ನಗು ನಗು ಮುದ್ದು ಮಗು
ನಗು ಮಗು ನಗು

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ನಗು
ಹಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಗು
ಚಂದ ಮಾಮನಂತೆ ನಗು
ಚೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ನಗು

ನಗು ನಗು ಮುದ್ದು ಮಗು
ನಗು ಮಗು ನಗು

ಮುದ್ದು ಮುಖವ ಎತ್ತಿ ನಗು
ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಗು
ಓಡಿ ಆಡಿ ಹಾಡಿ ನಗು
ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಗು

ನಗು ನಗು ಮುದ್ದು ಮಗು
ನಗು ಮಗು ನಗು