೧.       ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು
ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ-ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ
ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್)
ಪಟಾನ್‌ಚೆರು-೫೦೨ ೩೨೪
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ

೨.       ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ದಾಸೋಗ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲ ಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ-೫೮೦ ೦೦೫

೩.       ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ-೫೮೦ ೦೦೩