ಪೌಲೋಮ

 

ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಪುಟ ಸಂಧಿ ಪದ್ಯ ಸಾಲು
ರುರುವಿಂಗೆ ರುರುವಿಂಗೆ ೧೦
ತಾಧರಿಸು ತಾದರಿಸು ೧೨
ಗ್ರಹಕೆ ಗ್ರಹಕೆ ೧೪
ನೆಲೆ ನೆಲೆ ೩೪
ಪರಿಯಂತು ಪರಿಯೆಂತು ೧೩
ದೆನುತ ದೃಶ್ಯ ದೆನುತ ದೃಶ್ಯ ೧೪
ಭವಿಶಶಾಂಕನ ಭವಿ ಶಶಾಂಕನ ೨೪
ಮಳುಗದೆ ಮುಳುಗದೆ ೨೬ ೧೩
ಸಜಲಾಪರ್ಣ ಸಜಲಾಪರ್ಣ ೩೦ ೨೮
ಸತಿಯನೆ ಸತಿಯೆನೆ ೩೦ ೩೦
ವಿಚಾರ್ಸಲು ….ಚಾರಿಸಲು ೩೬ ೧೩