ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಸಿರಲಿ ಬಂದನು
ಹಿರಿಮೆಯ ಹಿರಿಮಗ ನೇತಾಜಿ
ದೇಶದ ಬಂಧನ ಕಳಚಲು ಹೆಣಗಿದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪ್ರಿಯ ನೇತಾಜಿ

ಬಿಳಲಿಯರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೆದರದ ಗಂಡೆದೆ
ತೋರಿದ ಗಟ್ಟಿಗ ನೇತಾಜಿ
ಪ್ರತಿ ಸರಕಾರವ ರಚಿಸುವ ಪೌರುಷ
ಮೆರೆದ ಪುರೂರವ ನೇತಾಜಿ

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇನೆಯ ಕಟ್ಟಿದ
ಶಿಸ್ತಿನ ಸೈನಿಕ ನೇತಾಜಿ
‘ಜೈ ಹಿಂದ್‌’ ಗೀತವ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಡಿದ
ಗಾಯಕ ಮುಖ್ಯನು ನೇತಾಜಿ

ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ದೇಹವ ಸವೆಸಿದ
ಜನತೆಯ ಸೇವಕ ನೇತಾಜಿ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಸಿಂಹದ ಶೌರ್ಯದ
ಸಾಹಸಿ ನಾಯಕ ನೇತಾಜಿ