ಆಸ್ತೀಕ

ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಪುಟ ಸಂಧಿ ಪದ್ಯ ಸಾಲು
ಹೇಳಲೆ ಹೇಳೆಲೆ ೫೧ ೩೩
ಮುನೊಲಿದು ಮುನ್ನೊಲಿದು ೫೨ ೩೯
ಸುತ್ತುದೋ ಸತ್ತುದೋ ೬೧ ೨೯
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕೃತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕೃತಿ ೧೦೭ ೩೮
ತಮತಮ ತಮತಮಗೆ ೧೧೩
ತತ್ಪುತ್ರನಾಡುತ ತತ್ಪುತ್ರ ನೋಡುತ ೧೪೪ ೧೦
ದಿನ ಕುರುಹಲಿ ದಿನಕುರುಹಲಿ ೧೪೪ ೧೦
ಪಾಲಿಸುವೆ ಪಾಲಿಸುವೆ ೧೫೮ ೧೧ ೩೦
ಧೇಯನೀಯವೆನಿಪ ಧೇಯನೀಯವೆನಿಪ್ಪ ೧೫೯ ೧೧ ೩೨
ಮುನಿವ ಮುನಿಪ ೧೫೯ ೧೧ ೩೧
ದಲಘು ಲಲಘು ೧೫೯ ೧೧ ೩೧
ವಿಷ್ಠಿಸು ವಿಷ್ಠಿಸು ೧೬೯ ೧೨ ೨೧
ಖಟ್ಟಾಂಗ ಖಟ್ವಾಂಘ ೧೭೩ ೧೨ ೩೭
ನೆನ್ನೆನೇತಕೆ ನೆನ್ನನೇತಕೆ ೧೭೪ ೧೨ ೪೦
ನಾಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತೀಕ ೧೭೫ ೧೩ ಸೂ
ಸವಿಯಾವ್ತೇವೆ ಸವಿಯಾಯ್ತೀವೆ ೧೭೫ ೧೩
ಜಗತಯರು ಜಗತ್ರಯರು ೧೭೬ ೧೩