ಪರಮ ಶ್ರೀಗುರು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಸರೋಜದಿ
ಕರವ ನೇಮಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು  | ವೆನು
ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು | ಘನ
ತರವಾದ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಹರಸುವೆನು | ಅತಿ
ಸರಸದಿ | ಬಹುವಿರಸದಿ | ಕಡುಹರು | ಷದಿ
ಹರಭಕ್ತ ಮಲುಹಣ ಚರಿತೆಯ ನಯದಿಂದ
ವಿರಚಿಸುವೆನು ಬೇಗ ಕರುಣಿಸು ಮತಿಯ     ೧

ಧಾತೆ ತ್ರಿಭುವನ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಸರ್ವಾಗಮ
ತೀತೆ ಸಕಲಗುಣಯುತೆಯನು | ಗಿರಿ
ಜಾತೆ ಅನಾಥರ ನಾಥೆಯನು | ಪೂರ್ಣ
ವ್ರಾತೆ ಶಶಿಧರ ಸಮ್ಯೆಕ್ತೆಯನು | ಮಹ
ರ್ಭೂತೆಯ | ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯ | ಪುಣ್ಯಪೂ | ತೆಯ
ಭೀತೆ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಸುನೀತೆ ಶಂಕರಗೆ ಸಂ
ಪ್ರೀತೆ ನಿರ್ಮಲ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಭಜಿಪೆ
ಮದನಹರನ ಪುತ್ರ ಚೆದುರ ವಿಘ್ನೇಶನೆ
ಉದಿಸೆನ್ನ ಹೃದಯಾಬ್ಜ ಸದನದೊಳು | ಚಿತ್ತ
ಹುದುಗಿಸುವದು ಗುಪಿತತನದೊಳು | ಬಹು
ಮೃದು ನುಡಿ ನುಡಿಸೆನ್ನ ವದನದೊಳು  | ಬಾಳ
ವಿಧದಿಂದ | ಹೋಳಿಪದಿಂದ | ಪೇಳು ಮುದ | ದಿಂದ
ಸದುಗುಣ ಮಲುಹಣ ಸದಮಲ ಚರಿತೆಯ
ಒದಗಿಸುವದು ಗುಣನಿಧಿಯ ಗಣಪತಿಯೆ      ೩

ವಾಣಿಯ ಜಗಕತಿ ಜಾಣಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನ
ರಾಣಿಯ ವಿದ್ಯಕೆ ಚುಣಿಯನು | ಬಹು
ತ್ರಾಣಿಯ ಲಲಿತ ಸುಪ್ಪಾಣಿಯನು | ಗುಣ
ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರವೀಣೆಯನು | ಸರ್ಪ
ವೇಣಿಯ | ವೀಣಾಪಾಣಿಯ | ಗೀರ್ಪಾಣಿ | ಯ ಶ
ರ್ವಾಣಿಯ ಮಾಣದೆ ನೆನೆವೆ ನಿ
ರ್ವಾಣಿಯ ವಿಮಲಕಟ್ಟಾಣಿಯ ಬೇಗ                   ೪

‌‌‌‌‌ಮಲುಹಣೆಂಬುವ ವಿಪ್ರಕುಲವಾರ್ಧಿಚಂದ್ರನು
ಬಲು ಭಾಗ್ಯದಲಿ ನಲಿನಲಿಯುತಲಿ | ಓರ್ವ
ಮಲುಹಣಿಯೆಂಬಳಿಗೊಳಿಯುತಲಿ | ಚಿಕ್ಕ
ಲಲನೆಯೊಡನೆ ಮೋಹ ಬಲಿಯುತಲಿ | ಬಲ್
ಮೊಲೆಯಿಂದ | ಸರ್ವಕಲೆಯಿಂದ | ಅವಳ್ನೆಲೆ | ಯಿಂದ
ಸಲೆ ಸುಖದಿಂದಿರ್ದು ಮಲಹರನೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀ
ಚಲಕೈದ ಕಥೆಯನು ಒಲಿದು ಕೇಳುವದು     ೫

ಧರಣಿಗಧಿಕವಾಗಿ ಮೆರೆವ ಭಾರತಿಯೆಂಬ
ಪುರವ ವರ್ಣಿಸುವರಿಗರಿದನಿಸಿ | ಬೇರೆ
ಸರಿಯಪ್ಪುದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರದೆನಿಸಿ | ಚೆಲ್ವ
ಸುರ ನಗರಕೆ ಇದು ಪಿರಿದೆನಿಸಿ  | ಒಪ್ಪು
ತಿರುವದು | ಸುಖ ಸುರಿವದು | ಪ್ರೀತಿಗರೆ | ವಧು
ಪರಮಾನುರಾಗದೊಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಿ ಸು
ವರ್ಣಸೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಹರದನೊಪ್ಪಿದನು                   ೬

ಧನದಲಾಭರಣಾದಿ ಕನಕ ಸೊತ್ತಾಗ ನೂ
ತನವಾದ ವಸ್ತ್ರ ವಾಹನದಿಂದಲಿ | ಸುಸ
ದ್ಘನವಪ್ಪ ಪವಳ ರತುನದಿಂದಲಿ | ಮತ್ತೆ
ಮಿನುಗುವ ಮೌಕ್ತಿಕಾಸನದಿಂದಲಿ | ಜಾಣ
ತನದಲ್ಲಿ | ಒಂದೆ ಮನದಲ್ಲಿ | ಧರ್ಮಗುಣ | ದಲ್ಲಿ
ತನಗೆ ಮಿಗಿಲಾದ ಜನರಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊ
ಳೆನುತ ಸುವರ್ಣಸೆಟ್ಟಿಯು ಸುಖಮಿರ್ದ       ೭

ಆತನಾತ್ಮಜನಾದ ಮಲುಹಣನೆಂಬ ಸು
ಜಾತನೊಪ್ಪಿದ ಮುತ್ತಿನಂದದಲಿ | ಮೀನ
ಕೇತನಗಿಂದತಿ ಚೆಂದದಲಿ | ಪ್ರ
ಖ್ಯಾತನು ಗೀತಪ್ರಬಂಧದಲಿ | ಸರ್ವ
ಮಾತಿಲಿ | ತತ್ವ ನೀತಿಲಿ | ವಿಪ್ರಜಾ | ತಿಲಿ
ಭೂತಳದೊಳಗತಿ ಜಾಣಪ್ರವೀಣ ಇ
ನ್ನೀತಗೆ ಸಮವಾದ ಪುರುಷರಿನ್ನುಂಟೆ         ೮

ವಾರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿರದಂತೆ ವರುಷವು
ನೂರಕ್ಕೆ ಸಲುವಷ್ಟು ಹೊನ್ನುಗಳ | ಮುತ್ತ
ಹಾರ ಮಾಣಿಕ ಹೊಸ ರತ್ನಗಳೆ | ಉಡು
ದಾರ ಉಂಗುರ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಗಳ | ಜರ
ತಾರವು | ಕೇಯಾರವು | ವೈಡೂರ್ಯ | ವು
ಮೂರು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷಹೊನ್ನ
ತೋರಿಸಿದನು ತನ್ನ ಕುವರಗೆ ಪಿತನು        ೯

ಆ ಕುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಧನವನು
ನಾಲ್ಕೆರಡರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ | ಮುಂದೆ
ಬೇಕು ಬೇಡೆಂಬುವ ನಿಷ್ಕರಿಸಿ | ನಾನಾ
ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ | ಆಸೆ
ಯಾಕೆಂದು | ಲೋಕ ಸಾಕೆಂದು | ಸೊರಗಬೇ | ಕೆಂದು
ಶ್ರೀಕಂಠನಂಘ್ರಿಯಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕಾಯವ
ನಿಕ್ಕರಿಸುತ ನಾಕಲೋಕಸ್ಥನಾದ    ೧೦

ತರುಳನು ದಿನಚರಿಯಲಿ ವಿಜಯೇಶನ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವನು | ನಾನಾ
ಪರಿಯ ಪನ್ನೀರ್ಗಳ ನೀಡುವನು | ಪೂವಿ
ನರಳ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನೋಡುವನು | ಗಂಧ
ಇರಿಸುವ | ಭಸ್ಮ ಧರಿಸುವ | ನಮಸ್ಕರಿ | ಸುವ
ಚಿರಕಾಲ ಲಿಂಗಧ್ಯಾನದೊಳು ತದ್ಗತನಾಗಿ
ಪರಮಾನುರಾಗದೊಳಿರುತಿರ್ದನಾಗ         ೧೧

ಇತ್ತಲಾ ಸೂಳಿಗೇರ್ಯೊಳಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಪೊಸ
ಮುತ್ತಿಗಿಮ್ಮಿಗಿಲಾದ ವೇಸಿಯರು | ಮತ್ತೆ
ಚಿತ್ತಜ ಹಾವಕೆ ವಿಲಾಸಿಯರು | ಮಹ
ದುತ್ತಮ ವಿಟಕುಲ ನಾರಿಯರು | ಪರ
ರರ್ಥವ ಕೊಂಡನರ್ಥವ | ಮಾಡಿ ವ್ಯರ್ಥ | ವ
ಅತ್ತಿತ್ತ ಪುರುಷನ ಬಿಡದೆ ಕಾಮನ ಕೈಯ
ಕತ್ತಿಯಂತೊಪ್ಪುವ ಬೆಲೆವೆಣ್ಗಳೆಸೆಯೆ                   ೧೨

ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಡುಜಾಣ ವಿಟರೆದೆ
ಒಡೆದು ಮುಂದಕೆ ತಮ್ಮ ಅಡಿಗಳನು | ಇಟ್ಟು
ನಡೆಯಲಾರದೆ ತೋಳು ತೊಡೆಗಳನು | ಮುಂದೆ
ನಡುಗಿಸುತಲಿ ತೊದಲ್ನುಡಿಗಳನು | ಈಗ
ನುಡಿವುತ | ಎದೆ ಬಡಿವುತ | ಉಗಳ್ಗುಡಿ | ವುತ
ಕಡುಗಂಗಳೆಯರ ಬೆಡಗು ಬಿಂಕಕೆ ಕಾಮ
ಸಡಲಿಸುತ ಕಂಗೆಡುತ್ತಿದ್ದರವರು     ೧೩

ಸೊಕ್ಕುಜವ್ವನೆ ಇವ ತಕ್ಕವ ನನಗೆಂದು
ಕಕ್ಕಸ ಕುಚಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕೆಂದಳು | ಮುಂದೆ
ಮಿಕ್ಕಿದ ಸುರತದೊಳುಕ್ಕೆಂದಳು | ನಿನ್ನ
ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆಂದಳು | ಅವ
ನಕ್ಕಾನು | ಬಹು ಪಕ್ಕಾನು | ಮಹವೆಕ್ಕಾ | ನು
ಸಿಕ್ಕದೋಡಲು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಆಯಿ
ತಕ್ಕಟಕ್ಕಡ ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತಿಹಳು          ೧೪

ಮುಗ್ಧೆಯೋರ್ವಳು ಭಿತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಚಿತ್ರದಿ ಬರೆ
ದಿರ್ದ ನಲ್ಲನ ರೂಪ ಕಾಣುತಲಿ | ಬೆರ
ಳ್ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಹಿಡಿಯೆಂಬುತಲಿ | ತಾನು
ಮುದ್ದಿಸಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಬುತಲಿ | ನೋಡು
ತಿದ್ದಳು | ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಳು | ತಿಳಿದೆದ್ದ | ಳು
ಹೊದ್ವಿನೋಡುತ ನಲ್ಲನಲ್ಲೆಂದು ಮನದೊಳು
ಕದ್ದ ಕಳ್ಳಿಯರಂತೆ ಇದ್ದಳ ವನಿತೆ    ೧೫

ಬಾಲೇರು ವಿಟರದೆ ಶೂಲೇರು ವಿರಹಕ್ಕೆ
ಲೋಲೇರು ಪರಮ ವಿಶಾಲೆಯರು | ಮುಂದೆ
ಮೇಲಾದ ರತಿಗನುಕೂಲೆಯರು | ಪುಷ್ಪ
ಗೋಲನ ಸುಖಕೆ ಕುಶಾಲೆಯರು | ಬಹು
ಜಾಲೇರು | ಕಾಮಲ್ವಾಲೇರು | ಕೃಷ್ಣಲೋ | ಲೇರು
ಸೋಲನರಿದು ಜಯಶೀಲರ್ಸಹಿತ ಭೂಮಿ
ಪಾಲ ಕಾಲಸಂಕೋಲೆಯಂತಿಹರು  ೧೬

ಮುದಿ ಸೂಳೆಯೋರ್ವಳು ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ
ಚೆದುರ ಜಾಣನ ಕಂಡು ನಿಲ್ಲೆಂದಳು | ಎನ್ನ
ಅಧರಾಮೃತವನೇಕೆ ಒಲ್ಲೆಂದಳು | ನಾನು
ಬೆದಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸೂದ ಬಲ್ಲೆಂದಳು | ಬಾಬಾ
ಸದನಕ್ಕೆ | ಕೂಡು ಕದನಕ್ಕೆ | ಮುದ್ದುವದ | ನಕ್ಕೆ
ನೆದರಿಟ್ಟು ನೋಡಿನ್ನು ಹದಗಾಯಿ ರುಚಿಯುಂಟೆ
ಮೃದುವಣ್ಣು ಸವಿಯುಂಟು  – ಎಂದಳಾ ವನಿತೆ        ೧೭

ನಾಡಾಡಿ ಸೂಳೆಯೋರ್ವಳು ವಿಟಗಾರನ
ನೋಡುತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಕಿರಣದೊಳು | ತನ್ನ
ಜೋಡು ಕುಚವ ಬಿಟ್ಟು ಹರಣದೊಳು | ಚಿಂತಿ
ಗೂಡಿತು ಕಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಳು | ಮುಖ
ಬಾಡಲು | ಕಣ್ಣೀರಾಡಲು | ದುಃಖ ಮಾ | ಡಲು
ಮೂಡಿದ ಮೊಲೆಯ ಕಾಣುತಲೊಬ್ಬ ವಿಟನು | ಹಾಳ
ಗೋಡೆಯ ಒಳಿಯಕ್ಕೆ ಎಳದೊಯಿದನವಳ   ೧೮

ಇಂತಪ್ಪ ಸೂಲೆರೋಳದಿಕವಾಗಿರುವ ಸೀ
ಮಂತಮಣಿಯು ಸಾರ ಸದ್ಗುಣಿಯು | ಚಂದ್ರ
ಕಾಂತಿಯಂತೊಪ್ಪುವ ಮಲುಹಣಿಯು | ಆಮ
ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನವಮೋಹನದ ಖಣಿಯು | ಅಜ
ಯಂತಿಯೊ | ದಮಯಂತಿಯೊ | ಕೀರ್ತಿವಂತಿ | ಯೊ
ಕಂತುವಿನರಸಿಗಿಮ್ಮಡಿ ರೂಪಿನವಳ ನಾ
ನೆಂತು ಬಣ್ಣಿಸುವೆನು ಕೋಮಲಾಂಗಿಯಳ    ೧೯

ಕಳಸ ಕುಚವು ಚೆಲ್ವ ಗಳರವ ಕೋಗಿಲಿ
ನಳನಳಿಉವ ತೋಳು ತಳಿರಡಿಯು | ವಾರಿ
ಸುಳಿಯಂತೆ ನಾಭಿಯು ಗಿಳಿನುಡಿಯು | ಥಳ
ಥಳಿಪ ರಂಭೆಯ ಪೋಲ್ವ ಒಳದೊಡೆಯು | ಚಿಕ್ಕ
ಅಳಿಮುಡಿ | ಕಿಸಕುಳ ನುಡಿ | ಕರ್ಣಗಳು | ಹೆಡಿ
ತಿಳಪು ಗಲ್ಲಗಳಿಂದ ಪೊಳೆವ ಸುವರ್ಣ ಪು
ತ್ಥಳಿಯಂತೆ ಎಸೆವಳು ನಳಿನ ಸುಗಂಧಿ       ೨೦

ಕೆಂಬಲ್ಲಧರ ತೊಡೆ ರೂಪು ಕೊರಳ್ಗೊಂಡು
ಮುಂಬಿರಿದಿರ್ದ ದಾಳಿಂಬಗಳು | ಸವು
ರಂಬದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಬಿಂಬಗಳು | ಸೊಬ
ಗಂ ಬೀರುತಿಹ ಬಾಳಿಕಂಬಗಳು | ಮದ
ಕುಂಭಿಯು | ಹೊಸ ನಿಂಬಿಯು | ಮರಿದುಂಬಿಯು | ಮಹ
ರಂಭೆಯೊಳೆಸೆವ ರೂಪಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಲ್ಲ
ವೆಂಬುತ ಬಿಟ್ಟಡವಿಯನು ಸೇರಿದವು          ೨೧

ಕಾಲುಂಗರ ಪಿಲ್ಲಿ ಸರಪಳೀ ವಂಕಿ
ಮೇಲಾದ ಹಣೆಯ ಬಟ್ಟಿನ ಶೃಂಗಾರ | ರತ್ನ
ಕೀಲಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಲು ಬಂಗಾರ | ಮುತ್ತು
ನೀಲ ವೈಡೂರ್ಯ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ | ಕೊಟ್ಟು
ವಾಲಿಂದ | ಮೋಹನ್ಮಾಲಿಂದ | ಎಣ್ಣೆ ನೂ | ಲಿಂದ
ಕೀಲಗಂಕಣ ಹಸ್ತ ಕಡೆಗೆ ಒಡ್ಯಾಣದಿ
ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪಿದಳು ಚಿತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ     ೨೨

ಕಡು ಚೆಲ್ವ ಮಗಳಿಗೆ ಹಡೆದ ಪದ್ಮಾವತಿ
ಸಡಗರದಲಿ ಪೂವ ಮುಡಿಸುವಳು | ನಿರಿ
ವಿಡಿದು ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸುವಳು | ಬಹು
ಬೆಡಗಿನಿಂ ಕಂಚುಕ ತೊಡಿಸುವಳು | ಮುದ್ದು
ಕೊಡುವಳು | ಗಂಧ ತೊಡುವಳು | ತಿಲ್ಕ ಇಡು | ವಳು
ಕಡು ತವಕದಿ ಗಲ್ಲವಿಡಿದು ನಿವಾಳಿಯ
ಕಡೆಗಿಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿಸುವಳ್ಕುಡುತೆಗಂಗಳೆಯ      ೨೩

ತಾಳ ಮೃದಂಗ ತಿತ್ತಿಯು ರುದ್ರವೀಣೆಯ
ಬಾಲ ಪ್ರಾಯದ ಮುದ್ದು ನಾರಿಯದು | ವಿದ್ಯೆ
ಕೊಳುಗೊಡುವ ತಾಳಧಾರಿಯರು | ರಾಗ
ಹೇಳುವ ಗಾಯನಕಾರಿಯರು | ಮುಂದೆ
ಅಳೇರು | ಚೌರ ಡಾಳೇರು | ಸರ್ವ ಸೂ | ಳೇರು
ಮ್ಯಾಳ ಸಹಿತ ವಿಜಯೇಶ್ವರಲಿಂಗನ
ಆಲಯ ಪೊಕ್ಕಳು ಲೋಲ ಲೋಚನೆಯು     ೨೪

ಸಿತಕಂಠನಿಗೆ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಮದ್ದಳೆ ತಾಳ
ಗತಿಗಭೀನದ್ವಯ ಕರಗಳಿಂದ | ಬಹು
ಹಿತವಾದ ಕೋಕಿಲ ಸ್ವರಗಳಿಂದ | ರಾಗ
ಗತಿಗೂಡಿಸುತ ತರತರಗಳಿಂದ | ಪುಣ್ಯ
ಸತಿಯರು | ರೂಪವತಿಯರು | ಸುಸಂಗತಿ | ಯರು
ವ್ರತಿಗಳ ಎದೆ ಕುಲಕುವವೊಲು ಬತ್ತೀಸ
ಅತುಳ ರಾಗದಿ ನಲಿಯಂತಿರ್ದರಾಗ          ೨೫

ಸುಗತಿಮಣಿಯು ಕಿರಿಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದೆ
ಝಗಝಗಿಸುತ ಥೈಥೈ ತೋಂಕಿಟಿತ | ದಿಪ್ತ
ತಗಡ್ದತ್ತ ತಗಡ್ದತ್ತ ಹುಂಕಿಟಿತ | ಎಂದು
ಹುಗಗಿರೆ ಕರಡ್ವಂಕ ಝಂಕಿಟಿತ | ಇಂತು
ಬಗೆ ಮಾಡಿ | ಆಟ ಮಿಗಿಲಾಡಿ | ಮುಗುಳ್ನಗೆ | ಗೂಡಿ
ಸೊಗಸಿಂದ ನರ್ತನವಾಡುತ್ತಿರುವದ ಕಂಡು
ಬೆಗಡುಗೊಂಡನು ಮಲುಹಣ ಮಲುಹಣಿಗೆ    ೨೬

ಮರಿದುಂಬಿ ಸರಗೈದು ವರ ಇಕ್ಷುದಂಡಕೆ
ತಿರಹನೇರಿಸಿ ಪಂಚಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕರ್ಣ
ಪರಿಯಂ ಬಿಗಿದು ಝಣತ್ಕರಗಳಿಂದ | ನೋಡಿ
ಸ್ಮರರಾಯನೆಚ್ಚನಬ್ಬರಗಳಿಂದ | ಎದೆ
ಕರಗುತ | ಕಂಡು ಸೊರಗುತ | ಮನ ಮರು | ಗುತ
ತರಹರಿಸದೆ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲುಹಣ
ಬೆರಗುವಟ್ಟನು ಮುದ್ದು ತರಳೆ ರನ್ನಳಿಗೆ       ೨೭

ಚದುರ ಸುಜಾಣನ ಸುದತಿ ಕಂಡಾಕ್ಷಣ
ಮದನ ಕೋದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆದೆಗಳನು | ಜೋಡಿ
ಸಿದ ಕಾಣುತ ಒಳ್ಳೆದೆಂಬದಿಗಳನು | ಮುಂದೆ
ಹದವಿಕ್ಕಿದಂಬಿನ ತುದಿಗಳನು | ತೀಡಿ
ಚೆದುರಿಲಿ | ಅವಳಿದಿರಲಿ | ನೋಡಿ ನೆದ | ರಿಲಿ
ಒದಗಿದ ಕುಚದ ಮಧ್ಯದಿಂ ಬಿಗಿದೆಸೆಯಲು
ಮುದದಿ ಮೈಮರೆದಳು ಮದಗಜಗಮನೆ     ೨೮

ಮಾರನಾಲಿಯ ತಾಳಲಾರದವನ ಕೈಯ
ವಾರಿಜ ಪಿಡಿದು ಹಸ್ತಾಂತ್ರದಲಿ | ಅತ್ತ
ಸಾರಿದಳಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರದಲಿ | ಹರ್ಮ್ಯ
ಸೇರಿದರವರು ಗುಪ್ತಾಂತ್ರದಲಿ | ಪುಣ್ಯ
ನಾರಿಯು | ಹೊಂತಕಾರಿಯು | ಸೂಶರೀ | ರಿಯು
ಆ ರಮಣನ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗಾಂತು ಶಕುನಿಯ
ಪರ್ಯಂಕದೊಳು ಬಹು ಉಪಚರಿಸಿದಳು     ೨೯

ಪುರುಷನ ಕಾಲ್ಗೆ ಆ ತರುಣಿ ಅಳಿಯರಿಂದ
ತರಿಸಿ ಪನ್ನೀರ್ಗಳ ಬೆರಸುತಲಿ | ಸೀರಿ
ಸೆರಗಿಂದ ಚರಣವನೊರಸುತಲಿ | ದಿವ್ಯ
ಪರಿಮಳಕ್ಷತೆ ಗಂಧ ಧರಿಸುತಲಿ | ಮಹಾ
ಧೈರ್ಯದಿ | ಕಾಮ ಕಾರ್ಯದಿ | ಬಹುವೀ | ರ್ಯದಿ
ಸರಸ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಸುರತಕ್ಕೆ ಬಹು ಚಮ
ತ್ಕರದಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಕ್ಕರದೊಳಗಿರುತ        ೩೦

ತೆಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಷೋಡಶ ಕಲೆ ನವಮೋಹ
ಉಕ್ಕುತ ಬತ್ತೀಸ ಕೂಟದಿಂದ | ಮುಖ
ವಿಕ್ಕಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ಅರೆನೋಟದಿಂದ | ಬಹು
ಅಕ್ಕರಾಗುತ ಮಾರನಾಟದಿಂದ | ಬೆವ
ರಿಕ್ಕುತ | ಮೈಯ ತಿಕ್ಕುತ | ಉಸುರಿ | ಕ್ಕುತ
ಸುಕ್ಕಿ ಸುರ್ರನೆ ಶ್ರಮಗಳೆದು ಪರ್ಯಂಕವ
ಗಕ್ಕನಿಳಿದರೀರ್ವರಗಲದಂದದಲಿ   ೩೧

ಸಲೆ ಹರುಷದಿ ಆ ಲಲನೆ ಸಹಿತ ತಪ್ತ
ಜಲದಿಂದ ಕಾಲ್ಮೊಗ ತಲೆಗಳನು | ಬಹು
ಗೆಲವಿನಿಂದಲಿ ಸರ್ವ ಕಲೆಗಳನು | ಕಡು
ಚೆಲುವ ಕಾಮನ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆ | ಗಳನು
ಎಲ್ಲ ತೊಳೆವುತ | ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿವುತ | ಚಿಂತೆ ಅಳಿ | ವುತ
ಸುಲಲಿತವಾದಂಥ ಹಲವು ವಸ್ತ್ರವನ್ನುಟ್ಟು
ಬಲು ತವಕದಲಿ ಸುಸ್ಥಲಕೈದಲವರು                   ೩೨

ಲೆತ್ತ ಪಗಡಿ ಚದುರಂಗ ಹಾಸಂಗಿಯ
ನೆತ್ತಿ ಚದುರಂಗವನಾಡಿದರು | ಮೇಲೆ
ಬತ್ತೀಸ ರಾಗವ ಪಾಡಿದರು | ಅದ
ರೊತ್ತಿಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿದರು | ಅವ
ರರ್ತಿಲಿ | ಸುಸಂಪತ್ತಿಲಿ | ಬಂದೊಬ | ಸ್ತಿಲಿ
ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಗಲದಂದಲಿರುವರು ಅಚ್ಚ
ನೊತ್ತಿದ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರತಿಮೆಯಂದದಲಿ ೩೩

ಜನಕ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಧನವನೆಲ್ಲವ ತಂದು
ವನಿತೆಯ ಕೈವಶ ಮಾಡಿದನು | ರತ್ನ
ಕನಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನೀಡಿದನು | ತಮ್ಮ
ಮನಿಮಾರ ಬಿಟ್ಟವಳ್ಕೊಡಿದನು | ತನ್ನ
ತನುವನು | ಚೆಲ್ವ ಮನವನು | ಶುದ್ಧ ಧನ | ವನು
ಅನುಮಾನಿಸದೆ ನೂತನವಾದ ವಸ್ತು ವಾ
ಹನವನೆಲ್ಲವನಿತ್ತ ಘನತವಕದಲಿ    ೩೪

ಸಮರೂಪು ಸಮಪ್ರಾಯ ಸಮಜಾಣ್ಮೆ ಸಮಚಿತ್ತ
ಸಮವಾದ ಸದ್ಗುಣ ಸಮತೆಯಿಂದ | ಸ್ನೇಹ
ಸಮವರ್ಗ ಸಮಭಾವ ಮಮತೆಯಿಂದ | ಮೋಹ
ಸಮಯಾಂತಿ ಸಮದಾಂತಿ ಸಮತೆಯಿಂದ | ಶಮೆ
ದಮೆಯಿಂದ | ಕ್ರಿಯಗಮೆಯಿಂದ | ಶ್ರಿಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಯಿಂದ
ಸಮಸುಖ ಸಮರತಿ ಸಮವಾಗಿ ಅನುದಿನ
ಸಮರಸದಲಿ ತಾವು ಸಮನಾಗಿರುತ         ೩೫

ಗಳಿಲನೆ ತಾನೊಂದು ದಿನದಿ ಯೋಚಿಸಿದಳು
ನಳಿನ ಮುಖಿಯು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ | ಬ್ಯಾಗ
ಸುಳಿದಾಡಬೇಕು  ಆ ವನದೊಳಗೆ | ನೀರ
ತಳಿರ ಕ್ರೀಡಿಸಬೇಕು ಕೊಳನೊಳಗೆ | ತನ್ನ
ಗೆಳೆಯಗೆ | ಚಂದ್ರಕಳೆಯಗೆ | ವಿದ್ಯಪ್ರಳ | ಯಗೆ
ಕಳುಪಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನುಟ್ಟು ತನ್ನಯ
ಕೆಳದೇರ್ಸಹಿತವಾಗಿ ನಡೆದಳಾ ವನಕೆ        ೩೬

ಶಿವನಂತೆ ಶಿವನ ವಾಹನದಂತೆ ಋಷಿಯಂತೆ
ಯುವತೇರ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರದಂತೆ | ಗೌರೀ
ಧವನ ಕೈಲೊಪ್ಪುವ ಪಾತ್ರದಂತೆ | ವಾ
ಸವ ಖಡ್ಗದಿ ಪೊಯ್ದ ಗೋತ್ರದಂತೆ | ಇಂದು
ರವಿಯಂತೆ | ರುಕ್ಷಹವಿಯಂತೆ | ಶ್ರೀ ಶಾಂಭವಿ | ಯಂತೆ
ತವೆ ಕರ್ಣನಂತೆ ಕಾರ್ಮುಕದಂತೆ  ಹಯದಂತೆ
ವಿವರಿಸಿ ಕರೆವಂತೆ ಬನವೊಪ್ಪುತಿಹುದು       ೩೭

ನಳಿನ ಶೃಂಗಾರದ ಛತ್ರ ಚೌರ ಕೋಗಿಲಿ
ಗಿಳಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳುವಂಥ ಪಾಠಕರು | ಸೋಗೆ
ಗಳು ನಲಿದಾಡುವ ನಾಟಕರು | ಕೋಕ
ಕೊಳರ್ವಕ್ಕಿ ಮೃಗಪಕ್ಷಿ ನೋಟಕರು | ಪರಿ
ಮಳದಿಂದ | ಸೂಸಿ ತಳದಿಂದ | ಸರ್ವಫಳ  | ದಿಂದ
ಅಳಿನಾದ ಭೇರಿಯು ವನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರಿದಿ
ರ್ಗೊಳಬಂದಳೆಂಬಂತೆ ವನವೆಸೆದಿಹುದು     ೩೮

ಮೇಲಾದ ವನ ಇರುತಿರಲದರೊಳು ಚಂದ್ರ
ಸಾಲೆ ಒಪ್ಪಿತು ಹೊನ್ನ ಕುಟ್ರಿಯಿಂದ | ಪಚ್ಚ
ಶೈಲಗಟ್ಟಿಹ ನೆಲಗಟ್ಟಿಯಿಂದ | ರತ್ನ
ಕೀಲಿಸಿ ವಜ್ರದ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ | ಬೊಂಬೆ
ಸಾಲ್ಗಳು | ಮುತ್ತು ನೀರ‍್ಗಳು | ಸುತ್ತ ಜಾ | ಲ್ಗಳು
ಜಾಳಂದ್ರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿಲ
ಬಾಳ ಸಂತೋಷದಿ ಇರುತಿರ್ದರವರು        ೩೯

ತಿಳಿನೀರ ಕೊಣದ ಸುತ್ತಿನೊಳು ದೂತೇರ ಕೈಯ
ತಳಿಯ ಬಂದೀ ಎಡಬಲದೊಳಗೆ | ಅಲ್ಲಿ
ಸೆಳೆಮಂಚ ಇರಿಸುತ ಜಲದೊಳಗೆ | ಬಂದು
ಕುಳಿತರು ತಂಪಿನ ಸ್ಥಲದೊಳಗೆ | ಮಂಚ
ಕ್ಕೆಳೆವುತ | ಸೀರಿ ಸೆಳೆವುತ | ನೀರ ತಳಿ | ವುತ
ನಳಿನದಿಂದೆಸೆದಾಡಿ ದಣಿದು ಈರ್ವರು ತಮ್ಮ
ನಿಳಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಾರು ಘನ ತವಕದಲಿ        ೪೦

ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಾನು ತಾನಾಗಿ
ದೃಢದಿಂದ ಗೃಹಕೃತ್ಯ ನಡಸುವನು | ಮತ್ತೆ
ಹಿಡಿದದ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಇಡಿಸುವನು | ವಸ್ತ
ಒಡವಿಯ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸುವ | ಅಟ್ಟ
ಅಡಿಗೀಲಿ | ತೊಟ್ಟ ತೊಡಿಗೀಲಿ | ಉಟ್ಟ ಉಡಿ | ಗೀಲಿ
ಎಡದೆರಪಿಲ್ಲದೆ ಮಡದಿಯೋಳ್ಸುರತದಿ
ಒಡಗೂಡುತಲಿ ಸುಖಬಡುತಿರ್ದನಾಗ        ೪೧