ಐದನೇ ಸಂದು :

ಯಾರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿರುವದು
ಎನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂದಾಳಿನ್ನು
ದೇವಿಯೆ ಎನಗೆ ನೀನ್ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುವಿ
ಹೇಳುವೆ ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು ನೀನು           ||೧೩೫||

ಗಾಡಿಖೋರರ ಗಂಡ ಭರ್ಮನ ಸತಿ
ಸೂರಾವತಿ ಪುತ್ರಾನೊ
ಮೋಡಿಕಾರರ ಮಿಂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಳಿಯ
ಪುಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ನಾನಿರುವೆನೊ               ||೧೩೬||

ಮಾರಹರನ ಸುತನಿರುವೆನು
ಸಿದ್ಧರೇವಣನ ಶಿಷ್ಯನೊ
ಧರುಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಿದ್ದ ಬೀರ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪದವೆ ನಾನೆಂದಾನೊ           ||೧೩೭||

ನಲ್ಲನೆ ಕೇಳು ಬಂಧನದೊಳಿರುವ
ಎನಗೆ ನೀ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನೊ
ನಿಲ್ಲದೇ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನನು
ಕೊಲ್ಲುವನೊ ಪಾರಾಗೊ ನೀನು               ||೧೩೮||

ಕಾಂತೆ ಕೇಳು ಭೂಕಾಂತರೆಲ್ಲರು
ಬಂದರೆ ನಾ ಕೊಲ್ಲುವೆನೊ
ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ನಿನ್ನೊಯ್ಯಲು ನಾ
ಬೇಕಂತೆ ಬಂದೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗು ನೀನು           ||೩೯||

ಓಡಿಸಿ ಆತನ ಮಗಳನ್ನು ಕರಕೊಂಡು
ಬಾಯೆಂದು ತಾನು ಹೋದಾನೊ
ಆಗ ಬೀರೇಶನು ಕದರಿ ರಾಹುತನ
ವೇಷ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾನೊ             ||೧೪೬||

ಬೇಗ ಭಟರ ಕೂಡಿ ಹರಿಯ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಕೃಷ್ಣಗ ವಂದಿಸಿ ನಿಂತಾನೊ
ಮೀರಿದ ಕುದುರೆ ಏರಬಲ್ಲೆನು
ರಿಷುಗಳ ಯುದ್ಧದಿ ಗೆಲ್ಲುವೆನೊ                ||೧೪೭||

ಶೂರನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು
ಬಂದೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನೊ
ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಇವನಾಕಾರ ನೋಡಿ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನೊ               ||೧೪೮||

ಚಾರಕರಿಂದ ಕುದುರೆಯ ತರಿಸಿ
ಇವನ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನೊ
ಕುದುರೆಯು ಇವನನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೇ
ಹೂಂಕರಿಸಿ ಒದರಿತಿನ್ನು

ಆಗ ಕರದಿ ಲಗಾಮು ತಕ್ಕೊಂಡು
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ತಾನೇರಿದನೊ
ಹೋಗುತ ಕುದುರೆಯ ಅಂತಃರಿಕ್ಷಕೆ
ಕಾಮಾಲಿನಿ ಬಳಿಯಲಿ ಬಂದಾನೊ           ||೧೫೦||

ಬೇಗ ಕಾಮಾಲಿನಿ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ
ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾ ಬಂದಾನೊ
ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು
ಚನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು                  ||೧೫೧||

ಇಂದು ಸಮಯದಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತವರ
ಗಂಡ ರಿಪುಗಳ ಮಿಂಡ ನಾನೊ
ಗಂಡುಗಲಿ ಭರ್ಮದೇವರ ಸತಿ
ಸೂರಾವತಿಯ ಮಗ ನಾನೊ                 ||೧೫೨||

ಎಲೋ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು
ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ನಾನೊ
ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪುಂಡರನ್ನು ಇವನನ್ನು
ಹಿಡಿಯಲು ಕಳಿಸಿದನೊ             ||೧೫೩||

ಪುಂಡರು ಬಂದು ಶಿದ್ಧಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರೊ
ಕಾಮಾಲಿಗೆ ಇಳಿಸಿಬಿಡೊ ನೀನು
ಕಾಮಾಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಿ
ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನು                 ||೧೫೪||

ಪುಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆಂಜುವವ ನಾನಲ್ಲ
ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬಬ್ಬರನು
ಚೆಂಡು ಹಾರಿಸುವೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣವನು
ಕಳಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಹೋಗೆಂದಾನೊ              ||೧೫೫||

ಕ್ರೂರ ಪುಂಡರು ಬೀರೇಶನ ಮೇಲೆ
ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾರಿನ್ನೊ
ಹರಹರನೋ ನನ್ನ ಕರಿಯದೇವರು
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರುಣ ಮಾಡ್ಯಾನು              ||೧೫೬||

ಹೊಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುಂಡರ ಮೇಲೆ
ಅಂತರಲೆ ಕುದರಿ ಹಾರಿಸ್ಯಾನೊ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಹರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವಶಿವ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಳೊ
ದೇವಾರು ಬಂದಾವು ಬನ್ನಿರೇs    sss     ||೧೫೭||

 

ಆರನೇ ಸಂದು :

ಪುಂಡರು ಇವನ ಮಹಿಮೆಯ ನೋಡಿ
ಹರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾರಿನ್ನೋ
ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ ವೈಕುಂಠ ಪುರದೊಳು
ವಸನದಿ ಹರಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನು              ||೧೫೮||

ಆಗ ಬೀರೇಶನು ಹರುಷದಿಂದಲಿ
ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾನೊ
ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತಿಯೊಳು ಅಕ್ಕ ಮಾಯವ್ವನ
ಪಾದಕ ಕಾಮಾಲಿ ಯರಿಗ್ಯಾಳಿನ್ನೂ           ||೧೫೯||

ಬೆಳ್ಳಿಗುತ್ತಿಯಲಿ ಶಿದ್ಧಬಿರೈಯನು
ನಿತ್ಯದಿ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವನೊ
ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಮಣ್ಣನ ಮಗ
ಸಾಯಲಾ ಆಗ ಆ ಮಗನನ್ನೊ               ||೧೬೦||

ಮೋಸದಿಂದಲಿ ಬೀರೇಶನ ಹತ್ತರ
ತಂದರು ಸತ್ತಮಗನನ್ನು
ಸಾನುರಾಗದಿ ಭಸ್ಮವ ಧರಿಸಿ
ಸತ್ತಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಪಡಿದಾನೊ               ||೧೬೧||

ಹೇಮಣ್ಣಾಗ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಾ
ಹೋಮಣ್ಣನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನೊ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಮಳಮಲ್ಲನನ್ನು
ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪಾದಕ ಹಾಕಿದನು          ||೧೬೨||

ಮರುದಿವಸ ಕುಡುವಕ್ಕಲಿಗರ ಮಗ
ಮುದ್ದಣ್ಣನು ತಂದಾನೊ
ತತ್ತರಿಸುತ ಬೀರೇಶನ ಹತ್ತಿರ ತರಲು
ಪ್ರಾಣವನು ಪಡಿದಾನೊ             ||೧೬೩||

ಶಿದ್ಧಬೀರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟಾರಿನ್ನೊ
ದಿನಾ ನಿತ್ಯದಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿದ್ಧನ ಸೇವಾ
ಮಾಡುತಲಿದ್ದಾರಿನ್ನೂ                ||೧೬೪||

ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಸೇವಾ
ಮಾಡೂದ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದಾರಿನ್ನೊ
ಹರಹರನೋ ನನ ಕರಿಯ ಶಿದ್ದನು
ಬಹಳ ಚಿಂತಿಯೊಳಗಾದಾನೊ                ||೧೬೫||

ಆಗ ಸೇವಕರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೆಂದು
ಕೈಲಾಸಕ ತೆರಳಿದನೊ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಹರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವಶಿವ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದುವೆಂದು ಸಂದೇಳೊ               ||೧೬೬||

ಸಂದಿನ ಪದಗಳ ವಂದಿಸಿ ಹೇಳುವೆ
ತಂದಿ ಕರಿಯ ಶಿದ್ದಾನೊ
ದೇವಾರು ಬಂದಾವು ಬನ್ನೀರೇssss        ||೧೬೭||

˜™

ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳ

ರುದ್ರ ಭಾರತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದೊಳು
ಇದ್ದ ಸಂಗತಿ ನಾ ತಿಳಿಸುವೆನು               ||೧||

ಈರ ಬೀರನೆಂಬ ಸಾರುವ ಶೃತಿಗಳು
ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳನ ಮಹಿಮೆಯನ               ||೨||

ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾರುಮಂಡಲದಂತೆ
ಕೋರು ದೈತ್ಯರ ಕುಲ ಅಳಿಯವನು          ||೩||

ಸಾನಂದ ಋಷಿಗಳು ಆನದಿಂದಮ
ಕೈಲಾಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಮರೆತಿರಲು              ||೪||

ಅಷ್ಟರೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನು ಪೋಗಿ
ಕಾಶಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬರುತಿರಲು           ||೫||

ಅಷ್ಟರೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನು ಪೋಗಿ
ಕಾಶಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಿ ಬರುತಿರಲು           ||೬||

ಮದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯಲು
ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದ ತಾ ಲಿಂಗಕೆ ಪೋಗುವನು                   ||೭||

ಮನಗಂಡ ಮಾರ್ಗದೊಳು ಲಿಂಗಬರುವುದೆಂದು
ಅಂಗಾಸಿಗೊಂಡ ಅವ ಇರತಿಯೇನು                   ||೮||

ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಂಗಮ ಎದೆ ಒಡೆದು ಎರಡಾಗಿ
ಹದಡದತ ಕುರಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಪಿಡಿದಿದ್ದನು            ||೯||

ಆಗು ಆಗಂದ ಈಶ್ವರನಾ ತನ್ನ ಕರುಣದಿ
ಕುರಿಯ ಹಿಕ್ಕಿಯ ಲಿಂಗವ ಮಾಡಿದನು                 ||೧೦||

ತುಸು ಮಾತ್ರ ಸಂಶೆ ಹಿಡಿಯದ ಮನದೊಳು
ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರದೊಳು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯೇನ                ||೧೧||

ಪಂಚಮಾಂಬ ಬೂದಿಯೊಳು ಪ್ರಭುರಾಯ ಬರುವಾಗ
ಸ್ವಚ್ಛಾತ ಮನದಿಂದ ಇರುತಿಯೇನು          ||೧೨||

ಅಚ್ಚ ಕುರಿಹಾಲು ನಿತ್ಯಾದಿ ನೈವೇದ್ಯ
ಅಚ್ಚುತ ಆ ಕುನಿಗೆ ಉಣಿಸುವೆನು             ||೧೩||

ಮನೆಯೊಳು ಕಾವಡಿ ಹಾಲಿನ ಕೂಡಗಳು
ಬರುತಿರಲು ಒಂದಿನ ಕಾಣಿಸಿತು              ||೧೪||

ಪಿತಮಾತೆ ಮನೆಯೊಳು ಸಂತನಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟವನ್ನತ ಮನಕಂಬವನು                 ||೧೫||

ಬೆಳಗ ಮುಂಜೇಲೆ ಎದ್ದು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ಬಂದ
ಜಳ ಜಳ ಜಾಗಿತ ನೋಡಿದನು               ||೧೬||

ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನೇ ಬಂಧು ಬಳಗ ನಿನೇ
ಇಂದಿಗೆ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ದೊರಕಿದನು            ||೧೭||

ಎಂದಿಗೆ ಹಸಿವು ಇಂಗಿತ ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ತಂದು ಅರ್ಪಿಸ ಹಾಲು ಎರೆಯುವೆನು                  ||೧೮||

ಹರುಷಾದಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರಸದಿ ಹಾಲಿನ
ಕೊಡಗಳ ಎತ್ತಿ ತಾ ಎರೆಯುವನು            ||೧೯||

ನಿಂತು ನಿಂತು ನೋಡಲು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ
ತಂದಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಮುಸಗಿ ಕಾಲಿಲೇ ಒದೆಯುವನು                 ||೨೦||

ಸತ್ತ ಶರಣರ ಶಿವಲಿಂಗವ ಕೆಡಿಸಿದನೆಂದು
ಮೃತಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಲಿ ಎತ್ತಿದನು              ||೨೧||

ಶಿರಸವು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲು
ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದನು             ||೨೨||

ಅರಿಯದ ತಂದೆ ಶಿರವ ಕಡಿದು ಬಂದು
ಲಿಂಗದ ಸೇವಕ ನಿಂತಿರಲು                   ||೨೩||

ಆ ಕ್ಷಣದಲೇ ಎರಗಿ ಜಾಗಲಕ ಬರಲು
ಚಂಡನ ಶಿರ ನೋಡಿದನು           ||೨೪||

ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಏಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದೆನು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡಂದಾನು                  ||೨೫||

ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರ ಎನ್ನ ತಂದಿಯ ಬದಕಿಸು
ಪಂಚಮುಖ ನಂದಿಯ ತೋರಂದನು                  ||೨೬||

ಮೂಡರಾಯ ತನ್ನೋಳು ಉಡುಗರೆಸಾಯುತವಾಗಿ
ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಳಿತಿರಲು           ||೨೭||

ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೀ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀಋಷಿ ಬಾ
ಪಿಡಿದು ಗಣರಾಜನ ಎತ್ತಿದಳು                 ||೨೮||

ನಂದಿ ಗಣಪ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಮತಗಳು
ಬಂದಿಳಿದಾರು ಆನಂದದಲೇ                  ||೨೯||

ತಂದಿ ಶಿವನು ತನ್ನ ನಿಜರೂಪ ತೋರಿದರ
ಬಿದ್ದದು ಶ್ರವ ಎದ್ದು ಕುಳ್ಳಿರವದು               ||೩೦||

ಶಿವರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ ಎರಗುವೆನು
ತವಕದಿ ಕೈಲಾಸಕೆ ಹೊಯೆಂದಾನು          ||೩೧||

ಹೂಮಾಲೆ ಅರಿನ್ಯಾಳೋ ದೋ ಮಾಲೆ ಧರಿಸ್ಯಾನೇಳೊ
ಹುಬಯೇರ ಗಿರಿಗೆ ಏರ ಅಂದಾನೂ           ||೩೨||

ಚಂಗ ಬಾಲನೆಂದು ಸಂಗನ ಶರಣರು
ಹೂಮಳೆ ಗರಿಚಾರು ತುರ್ತಿಲೆ                ||೩೩||

ಲಿಂಗ ಫಲದಿಂದ ಅಂಗ ಪಾವನಾದ
ಮಂಗಳ ಚರಕ ಸೇರಿಯಾನು                 ||೩೪||

ದೇಶ ದೇಶಕ ಹೆಸರಾದ ಶಿರಪುರ
ಈಶನ ದಯದಿಂದ ಸಾರುವೆವು               ||೩೫||

ದೋಶರ ಹಿತ ಕುಲ ದೇಶ ಗೆದೇನೆ
ಭಾಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಸಾರುವೆವು              ||೩೬||

ಭಾಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಸಾರುವೆವು
ನಮ್ಮ ವೀರಗೊಲ್ಲಾಳನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು                 ||೩೭||

ರುದ್ರ ಭಾರತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದೊಳು
ಇದ್ದ ಸಂಗತಿ ನಾ ತಿಳಿಸುವೆನು               ||೩೮||

˜™

ಸೈನ್ಯದೇವನ ಪದಾ

ಸೈನ್ಯದೇವನು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಹಿಸಿದನು
ನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆನು              ||೧||

ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳುವೆನು
ಸರ್ವರೂ ಕೇಳರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು              ||೨||

ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪಾಂಡವರು
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತಂದರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು                ||೩||

ಕೌರವರಾಜ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಹೊರಟನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ
ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸಿದ್ಧವನು ಏರೈಸಿ               ||೪||

ಶೀಘ್ರದಲಿ ಹೊರಟನು ಮನದೊಳ ಕುಸಿ
ಚದುರಂಗ ಬಲ ಸಾಯಿತದಲಿ ಹೊರಟರು             ||೫||

ವಾದ್ಯಗಳ ಘೊಳಡಿಸಿ ಆನೆ ಕುದುರೆ
ದಂಡು ಸಹಿತವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವರು                   ||೬||

ಮಾವುತರು ಚಿನಕಾಳಿ ಹೆಗ್ಗಾಳಿ
ಮುಂದ ಹಿಡಿಸಿದರು ಬರರರರರss           ||೭||

ಮುಂದ ಹಿಡಸಿದ ಬರರss
ಹಿಂಗ ಸಾರಿದರು ಆರ್ಭಟರು                  ||೮||

ಅವನ ಆರ್ಭಟಕ ಭೂಮಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯಿತು
ಆಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯಿತು                 ||೯||

ಆಗ ಆದಿ ಶೇಷನ ಶಿರಕುಸಿತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಗ
ಸೈನ್ಯ ಅಡಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಂಗ ಹೆಳತೆವಿ ಈಗ ||೧೦||
ಬೇಗದಿಂದ ಹೋದಾರು ಕಾಶಿಗೆ
ಡೇರೆ ಹೊಡೆದರು ನದಿ ದಂಡೇಲಿ             ||೧೧||

ನಮಸ್ಕಾರ ಈಶ್ವರನಾಥನಿಗೆ ಮಾಡಿದರು
ಹರಸಾ ಮನದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು               ||೧೨||

ಲಗು ಬೇಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದರು ಮದ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲಿ
ಮದ್ಯ ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ತಂದರು ದ್ರೌಪದಿಯ         ||೧೩||

ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರವನವ ಕಂಡು
ಒಬ್ಬ ಹೊರಟ ಕೌರವ ತಾನು                 ||೧೪||

ವನ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದಾನು
ಪುಷ್ಪವನು ಕಂಡು ತಾ ಹಿಗ್ಯಾನು              ||೧೫||

ವನದೊಳಗೆ ಇರುವ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಕೊಂಡಾನು                  ||೧೬||

ಚಿತ್ರಸೇನ ಬಂದು ಅವನು ನಾಗ ಪಾಶದಿ
ಬಂಧನ ಮಾಡಿದನು                 ||೧೭||

ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡಿದನು
ಸೂಜಣದಿಂದ ಗೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದಳು              ||೧೮||

ವನದೊಳಗೆ ಇರುವ ಧರ್ಮಯ್ಯನನ್ನು
ಬಿಡಿಸಿತಾನು ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದು               ||೧೯||

ಬಾಣದಿಂದ ತಡೆದು ಕೇಳತಾನ
ಬಿಡರೀ ಅಣ್ಣ ಕೌರಯ್ಯನನ್ನು                   ||೨೦||

ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಡರೀ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವನು
ತಡೆಯಲಾರದೆ ಓಡಿ ಹೋದನಾಗ ಬಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ           ||೨೧||

ಹೋದ ಫಾಲ್ಗುಣನಾಗ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಪಾಶಿ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ
ತೊಕ್ಕಂಡು ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿಂದ                ||೨೨||

ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ
ಧರ್ಮರಾಯ ಬಿಚ್ಚಂತೆ ಹೇಳಿದನು            ||೨೩||

ಫಾಲ್ಗುಣನು ಬಿಚ್ಚುವಲ್ಲದು ಎಂದಾನು
ಇದ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಜ ಅಂದಾನು             ||೨೪||

ದ್ರೌಪದಿಯ ಕರಸಿದರು ಆ ಕ್ಷಣಕ
ದ್ರೌಪದಿಯ ಕರೆಯಲು

ನಗುತಲಿ ಬಂದು ಎಡಗಾಲಿನ ಚರಣ
ಅಂಗುಷ್ಠದಲ್ಲಿ              ||೨೫||

ಬಿಚ್ಚಿದಳು ಆಶೆತನ ಮಾಡುತಲಿ
ಹಟ ಇಟ್ಟ ಕೌರವ ಮನಸ್ಸಿನಲಿ                ||೨೬||

ವಿಷಾ ಇಟ್ಟ ಕೌರವರಾಜ ತಳಲಿಪೊದ
ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೂ ಹರನಗಳೆಯಲಾರೆ
ಎಂದ ಕೌರವ              ||೨೭||

ಹೋದ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ
ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕೊಡುವೆ ತತ್ಕಾಲದಲಿ                  ||೨೮||

ಈ ವಾರ್ತೆ ಸೈಂದವನು ಕೇಳುತಲಿ
ತಡಮಾಡದೆ ಬಂದನು ಓಡುತಲಿ             ||೨೯||

ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಂದಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣ ಕೊಡತೆನಂತ ಬಂದೆನಿಲ್ಲಿ              ||೩೦||

ಅಪಮಾನ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಮ್ಯಾಗ
ಹೇಳಿದನು ಸರ್ವ ಉಳಿದಂಗ                 ||೩೧||

ಇದರ ಚಿಂತಿ ಬಿಡರೀ ನೀವು
ಈಗ ತರುವೆನು ಒಂದು ಗಳಿಗ್ಯಾಗ            ||೩೨||

ದ್ರೌಪದಿಯ ಚಿಂತಿ ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ
ತಂದು ಕುಂದರಿಸುವೆ ಎಡ ತೊಡಿಮ್ಯಾಕ               ||೩೩||

ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಸೈನ್ಯದೇವ
ಕೌರವಗ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ವನಕ ತಾನು                 ||೩೪||

ಪಾಂಡವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರು ಬೇಟೆಯನಾಡಕ
ಮಡಿಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ                  ||೩೫||

ದ್ರೌಪದಿಯ ನೀನಂತ
ಬಡತನ ನೋಡಿ ನಾ ಬಂದೆನು               ||೩೬||

ಗಂಡರಿಲ್ಲದ ಯ್ಯಾಳೆದಲ್ಲಿ
ತಕ್ಕೊಳದಿಲ್ಲ ಈ ಮಡಯಿನ್ನು                 ||೩೭||

ಇನ್ನು ತಾಸಿಗೆ ಐವರು ಬರುವರು
ಭಿನ್ನಹ ಇಲ್ಲವೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವೇ ನಾನು                   ||೩೮||

ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಕೇಳಿದನು ಎಲ್ಲಾ
ತಡಕೋಪದಿಂದ ಎದ್ದಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು                 ||೩೯||

ಜೋಲಿಯಾ ಹೊಡಿದಾನು ಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಎಳೆದಾನು ಬೇಡ ಯಣ್ಣಾ ಯಾಕ ಇಂತಾದು           ||೪೦||

ಭೀಮ ಕೇಳಿ ಬಡಿದು ಚಲ್ಲಾನು
ಮತ್ತೆ ಸೈಂದವ ಎತ್ತಿ ದ್ರೌಪದಿ                 ||೪೧||

ಚಿತ್ರದ ರಥದೊಳಗೆ ಕುಂಡರಿಸಿದನು
ಕುದುರೆ ಜಡಿಸಿ ರಥಕೆ ಮುಂದಕೆ ಹಾರಿಸಿದನು                   ||೪೨||

ಬೇಟೆ ಆಡುವದೊಳಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ
ವನದ ಕಡೆ ಹೋತು ದ್ಯಾಸವನು             ||೪೩||

ವನದಕಡೆ ಹೋತು ದ್ಯಾಸವನು
ಈ ಸುದ್ದಿ ಭೀಮಸೇನ ಕೇಳುವನು             ||೪೪||

ರಥ ಹೊಡಿಯತೀದಿ ಯತ ಮೂಳಿ
ಪರಿಹರಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಐಯ್ಯದೊಳಿ              ||೪೫||

ರಥ ತಂದ ತಿರುಗಿ ಹೊಡ ಮರಳಿ
ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಅಣ್ಣಗ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ                  ||೪೬||

ಮದ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ
ತಂದರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು            ||೪೭||

ಸೈನ್ಯದೇವನು ದ್ರೌಪದಿಯು ವಹಿಸಿದನು
ನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವೆನು             ||೪೮||