮೬, ೫೫೪

ರಾಜ ಬಪ್ಪಗೌಡನಪುರ: ೨೩೨, ೨೭೯, ೨೭೯, ೨೭೩, ೨೯೫, ೨೯೪, ೨೯೩, ೨೯೩, ೨೯೨

ಲಗಾ: ೭೪೫

ಲಾಂಚಣ: ೨೨೫, ೯೭, ೨೭೩ – ಚಿನ್ಹೆ

ವಜ್ರಾಚಾರಿ: ೬೮೬

ವಿದಿಯಮ್ಮ: ೩೪, ೩೫, ೪೩, ೪೪, ೪೫, ೪೫, ೪೭, ೪೯, ೫೧, ೫೪, ೫೪, ೫೬, ೫೬, ೫೮, ೫೯, ೬೦, ೬೪, ೬೫, ೬೯, ೭೧, ೭೪, ೭೫, ೭೬

ವೀರುಭದ್ರ : ೩, ೪

ಶನಿದೇವ : ೫೬೧

ಶನಿಪರಮಾತ್ಮ : ೮೭, ೮೭

ಸರಸ್ವತಿ : ೩೫, ೩೬, ೫, ೫೨, ೮೦, ೮೧

ಸಾಂಬುರಾಣಿ : ೧೬, ೨೮೧

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ೮೦೯

ಸಿಡುಬಿನ ಮಾರಿ: ೪೧೫

ಸಿದ್ಧರು: ೭

ಸೀತಾಲ ಚಪ್ಪರ: ೩೯೧

ಸುಂಕುದ ಮಾರಮ್ಮ: ೭೦೦

ಸುರಾಯದ ಗಡಿಗೆ: ೧೪೬

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ : ೮೩

ಹಕ್ಕಿಯಪ್ಪಾಜಿ: ೯೩

ಹರಳಯ್ಯ: ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೩

ಹಲಗೂರು ನಿಂಗಮ್ಮ: ೧೮೬

ಹಲಗೂರು: ೬೩೬

ಹಿರೇ ಚನ್ನಾಜಮ್ಮ: ೨೧೧, ೨೧೭, ೨೧೯, ೨೧೭, ೨೧೯, ೨೧೧, ೨೧೨, ೨೧೫

ಹುಲ್ಲೆ ಚರ್ಮ: ೯೫

ಹೆಗ್ಗಡ ಗೌಡ: ೨೩೨, ೨೭೩

ಹೆಗ್ಗುಲುಮೆ: ೩೫೩, ೩೭೧, ೬೭೨, ೬೭೭

ಹೊಂಬಾಳೆ :೬೬೫, ೬೬೬

ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು: ೪೦೮

ಹೊನ್ನರಳಿಮರ: ೧೭೯

ಹೊನ್ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ: ೨೭೫

ಹೊಲೆಯರ ಹೊನ್ನಪ್ಪ: ೯೯, ೧೬೧