ಸೂಚನೆ:
ಶೇಷನ

[1]ಭ್ಯರ್ಥಿಸಿದ[2] ಸುಖ್ಯವಿ
ಶೇಷವನು ಚರಿಸಿದನು ತಪವನ
ಶೇಷವಿಷಯವ ತೊರೆದು ಪಡೆದನಭೀಷ್ಟಸಂಪದವ

ಪದನು:
ಸೂತ ಹೇಳೇನಾಯ್ತು ಬಳಿಕಾ
ಮಾತೆಯಿತ್ತಾಶಾಪವುರಗ
ವ್ರಾತ [3]ಮಾಡಿದುದೇನ ಹೇಳೈ ಮೇಣ್ ಪ್ರತಿ[4]ಕ್ರಿಯೆಯ
ಆತುರರು ಹೇಳೆವಗೆ ಭುವನ
ಖ್ಯಾತರಲ್ಲಾ ಕಾದ್ರವೇಯರು
ತಾತ ಹೇ[5]ಳೆಂದ[6]ನಲು ಮಗುಳೀಂತೆಂದನಾ ಸೂತ   ೧

ಕೇಳು ಶೌನಕ ತಾಯ ಶಾಪವ
ಕೇಳುತವೆ ಮರುಗಿದರು ಬಹಳ
ಜ್ವಾಲೆಯಲಿ ಬಿದ್ದಂತೆ [7]ಮರಣ[8] ಭಯಾತುರರು ಬಳಿಕ
*ಹೇಳಿ ಫಲವೇನಿನ್ನು ಮಾತೆಯ
ಕೀಳು ಶಾಪವ ಪರರಿಗುಸುರಿದೊ
ಡಾಳಿಗೊಂಬರು ಗರಿಯದಿದಕ್ಕಿನಾವುದಕಟೆನುತ       ೨

ಈ ತೆರದಿ ಕಾಕೋದರಾವಳಇ
ಭೀತಿಗೊಳುತವೆ ತಮ್ಮೊಳೊಂದ
ಖ್ಯಾತಿಯಲಿ ತಾವಳಿವ ತೆರನಾಯ್ತೆನುತಲಳುಕಿತಿರೆ*
ಜಾತ [9]ಕದ್ರೂ[10]ತನಯರೊಳು ವಿ
ಖ್ಯಾತಮಹಿಮನು ಶೇಷನೆಂಬವ
ನಾತತುಕ್ಷಣ ಭೀತಿಗೊಂಡನು ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ      ೩

ಘೋರರೂಪರು ಘೋರಕರ್ಮರು
ಘೋರ [11]ದೋಷಾರಿಷ್ಟ[12] ಹೃದಯರು
ಘೋರ ವಿಷವೀರ್ಯಪ್ರದೂಷಿತ ಮುಖರು ಮೂಜಗಕೆ
ಘೋರತರ [13]ಭಯ[14] ದುಃಖಕಾರಿಗ
ಳಾರುವನು [15]ಸೈರಿಸದ[16] ಪಾ[17]ಪವಿ[18] ಚಾರರು[19]ಗರರೆನುತ್ತ ಬಿಟ್ಟನು[20] ಸಂಗವನು ಖಳರ    ೪

ದುರ್ವಿನೀತರು ಸೈರಿಸರು ಕಿರಿ
ಯವ್ವೆಯರ ತತ್ಪುತ್ರರಿರವನು
ಸರ್ವವೀರರ ದೇವನಲ್ಲಾ ಗರುಡನಾತನಲಿ
ನ್ರ್ವಹಿಸುವರು ವೈರವನು ವಿಷ
ಗರ್ವಿತರು ದುಷ್ಪುತ್ರರವರನು
ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡಳವ್ವೆ ತನಗಿ[21]ನ್ನಾರು[22] ಗತಿಯೆಂದ      ೫

ವೈರವತಿಬಲನೊಡನೆ ಜನನಿಯ
ಘೋರತರ[23]ವಹ ಶಾಪ[24]ವಿಂತೆರ
ಡಾರು ಮಾಣಿಸಬಹುದು ಬಂದುದು ಕೇಡು ತನ[25]ಗಿನ್ನು[26] ಆರು ಗತಿ ಕಾಣರು ದುರಾತ್ಮರ
ಬೇರುಗೊಳೆಯನೆನುತ್ತ ಬಿಸುಟನು
ದಾರಮತಿ ಜನನಿಯನು ಸಕಲ ನಿಜಾತ್ಮಬಾಂಧವರ   ೬

ಸಂಗವೇ ಸುಡು [27]ದುಷ್ಪ[28] ದುರ್ಜನ[29]ಸೆಂಗವದರಿಂ ಕಷ್ಟ ಮಾಳ್ಬೆನು[30] ಸಂಗವನು ಸಜ್ಜನರಲತಿಶಯ ಪುಣ್ಯವಂತರಲಿ
ಸಂಗ ಸಕಲಾನರ್ಥಸಾಧನ
ಸಂಗವಾತ್ಮ ಸುಖೈಕ[31]ಭೋಧನ[32] ಸಂಗಹೀನರ ಸಂಗ[33]ನೇ ಗತಿಯೆನುತ[34] ಹೊರವಂಟ  ೭

*ತೊರೆದನೆಲ್ಲರ ಸಂಗವನು ನೆರೆ
ಜರಿದನೈಹಿಕ ವಿಷಯಭೋಗವ
ಸೆರೆಯಲಿಟ್ಟನು ಮನವಿತರದ ಚಿಂತೆಯನು [35]ತೊರೆದು[36] ತೊರೆದನಾಹಾರವನು [37]ನಿದ್ರೆಯ[38] [39]ತೊರೆದು[40] ನಿಂದನು [41]ತತ್ತ್ವ [42]ನಿಷ್ಠೆಯ
ಲುರುವ ಪನ್ನಗರಾಯ ಹೊರವಂಟನು ತಪೋವನಕೆ   ೮

ಇರದೆ ಹೊಕ್ಕನು ಗಂಧಮಾದನ
ಗಿರಿಯ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮವನೊಪ್ಪುವ
ಪರಮಪಾವನವೆನಿಸಿ ಮೆರೆವಾ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವ
ಚರಿಸಿ ತಪವನು ದೇಶದೇಶಾಂ
ತರದೊಳಗೆ ತಿರುಗುತ್ತ [43]ರಮಿಸಿ[44]ದ
ನಿರದೆ ಗೋಕರ್ಣದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿದ್ದೆಡೆಗೆ      ೯

ಬಂದನಾ ಪುಷ್ಕರಕೆ ಮಗುಳ
ಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮಗಿರಿ [45]ಪಾರ್ಶ್ವ[46] ದಾಶ್ರಮ
ವೃಂದವನು ಸಾರಿದನು [47]ಸೇರಿದನಾ[48] ತಪೋಧನರ
ವೃಂದವನು ಸಚ್ಚರಿತ ಗುಣಗಳ
ಕಂದವನು ಬಹುಕಾಲ ತಪದಲಿ
ನಿಂದು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯನಿದ್ದನು ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಯಲಿ  ೧೦

ಧರೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ [49]ತೀರ್ಥ[50]ವ
ನಿರದೆ ಸೇವಿಸುತಾತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ
ಲರಿವಿಜಯನಿಮ್ದ್ರಿಯವನಡಗಿಸಿ ಮೌನಿಯೆಂದೆನಿಸಿ
ಪರಮಪಾವನಕೀರ್ತಿ [51]ಕಾರಣ[52] ವಿರಚಿತಾಮಳ [53]ಮೂರ್ತಿ ತಪವನಂ[54] ಚರಿಸುತಿರ್ದನು ಶೇಷನಪಗತದೋಷನೆಂದೆನಿಸಿ       ೧೧

ಭಾಸುರಾಮಳಮೃದು [55]ಶರೀರನು[56] ಶೇಷನಾಚರಿಸಿದನು ತಪವನು
ಭೂಶಯನ[57]ನಿರಶನಮಹಾಕ್ಷೇಶಂಗಳನು ಧರಿಸಿ[58] ಪೈಸರಿಸಿದುದು ದೇಹ ಕಡುಗುವ
ನೇಸರಿಗಿದಿರಾಗಿ ಕೊಯ್ದ ಶಿ
ರೀಷಕುಸುಮದ [59]ವೋಲು[60] ಬಾಡಿದುದಧಿಕ ತಾಪದಲಿ         ೧೨

[61]ಉದಿತ[62] ತೀವ್ರತಪಃಪ್ರಭಾವಾ
ಸ್ಪದನೆನಿಸಿ ಕೃತಗಾತ್ರ [63]ನಭಾಂ[64] ಗದ ಜಟಾಜಾಲದಲಿ ದೀಪ್ತಿದಿಗಂತನೆಂದೆನಿಸಿ
ಅಧಟನಿರಲಾ ಪುಷ್ಕರಾರ
ಣ್ಯದಲಿ ನೆರೆದೈತಂದರಲ್ಲಿಗೆ
ಪದುಮಭವನಿಖಿಳಾಮರೇಶ್ವರಮುನಿವರರುಸಹಿತ     ೧೩

ಮೊರೆವ ದುಂದುಭಿಶಂಖವೀಣಾ
ಮುರಜ ಪಟಹದ ಪಟುರವದಲಂ
ಬರವನಿಳಿದನು ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರರ ಕಿನ್ನರರ
ಭರಿತಜಯರವಸೆಂಸ್ತುತಿಯಲ
ಪ್ಸರಸಿಯರ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯದ
ಪರಮವಿಭವದಲಂದು ಮೈದೋರಿದನು [65]ಪದುಮ[66]ಭವ       ೧೪

ಕಂಡನಿದಿರಲಿ ಹೊಳೆದು ತೋರುವ
ಪುಂಡರೀಕಾಸನನ ಪದದಲಿ
ದಿಂಡುಗೆಡಹಿದನೊಡಲ [67]ನವನಿಗೆ[68] ಜಯ ನಮೋ ಎನುತ
ಗಂಡುಗಲಿ ತಾಪಸರ ದೇವನು
ಮಂಡೆಯಲಿ ಮುಕುಳಿತ ಕರಾಂಜಲಿ
ಪುಂಡರೀಕವ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದನು [69]ಭರಿತ[70]ಭಾವದಲಿ  ೧೫

ಜಯ ನಮೋ ಜಗದೇಕಕರ್ತೃವೆ
ಜಯ ನಮೋ ಭುವನೈಕಭರ್ತೃವೆ[71]ಜಯ ನಮೋ ಜಗದೀಶ್ವರನೆ ಜಯ[72] ಜಯ ಮಹೇಶ್ವರನೆ
ಜಯ ನಮೋ ಜಗದುದುಭವಸ್ಥಿತಿ
ಲಯವಿಹಾರನೆ ನಿಗಮಸಾರನೆ
ಜಯ ವರೇಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಘನಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹನೆ ೧೬

ತಂದೆ ರಕ್ಷಿಸೆನುತ್ತ ಚರಣ
ದ್ವಂದ್ವದಲಿ ಮೈಯಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರ
ಲಿಂದಿರಾರಮಣಾತ್ಮಜನು ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ನೋಡಿ
ಕಂದ ಬಾರೈ ಹೇಳಿದೇತಕೆ
ನಿಂದೆ ತಪದಲಿ ಕಾರಣವ ಹೇ
ಳೆಂದು [73]ಕರುಣಾವನಧಿ ಮೈದಡಹಿದನುರಗಪತಿಯ[74] ೧೭

ಕಾರಣವ ಬೆಸಗೊಂಬೆ ಜೀವ
ಪ್ರೇರಕನೆ ಚೈತನ್ಯರೂಪನೆ
ಬೇರ ಬೆಸಗೊಳಲುಂಟೆ ಬೇರಾಶಾಖೆಗಳ [75]ತುದಿಯ[76] ಕಾರಣಜ್ಞನೆ ಕದ್ರುಪುತ್ರರು
ಮೇರೆಯನು ಮೀರಿದರು ಪಾಪಾ
ಚಾರರೊಡನಿರಲಾರದಿತ್ತಲು ಬಂದೆ ನಾನೆಂದ         ೧೮

ಮಂದಮತಿಗಳು ವಿನತಿಯನು [77]ತಾವ್[78] ನಿಂದಿಸುವರಾ ವಿನತೆಯಾತ್ಮಜ
ನೆಂದಡವನಸುಮಿಗೆ ಮುನಿವರು ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳು
ಬಂದುದವರಿಂದಳಿವು ವಂಶಕೆ[79]ಬಂಧುಬಲವದ್ವೈರ[80] ಲೇಸ
ಲ್ಲೆಂದಡೆನ್ನನು ಜರೆದು ಕಳಿದರು ಖಾತಿಯಲಿ ಖಳರು   ೧೯

ಏವೆನನಗಿನ್ನೇನು ಗತಿಯೆನು
ತೀವಿಪಿನಗಿರಿ[81]ವನನದೀ[82]ಜಲ
ಸೇವೆಯ[83]ಲಿ ಸಲೆ[84] ಪಾಪಕರ್ಮವ ಜರೆದು ಸದುಗತಿಗೆ
ದೇವ[85]ಪದ[86] ಸಂಬಳವ ಮಾಳ್ಪೆನು
ಸಾವೆನೆಂದೇ ನೆನೆದು ತಪದಲಿ
ಭಾವವನು ಮಾಡಿದೆನು [87]ತತ್ಸಂ[88] ಸರ್ಗವನು ಬಿಸುಟು         ೨೦


[1] ರ್ಥಿಸಿ ಪರಮ (ವಿ), ರ್ಚಿಸಿ ಪರ (ಪ)

[2] ರ್ಥಿಸಿ ಪರಮ (ವಿ), ರ್ಚಿಸಿ ಪರ (ಪ)

[3] ಪತಿಗಳಿಗೇನ ಮಾಡಿದವರವರು ತತ್ (ವಿ)

[4] ಪತಿಗಳಿಗೇನ ಮಾಡಿದವರವರು ತತ್ (ವಿ)

[5] ಳೆನನೆ (ವಿ)

[6] ಳೆನನೆ (ವಿ)

[7] ಮನದ (ಪ)

[8] ಮನದ (ಪ)

* ೨ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳೂ ೩ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳೂ ’ಪ’ ಮತ್ತು ’ಭ’ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

* ೨ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳೂ ೩ನೆಯ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳೂ ’ಪ’ ಮತ್ತು ’ಭ’ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

[9] ಕಶ್ಯಪ (ಮು).

[10] ಕಶ್ಯಪ (ಮು).

[11] ರೋಷಾವಿಷ್ಟ (ವಿ)

[12] ರೋಷಾವಿಷ್ಟ (ವಿ)

[13] ದಾ (ಪ)

[14] ದಾ (ಪ)

[15] ಕೈಕೊಳದ (ವಿ)

[16] ಕೈಕೊಳದ (ವಿ)

[17] ಪಾ (ಭ, ಪ)

[18] ಪಾ (ಭ, ಪ)

[19] ಗಳೆನುತತ್ತ ಬಿಸುಟನು (ಪ)

[20] ಗಳೆನುತತ್ತ ಬಿಸುಟನು (ಪ)

[21] ನ್ನೇನು (ಪ)

[22] ನ್ನೇನು (ಪ)

[23] ಶಾಪವದು (ಪ)

[24] ಶಾಪವದು (ಪ)

[25] ಗಿಂದು (ಭ)

[26] ಗಿಂದು (ಭ)

[27] ಕಷ್ಟ (ವಿ, ಭ)

[28] ಕಷ್ಟ (ವಿ, ಭ)

[29] ರಂಗವೇಯದರಿಂದ ಮಾಳ್ಪುದುದು | (ಪ)

[30] ರಂಗವೇಯದರಿಂದ ಮಾಳ್ಪುದುದು | (ಪ)

[31] ಬಾಧನ (ಮು)

[32] ಬಾಧನ (ಮು)

[33] ಗತಿಯಲ್ಲೆನುತ (ಭ), ವೇತಕ್ಕೆನುತ (ಪ)

[34] ಗತಿಯಲ್ಲೆನುತ (ಭ), ವೇತಕ್ಕೆನುತ (ಪ).

* ಈ ಪದ್ಯವು ಮುದ್ರಿತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

[35] ಮರೆದು (ವಿ, ಮು)

[36] ಮರೆದು (ವಿ, ಮು)

[37] ಮನವನು (ಪ)

[38] ಮನವನು (ಪ)

[39] ತರುಬಿ (ಪ, ಭ)

[40] ತರುಬಿ (ಪ, ಭ)

[41] ಸತ್ಯ (ವಿ)

[42] ಸತ್ಯ (ವಿ)

[43] ಗಮಿಸಿ (ವಿ)

[44] ಗಮಿಸಿ (ವಿ)

[45] ವರುಷ (ಭ)

[46] ವರುಷ (ಭ)

[47] ಸಂಧಿಸಿದನು (ವಿ)

[48] ಸಂಧಿಸಿದನು (ವಿ)

[49] ನಿಕರ (ವಿ). ವೆಲ್ಲ (ಪ)

[50] ನಿಕರ (ವಿ). ವೆಲ್ಲ (ಪ)

[51] ತ್ರವಣವ (ಭ)

[52] ತ್ರವಣವ (ಭ)

[53] ಜಪವ ಮಾಡುತ (ಪ).

[54] ಜಪವ ಮಾಡುತ (ಪ).

[55] ಳಶಿರನುರೆ || (ಪ)

[56] ಳಶಿರನುರೆ || (ಪ)

[57] ನೀರಾಶಯನ ಕ್ಷೇಶಂಗಳನು ಧರಿಸಿ || (ಭ), ಗಿರಿವನ ಮಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಲಿ ಗಮಿಸಿ || (ಪ)

[58] ನೀರಾಶಯನ ಕ್ಷೇಶಂಗಳನು ಧರಿಸಿ || (ಭ), ಗಿರಿವನ ಮಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳಲಿ ಗಮಿಸಿ || (ಪ)

[59] ತೆರದಿ (ವಿ)

[60] ತೆರದಿ (ವಿ)

[61] ವಿದಿತ (ವಿ)

[62] ವಿದಿತ (ವಿ)

[63] ನೆನಿಸಿ ಜ (ಪ)

[64] ನೆನಿಸಿ ಜ (ಪ)

[65] ಕಮಲ (ವಿ, ಪ)

[66] ಕಮಲ (ವಿ, ಪ)

[67] ಜಯಜಯ (ಪ)

[68] ಜಯಜಯ (ಪ)

[69] ಭಕ್ತಿ (ವಿ, ಪ).

[70] ಭಕ್ತಿ (ವಿ, ಪ).

[71] ಜಯತು ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರೇಶ್ವರ (ವಿ)

[72] ಜಯತು ಜಯ ಜಗದೀಶ್ವರೇಶ್ವರ (ವಿ)

[73] ಮೈದಡಹಿದನು ಕಮಲಜನಂದುರಗಪತಿಯ || (ವಿ), ಮೈದಡಹಿದನು ಕಮಲಜನಂದು ಹರುಷದಲಿ || (ಪ್ರ)

[74] ಮೈದಡಹಿದನು ಕಮಲಜನಂದುರಗಪತಿಯ || (ವಿ), ಮೈದಡಹಿದನು ಕಮಲಜನಂದು ಹರುಷದಲಿ || (ಪ್ರ)

[75] ಗತಿಯ (ಭ, ವಿ)

[76] ಗತಿಯ (ಭ, ವಿ)

[77] ನೆರೆ (ವಿ, ಭ)

[78] ನೆರೆ (ವಿ, ಭ)

[79] ತಂದೆ ಬಲುವೈರದಲಿ (ಪ)

[80] ತಂದೆ ಬಲುವೈರದಲಿ (ಪ)

[81] ವನಧಿ ನದಿ (ಪ)

[82] ವನಧಿ ನದಿ (ಪ)

[83] ಲ್ಲಿಯೆ (ಪ)

[84] ಲ್ಲಿಯೆ (ಪ)

[85] ರಾ (ಭ). ವರ (ಪ)

[86] ರಾ (ಭ). ವರ (ಪ)

[87] ಸಲೆಸಂ (ಭ)

[88] ಸಲೆಸಂ (ಭ)