ಓಡಿದರು ಗಂಧರ್ವ ಸಾಧ್ಯರು ೩೯
ಓಲಗಿಸಿದುದು ಸಕಲ ಪನ್ನಗ ೨೫
   
ಕಕ್ಕುಲಿತೆ ಬೇಡೆಲೆ ಮಗನೆ ಗಂ ೧೪
ಕಡಲು ಹರಿದುದು ಗೈರಿಕದ ಗಿರಿ ೩೮
ಕಡಿಹವೇ ತಡವಾಯ್ತು ಮೇಘದ ೩೩
ಕಟ್ಟಿಯೊಡೆದಂದದಲಿ ಬಾಯನು ೨೫
ಕಂಡನದನಾ ವಿಹಗಪತಿ ಕೈ ೨೬
ಕಂಡನದರಾ ಛಾಯೆಯಲಿ ಕೆಳೆ ೧೦
ಕಂಡನದರೊಳಗಾತನಾ ಬ್ರ ೪೩
ಕಂಡನಾ ಕೊಳುಗುಳವನಂದಾ ೩೧
ಕಂಡನಾಖಂಡಲನು ಬರುತು
ಕಂಡನಾ ಗಿರಿವಿಪಿನದಲಿ ಮಾ ೧೯
ಕಂಡನಿದನಾಕಶ್ಯಪನು ಬೆಸ ೧೪
ಕಂಡನಿದಿರಲಿ ಹೊಳೆದು ತೋರುವ ೧೫
ಕಂಡನೀತನನಾತನೇನೈ ೨೩
ಕಂಡರಾ ತುರಗವನು ವೇಷ್ಟಿಸಿ ೩೮
ಕಂಡರಿವೆನೀಕ್ಷಣದಲಾನೆಲೆ ೧೦ ೧೯
ಕಂಡು ತಲೆದೂಗಿದನು ಖಗನು ೪೯
ಕಂಡೆನಗ್ಗದ ದೇವ ನಿಜಪದ ೨೧
ಕಂಡೆಯಲ್ಲಾ ಪುತ್ರವದನದ ೧೭
ಕಂದಕೇಳೈ ಕಾಡುತಿದೆ ಸುರ ೧೯
ಕನಕವರ್ಣದ ರೌಪ್ಯವರ್ಣದ ೧೩
ಕರವ ಕರದಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುರಿದನು ೧೨
ಕರಿಯ ಸೀರೆಯನುಟ್ಟು ನೊಸಲಲಿ ೧೨ ೧೭
ಕರಿವದನ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಾರದ ೧೩ ೪೯
ಕರೆಸಿದನು ಭೂಪತಿ ಪುರೋಹಿತ ೧೨
ಕಳುಹಿದನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುನಿ ಸಂ ೧೩ ೩೫
ಕಳುಹು ಕಳುಹೆಲೆ ತಂಗಿ ಮಗನನು ೧೨ ೮೭
ಕಾಣೆವೇನಾಯ್ತಿರಿಸಿದೆಡೆಯಲಿ ೭೯
ಕಾಮರೂಪನು ಕಾಮವೀರ್ಯನು ೧೩
ಕಾರಣವ ಬೆಸಗೊಂಬೆ ಜೀವ ೧೮
ಕಾಲಿಗೆರಗಲು ಹರಸಿ ಪನ್ನಗ ೧೨ ೩೬೦
ಕಾಲುಗುರ ಕೊನೆ ಸೋಂಕೆ ಗಿರಿಗಳು
ಕಾವುದೆಲೆ ಮುನಿನಾಥರಿರ ಸಲೆ ೨೩
ಕಿಚ್ಚಿನಲಿ ಬಿದ್ದಂಟೆ ಖಗಪತಿ ೧೨
ಕುಡಿವೆವಮೃತವನಖಿಳಲೋಕ ೪೬
ಕೆಟ್ಟುದೋ ಸುರಲೋಕ ಭಂಗವ
ಕೆಟ್ಟೆನಿದು ವಿಪರೀತವಾಯ್ತೆನು ೪೬
ಕೆಟ್ಟೆನಿನ್ನೇನೆನುತ ತನ್ನನು ೩೬
ಕೆಡಿಸಿದುದು ಕಂಗಳನು ಕತ್ತಲೆ ೨೪
ಕೆದರಿದನು ಕೆಂದೂಳಿಯನು ಪ ೩೦
ಕೆರೆಯ ಹೊಕ್ಕಿಭದಂತೆ ಹಳುವವ ೩೭
ಕೆಲರು ಋತ್ವಿಜರಹೆವು ಬೇಡುವೆ ೧೩
ಕೆಲರು ವಿಷ್ಠಿಸುತಭ್ರದಲಿ ಕೆಲ ೧೨ ೨೧
ಕೇಳಬೇಹುದು ಪುಣ್ಯಕಥನವ
ಕೇಳು ತಲೆದೂಗಿದನು ಹೋ ಹೋ ೧೬
ಕೇಳಿದನಲೈ ಸೂತ ತ್ರಿಭುವನ
ಕೇಳು ಹುಯ್ಯಲನತ್ತಲೇ ಖಗ
ಕೇಳುತವೆ ಗಜಬೃಂಹಣವನಾ ೩೮
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಕಂಡುದಾ ಮುನಿ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಕಶ್ಯಪಂಗಾ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಗರುಡನಾ ವರ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ತಾಯ ಶಾಪವ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಪರಹಿತೈಕಸು ೧೦
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಬಂದನಾ ನಾ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಮಂತ್ರಿಮುಖದಲಿ ೧೨
ಕೇಳು ಶೌನಕ ಮುನಿಪ ಸದೆಹು ಸು
ಕೇಳು ಶೌನಕರಾಯ ಖಗಕುಲ
ಕೆಳುಇ ಶೌನಕ ವರಮಹೋರಗ
ಕೇಳು ಶೌನಕ ವಿಪ್ರವಚನವ ೧೩
ಕೈದುವಿನ ಮಳೆಗಳನು ಪಕ್ಷದ ೨೯
ಕೊಟ್ಟನಾಶಂಗಾತನಭವ ೧೩ ೧೧
ಕೊಟ್ಟೆನಮೃತವನಿದೆಯಿದೇಯಿಹೆ ೪೩
ಕೊಟ್ಟೆನಮೃತವನೆನ್ನ ಕಾರ್ಯವ ೪೦
ಕೊರಳಹಾರದ ಕೌಸ್ತುಭದ ಪೇ
ಕೊಳಚೆ ನೀರನು ದಾಂಟಲಾರದ ೨೩
ಕೊಲಲದೇತಕೆ ವಿಪ್ರರನು ನೆರೆ ೧೨
ಕೋಪವನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ ೩೪
   
ಗಂಡುಗಲಿ ಗಗನನಾಂಗಣಕೆ ಬ್ರ ೨೯
ಗಂಡುಗಲಿ ಗಜಕಚ್ಛಪಂಗಳ ಸೂ
ಗಂಡುಗಲಿ ತಾನಮೃತ ಕಲಶವ ೧೦
ಗಳಹದಿರು ನಡೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರದ ೧೦ ೧೬
ಗಳಹಲರಿಯೆವು ಹಲವು ಮಾತನು ೧೪
ಗೆಲಿದೆನೆಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನೊಡ ೩೩
   
ಘಾತಕರು ನೋದಿಅರೆ ಭಸ್ಮೀ ೩೧
ಘಾಸಿಯಾದನು ತರಣಿ ತೇಜೋ ೩೭
ಘಾಸಿಯಾದರು ಸುರರು ತೇಝೋ ೧೧
ಘೋರರೂಪರು ಘೋರಕರ್ಮರು
   
ಚಂದಕೌಶಿಕನೆಂಬ ಮುನಿ ಕೈ ೧೨ ೧೪
ಚಂಡಮಖಕರ್ಮವನು ನೃಪ ಬೆಸ
ಚಂದವಿಕ್ರಮನಮರರನು ಕೈ ಸೂ
ಚ್ಯವನದಲಿ ಬಳಿಕಾತನಭ್ಯಾ ೪೬
ಚೇತರಿಸಿದುದುವುರಿದವುರಗ ೩೪
   
ಜನಿಸಿದನು ಜಗದೇಕವೀರನು ಸೂ
ಜನಿಸಿದರು ಬಳಿಕರವರು ಶಾಪವ ೩೭
ಜಯ ನಮೋ ಜಗದೇಕಕರ್ತೃವೆ ೧೬
ಜಯ ನಮೋ ವಿಹಗೇಂದ್ರ ಜಯಜಯ ೧೫
ಜೀಯ ಭಿನ್ನಹ ಬೆದರುತೈದನೆ ೧೩ ೨೭
ಜೀಯ ಬೆಸಸೇನೆನುತ ಬಂದನು ೩೨
   
ತಕ್ಷಕನು ತಾ ಮುನಿವನಂತೆ ಪ ೧೦ ೧೪
ತಂಗಿ ಮಗನನು ಪಡೆದಳಾದಡೆ ೩೯
ತಂದನಾಯಾಸವನು ನೋಡದೆ ೪೭
ತಂದರಾತನನರಸಿ ಮಾಡಿದ ೩೧
ತಂದೆ ಕೇಳಾದರೆ ಸುರೇಂದ್ರನ ೧೫
ತಂದೆನಮೃತವನವ್ವ ತಂದೆನು ೪೨
ತಂದೆನಾಗಳೆ ಸುಧೆಯನಮರರ ೩೨
ತಂದೆ ನಿನ್ನ ವರಾವೆನುತ ಮುನಿ ೧೩ ೩೬
ತಂದೆ ಬಾರೈ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯಿ
ತಂದೆಯನು ಕಾಣುತ್ತ ವರ ಮುನಿ ೧೦
ತಂದೆ ರಕ್ಷಿಸೆನುತ್ತ ಚರಣ ೧೨
ತಂದೆ ಶೌನಕ ಕೇಳು ವಿನತಾ
ತಂದೆ ಹೇಳೆನಗೇನು ಕಾರಣ ೩೧
ತನ್ನ ಸೆರೆಯನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಸಂ
ತನಗೆ ಗುರುಕರಣದಲಿ ಸಾಧ್ಯವ ೧೧ ೪೦
ತನುಜ ಕೇಳಾ ಕಶ್ಯಪರ ವರ
ತಪ್ಪದೆಂದರು ಋಷಿವರರು ನೃಪ ೧೩ ೨೪
ತಪ್ಪಿಸಿದೆನಡಗಿರ್ದವರ ನೀ ೧೪
ತರುಗಳನು ಮುರಿಯುತ್ತ ಗಿರಿಗಳ ೧೮
ತಾತನೊಡಲು ವಿಷಾಗ್ನಿಯಿಂದುರಿ ೧೨ ೨೬
ತಾಯ ಶಾಪವೆ ಖಳರ ಜೀವವ ೨೫
ತಾಯ ಸೆರೆಯನು ಹಿಡಿದು ಪನ್ನಗ ೨೦
ತಾಯಿ ತನಗಾಹಾರವನು ಕೊಡ ೨೯
ತಾಯೆ ಬೆಸಗೊಂಬುದು ಮನೋಭಿ ೧೧
ತಿನ್ನು ನೀನದರೊಳಗೆ ಹಿಡಿದುದ ೨೮
ತಿನ್ನು ಹೋಗವನೆರಡ ನಾ ಕೊ ೪೦
ತಿರುಗುತೈದಿದ ಧರೆಯೊಳಾ ದ್ವಿಜ ೨೯
ತಿಳೆಯೆ ವೇದವ್ಯಾಸಮುನಿ ಮು ೧೨ ೧೫
ತೂರು ತೂರಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೂರೆನು ೨೬
ತೆಗೆದು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿದರು ಹರುಷಾ ೧೩ ೩೮
ತೊಗಲು ಹರಿದರೆ ಮೈಯ ನೊಣವದು ೩೪
ತೊತ್ತುಗೆಲಸವು ತಡೆವುದೇಳೆಲೆ ೨೩
ತೊತ್ತೆ ಹೊರು ನೀ ನೆನ್ನನೆನ್ನಯ ೨೫
ತೊರೆದನೆಲ್ಲರ ಸಂಗವನು ನೆರೆ
   
ದುರ್ವಿನೀತರು ಸೈರಿಸರು ಹಿರಿ
ದುರುಳ ನೀ ತಕ್ಷಕನನೀತನ ೧೧ ೪೬
ದುಷ್ಟರನು ಹೋಮಿಸುವನೆಲ್ಲರ ೨೧
ದೇವದಾನವಮಥಿತಸಾಗರ ೧೫
ದೇವವೃಕ್ಷಂಗಳಲಿ ಬಹು ಪು
ದೋಷವಿದು ದುಷ್ಕೃತವಿದಲ್ಲದ
ಧರಣಿಪತಿ ಜನಮೇಜಯಂಗಾ ೧೧ ೫೦
ಧರಣಿಯೊಳಗಾ ಪೌಷ್ಯರಾಯನ ೧೧ ೨೦
ಧರಿಸಲುಳಿಯಲಿ ಮೇಣು ಚರಣ
ಧರೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥವ ೧೧
ಧರೆಯಲೊಡಹುಟ್ಟಿದವರಿರ್ವರು ೩೨
   
ನಕ್ಕನಸುರಾರಾಶಿ ನೋಡಿದ ೧೪
ನಕ್ಕು ಸರಸವನಾಡಿ ಮುದದಲಿ ೧೦ ೩೨
ನಡುಗಿದನಿದೇನೇನು ಕಾರಣ
ನಡುಗಿದನು ದೇವೇಂದ್ರನೇಳಲ ೧೩ ೧೫
ನಡುಗಿದುವು ಫಲನಿಕರವವನಿಗೆ
ನಡೆಯೆನುತ ನಯನಾಭಿ ರಾಮನು
ನಾಗಲೋಕದಲಿಹನಲೇ ತಾ ೧೧ ೩೪
ನಾಗಲೋಕವನೈದೆ ತುಂಬಿದು ೧೧ ೪೪
ನಾನಯೋದನ ಧೌಮ್ಯಮುನಿಪಗೆ ೧೧ ೩೭
ನಾವು ಮರೆಹೊಕ್ಕವು ಮಹಾತ್ಮನೆ ೧೭
ನಾಳೆ ನೋಡುವೆವೆಂದು ಬಂದೆವು ೩೪
ನಿಂದನಿತ್ತಲನೂರು ತ್ರಿಭುವನ ೨೫
ನಿಂದೆನಿದಕೊಳ್ಳೆನುತ ಬಾಣದ ೨೫
ನಿಮ್ಮಡೀಯ ಕೃಪೆಯುಂಟೆ ಹೊರುವೆನು ೩೧
ನಿರುತವನು ಕೇಳುವಡೆ ಯಾಯಾ ೨೨
ನಿರುತವೇ ಲೇಸಾಯ್ತು ಯಾಯಾ ೨೭
ನೀನು ರಚಿಪುದ್ಯೋಗವೆನ್ನಯ ೧೧ ೪೨
ನೀನೆ ಗತ್ಮತಿಯೆನಗೆ ಕೆಟ್ಟೆನು ೪೦
ನೀನೆ ರವಿ ಶಶಿ ನೀನೆ ಪಾವಕ ೩೧
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಂಗಕಾಂತಿಯ
ನೃಪನು ಬಂದಿರೆ ಯೋಗದಿಂದಾ ೧೧
ನೆಗಹಿಕೊಂಡನು ಸುರರ ಸಿರಿಯನು ೩೩
ನೆತ್ತರಿನ ಮಳೆಗರದೆದಂಬರ
ನೆನೆದ ಹೊತ್ತೈತಹದು ಸುಖಿಯಾ ೨೧]
ನೋಡ ಬಹುದೀ ಪಕ್ಷದಗಲವ ೩೪
ನೋಡೀ ಸುಯ್ವಳು ನಳಿನಮುಖಿ ಯೆಡೆ
ನೋಡುವರೆ ನೀನಾರು ತನ್ನಯ ೨೪