ಮಂಡನ = ಭೂಷಣ, ಅಲಂಕಾರ ಸೂ
ಮತಿವಿಕಳ = ಬುದ್ದಿಗೇಡಿ
ಮಥಿಕ = ಕಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ೨೭
ಮದಮುಖ = ಸೊಕ್ಕಿನವ, ಅಹಂಕಾರಿ ೧೦
ಮದೇಭ = ಮದ್ದಾನೆ ೧೭
ಮಂತ್ರ = ಆಲೋಚನೆ, ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ೧೫
ಮಂದರ = ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಹೆಸರು (ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೋಲಿನಂತೆ ಬಳಸಿದುದು) ೧೮
ಮರ್ದಿಸು = ಅರೆ, ತಿಕ್ಕು ೧೮
ಮರೆವು = ಅಜ್ಞಾನ ೧೮
ಮಲಗು – ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ೩೧
ಮಹಾನುಭಾವ = ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ದೊಡ್ಡಿತೆ ೧೨
ಮಹೌದನ = ನೈವೇದ್ಯದ ಅನ್ನ ೩೫
ಮಾಕಂದ = ಮಾವಿನಮರ ೧೧ ಸೂ
ಮಾಗಧ = ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವ ೧೭
ಮಾಡಿದು = ಮಾಡಿ ೧೧
ಮಾತುಳ = ಸೋದರಮಾವ, ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ ೧೨ ೩೧
ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ = ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ೧೧ ೩೦
ಮಾನನೀಯ = ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ೧೧ ೩೭
ಮಾರಮಥನ = ಕಾಮಹರ, ಶಿವ ೧೨ ೩೬
ಮಾರಿ = ಮೃತ್ಯು, ಸಾವು ೧೨
ಮಾರುಹೋಗು = ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು, ಗುಲಾಮಳಾಗು ೧೮
ಮ್ಲಾನ = ಬಾಡಿದ ಬತ್ತಿದ ೧೨ ೧೯
ಮುಕುಳಿತ = ಮುಗಿದ ೧೫
ಮುಕ್ಕುರುಕು = ಮುಗಿದುಬೀಳು ೩೭
ಮುಗುದ = ಮುಗ್ಧ, ಮರುಳ ೨೨
ಮುಂಕೊಳಿಸು = ಪ್ರಚೋದಿಸು, ಮುಂದೆಮಾಡು ೨೩
ಮುಟ್ಟು = ಕಚ್ಚು (ಹಾವು) ೧೩ ೪೨
ಮ್ದುಗರ = ಡೊಣ್ಣೆಯಂತಿರುವ ಆಯುಧ ೧೫
ಮುಮ್ಮುಳಿ = ಸಂತಾಪ, ದುಃಖ ೨೭
ಮುರಜ = ಚರ್ಮವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು
ಮುಸಲ = ಒನಕೆ, ಒನಕೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ಆಯುಧ ೧೫
ಮೂಡಿಗೆ = ಚೀಲ, ಬತ್ತಳಿಕೆ ೧೬
ಮೂಲ = ಗೆಣಸು, ಬೇರು
ಮೂಲಿಕೆ = ಬೇರು ೧೩ ೧೦
ಮೃಗಪತಿ = ಸಿಂಹ ೧೨ ೧೮
ಮೃಗಬೇಧಿ = ಬೇಟೆಗಾರ, ವ್ಯಾಧ ೧೦
ಮೇಲುಳ್ಳ = ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ೪೦
ಮೇಳವಡೆ = ಒಟ್ಟುಗೂಡು
ಮೈದುನ = ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ೧೨ ೨೬
ಮೈಲಿಗೆ = ಕಲಂಕ
ಮೋದು = ಒರಸು, ತಿಕ್ಕು ೩೭
ಮೋಹರ = ಸೈನ್ಯ, ಸಮೂಹ ೨೦
ಮೋಹರಿಸು = ಗುಂಪುಗೂಡು
ಯಾಮ್ಯ = ಯಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಾಯಾವರ = ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಹೆಸರು ೨೨
ರಕ್ಷೆ = ಕಾವಲು ೧೦ ೧೨
ರಂತಿದೇವ = ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಒಬ್ಬ ದಾನಿಯಾದ ರಾಜ ೧೨ ೩೩
ರಪಣಗೇಡಿ = ನಿರುಪದ್ರವಿ ೧೧
ರಸೆ = ರಾಸಾತಳ, ಕೆಳಲೋಕ ೩೩
ರೂಢಿ = ಭೂಮಿ ೨೨
ರೌಪ್ಯ = ಬೆಳ್ಳಿ ೧೩
ಲಘುತ್ವ = ಸಣ್ಣತನ ೧೦ ೨೫
ಲಲಾಟ = ಹಣೆ ೬  
ಲಲಿತಮತಿ = ಸರಳ ಬುದ್ಧಿಯವಳು ೩೭
ಲವಣಾರ್ಣವ = ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಮುದರ (ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು) ೨೬
ಲಹರಿ = ತರಂಗ, ತೆರೆ ೩೪
ಲಾಂಗೂಲಾಗ್ರ = ಬಾಲದ ತುದಿ ೩೯
ಲೆಕ್ಕಿಸು = ವಿಚಾರಮಾಡು, ಯೋಚಿಸು ೧೩  
ಲೆಂಕ = ಸೇವಕ ೪೦
ಲೋಲನೇತ್ರ = ಚಂಚಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ಚೆಲುವೆ, ಹೆಂಡತಿ
ಲೋಲುಪ್ತಿ = ಮೋಹ, ಆಸೆ ೨೫
   
ವಂಶ = ಬಿದಿರು ೧೭
ವಡಬಶಿಖಿ = ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ, ವಡವಾಗ್ನಿ ೧೮
ವತ್ಸಲತೆ = ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ೧೧ ೨೨
ವಂದಿಗ = ಹೊಗಳುಭಟ, ವಮ್ದಿ ೧೭
ವರ್ಜಿಸು = ಬಿಡು, ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು ೨೯
ವಸುಮತಿ = ಭೂಮಿ, ಪೃಥ್ವಿ ೧೦
ವಹಿಲ = ತೀವ್ರ, ಬೇಗ ೩೨
ವ್ರಜ = ಸಮೂಹ, ಜಂಗುಳಿ ೨೨
ವ್ರತಿಪ = ಋಷಿ, ಮುನಿ
ವಾಂಛಿತ = ಬಯಸಿದುದು, ಬಯಕೆ ೧೧ ೧೭
ವಾಡಬ = ಕುದುರೆಯಾಕಾರದ ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿ ೧೧ ೪೩
ವಾಯುಭೋಜನರು = ಹಾವುಗಳು ೧೧
ವಾರಾಶಿ = ಸಮುದ್ರ ೧೧ ೪೨
ವಾರುಣ = ವರುಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವಾಲಖಿಲ್ಯ = ಒಂದು ಋಷಿಗಳ ವರ್ಗ, ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ಶರೀರಿಗಳು ಸೂ
ವಾಸನಿಸು = ಮೂಸಿನೋಡು ೧೦ ೩೦
ವಾಸವ = ಇಂದ್ರ ೩೭
ವಾಸವಿಯ ಸುತ = ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿ
ವ್ಯಾಳ = ಸರ್ಪ ೪೭
ವಿಕಳ = ದುಃಖಿತ ೧೧
ವಿಗತಸ್ವಾರ್ಥರು = ಸ್ವಂತದ ಸಂಪತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ೩೬
ವಿತರಣ = ದಾನ, ಕೊಡುವಿಕೆ ೧೩
ವಿತ್ತೇಶ = ಕುಬೇರ ೩೧
ವಿಧಿಕೋವಿದ = ಯಜ್ಞದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿತವನು ೧೨ ೨೩
ವಿನತನಾಂದ = ವಿನತೆಯ ಮಗ, ಗರುಡ ಸೂ
ವಿನಿಯೋಗ = ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ ೧೨ ೧೩
ವಿನಿರ್ಗಮ = ಹೊರಟು ಹೋಗುವಿಕೆ ೨೬
ವಿಬುಧೇಶ್ವರ = ದೇವೇಂದ್ರ
ವಿಭಾಡಿಸು = ಹಿಂಸಿಸು, ಸೋಲಿಸು ೧೬
ವಿಭಾವಸು = ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ೩:೧೫ ೧೩ ೪೧
ವಿಯತ್ = ಆಕಾಶ ೧೧ ೨೧
ವಿರತಿ = ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿರಕ್ತಿ ೨೭
ವಿರೀಚಿ = ಬ್ರಹ್ಮ ೨೪
ವಿವರ =ತಗ್ಗು, ತೂತು    
ವಿವೃತನೇತ್ರ = ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ ೫೧
ವಿವೃದ್ಧ = ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ೧೭
ವಿಶ್ವ = ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ೧೨
ವಿಷ್ಟರಶ್ರವ = ವಿಷ್ಣು ೩೪
ವಿಷ್ಠಿಸು = ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸು ೧೨ ೨೧
ವಿಷಯ = ಲೌಕಿಕ ಭೋಗವಿಲಾಸ    
ವಿಸರ = ಸಮೂಹ ೧೫
ವಿಹಂಅ = ಪಕ್ಷಿ, ಅಕಾಶಗಾಮಿ
ವೀತನಿದ್ರ = ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದವ ೫೧
ವೃಷಭ = ಎತ್ತು, ಹೋರಿ ೧೧ ೨೨
ವೆಂಟಣಿಸು = ಮುಂದಾವರೆ, ಕಾರ್ಯಮಾಡು ೧೦
ವೇಢೆಯ = ಮುತ್ತಿಗೆ, ದಾಳಿ ೨೨
ವೇಣು = ಕೊಳಲು ೬  
ವೇತ್ರ = ಬೆತ್ತ ೨೭
ವೇಷ್ಟಿತ = ಸುತ್ತುಗಟ್ಟೀದ
ವೇಷ್ಟಿಸು = ಸುತ್ತುಹಾಕು, ಮುತ್ತು ೩೮
ವೈನತೇಯ = ವಿನತೆಯ ಮಗ, ಗರುಡ ೪೭
ವೈಶ್ರವಣ = ಕುಬೇರ ೧೨ ೩೩
ವೈಶ್ವ = ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಹುತಿ ಕಾರ್ಯ ೧೦ ೩೦
   
ಶಕ್ರ = ಇಂದ್ರ ೧೫
ಶಂಕೆ = ಭೀತಿ, ಆತುರ ೨೧
ಶತಮುಖ = ಇಂದ್ರ ೩೨
ಶರ = ಭಾಣ ೨೫
ಶಖೆ = ಕೊಂಬೆ
ಶ್ಯಾಮ = ನೀಲವರ್ಣ ೧೩
ಶಿಖಿ = ಅಗ್ನಿ ೨೪
ಶಿರೀಷ = ಸಿರಸಲ ಹೂವು ೧೨
ಶ್ರೀವತ್ಸ = ಶ್ರೀಹರಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಗುರುತು
ಶುಶ್ರೂಷೆ = ಸೇವೆ ಉಪಚಾರ ೧೧ ೧೩
ಶೂಲ  = ಚುಚ್ಚುವ ಒಂದು ಆಯುಧ ೧೫
ಶೃಂಗ = ಶಿಖರ, ಕೋಲು ೧೩
   
ಸ್ಥಪತಿ = ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ೧೨ ೧೧
ಸ್ಥಾಣು = ಶಿವ ೩೩
ಸ್ಥಿತಿಗೆ = ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ೪ ೨೦  
ಸಖಿಪ್ರಿಯ = ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ೧೧
ಸಂಕ್ರಂದನ = ಇಂದ್ರ ೧೪
ಸಂಕ್ಷಯ = ನಾಶ, ಕೇಡು ೨೦
ಸಂಗಹೀಣ = ಸಂನ್ಯಾಸಿ, ಋಷಿ    
ಸಂಜಾತ = ಉಂಟಾದ, ಹುಟ್ಟಿದ
ಸತ್ ಕ್ರಿಯೆ = ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ ೧೧ ೨೪]
ಸದರ = ಸುಲಭ ೧೪
ಸಂತವಿರು = ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರು ೧೯
ಸನ್ನಿಭ = ಸಮಾನ ೨೦
ಸಬಳ = ಬರ್ಚಿಯ ಮಾದರಿಯ ಆಯುಧ ೧೬
ಸಭಾಗ್ಯ = ದೈವಶಾಲಿ ೧೩ ೪೬
ಸಂಬಳ = ಸೇವೆ, ಊಳಿಗ ೨೦
ಸಂಭವ = ಹುಟ್ಟು, ಜನ್ಮ
ಸಂಭಾರ = ಸಾಹಿತ್ಯ, ಉಪಕರಣ ೧೨
ಸಮಾವೃತ = ಮುಸುಕಿದರು ಮುತ್ತಿದುದು
ಸಮಾಹಿತ = ಹೂಡಿದ, ಒದಗಿದ ೧೨ ೩೪
ಸಮಿತ್ = ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಸಮುಚ್ಚಯ = ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ, ಕೂಡಿದ ೧೨ ೪೧
ಸಮುದ್ಭ್ವ = ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಟ್ಟು, ಜನ್ಮ
ಸಂಯಮಿ = ಋಷಿ, ತಪಸ್ವಿ    
ಸಂವರ್ತಾಗ್ನಿ = ಪ್ರಳಯಾನ್ಗಿ ೪೫
ಸಂವೃತ್ತ = ದುಂಡಗಿನ ೫೦
ಸರ್ವರ್ತ್ವಬ್ದ = ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಗರೆಯುವ ಮೋಡ ೪೬
ಸರೀಸೃಪ = ಹಾವು ೨೨
ಸಂವಿದ್ರೂಪ = ಜ್ಞಾನದಿಂದರಿತು ಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪ ೧೦ ೩೩
ಸಸಿನ = ಕ್ಷೇಮ, ಸಮಾಧಾನ ೧೯
ಸಾಧ್ಯರು = ದೇವಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು ೩೯
ಸಾಸಿಗ = ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಸಾಹಸಿಗ ೨೩
ಸಾಹಸ್ರೋರಗ = ಸಾವಿರ ಹಾವುಗಳು ೪೮
ಸಿಂಗ = ಸಿಂಹ ೪೦
ಸೀರೆ = ಚೀರ, ನಾರುಬಟ್ಟೆ ೨೧೭
ಸುಖಮುಖ = ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ೧೩
ಸಂತ್ರಾಮ = ಇಂದ್ರ ೧೩
ಸುಮನೋವೃಷ್ಟಿ = ಹೂಮಳೆ
ಸುಮ್ಮಾನ = ಸಂತೊಷ, ಉತ್ಸಾಹ ೧೩ ೪೪
ಸುಯಿಧಾನ = ಜೋಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಾವಧಾನ ೧೨
ಸೂತ = ಸಾರಥಿ
ಸೂರಿ = ಜ್ಞಾನಿ, ಪಂಡಿತ ೩೧
ಸೆಗಳಿ = ಕಾವು, ಉಷ್ಣತೆ ೪೫
ಸೆಡೆ = ಕುಂದು, ಬಾಡು
ಸೇತು = ಸಂಕ, ಸೇತುವೆ ೧೩ ೧೬
ಸೇದು = ಶೋಷಿಸು, ಹೀರು ೩೧
ಸೈಗರೆ = ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಿಸು ೨೫
ಸೊರಹು = ಗಳಹು, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡು ೩೨
ಸೊಲ್ಲಿಸು = ಹೇಳು ೨೫
ಸೋಮೇಶ = ಈಶಾನ, ರುದ್ರ ೫: ೧೧, ೧೪
ಹಕ್ಕೆ = ಪಳ್ಕೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳ ೧೩
ಹತಿ = ಪೆಟ್ಟು, ಏಟು ೩೮
ಹತ್ತೆ = ಹತ್ತಿರ, ಸಮೀಪ ೧೧
ಹದ = ಅವಸ್ಥೆ ೧೩ ೨೧
ಹದುಳ = ಕ್ಷೇಮ ೧೨
ಹ್ರದ = ಮಡು ೩೫
ಹರಿಗೆ = ಢಾಲು = ೩೫
ಹರಿಹಯ = ದೇವೇಂದ್ರ ೩೦
ಹಸ್ತ್ಯಾರೂಡ = ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವ ೨೨
ಹಳಚು = ಎದುರಿಸು, ಹೋರಾಡು, ಜಗಳಾಡು ೩: ೩೬
ಹಳಹಳಿಸು = ಪ್ರಕಾಶಿಸು,  ಥಳಥಳಿಸು ೧೧ ೪೧
ಹಳುವು = ಅರಣ್ಯ, ಕಾಡು ೩೭
ಹಸಾದ = ಪ್ರಸಾದ (ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮಾತು
ಹಾರು = ಇಚ್ಚಿಸು, ಬಯಸು
ಹಾಹೆ = ಪಾಪೆ, ಗೊಂಬೆ ೨೨
ಹಿರಿದುದಿನ = ಬಹಳ ದಿವಸ ೩೨
ಹುಗಿಸು = ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು, ಸ್ವಾಗತಿಸು
ಹುಳ್ಳೆ = ಪುಳ್ಳೆ, ಉರುವಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ೧೭
ಹೆಡೆವನಿ = ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ರತ್ನ ೨೬
ಹೆದೆ =ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ, ತಿರುವು ೩೩
ಹೇಡ = ಹೆಡ್ಡ, ಮೂರ್ಖ ೩೬
ಹೇತು = ಉದ್ದೇಶ, ಕಾರ್ಯ ೧೦
ಹೇರಾಳ = ಧಾರಾಳ, ಬಹಳ ೧೮
ಹೇಳನ = ನಿಂದೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ
ಹೊಗಲೀಸು = ಒಳಗೆ ಹೋಗಗೊಡು ೫ ೧೩  
ಹೊಂಗು = ಉಬ್ಬು, ಹಿಗ್ಗು ೨೨
ಹೊಡವಡು = ಪೊಡಮಡು, ನಮಸ್ಕರಿಸು ೧೯
ಹೊತ್ತುವುಸುರು = ಬಿಸಿಯಾದ ಉಸಿರು ೫೦
ಹೊನಲು = ಪ್ರವಾಹ ೧೩
ಹೊಂಪುಳಿಯೋಗು = ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗು ೩೩
ಹೊರಿಗೆ = ಭಾರ
ಹೊರೆಗೆಲೆ = ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸು ೧೮
ಹೊಳಲು = ಪಟ್ಟಣ, ರಾಜಧಾನಿ ೧೯
ಹಿಳ್ಳಿಸು = ಪೊಳ್ಳುಮಾಡು ೩೧
ಹೋತೃ = ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವವ ೧೨ ೧೪
ಹೋಹೆ = ಪೋವೆ, ಹೋಗುವೆ ೧೦ ೨೩