ಇರಲೊಂದು ದಿನ ಕೆಟ್ಟ ದುರುಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ
ತರುಳೆಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆವುತಲಿ | ಈಗ
ಸರಿಬಾರದುದನೊಂದು ಒರೆವುತಲಿ | ತಾನು
ಬರಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ ಸುರಿಸುತಲಿ | ಇದು
ಸರಿಯೇನೆ | ಬುದ್ಧಿ ಅರಿಯೇನೆ | ನಿನ್ನ ಪರಿ | ಯೇನೆ
ಮರುಳೆ ಕೇಳೆಲೆ ಸರಿಗರತೇರಂತಿರಬೇಕು
ತರವಲ್ಲ ಅವನೊಡನಿರುವದು ಮಗಳೆ        ೪೨

ಒತ್ತೆಗೊಟ್ಟವನ ಚಾಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿಸಿ
ಒತ್ತಿ ಕವಾಟವ ಬಲಿಯಬೇಕು | ನೋಡಿ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಧನಿಕನಿಗೆ ಒಲಿಯಬೇಕು | ಕೈಯ
ಅರ್ಥ ಒಡವಿ ವಸ್ತು ಸುಲಿಯಬೇಕು | ಒಂದು
ತುತ್ತಿಗೆ | ಇಲ್ಲೊಪ್ಪತ್ತಿಗೆ | ಗೈಲ ನೆ | ತ್ತಿಗೆ
ಮತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ ವಿಟ ಪುರುಷೆರ
ಕುತ್ತಿಗಿ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಲಿಬೇಕು ಮಗಳೆ         ೪೩

ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಇಂಥ ಮಟ್ಟಿ ಹಾರುವನ ನೀ
ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ | ಅವ
ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೆ | ಪಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಾವಳಿಯ ಸೀರಿ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ | ಉಟ್ಟ
ಬಟ್ಟೆಗೆ | ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ | ತುತ್ತು ರೊ | ಟ್ಟಿಗೆ
ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದಾಯ್ತು ಈ ಪಟ್ಟುಗುಡುಮನಿಂದ
ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದು ಕುಟ್ಟಿದಳ್ ಮಗಳ         ೪೪

ಮಲುಹಣನೆನ್ನ ವಲ್ಲಭಃ ಮುದ್ದು ಚೆನ್ನಿಗ
ಚೆಲುವ ಸುಜಾಣನ ಬಿಡಬಲ್ಲೆನೆ | ಮತ್ತೆ
ಹುಲುಮನುಜರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿಡಬಲ್ಲೆನೆ | ಇಂಥ
ಕೆಲಬರ್ಗೆ ಸುರತವ ಕೊಡಬಲ್ಲೆನೆ | ಮುಂದೆ
ಫಲವೇನೆ | ಇದು ಗೆಲವೇನೆ | ನಿನ್ನ ಛಲ | ವೇನೆ
ಸುಲಲಿತಾಂಗನ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗಿರ್ದ ಬಳಿಕ ಈ
ಹಲವು ಜಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಲಿದು ಪೋಗುವೆನೆ           ೪೫

ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದೆಳದೊಯಿದೊಂದು ಕೋಣಿಯ
ಹೊಗಸಿ ಹಲ್ಲಿನೊಳವ್ಡ ಕಚ್ಚುತಲಿ | ಕೋಪ
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದ್ವಾರವ ಮುಚ್ಚುತಲಿ | ಚಿಲ್ಕ
ಸಿಗಿಸಿ ಕೀಲಿಗೆ ಮುದ್ರಿ ಹಚ್ಚುತಲಿ | ಪರ್ಣ
ಜಗಿಯೂತ | ಉಗಳುಗಿವೂತ | ತಾಂಬುಲೊಗೆ | ವೂತ
ಟಗರ್ದಲೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು
ಆಗ ಪುರುಷನ ಕಂಡು ನೀಬರಬೇಡೆನಲು     ೪೬

ಸರಿಗರತೇರ ವಿಟಪುರುಷರ ಕೈಯಿಂದ
ಪರಿಪರಿ ಭರಣಾವ ತರಿಸಿಕೊಂಡು | ತರ
ತರದಿಂದ ಮೈತುಂಬ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು | ಮುಂದೆ
ಮೆರೆವ ಹೊನ್ನಿನ ರಾಸಿ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡು | ತಾವು
ಇರುವರು | ಮತ್ತೆ ಮೆರೆವರು | ಪ್ರೀತಿಗರೆ | ವರು
ಅರಿಯದ ಹುಡಿಗಿಯ ಮರುಳ್ಮಾಡಿ ನೀನಿನ್ನು
ನೆರೆದು ಪೋಗುವದಿದು ತರವಲ್ಲವೆನಲು      ೪೭

ನಿನ್ನ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿಟ್ಟಿಸಬೇಕೆ
ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯು ಹೊಟ್ಟಿಗನ್ನಗಳೆ | ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯವು ಹೊನ್ನು ಚಿನ್ನಗಳ | ಹೀಗೆ
ನಿನ್ನ ಜಾಣ್ವಿಕಿ ಮುತ್ತು ರನ್ನಗಳೆ | ಚಿಕ್ಕ
ಕನ್ನೇರು | ಮುದ್ದು ಚೆನ್ನೇರು | ಮೋಹ ರನ್ನೇರು
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಿನಗಿನ್ನು ದೊರಕದಿಹರೆಯೆಂದು
ಮುನ್ನ ಕೋಪದಿ ಕತ್ತ ಹಿಡಿದು ನೂಕಿದಳು     ೪೮

ಕಡು ಚಿಂತೆಯೊಳು ಕಳವಳಿಸಿ ಅವ್ವಳಿಸುತ
ನಡೆತಂದು ಕುಳಿತು ಆ ವನದೊಳಗೆ | ನಾರಿ
ಅಡಗಿದಳಿಂದಿನ ದಿನದೊಳಗೆ | ಎದೆ
ಯೊಡೆದು ಯೋಚಿಸಿದನು ಮನದೊಳಗೆ | ನನ್ನ
ಮಡದಿಯೆ | ಯಾಕೆ ತಡದಿಯೆ | ಮತ್ತೆ ನಡ | ದಿಯೆ
ಬಿಡದಿವಳ್ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುತಲೊಂದು ಭೂರುಹದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಾಯ್ಬಿಡುತಿರ್ದನವನು   ೪೯

ನಾರಿಯು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸುಳಿದಂತಾಗಳು ಬಾ ಬಾ
ನೀರೆ ಎನ್ನುತ ಬಯಲಪ್ಪುವನು | ಸನ್ನಿ
ಏರಿದ ಮಾನ್ವರಂತೊಪ್ಪುವನು | ಚಿಂತೆ
ದೋರುತ ಭವಣಿಯೊಳಿಪ್ಪವನು ಅರ್ಧ
ಧೈರ್ಯದೊಳ್ | ಬಾಳವೀರ್ಯದೊಳ್ | ಕಾಮತೂರ್ಯ | ದೊಳ್
ಈ ರೀತಿ ವಿರಹದೊಳಿರಲಾಗ ರವಿ ತಾನು
ಭೋರನೆ ಪಡುವಣ ದೆಸೆಗೆ ಸೇರಿದನು       ೫೦

ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಈತನಿರವ ಪೇಳುತ ಚಿಂತೆ
ಪರಿಹರಿಸುವೆನೆಂಬ ತೆರದಿಂದಲಿ | ತಾನು
ತ್ವರಿತದಿ ನಡೆದನಕ್ಕರದಿಂದಲಿ | ಕ್ಷೀರ
ಶರಧಿಯ ಪೊಕ್ಕನಬ್ಬರದಿಂದಲಿ | ಕೆಂಪು
ಪರದೀತು | ಕಾವಳ್ಗರದೀತು | ನೈದಲ್ತೆರ | ದೀತು
ಸೊರಗೀತು ಚಕ್ರ ಬಲ್ಮರುಗೀತು ಚಕ್ರ
ತೆರಪಿಲ್ಲದುಡುಗಣವು ಭರದೊಳಗೆಸೆಯೆ      ೫೧

ಬಿಡದಿವನಿರವ ನೋಡಲಿಕೆ ತಾಂ ಬರ್ಪಂತೆ
ಉಡುರಾಜ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೇರಿದನು | ಅಲ್ಲಿ
ತಡೆಯದೆ ಮುಖಪದ್ಮದೋರಿದನು | ತಾನು
ಕಡು ಬೇಗ ಕಿರಣವ ಬೀರಿದನು  | ಚಕೋ
ರಡಗಲು | ಚೋರರ್ ನಡೆಯಲು | ಚಾರರ್ ತಡೆ | ಯಲು
ಒಡಲೊಳಗುದಿಸಿದಾತನು ಬಂದನೆಂದು ಪಾಲ್
ಗಡಲು ಹಿಗ್ಗುತ ಮೇರೆವರಿದುದು ಭರದೀ      ೫೨

ಇಂತಪ್ಪ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭೆಯೊಳಗಾದ ಬಹು
ಸಂತಾಪಗೊಳುತ ತನ್ನಂಗಡಲಿ | ಬಾಳ
ಭ್ರಾಂತಿ ಹತ್ತಿತು ಅಂತರಂಗದಲಿ | ಕುವ
ನಾಂತ್ರದೊಳಹನತಿ ಭಂಗದಲಿ | ಅತ್ತ
ಕಾಂತೆಯು | ನೀತಿವಂತೆಯು | ಸರ್ವಶಾಂ | ತೆಯು
ಕಾಂತನ ಕಾಣದೆ ಕಳವಳಿಸುತಲಾಗ
ದಂತಿಗಮನೆ ಬಾಳ ಚಿಂತಿಸುತಿಹಳು         ೫೩

ಹರಣದೊಲ್ಲಭನಿಗೆ ತ್ವರಿತದಿ ನಡೆತಂದು
ಹೊರಬಾಗಿಲೊಳು ನಿಂದು ಕರೆದನೇನೊ | ದ್ವಾರ
ತೆರಿಯಲಿಲ್ಲೆನುತಲಿ ಮುನಿದನೇನೊ | ಇವ
ಳ್ಪರಲಿಲ್ಲವೆನುತೆನ್ನ ತೊರೆದನೇನೊ | ಕೂಗಿ
ಕರೆವುತ | ಬಾಯಿದೆರೆವುತ | ಕಣ್ಣೀರ‍್ಗರ | ವುತ
ಪುರುಷನಿಲ್ಲದ ಸರ್ವಾಭರಣವೇತಕೆಯೆಂದು
ಹರಿದು ಬಿದ್ದು ನೆಲಕ್ಹೊರಳಿದಳವಳು ೫೪

ಕಡುಪಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ಪಡೆದೆ ಯಾಕೆ ನಲ್ಲ
ನೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಡಿಸುವರೆ | ಆತ
ಹಿಡಿದಿರ್ದ ಕೈಯ ನೀ ಬಿಡಿಸುವರೆ | ಪಾಪ
ಕೆಡಿಸಿ ಈ ಕಾಯವ ಸುಡಿಸುವರೆ | ಮುಂದೆ
ಅಡವಿಗೆ | ದೊಡ್ಡ ಮಡುವಿಗೆ | ಇಂಥ ಪೊಡ | ವಿಗೆ
ಬಿಡದೆ ಸೋಬತಿ ನೀ ನಡೆದಂಥ ಸಮಯಕೆ
ನಡುದಾರಿಯನು ಬೇಗ ಕಡಿದಾನು ಶಿವನು   ೫೫

ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮೊರೆಯೊ ಈಶ್ವರನೆ ಪೊರೆಯೊ ಎಂದು
ದಿಕ್ಕಾರಿ ಮುಂದಿನ್ನು ಹೇಳೆನಗೆ | ಎನ್ನ
ಅಕ್ಕರೆ ಪುರುಷನ ತೋರೆನಗೆ | ಈಗ
ಗಕ್ಕನೆ ಕರೆತಂದು ತೋರೆನಗೆ | ಬಾಳ
ಬಿಕ್ಕುತ | ಕಾಯ ಸುಕ್ಕುತ | ಕಣ್ಣೀರು | ಕ್ಕುತ
ಅಕ್ಕಟಕ್ಕಟ ಆತನೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೆನುಯೆಂದು
ಸೊಕ್ಕು ಜವ್ವನೆ ತಾನು ದುಃಖಿಸುತಿಹಳು     ೫೬

ಪ್ರಾಣದೊಲ್ಲಭನ ಕಾಣದಲೆದ್ದು ಹುಡಿಮಣ್ಣ
ಜಾಣೆ ತನ್ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸುತಿರಲಿ | ಸರ್ಪ
ವೇಣಿ ಮನ್ಮಥನ ಶಾಪಸುತಿರಲು | ಮತ್ತೆ
ಮಾಣದೆ ವಿಧಿಗೆ ಕೋಪಿಸುತಿರಲು | ಆಗ
ಜಾಣನು | ಪಂಚಬಾಣನು | ಮಹಾತ್ರಾ | ಣನು
ಸಾಣಿಗಿಕ್ಕಿದ ಪೊಸ ಕಣೆಗಳಿಂದೆಸೆಯಲು
ರಾಣಿ ಮೈಮರೆದು ಮಂದದೊಳೊರಗಿದಳು  ೫೭

ದೂತಿಯರ್ಕಂಡು ತಮ್ಮೆದೆಯ ಘಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾವ್ತವಕದಿ ಬಂದು ಮುತ್ತಿದರು | ಕೈಯೊ
ಳಾಂತು ತೆಕ್ಕಿಸಿ ಮ್ಯಾಲಕೆತ್ತಿದರು | ಬಾಳ
ಸೀತದಗ್ಗಣಿ ತಲೆಗೊತ್ತಿದರು | ನಮ್ಮ
ದಾತೆಯೆ | ಏಳೆ ಮಾತೆಯೆ | ಯಾತರ್ಭೀ | ತಿಯೆ
ಜಾತಿ ನಾಯಕಿಯೆ ಕಣ್ದೆರೆದು ನಮ್ಮೊಡನೊಂದು
ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ಬಳಲಿದರವರು         ೫೮

ನಳಿನಲೋಚನೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಒಳಪೊಕ್ಕು ಒಡತಿಯ ನೋಡಿದವು | ಅಂಚೆ
ಗಿಳಿನವಿಲ್ಗಳು ದುಃಖ ಮಾಡಿದವು | ಹರ್ಮ್ಯ
ದೊಳಗೆ ಒಡ್ಯಾಡುತ ಚೀರಿದವು | ಯಾಕೆ
ಕೆಳದಿಯೆ | ಏನ ತಿಳದಿಯೆ | ಪ್ರಾಣ ಕಳೆ | ದಿಯೆ
ಸೆಳಮಂಚದಿಂದೆದ್ದು ಪಾಲ್ಗಳ ಕುಡಿಸೆಂದು
ಗಿಳಿಗಳು ನವಿಲ್ವಿಂಡು ಬಳಲಿದವಾಗ          ೫೯

ಪನ್ನೀರು ಎದೆಗ್ಹಚ್ಚಿ ಕನ್ನೇರು ಬೂದಿಯ
ಉನ್ನತ ಅಂಗಾಲಿಗೊರಸಿದರು | ಮತ್ತೆ
ಸನ್ನುತ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರು | ದೂತೆ
ವೆಣ್ಗಳು ಮೆಲ್ಲನೆಚ್ಚರಿಸಿದರು | ಏನೆ
ರನ್ನೆಯೆ | ಮುದ್ದು ಚೆನ್ನೆಯೆ | ಸಂಪ | ನ್ನೆಯೆ
ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ದುಗುಡ ಪೇಳೆಂದು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದರು ಅಳಿಯರಾಗ    ೬೦

ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭ ಬರದಿರ್ದರೆನ್ನಯ  ಪ್ರಾಣ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದೆಂದು ಪೇಳಿದಳು | ಆಗ
ಇತ್ತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೇಳಿದಳು | ತಾನು
ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪವ ತಾಳಿದಳು | ಆಕಿ
ಒತ್ತಿಲಿ | ಕುಂತು ಜತ್ತಿಲಿ | ಬೇಗ ಅ | ತ್ತಲಿ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕರೆದು ಪೊನ್ಗಳ ಕೊಂಡು
ಪುತ್ರಿಯ ಕೈವಾಸ ಇತ್ತಳಾ ವನಿತೆ  ೬೧

ಸಟೆಚಿತ್ತ ತನ್ನೊಳು ಸಟೆನೋಟ ಅವನೊಳು
ಸಟೆ ಬಂದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವಳು | ಬಾಳ
ಸಟೆ ಮಾತನೊಂದೊಂದನಾಡುವಳು | ಆಗ
ದಿಟದಿ ಪ್ರಿಯನ ದಾರಿ ನೋಡುವಳು | ಅಂಥ
ಏಟನೊಳು | ಬಹುಸಂಕಟದೊಳು | ಆ ಗುಮ್ಮಟ | ದೊಳು
ಕುಟಿಲದಿಂದವನೊಡನಿರಲಿತ್ತ ಮಲುಹಣ
ಪಟುತರವಾದ ಚಿಂತೆಯೊಳ್ಬರುತಿರ್ದ        ೬೨

ಆ ವ್ಯಾಳ್ಳೆದೊಳು ಮಲುಹಣನೆಂಬ ಪುರುಷನ
ಕಾವಪ್ಪ ಗೋಲಿಂಗ ಕೊಲ್ಲಲಾಘ | ಪ್ರೀತಿ
ಗೈವ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗ | ಚಲ್ವೆ
ಭಾವೆ ತಂದುದಕವ ಚೆಲ್ಲಲಾಗ | ಮಹಾ
ದೇವನೆ | ಏ ಸಂಜೀವನೆ | ಎನ್ನ ಕಾ | ಯ್ವನೆ
ಭಾವಜಹರನೆ ಹಾ ಹಾ ಎನಲಾಕ್ಷಣ
ಆ ವನಿತೆಯು ಕೇಳಿ ಹರುಷ ತಾಳಿದಳು      ೬೩

ತರಳಾಕ್ಷಿ ಪುರುಷನ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸುರತವ
ಬೆರೆಸಲು ಮರುಳಾಗದಿರು ಎಂದನು | ಹೊನ್ನ
ಸುರುವಿದ ಹರದನೊಳು ಎಂದನು | ಚಮ
ತ್ಕರದಿಂದ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀಗುರು ಎಂದನು | ಮಬ್ಬು
ಹರದೀತು | ಕಾಮ ಸರದೀತು | ಜ್ಞಾನ ಸುರ | ದೀತು
ತರಳೆ ಆ ನರನು ಇರ್ವರು ವಿಜಯರಸನೊ
ಪ್ಪಿರುವ ಮಂದಿರಕೆ ಅಕ್ಕರದಿಂದ ಬರಲು      ೬೪

ಮಕರಾಂಕ ರೂಪ ಸತ್ಕುಲದೀಪ ಕೇಳ್ |  ಪಂಚ
ಮುಖನ ಶ್ರೀಚರಣವ ನೋಡೆಂದಳು | ಸರ್ವ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನ ಕೊಂಡಾಡೆಂದಳು | ಬೇಗ
ನಕ್ಕರ ವರವ ನೀ ಬೇಡೆಂದಳು | ಕೇಳು
ಸಖಿಯಳೆ | ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಳೆ | ಮೀನಾಂಬಕಿ | ಯಳೆ
ಆಕಳಂಕನಭವನ ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಳ್ಪರೆ ನಿನ್ನ
ಮುಖವ ನೋಡುತ ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನೆಂದ  ೬೫

ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವ ಹೀಗೆಂದ ಮಾತಿಗೆ ಆ
ಚಂದನಗಂಧಿ ಆನಂದದಲಿ | ಬಂದು
ಕಂದುಕಂಧರನಿಗೆ ನಮಿಸುತಲಿ | ಬೆನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಳು ಮೈಯ ಹೊಂದುತಲಿ | ಜ್ಞಾನ
ಸಂಧಿಸಿ | ಚಿತ್ತ ಬಂಧಿಸಿ | ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿಸಿ | ಚಮದ
ದೆಂಬ ಛತ್ತೀಸ ಕಂದದಿ ನುತಿಸುತಿರಲು       ೬೬

ಸತಿಯಳ ಮೊಗವ ನೋಡುತ ಮಲುಹಣ ಮಾಳ್ಪ
ಸ್ತುತಿಯನಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಕಸಶಿಕ್ಷನು | ತಾನು
ಅತಿ ಬೇಗ ಒಲಿದಾನು ಅಸಮಾಕ್ಷನು | ಬಾಳ
ಹಿತದಿ ಮೆಚ್ಚಿದನಾಗ ವಿಷಭಕ್ಷನು | ದೇವ
ತತಿಯರು | ಮಹಾವ್ರತಿಯರು | ಸಪ್ತಜತಿ | ಯರು
ಚತುರಾಸ್ಯ ಹರಿ ಇಂದ್ರ ವೀರೇಶ ಗುಹ ಶ್ರೀಪಾ
ರ್ವತಿಗೂಡಿ ಬಂದು ಮೈದೋರಿದ ಶಿವನು    ೬೭

ಜೋಡಿ ನಿಂದವರಿಗೆ ರೂಢಿಗೀಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚಿ
ಗಾಡದಿಂದೊರವ ನೀವು ಬೇಡೆಂದನು | ಸ್ತೋತ್ರ
ಮಾಡುತ ಪ್ರಮಥರೊಳ್ ಕೂಡೆಂದನು | ಇಂಥ
ರೂಢಿಯ ಅತಿಯಾಸೆ ಬೇಡೆಂದನು  | ಚಂದ್ರ
ಚೂಡನೆ | ನಂದಿರೂಢನೆ | ಮಹಾಪ್ರಭು | ತಾನೆ
ಮೂಢ ಮಾನ್ವನು ನಾನು ಆಡುವೆ ನಿಮಗೊಂದ
ಗೂಢಕಾಲನ ಕೈಯೊಳ್ಸೂಡಿದ ದೇವ         ೬೮

ಮಾರಾರಿ ಕೇಳಯ್ಯ ಶತ ಸಂವತ್ಸರ ನನ್ನ
ನಾರಿಗೂಡಿರುವೆ ಸನ್ಮತದಿಂದಲಿ | ಇಂಥ
ಧಾರುಣಿಯೊಳು ನಿತ್ಯವ್ರತದಿಂದಲಿ | ಪ್ರೀತಿ
ತೀರುವನ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತದಿಂದಲಿ | ಈಗ
ಸೈರಿಸು | ಮುಂದೆ ತೋರಿಸು | ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ | ರಿಸು
ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಶಿವನು ಕೈ
ವಾರಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಮಥರ ಕಳುಹಿದ          ೬೯

ಭವದೂರ ವಿಜಯೇಶ್ವರನೊಳೊಡವೆರೆದು ಇ
ನ್ನಿದರ ಭಾವದ ನಿತ್ಯ ನೋಡವನು | ಒಂದು
ದಿವಸ ಮೀರದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವನು | ನಿತ್ಯ
ಭವರಹಿತನು ಅವರಂತೆ ಇರುತಿಹನು | ತಮ್ಮ
ಭವನದೊಳ್ | ಹೋಮವಹನದೊಳ್ | ನಿತ್ಯ ಕವನ | ದೊಳ್
ಭವನದೋಳ್ತನಗಾರು ಸಮನಿಲ್ಲವೆನಿಸಿ ಆ
ಯುವತಿಯೋಳ್ಮಲುಹಣ ಸುಖ ಬಾಳುತಿರ್ದ ೭೦

ಧರಣಿಯೋಳ್ಮಲುಹಣ ಎಂದೆನಿಸುವ ಶಿವ
ಶರಣರ ಚರಿತೆಯಾನಂದದಲಿ | ಈಗ
ವಿರಚಿಸಿದೆನು ನಿರ್ಧಯದಿಂದಲಿ | ಪೇಳ್ದೆ
ತುರುವಿ ಗಿರೀಶನ ದಯದಿಂದಲಿ | ಕಾಯೊ
ಪರಮೇಶ | ಪಾಹಿ ಗಿರಿಜೇಶ | ಮುಕ್ತಿ ವರ | ಧೀಶ
ಉರಗೇಶ ಕರಭೂಷ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಪೋಷ
ತುರುವಿ ಗಿರೀಶನೆ ಪೊರೆಯೊ ನೀ ಮುದದಿ  ೭೧

ಕಂದ :

ಗುರು ಲಘು ಗಣ ನೇಮಂಗಳ್
ವರ ಪ್ರಾಸ ಲಕ್ಷಣ ಅಡಿಗಳ್ತಪ್ಪಾಗಿರಲ್
ನೆರೆ ಜಾಣರು ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ |
ಸುರಲೋಕದ ಪದವಿಯನೀವ ತುರುವಿ ಗಿರೀಶಂ       ೭೨

 ಸಂಪೂರ್ಣ