೧. ಫಾಂಜೆನ್, ಡಿ.ಡಬ್ಲು ; ಸಿಹಾಸೆಕ್ ಎಲ್.ಜೆ; ಹಾಫ್ಮನ್. ವಿ.ಎಲ್, ಹಾಗೂ ಸ್ವೆನ್ಸನ್ ಎಲ್.ಜೆ. ೧೯೯೮. ಟೋಪೋಗ್ರಾಫಿ ಬೇಸ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ‍್ಡ ವಿತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ. ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ. ೧೧:೩೬೪-೩೭೦.

೨. ಮಲ್ಲಾರಿನೋ, ಎ.ಪಿ. ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟಿ. ದಿ.ಜೆ. ೨೦೦೪. ಎಫಿಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಯಂಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಪಿ.ಎಚ್, ಆಯಂಡ್ ಆರ್‌ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಪ್ರಿಸಿಜನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ೫:೧೩೧-೧೪೪.

೩. ಓಲಸನ್, ಆರ್.ಎ; ಫ್ರಾಂಕ್, ಕೆ,ಡಿ, ಗ್ರಾಬುಸ್ಕಿ, ಪಿ.ಎಚ್ ಆಯಂಡ್ ರೆಮ್ ಜಡಬ್ಲು ೧೯೯೮. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಯಂಡ್ ಅಗ್ರಾನೊಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಗ್ರಾನಮಿ ಜರ‍್ನಲ್ ೭೪:೪೯೨-೪೯೯.

೪. ರೇನ್ಸ, ಜಿ.ಸಿ ಆಯಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಡಿ.ಎಲ್. ೨೦೦೧. ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸಿಜನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿ ಯುನಿವ್ಹರಿಸಿಟಿ ಆಫ್‌ಜುಯಾಜಕಯಾ, ಕಾಲೇಜ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಯಂಡ್ ಎನವ್ಹಿರಾನ್‌ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬುಲೆಟನ್ ೧೨೦೮.

೫. ಸ್ಪೆನ್ಸನ್. ಎಲ್.ಜೆ., ದಹಂಕೆ. ಡಬ್ಲು.ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟರ್‌ಸನ್. ಡಿ.ಡಿ. ೧೯೮೪. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾರ್ಥ ತಕೋಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಯುನಿವರ‍್ಸಿಟಿ, ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ, ರೀಸರ್ಚ ರಿಪೋರ್ಟ ನಂ. ೮.

೬. ಸೈಯಿದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ, ಸಿ.ಎಚ್. ರವೀಂದರ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ.ವ್ಹಿ.ಎಸ್. ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎರ್.ಎಲ್. ಗೌಡಾ ೨೦೦೮, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನುಟ್ರಿಷನ್. ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ ಪಟನಚೆರು-೫೦೨೩೨೪ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಇಂಡಿಯಾ.

೭. ಟಂಡನ್, ಎಚ್.ಎಲ್.ಎಸ್ (೧೯೯೩). ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಆಯಂಡ್ ಫರ್ಟಲೈಝರ್ ಡೆವ್ಹಲೆಪಮೆಂಟ್ ಆಯಂಡ್ ಕಲ್ಸಲ್ಟೇಶನ್ ಆರ‍್ಗನೈಝೇಶನ್, ನವದೆಹಲಿ. ೧೯೦-೨೦೫.