ಮಲಗು ಮಲಗೆಲೆ ಕಂದಾ ಜೋ! ಜೋ !
ಮಲಗು ಎನ್ನಾನಂದಾ ಜೋ! ಜೋ !
ನಿದ್ದೆಯೂರದು ಚೆಂದ ಜೋ! ಜೋ !
ಮುದ್ದು ಕಂದಾ ಮಲಗು ಜೋ! ಜೋ !

ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತನೆ ಮಲಗು ಜೋ! ಜೋ !
ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧನೆ ಮಲಗು ಜೋ! ಜೋ !
ಉತ್ತಮರೊಳುತ್ತಮನೆ ಜೋ! ಜೋ !
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೇ ಜೋ! ಜೋ !

ನಿನಗಾಗಿ ಜಗದುದಯ ಜೋ ಜೋ !
ನಿನಗಾಗಿ ಜಗದ ಲಯ ಜೋ ಜೋ !
ಪರಬ್ರಹ್ಮನೈ ನೀನು ಜೋ ಜೋ !
ಶಿವ ನೀನು! ಶಿವ ನೀನು! ಜೋ ಜೋ !

ಕಂದಾ! ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಜೋ ಜೋ !
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಚ್ಯುತನೆ ಜೋ ಜೋ !
ಶಿವ ನೀನು! ಶಿವ ನೀನು! ಜೋ ಜೋ !
ಶಿವ ನೀನು ಜೋ! ಶಿವ ನೀನು ಜೋ!
ಜೋ ಜೋ ಜೋ!

೧೭-೧೨-೧೯೨೬