ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೦೩ರ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಲೇಖನ - ೨

ಕ್ರಿ.ಶ. ೯೦೩ರ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಲೇಖನ – ೨

ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಓಟೂರು ಲೇಖನ - ೨

ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಓಟೂರು ಲೇಖನ – ೨

ಕಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ - ೩

ಕಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ – ೩

ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ - ೩

ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ – ೩

ಗುಡ್ಡದ ಬಸದಿಯ ಕಂಬಗಳು, ಹುಂಚ ಲೇಖನ - ೩

ಗುಡ್ಡದ ಬಸದಿಯ ಕಂಬಗಳು, ಹುಂಚ ಲೇಖನ – ೩

ಅಂಬಿಕಾಯಕ್ಷಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ - ೩

ಅಂಬಿಕಾಯಕ್ಷಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ – ೩

ಬೋಗಾರ ಬಸದಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ - ೩

ಬೋಗಾರ ಬಸದಿ, ಹುಂಚ ಲೇಖನ – ೩

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಂದಳಿಕೆ ಲೇಖನ - ೪

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಂದಳಿಕೆ ಲೇಖನ – ೪

ಬೊಪ್ಪೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜಾಲಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಬಂದಳಿಕೆ ಲೇಖನ - ೪

ಬೊಪ್ಪೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜಾಲಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ, ಬಂದಳಿಕೆ ಲೇಖನ – ೪

ಶೈವ ದೇವಾಲಯ - ಶಾಂತಿನಾಥ ಜಿನಾಲಯ - ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ಉದ್ರಿ ಲೇಖನ - ೫

ಶೈವ ದೇವಾಲಯ – ಶಾಂತಿನಾಥ ಜಿನಾಲಯ – ವೀರಭದ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನ ದ್ವಾರಪಾಲಕ, ಉದ್ರಿ ಲೇಖನ – ೫

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ, ನಾಡಕಳಸಿ ಲೇಖನ - ೭

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ, ನಾಡಕಳಸಿ ಲೇಖನ – ೭

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹೊಸಗುಂದ ಲೇಖನ - ೭

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹೊಸಗುಂದ ಲೇಖನ – ೭

ಚೆನ್ನಸೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಗಲ್ಲು ಲೇಖನ - ೭

ಚೆನ್ನಸೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಗಲ್ಲು ಲೇಖನ – ೭

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕಕ್ಷಾಸನದ ಮೇಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಹೊಸಗುಂದ ಲೇಖನ - ೭

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಕಕ್ಷಾಸನದ ಮೇಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಹೊಸಗುಂದ ಲೇಖನ – ೭

ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪ, ಹಾಲೇಬೇಲೂರು, ಲೇಖನ - ೯

ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪ, ಹಾಲೇಬೇಲೂರು, ಲೇಖನ – ೯

ವಾಸುದೇವ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಲೇಬೇಲೂರು ಲೇಖನ - ೯

ವಾಸುದೇವ ದೇವಾಲಯ, ಹಾಲೇಬೇಲೂರು ಲೇಖನ – ೯

ಕಲಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಆರಗ ಲೇಖನ - ೧೨

ಕಲಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಆರಗ ಲೇಖನ – ೧೨

ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಲೇಖನ - ೧೩

ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಲೇಖನ – ೧೩

29_270_MAM-KUH

30_270_MAM-KUH

31_270_MAM-KUH

32_270_MAM-KUH33_270_MAM-KUH34_270_MAM-KUH35_270_MAM-KUH36_270_MAM-KUH37_270_MAM-KUH