Categories
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ

ಕೃತಿ – ಮರಗಳ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ

ಲೇಖಕರು : ಸಿ. ಡಿ. ಪಾಟೀಲ

ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ