ವ್ಯಕ್ತಿ

ಅಡ್ಡಸ್ವಾಲುಗ – ಬಿಡ್ಡಸ್ವಾಲುಗ – ೮೧

ಅನ್ನಸಾಲಮ್ಮ – ೭೧

ಅಸುಮಕ್ಕಳು – ೧೮೬, ೨೨, ೨೪೮

ಅಸಮಾನುಕಾರ ದುಸಮಾನುಕಾರ‍, ೧೨೫,೧೪೧, ೨೨೫, ೩೦೦

ಉತ್ರಾಜಮ್ಮ- ೧೭, ೨೨೩, ೪೦೩, ೪೪೩

ಅಳೂರು ಗಡಿಕಾರರು – ೧೪೯, ೧೫೩, ೧೭೪

ಕಾಡುಕೊಟ್ಟೋನು, ಮೇಘಕಟ್ಟೋನು ೮೩, ೧೨೫, ೧೩೨, ೧೫೯

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ – ೧೨೨

ಕಾರಯ್ಯ – ೧೬೭, ೨೦೯

ಕಾಸಿ ಪುರೋಯಿತ್ರು – ೧೩೭, ೧೫೬

ಕಾಳಮುಖಿ ಸನ್ಯಾಸಿ – ೨೧೫

ಕಂಪಣಿ -೭೩, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೨೧

ಕೆಂಡೇಗೌಡ – ೫೫

ಕೆಚ್ಚುಗಣ್ಣ – ೫೩

ಕೆಟ್ಟಾ ಸ್ವಾಲುಗ್ರು – ೧೬೯

ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ – ೨೨೭

ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಾ – ೭೩

ದಂಡಗ್ ದಳವಾಯಿ – ೨೦೦

ದೊಡ್ಡಕೊಂಡ – ೭೩

ಡೊಳ್ಳೋಟ್ಟೆ ಜುಂಜೇಗೌಡ – ೭೩

ನರ್ಸಮನ್ಸ- ೨೧೪

ನೀಲೇಗೌಡ – ೧೩೦, ೨೧೫, ೨೧೭

ಬಾಣಗಾರ‍೧೨, ೧೩

ಬ್ಯಾಲಪ್ಪಗೌಡ – ೭೩

ಬಿದರಕ್ಕಿ ಹಲಗೇಗೌಡ – ೫೪, ೫೫

ಬೆಚ್ಚಸ್ವಾಲುಗ ಹಟ್ಟಸ್ವಾಲುಗ – ೮೩, ೧೪೯

ಮರಿಕೊಂಡ – ೭೩

ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮ – ೭೩

ಮೂಗಯ್ಯ – ೩೯೧, ೩೯೩, ೩೯೪

ಮೂಡಚಾರಿ – ೧೩

ಮೇಲುಸಕ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿ – ೧೯೯

ರಾಮವ್ವ – ೪೦೫, ೪೦೬, ೪೦೭

ವಾಜರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ – ೧೩೭, ೧೫೭

ವ್ಯಾಗ್ರನಂದಸ್ವಾಮಿ – ೨೨, ೧೯೫

ವೀರಣ್ಣ – ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ – ೧೭೪

ವೋಷ್ಟುಮಯ್ಯ – ೯೩, ೧೦೬

ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ – ೬೦, ೬೬, ೬೭, ೬೯, ೭೩, ೯೪, ೧೦೪, ೧೦೭

ಶೇಷಣ್ಣ ಒಡೆಯ – ೭೧, ೭೨

ಶ್ರವಣದೊರೆ – ೧೪, ೧೧೪, ೧೧೭

ಶ್ರವಣೇಶ್ವರ – ೮

ಸಂಕಮ್ಮ – ೧೨೯, ೨೩೮, ೨೩೯, ೨೪೫

ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ – ೪೬

ಸರಗೂರಯ್ಯ – ೪೨೭, ೪೨೮, ೪೨೯

ಸಿದ್ದಾನಂದೇಶಿಕಸ್ವಾಮಿ – ೨೪

ಹಡಪದ ಮುದ್ದಣ್ಣ – ೨೯

ಹಲಗಪ್ಪ – ೮, ೯

ಹಾಲಪ್ಪಗೌಡ – ೭೩

ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ – ೧೪೧

ಹೊನ್ನುಣ್ಸೆಕಾಳಮ್ಮ – ೫೫, ೩೨೫, ೩೨೬

ಹೊಲೆಯರ ಹೊನ್ನಯ್ಯ – ೩೮೩, ೧೩೬, ೧೫೭

ಅತ್ತಿಗ್ನಾದೀರು-೧೩೩,೧೪೧,೧೪೨, ೧೪೨

ಕೊಂಗುಜನ- ೭೩, ೧೨೦, ೧೯೭

ಕೊಡಮಕ್ಕಳು – ೨೧

ಕ್ವಾತ್ ಜನ – ೭೩, ೧೨೦

ಗುಡ್ಡ (ದೇವರ) ೩೩, ೪೯

ಗಣಂಗಳು – ೫೯, ೬೦

ಚಿಕ್ಕೆಜಮಾನ, ದೊಡ್ಡೆಜಮಾನ- ೧೪೦

ಜೋಗಪ್ಪ>ಜೋಗಿ – ೩೩, ೪೯

ತಮ್ಮಡಿ – ೭೨, ೪೩೪, ೪೩೬

ದಾಯಾದಿ – ೧೪೧

ದಾಸ – ೩೩, ೪೯, ೨೧೧

ನೀಲಗಾರ – ೧೦೪

ನೆಂಟರು ಎತ್ತರು – ೧೩೮

ಪರಸೆ/ ಪರುಸೆ – ೨೪, ೫೯, ೬೦

೨೩೯, ೨೪೦

ಬಂಧು ಬಳಗ – ೧೪೪

ಬೇಡಗಂಪಣ – ೬೦, ೬೯, ೭೨, ೭೩

ಮಲೆಯ ಸ್ವಾಲುಗ್ರು – ೧೩೭, ೧೪೦

೧೪೮, ೧೪೮, ೧೧೭

ಮುತ್ತೈದೇರು – ೧೩೭

ಯತಿ – ೧, ೭೫

ಸ್ವಂತಕ ಸೋದರರು – ೧೩೬, ೧೩೮

ಹಾಲುಮತಸ್ಥ

ಪ್ರಾಣಿ

ಆಡುಮರಿ – ೧೯೪

ಇರ, ಇರುವೆ – ೧೭೯

ದನ – ೧೦೬

ಸರಳೆಮ್ಮೆ ಹಿಂಡು – ೧೬೭

ಕರೀಜಾತಿ – ೮೫, ೩೧೯

ಕಾಳ್ ನಾಯಿ – ೩೬೨, ೨೬೩,೨೬೪

ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ- ೧೭೬, ೨೩೦

ಕೊತ್ತಿ – ೩೬೨, ೨೬೩

ಕೋನಾಚಿ ಕೊಲಗಯ್ಯ – ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಕೌದಳ್ಳಿ ಕರಿಬರಗ – ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿ – ೩೯೧, ೪೦೨

ಗೂಳ್ಯದ ಗುಡ್ಡಗಣ್ಣ- ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಗೊದ್ದೆ ೪೩

ಗೊಲ್ಲಗುರಿ -೧೯೪

ಗೋಸುಂಬೆ – ೪೩

ಚೇಳು

ತಾಳಬಾಯಿ ಕಲದೂಗ – ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಹೆಸರು)

ನವಿಲು>ನವುಲು – ೨೧೩

ಬಿಳೀಕಾಗೆ – ೧೬೭

ಸುಂಟುಗನಾದ – ೨೦೧
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಸುಂಡಾ – ೨೨೧, ೪೦೨

ಸಂತೆ ಕಾನಿ ಸರಣ – ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಸಿಂಹ – ೭೨

ಹನ್ನೆರಡೆಜ್ಜೆ ಕೆಂಬರ್ಗಾ ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಹನ್ನೆರೆಡೆಜ್ಜೆ ಸಿದ್ರಾಮ – ೨೧೨
(ಒಂದು ಹುಲಿ ಹೆಸರು)

ಹಾವು – ೪೩

ಹಾವ್ರಾಣಿ -೪೧, ೪೫

ಹುಲಿ – ೭೨

ಹೆಬ್ಬುಲಿ – ೧೮೭

ಸಸ್ಯ

ಅಂಕೋಲೆ ಪತ್ರೆ – ೩೫, ೩೮

ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪು – ೩೬೮

ಇಂಬೀಮೆಳೆ – ೬೦

ಒಡಕೆಯ ಹುಲ್ಲು – ೧೬೩

ಹೊಂಬಾಳೆ – ೨೦೦

ಕದುರು ಕಡ್ಡಿ -೧೬೪

ಕಾರಾಚಿನ ಕಂಬ – ೨೭೬, ೨೭೭, ೨೭೮

ಕಾರಾಚಿನಾರು ೧೬೩

ಕಾರೇತಾಳು – ೧೯೯

ಕಿರುಗಣಿಗಲೆ – ೧೦೩

ಜಾಲದ ಮರ – ೧೬೩

ತುಂಬೇ ಪುಷ್ಮ – ೧೦೩

ದಂಡಿ ಮರ – ೮೨

ನಗ್ಗಾಲು ಮುಳ್ಳು – ೧೭೩, ೨೧೭

ನವಕ್ಕಿ ನವಧಾನ್ಯ – ೨೨೪

ಪಾರಿಜಾತ ಪುಸ್ಮ – ೧೮೨

ಬಾಗೇಯ ಮರ – ೧೭೪

ಬಾಳೆಯ ಹುಲ್ಲು – ೧೬೩

ಬಿದಿರು> ಬಿದ್ರಮೆಳೆ – ೧೯೨

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ – ೧೦೩

ಬೂದುಬಾಳೆಹಣ್ಣು – ೧೦೭, ೨೨೪

೩೮೧

ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ – ೪೪

ಮಲ್ಲಿಗೆ > ಮಲ್ಗೆ > ೧೪೬

ಶ್ರೀಗಂಧ > ಸಿರುಗಂಧ – ೬೧, ೬೫, ೬೬, ೧೮೫, ೨೪೩

ಸೀಗೆ – ೬೧, ೬೫, ೬೬, ೧೮೫, ೨೪೩

ಸೀತಾಳ – ೧೩೬

ಸುರಗಿ ಶಾವಂತಿಗೆ – ೪೪

ಹಸುವಾರ – ೩

ಹೆಡ್ಡನ್ ದಗ್ಲೆ – ೪೧೨

ಸ್ಥಳ

ಅಂಕಣ – ೭೭

ಅಂತರಗಂಗೆ – ೬೫, ೧೦೯, ೧೧೮, ೧೮೩

ಅಂದಕಾರುಣ್ಯ – ೧೬೧

ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಾಡು > ದಟ್ಟಾರಣ್ಯ

ಅಂದೂರು – ೨೧೧

ಅಟ್ಟಾಬೆಟ್ಟ – ೮೦, ೧೩೪

ಅಟ್ಟಿ – ೨, ೨೦೯, ೨೪೩

ಅಟ್ನೆ ಗುಡ್ಲು – ೭೫, ೭೬

ಅಡವಾರ – ೧೬೧

ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ ೧೯೧, ೨೦೩, ೨೦೫

ಅನುಮಲೆ – ೫೯

ಅರ್ಧನಳ್ಳಿ – ೩೯, ೨೧೦

ಅರ್ಮನೆ ಆಸ್ತಾನ – ೨೨೬

ಅರ್ಮನೆ ತೊರ್ಮನೆ – ೨೨೪

ಆಲಂಬಾಡಿ – ೬೫, ೧೦೪, ೧೦೫, ೨೨೫….

ಅಶೋಕ ವನ – ೨೧೮

ಆಕಾಸದ ಬಾಯಿ – ೧೬೯

ಆಲದ ಕಟ್ಟೆ – ೧೯೧, ೨೦೨, ೨೦೫

ಆಲದ ಮರ – ೧೬೩

ಆಲೆಮನೆ – ೪೦೮

ಇಕಡಳ್ಳಿ ಎಡತುಂಟ – ೧೯೦
(ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಹೆಸರು)

ಈರೇಳು ದೊಡ್ಡಿ – ೧೨೮

ಉಕ್ನಳ್ಳಿ – ೩೪

ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿ – ೪೮

ಉತ್ತುಮಾಪುರ – ೧೬, ೪೪೩

ಉಪ್ಪರಿಗೆ – ೧೨೪

ಉರಿಯ ಗದ್ಗೆ – ೪೫, ೨೦೧

ಎತ್ನಾದಿ – ೨೦೦

ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಲೆ – ೫೯

ಏಳುಮಲೆ – ೯೭,೧೬೬, ೧೮೮, ೧೮೯

ಏಳೇಳು ದೊಡ್ಡಿ – ೧೨೮

ಒಂದಂಕಣ – ೫೬

ಒಡಕೆ ಹಳ್ಳ – ೫೪

ಒಡ್ಡು – ೧೩೨

ಕಂಬದ ಬೋಳಿ ತವಸರೆ -೭೦, ೧೧೦, ೧೧೩, ೧೮೮, ೧೮೯

ಕಣ್ಣೂರ ಮಂಗಲ – ೫೦

ಕಲ್ಯಾಣಪಟ್ಟಣ – ೩೮೨, ೩೮೩, ೩೮೪

ಕ್ವಾಮಟಗೇರಿ

ಕಾಡುಪೋಡು – ೧೨೭

ಕಾಡ್ನೆಲ – ೨೧೮

ಕಾಮಗೆರೆ – ೫೦

ಕೀಳ್ನಾಡ್ – ೨೧೧

ಕುಂತೂರು ಬೆಟ್ಟ – ೩೪
(ಪ್ರಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಗಳು)

ಕುಂತೂರು ಮಠ – ೨೮

ಕುರಟಿ ಹೊಸೂರು – ೫೪

ಕೂಡುದಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ – ೬೫

ಕೆಂಪಯ್ನ ದೊಡ್ಡಿ – ೫೪

ಕೆಂಪೈನಟ್ಟಿ – ೩೬೫

ಕೆಬ್ಬೆ ಹೊಲ – ೧೨, ೧೩

ಕೆಮ್ಮಚ್ಚಿ ಬಾಡುಬಾಕನ ಗುತ್ತಿ – ೬೧, ೬೬, ೭೮, ೭೯

ಕೊಂಗರಳ್ಳಿ – ೫೦

ಕೊಂಡದ ಗುಳಿ – ೫೮

ಕೊಕ್ಕರ ಕೊನಬೋಳಿ – ೧೨೫

ಕೊಟಾರ – ೭೫, ೩೪೦, ೩೪೧

ಕೊಳದೇರಿ – ೩೦

ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರು- ೮೯, ೧೯೭, ೨೩೭

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ – ೪೮, ೨೩೭

ಕೋಗು – ೧೫೬

ಕೌದಳ್ಳಿ – ೫೨

ಗಾಣಗಾನ ಕಟ್ಟೆ – ೫೪

ಗಿರಿಮಾಳ – ೫೦

ಗಿರಿಮಾಳ – ೫೦

ಗುಂಡಲವನ – ೪೯

ಗುಂಡಿಯ ಗುಂಡಾಲ – ೨೦೫

ಗುತ್ತಿಮಲೆ – ೫೯

ಗುರುಗುಂಜೇಶ್ವರ – ೭

ಗುರುಗುಂಜಿ ಮಲೆ – ೫೯, ೮೨

ಗುರುಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಳ – ೫೧

ಗುರುಮಠ – ೬೯, ೧೧೮

ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ – ೨೧೨

ಚನ್ನನೈವತ್ತಾರು ದೇಸ – ೨೨೩

ಚಪ್ಪರದಟ್ಟಿ – ೧೩೭

ಚರಡೀಪುರ – ೫೧

ಚಿಕ್ಕಾಲಳ್ಳ -೨೧

ಚೌಡಮಾಳ – ೪೦೨

ಜಗಲಿ – ೧೨೬

ಜಾರುವ ಮಲೆ – ೫೯

ಜೇನುಮಲೆ -೫೯

ತಂಬಡಗೇರಿ – ೧೨೬, ೩೧೮, ೩೧೯

ತವಸೆರೆ ಬೆಟ್ಟ- ೧೧೩, ೧೯೩

ತಳವಾರ – ೪೧೩

ತಾಳುಬೆಟ್ಟ – ೫೩, ೩೨೫, ೪೩೪