ತ್ಯಾರಂಬಳ್ಳಿ > ತೇರಂಬಳ್ಳಿ- ೪೮

ತಿರುವಣ್ಣಮಲೆ- ೧೮೪

ತುಂಬಿದ ಮಲೆ – ೫೯

ತುಳಸೀ ಮಲೆ – ೫೯

ತೆಂಕಲ ರಾಜ್ಯ – ೧೨೮

ತೆಕ್ಕಲು – ೧೬೩

ದ್ಯಾವ್ರಳ್ಳಿ – ೧೯೫

ದುಂಡೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ- ೧೨೯

ದೊಡ್ಡಾಲಳ್ಳ – ೨೧

ನಡಟ್ಟಿ – ೩೦

ನಡುಮನೆ – ೯

ನಡುಮಲೆ- ೨೯, ೧೮೨, ೨೦೯

ನಡುರಾಜ್ಯ – ೬೪

ನಾಗುಮಲೆ – ೫೯, ೧೨೨, ೧೮೨, ೩೩೦

ನಾಯಿನತ್ತ – ೫೪,೩೬೫

ನಿಂಧಕಾರ ಪಟ್ಟಣ – ೧೬೧

ಪಟ್ಣ ಪಾಲಳ್ಳಿ – ೨೦೨

ಪಡುವಲ ರಾಜ್ಯ- ೧೨೮, ೪೨೯

ಪಡ್ಸಾಲೆ – ೪೧೩

ಪಾದ್ದರೆ – ೨೧೩

ಪೊನ್ನಾಚಿ ಬೆಟ್ಟ – ೬೧

ಪ್ರಭುದೇವರು ಬೆಟ್ಟ – ೬೦

ಬಂಕಾಪುರಿ – ೧೪, ೧೧೬

ಬಂಗಾರಸೆಟ್ಟಿಕೊಳ- ೨೧೧

ಬಡಗಲ ರಾಜ್ಯ – ೧೨೭

ಬರಗೂರು ಬೆಟ್ಟ- ೬೯, ೧೯೩

ಬರಗೂರು ಮಠ – ೬೯

ಬಸವನ ಕಟ್ಟೆ – ೧೯೧, ೨೦೨

ಬಾಗಲ ಗಿಂಡಿ – ೨೨೮. ೨೨೯

ಬಾಣಗಾರ ಕೆಬ್ಬೆ ಹೊಲ – ೩೩೩

ಬಾಳೆಲೆ ಸೀಮೆ – ೨೧೯

ಬಿದಿರನಾಡು ಸೀಮೆ – ೬೫

ಬೀದಿಗುಂಟ – ೪೧೩

ಬೆಟ್ಟದ ಮಾಳ – ೧೨೫, ೧೬೦, ೧೬೪, ೧೮೧

ಬೆಜ್ಜಲಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ಮಳೆ – ೧೮೬

ಬೇಡರ ಗನವಿ- ೧೫೨

ಬೊಪ್ಪೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿ- ೧೪೯

ಬೋರೆ – ೨೮೯

ಭವಾನಿ – ೯೦

ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ- ೮, ೧೦, ೧೪, ೧೯೨

ಭೂಮಿಯ ಬಾಯಿ – ೧೬೯

ಮಂಗೀವುಂಡಿ – ೩೪

ಮಂದಲ ಕಟ್ಟೆ – ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೧, ೧೫೩

ಮಗ್ಗಾಮರಳ್ಳಿ – ೮, ೧೪

ವಟಮನೆ – ೨೫೨, ೩೬೦, ೩೯೫

ಮದನಿಂಡು ಸೀಮೆ – ೧೨೦

ಮಧೂನಳ್ಳಿ > ಮಧುನಳ್ಳೀ > ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ೪೯, ೨೧೧

ಮಸುಬಿನ ಬೆಟ್ಟ

ಮಹಾಂತಕಟ್ಟೆ – ೧೯೧, ೨೦೦, ೨೦೫

ಮಾಳ್ಗೆ – ೧೪೪

ಮೂಡಲ ರಾಜ್ಯ – ೧೨೮

ಮೂರಡವಿ – ೧೬೦

ಮೇಟೂರು > ಮೆಟ್ಟೂರು – ೯೦, ೨೧೨

ಯಣದಿಮ್ಮಿಕೊಳ – ೧೯೧

ರಾಡುಬಾಗಿಲು – ೫೨

ರುದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಿಕೆರೆ – ೫೦

ವಜ್ರಗಿರಿ ಮಲೆ –  ೧೫೦, ೧೬೩, ೨೬೨, ೨೬೩

ವಸಲ್ – ೨೨೮

ವೀರತ್ತ ಕಟ್ಟೆ

ಸಂತೇಕಾನಿ – ಹಳ್ಳ  ೫೪

ಸರ್ಪನಾದಿ – ೨೦೦

ಸಲಾಂನ ಬ್ವಾರೆ – ೫೧

ಸಾಲೂರು ಮಠ ೬೯, ೪೨೮, ೪೨೯, ೨೩೧

ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು- ೪೯, ೨೧೧

ಸಿದ್ದಯ್ಯಪುರ್ನಕೆರೆ – ೪೯

ಸುಂಕದ ಬಸವ – ೪೯

ಶೂರ್ಣಾವತಿ> ಸೂರ್ಣವತಿ- ೨೧ ೪೦೭

ಸೊಪ್ನ ಗುಳ್ಳು – ೨೧೪

ಹನುಮಂತ್ರಾಯ್ನ ಕಣಿವೆ – ೫೧

ಹನೂರು – ೫೦

ಹರಿವಾರ – ೧೦೯

ಸ್ವಾಲುಗರ ದೊಡ್ಡಿ – ೧೨೫

ಹುಟ್ಟರೆ – ೬೪, ೧೧೪, ೧೧೬

ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ- ೫೦, ೩೩೭

ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಕೋಟೆ- ೮

ಹೆಜ್ಜೇನು ಮಲೆ – ೧೪೯

ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ – ೧೨೯, ೧೩೦

ಹೊಗೇನಿಕಲ್ಲು- ೬೫, ೯೦

ಹೊರಸುತ್ತಾಲೆ – ೯೨

ಕಾಲ

ಅಮಾಸೆ ಕತ್ಲೆ – ೧೧೩, ೧೧೮

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ – ೧೧೮

ಅರಗಳಿಗೆ- ೧೦೩

ಕಡೇಶ್ರಾವಣ – ೧೧೬, ೧೧೭

ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ – ೧೯

ಕಾಲಜ್ಞಾನ – ೪೧೨, ೪೧೩

ತಿಂಗುಳ – ೧೨೧

ತುಂಬಿದ ಶನಿವಾರ‍೧೧೫

ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಮವಾರ‍ ೨೧೭

೨೩೦, ೩೧೩, ೩೨೯

ದಿವಸ > ದಿವ್ಸ -೧೨೭

ನವಮಾರು- ೧೨೧

ಪಡೂಲು>ಪಡುಲ> ಪಡುವಲ – ೧೩,

೧೬, ೩೯

ಬಡಗಾಲು > ಬಡಗಲು – ೧೬, ೩೯, ೧೬೪, ೨೧೩

ಬಡ್ಗಾಲಟ್ಟಿ – ೨೨೭

ಬೇಯಿಸ್ತ್ವಾರ – ೧೧೩

ವ್ಯಾಳ್ಯ > ಯಾಳ್ಯ – ೨೧, ೨೧, ೨೨೨

ವಾರವಾರ – ೧೩೫, ೧೩೬

ಸುಟ್ಟ ಸುಕ್ರವಾರದ್ದಿನ – ೧೩೬

ವಸ್ತು

ಅಂಜನ – ೮೩, ೧೩೦

ಅಂಬಲಿ – ೫೬, ೫೭, ೨೪೧, ೨೪೪

ಅಂಬಾರಿ – ೧೧೫

ಅಗ್ಗಮ್ಮ – ೧೮೬, ೨೨೦

ಅಡಕೆಲೆ – ೧೨೨, ೧೨೩

ಅಪರಂಜಿ > ಅಪ್ರಂಜಿ – ೨೨೪, ೨೨೫

ಅಮೀರಗಜ್ಜೆ- ೧೫, ೧೮೪, ೨೦೩, ೨೯೯

ಅಮ್ಲಿ – ೧೨

ಅರೆಕಲ್ – ೧೮೧, ೨೦೬, ೩೩೩, ೩೪೪

ಅರವಟ್ಟಿಗೆ – ೨೪೧, ೨೪೪

ಅವ್ರೆ ಅಂಬು- ೨೧೭

ಅಸಿಟ್ಟು – ೯೩

ಅಸಿಮಾಂಸ – ೨೧೩

ಅಸ್ಬೆ – ೨೧೧, ೪೨೧

ಈಬೂತಿ – ೨೦, ೩೨

ಈಳ್ಯ – ೯೪

ಬಸುಮಾಂಗ – ೨, ೩೮

ಉಂಗುಸ್ಟ – ೧೧೬

ಉಕ್ಕುನ ಕುಲಾವಿ – ೧೦೪

ಉಡುದಾರ – ೨೯

ಉದ್ದುಕಂಬಳಿ – ೧೩೩, ೧೬೦, ೧೭೭

ಉರಿಚಮ್ಮಾಳಿಗೆ – ೧೧೩

ಉರ್ಸಂಗಿ ಕೊರಡು ೨೦೩, ೨೦೫

ಎಕ್ಕದ ಕಟ್ಟು ೨೧೭

ಎಡೆ – ೩, ೭೧, ೭೨

ಎಲಗುದ್ಲಿ – ೪೦೩

ಎಲಡಕೆ – ೧೦

ಎಳಗಾವಿ – ೧೫, ೭೫, ೧೬೬, ೨೦೩, ೨೮೭

ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ – ೧೩೮

ಒಡದಾರ – ೫೫

ಒಪ್ಪಂದ್ ವೀಳ್ಯ – ೧೩೪

ಕಂಚಿನ ತಾಳ – ೨೦೦

ಕಂಡುಗ ಧೂಪ – ೫೮

ಕಂಸಾಳೆ – ೩೩, ೬೯, ೭೦, ೭೫

ಕಣಜ – ೧೨

ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ – ೨೧೧

ಕದಾ – ೧೪೪, ೧೪೫

ಕವ್ದೆ – ೧೩೨, ೧೩೩

ಕಸ್ತೂರಿ ಗ್ವಾರಂದ,- ೩೧

ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲೆ- ೧೨೨

ಕಾರಪುಡಿ – ೯೩

ಕುಕ್ಕೆ – ೧೩, ೩೪, ೩೯, ೪೩

ಕುರಿಕೊಲು – ೧೨೭

ಕೊಂಗ್ದಗ್ಲ – ೧೯೭

ಕೊಕ್ಕೆ ಜೋಡು – ೧೨೮

ಕೊಡಬೆ – ೧೬೮

ಕೊತ್ತೀ ಸೆತ್ತೆ ೧-೬೭

ಗಂಟೆಯ ಸರ – ೨೦೧

ಗಂಡುಗೊಡಲಿ – ೭೮

ಗಗ್ಗರ ೩೬೬

ಗಗ್ಗರದೀಟಿ ೧೯೧

ಗಜ ಕಡ್ಡಿ ೧೧೨

ಗಡಿಗೆ ಹೊನ್ನು – ೫೫, ೫೮

ಗಳು -೧೬೩

ಗುಂಡು ಪಿರಂಗಿ – ೧೫೯

ಗುದ್ಲಿ – ೧೧

ಗೊಂಡೆ ಕೌದಿ – ೨೦೧

ಗೋಗಲ್ಲು – ೧೨೧, ೧೨೩, ೨೧೩

ಗೋಟಡಿಕೆ – ೨೭೯

ಗ್ವಾಟೆ – ೧೩೨, ೧೩೩, ೨೮೧, ೨೬೫

ಚಕಳದ ಚಡ್ಡಿ – ೧೬೦, ೧೭೭

ಚೆಂಬು – ೧೩

ಚೆಮ್ಮಾಳಿಗೆ – ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೧೪, ೧೧೫

ಚೌಕ – ೩೪, ೩೮

ತಂಗಳನ್ನ – ೫೬, ೧೯೮

ತಡಿಕೆ – ೩೬

ತಮ್ಟೆ – ತಮಟೆ ಕೊಂಬು – ೧೫೩, ೨೦೦

ತರ್ಗು ಬುರ್ಗು – ೨೧೮

ತಾಮ್ರದ ಕಾಂಚಾನ – ೨೨೧

ತಾಮ್ರದ ಚಪ್ಡೋಡು – ೯

ತುರುಗಲ್ಲು – ೧೭೪, ೨೬೭

ತೊಂಡಾಲು ಬಾಸಿಂಗ- ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೫೭

ತೊಟ್ಟಿಲು > ತೊಟ್ಲು- ೧೬

ತೀರ್ಥ > ತೇರ್ಥ .- ೩೧

ದಬ್ಬಣ್ಣ> ದಬ್ಳ – ೨೧೭

ದಾರಾದ ಟೋಪಿ – ೧೬೦

ದೇವಕೊಳಗ – ೬೬

ನರಮುರಿ ಜೋಡು- ೧೬೦,೧೭೭

೩೦೯

ನಾಗಬೆತ್ತ – ೧೭೬, ೧೮೧, ೨೦೫

೩೧೩, ೨೮೮

ನೀಲೆಕೌದಿ – ೨೦೧

ನೆತ್ತಿಯ ಮಲಕು – ೧೬೯, ೧೭೦

ಪಂಚ ವೀಳ್ಯಾ – ೧೩೪

ಪಂಚಾಮೃತ – ೯೫

ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬ್ರ – ೨೨೭

ಪರವನ್ನ – ೯೫

ಬಕರೆ – ೭೬

ಬಸವಂಗ – ೩೨, ೫೨, ೧೨೦

ಬಸುಮ ಧಾರಣೆ – ೩೧

ಬರಗನ ಅಕ್ಕಿ – ೧೦೭, ೨೮೧

ಬಿದೂರಕ್ಕಿ – ೧೫೧, ೧೬೦, ೧೬೪

ಬೀಳಮೆ ಬೂದಿ – ೧೫೯

ಬೀಸು ಮಚ್ಚು- ೬೮, ೧೬೦

ಬುಕ್ಕು – ೧೫

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೌಲ – ೨೦೧

ಭಸುಮ > ಭಸುಮಾ – ೫೨, ೧೨೦

ಭಾರಿ ಬಂದೂಕ – ೧೬೦

ಭೀಮು – ೧೬೩

ಮಂಕ್ರಿ – ೪೧೧, ೪೧೫

ಮಡಿಕೆ > ಮಡ್ಕೆ – ೧೪೬

ಮರಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ – ೧೦೭

ಮಾಟದ ಚೀಲ

ಮಾಯಾದ ಬಸ್ಮ – ೭೮

ಮೀಸಲು ಬುತ್ತಿ – ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೦೯

ಮುತ್ತಿನ ಕಂಸಾಳೆ – ೧೪೨

ಮುರುಡಿ ಬೆತ್ತ – ೨೫೨

ಮೇಟಿ -೭೬

ಮೊರ – ೩೨

ಮರಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ- ೧೦೭

ಮ್ಯಾಣಗಂಬದ ಚೀಲ – ೧೩೨

ರಾಜಣ – ೨೨೮

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ – ೧೫

ಸಂಬಂಧ ಮಾಲೆ – ೧೩೮, ೧೫೭

ಸತ್ತಿಗೆ – ೧೨೬

ಸಾಲೂರು ಕಂಸಾಳೆ – ೭೨

ಸುಳಿಗಾವಿ – ೧೫, ೭೫, ೨೮೭

ಸೂರಿಪಾಣಿ – ೧೨೬, ೪೩೬

ಸೂಸಲ್ ಕಡ್ಬು – ೨೦೯

ಸೇರು – ೧೨

ಹನುಮಂತ ಪರಿವಾಳ -೧೬೦

ಹಿಟ್ಟು- ೧೨

ಹೆಜ್ಜೇನು ಕತ್ತಿ – ೧೭೪

ದೇವತೆಗಳು

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು – ೬೧

ಆಕಾಸವೇಣಿ – ೧೪೩, ೧೫೪, ೧೫೮, ೧೬೬

ಈಸ್ವರ – ೫

ಕಟ್ಟೆ ಬಸವ – ೫೦

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ – ೬೦

ನಂದೀಶ್ವರ -೭

ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ – ೭

ಪಟ್ಟದರಂಗಸ್ವಾಮಿ – ೫೬, ೮೬,೩೮೯

ಪರಮೇಸ್ವುರ -೬

ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ -೭

ಪ್ರಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ – ೩೪

ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ – ೨೮

ಬಸವಣ್ಣ – ೧೧೩

ಬೆಟ್ಟದರಸು – ೧೫೧, ೧೭೦

ಬ್ರಹ್ಮ ,ವಿಷ್ಣು, ಈಸ್ವರ – ೧೩೯

ಮಂಡೀ ಬಸವಯ್ಯ – ೬೬

ಮಂಡೆಮಾರಿ – ೧೩೨

ಮಚ್ಚುಮಲೆ ಮಾದಪ್ಪ – ೮೫

ಮರಳೇಶ್ವರ -೭

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೇಶ್ವರ – ೭

ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ – ೧೧೩

ಮಾಕಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ – ೫೯, ೩೦೬, ೩೦೭, ೩೦೮

ಮೂಗುರು ತಿಬ್ಬಾದೇವಿ – ೩೪೧

ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಚಲುವರಾಯ – ೫೬, ೧೭೯, ೨೬೮

ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ – ೮೬

ಶನೇಶ್ವರ – ೭