ಕೊಳ್ಕಿ ಮ್ಯಾದುಲಿ ಇಟ್ಟ ನಾಮದ ಹುಂಡ್ ಬಚ್ಚಿ
ಗಂಡನ ಮನಿಗ್ಹೋಯಿ ಬರುವಾಗೆ ಬಾಲಮ್ಮಗೆ
ಬೆನ್ನ ಕೋಲಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಳೆದಾಂಗೆ ಅವ್ಳಮಾವ
ಮಗು ಬಸ್ರಿ ಅಂದ ಅರತೀದು ಅವ್ಳ ಮಾತ
ಒಳಗಿದ್ದಕ್ಕಮ್ಮನ ಕರಿದನ ಏನಂದ ಕರೆದನೆ
ಮಾಡಬೇಕು ಮದ್ದು ಬಯಕೆಯ
ಗೋಯ್ನಾಡ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ತರಸುವ ಅವ್ಳ ಮಾವ
ಕುಟ್ಟಿ ಆ ಇದರ ಹೊಡಿಮಾಡಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ
ರನ್ನದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಹದ ಮಾಡಿ ಈ ಮನಿ
ಮುದ್ದು ಬಾಲಮ್ಮಗೆ ಬಯಕಿಯು