ಕುಮುದಿನಿ, ಸಿ.ಕೆ. ೧೯೮೭. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ (ಅನುವಾದ), ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

…. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗೆ ಅಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ೧೯೯೫. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್. ಎಂ. ಮತ್ತು ಅಡಿಗ ಶಶಿಧರ,೧೯೯೭, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದೀಕ್ಷಿತ ಎಲ್.ಎ., ಮತ್ತು ಹೆಗಡೆ, ಕೆ.ಎಮ್. ೨೦೦೧. ಅಡಿಕೆ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಪ್ತಪದಿ, ಭತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶಿರಸಿ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಂ.ಎನ್,. ಮತ್ತು ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಜೆ.ಎಚ್., ೧೯೯೫, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಹಿತ್ತಲಮನಿ, ವೀ.ಚ. ೧೯೭೦. ಗೊಬ್ಬರ, (ಚತುರ್ಥ ಮುದ್ರಣ), ಶರಾವತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧಾರವಾಡ.

Alagawadi. A.R. Sheelvanthar, M.N. Patil, R.B. and Patil, S.V., 1992, India Should Take the best Adavantage of Biofertilizers, in some Aspects of Agriculture and Rural Development. Institute for studies on Agricuture and Rural Development, Dharwad

Black, C.A., 1968 . Soil – Plant Relaton ships, Second Ed., JOhn Wiley and Sons Inc., New York

Brady, N.C., 1995, The Nature and properties of Soils, 10th Edition, Prentice Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.

Fried. M. and Broeshart, H.1967, The Soil – Plant System in Relation to Inorganic Nutrition Academic Press, New York.

Patil S.V. 1999, Strategies for Agricultural and Rural Development in Some Areas, University of agricultural sciences, Bangalore.

Russel. E.W., 1961, Soil Conditions and Plant Growth. 9th Edition Longmans Green and Co. Ltd. London.

Singh, T and Dixit, S.K. 1998, Use of Bio – fertilizers of Higher crop Yields, Directorate of extension, Ministry of Agriculture, Government of India, New Dehli.

Subba Rao, N.S., 1986. Biofertilizers in Agriculture and Forestry, 3rd Editon, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Dehli.

Tisdate, S.L, Nelson, W.L., and Beaton, J.D., 1900. Soils Fertility, and Fertilizers, Maxwell Macmilan INternation Editions, Macmilan publishing Co. New York.

Troeh, F.R. and Thompson, L.M. 1993, Soils and Soills and soil Fertility, 5th Edition, Oxford University Press, New York.

Vaidya., V.G. 1971, Sufala – Trombay’s Complex Fertilizer. Issued by the fertilizer Corporation of India. Bombay.

Yawalkar., K.S. Agarwal, J.P., and Bokade, S. 1977, Manures and Fertilizers. 4th Edition, Agri, Horticulture Publishing House, Nagpur.