ಯತಿಗಳಿರ ಕೇಳಿರಿ ಜಗತ್ ಸಂ
ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವನುಪಮ ತಪೋ
ವ್ರತಗಳಿವು ವಿಪರೀತ ಹೇತುಗಳಾ

[1]ದರಾರಿದಕೆ[2] ಗತಿ ವೃಥಾಶ್ರಮವಾಗವೇ ಸುರ
ಪತಿಯದಾರೊಳಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಪತಿಯ ಪರುಠವ [3]ವೀ[4] ಜಗತ್ರಯವೆಂದನಾಮುನಿಪ   ೨೧

ಬೇಡ ಮಖವಿದು ಪರಮ ಪುರುಷನ[5]ಕೋಡು[6]ಯಂತ್ರದ ಹಾಹೆ ಜಗ[7]ವಿದು[8] ಮಾಡ[9]ಲಾಗದು[10] ಮತಕೆ ಬಾರದ ಕರ್ಮ[11]ವಿದ[12] ನಾವು
ಕೋಡಗಕೆ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವ ನೀ
ಡಾಡುವರೆ ಕಡಿದೀ ತಪಸ್ಸಿನ
ಕೇಡ [13]ಕಂಡಿರೆ[14] ತಂದೆಗಳಿರೆಂದನು ಮುನಿವ್ರಜಕೆ     ೨೨

ಆದಡಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಚನವ
ನಾದರಿಸಿದೆವು [15]ತಮ್ಮ[16] ಸಂಕ
ಲ್ಪೋದಯವದೇ ಸುರಪತಿಯ ಗರ್ವವನು ಖಂಡಿಸುವ
ಆದಪನು ನಿಮಗೊಬ್ಬ [17]ಮಗನರಿ[18] ಭೇದನೈಕಸಮರ್ಥ [19]ನಿದಕನು[20] ವಾದಮಾತ್ರವನೀವುದೆಂದರು ವರಮುನೀಶ್ವರರು      ೨೩

ಶಿಖಿ[21]ಯುಪಾ[22] ಸನದಿಂದ ಜನಿಸಿದ[23]ಸುಖ[24]ಮುಖನು ಬಲವಂತನಿವ ಶತ
ಮಖನ [25]ಪರಿಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕಲಾ[26] ವೀರನಿಂದ್ರನಲಿ
ಸಖಿತನವನಾಗಿಸಲಿ ಪಾಲಿಸ
ಲಖಿಳಲೋಕಹಿತಾರ್ಥ ತಿರ್ಯ
ಜ್ಮುಖವನಿಡದಿರಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ನಿಮ್ಮನಾನೆಂದ     ೨೪

ಎಂದು ಮುನಿಪನ ಕೈಯಲಿತ್ತು ಪು
ರಂದರನ ಕೈವಿಡಿದು ತಮ್ದರ
ವಿಮ್ದತನಯನ ಮೊಮ್ಮನುಮ್ಮೋಹವಿದು ತನಗೆನುತ
ಕಂದ ಬೇಡಿದನವರ ಚಿತ್ರಕೆ
ಮಂದಮತಿಯಾಗದಿರು ವಿಪ್ರರು
ವಂದ್ಯ [27]ರಲ್ಲೈ ಮಗನೆ[28] ಯೆಂದನು ಸುರಪತಿಗೆ ಮುನಿಪ       ೨೫

ಶ್ರೀ ಕೆಡುವುದಾಯುಷ್ಯ ಕೆಡುವುದು
ಲೋಕವೆರಡರ ಸೌಖ್ಯ ಕೆಡುವುದು[29]ಬೀಕಲಹುದೈಶ್ವರ್ಯ[30] ಕೆಡುವುದು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮದ
ಲೋಕಪೂಜ್ಯರು ದ್ವಿಜರವಜ್ಞೆಯ[31]ನೇಕ[32] ಸುಕೃತವ ಕೆಡಿಸುವುದು ನರ
ಕೈಕಹೇತುವಿದೆಂದು ತಿಳಿ ನೀನೆಮ್ದನಾ ಮುನಿಪ        ೨೬

ಎಂದು ಮರಳಿದನತ್ತಲಾ ದ್ವಿಜ
ವಂದ್ಯಕಶ್ಯಪನಿತ್ತಲೀ ಮುನಿ
ವೃಂದ ಮಾಡಿದು [33]ದವಭೈಥವನೈದಿದನು[34] ಸುರನಾಥ
*ಸಂದ ತ್ರಿದಶಾಲಯಕೆ ಜನಿಸಿದ
ನಿಂದುಮುಖಿ ವಿನತೆಯಲಿ ಮುನಿಕುಲ
ನಂದನನು ಸಾನಂದ ವೀರವಿಹಂಗಕುಲನಾಥ         ೨೭

ಭುವನವಂದ್ಯನೆ ಕೇಳು ಬಳಿಕಾ
ಹವಮಹಾವೀರಂಗೆ ಮುನಿ ಪ
ಟ್ಟವನು ಕಟ್ಟಿದನಾಭಿಷೇಕಾನೀಕವನು ರಚಿಸಿ[35]ಭವನರಿಯೆ[36] ಪಕ್ಷೀಂದ್ರನೀತನು
ದಿವಿಜರಿಂ [37]ಗಮರೇಂದ್ರನಿಂ[38] ದ್ರನು
ಸವನಿಸಲಿ ವರಸಖ್ಯವಿಬ್ಬರಿಗೆಂದು ಪತಿಕರಿಸಿ ೨೮

ಆರು ಸರಿ ಖಗಪತಿಗೆ ಭುವನಾ
ಧಾರ ವಿಷ್ಣುವನೊಲಿದು ಧರಿಸುವ
ಭೂರಿ ಬಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ [39]ಸಂಪನ್ನಿಧಿಗೆ[40] ಗುಣನಿಧಿಗೆ
ಸಾರತಾಪಸ ವೀರತಪವಾ
ಕಾರವಾಯ್ತೆನೆ ಗರುಡದೇವನ
ಭೂರಿ ಮಾಹಾತ್ಮವನು ಬಣ್ಣಿಸಲರಿ[41]ಯೆ ನಾನೆಂದ[42]   ೨೯

ಇದು ಮಹಾದುರಿತೌಘಹರ [43]ವಿದು
ವಿದು[44] ಮನೋರಥಸಿದ್ಧಿಯಾಗರ
ವಿದು ವಿಷಾನಲ [45]ಶಸ್ತ್ರ[46] ಬಾಧಾ [47]ಪಹರ[48] ಸೌಖ್ಯಕರ
ಇದನು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವಾ ಸದು
ಹೃದಯರನು ರಕ್ಷಿಸುವನೊಲಿದಾ
ಪದುಮದೃಶ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾರಾಯಣನು [49]ಕರುಣದಲಿ[50] ೩೦

ಸಪ್ತಮ ಸಂಧಿ ಸಮಾಪ್ತ

[1] ರಿದಕೆ ಕಡೆಗೆ || (ಭ)

[2] ರಿದಕೆ ಕಡೆಗೆ || (ಭ)

[3] ವೇ (ಭ)

[4] ವೇ (ಭ)

[5] ಜೋಡು (ಮು), ಕೊಡೆ (ಪ)

[6] ಜೋಡು (ಮು), ಕೊಡೆ (ಪ)

[7] ದಲಿ (ಪ)

[8] ದಲಿ (ಪ)

[9] ಬಾರದು (ವಿ)

[10] ಬಾರದು (ವಿ)

[11] ವನು (ಭ)

[12] ವನು (ಭ)

[13] ನೋಡಿರೆ (ವಿ, ಪ)

[14] ನೋಡಿರೆ (ವಿ, ಪ)

[15] ಕಂಡು (ವಿ)

[16] ಕಂಡು (ವಿ)

[17] ವೈರಿಯ (ಪ)

[18] ವೈರಿಯ (ಪ)

[19] ನೀತನು | (ಭ)

[20] ನೀತನು | (ಭ)

[21] ಮುಖಾ (ಭ)

[22] ಮುಖಾ (ಭ)

[23] ಶುಕ (ಭ)

[24] ಶುಕ (ಭ)

[25] ನೊಮ್ಮಭಿಭವಿಸಿ ಬಳಿಕಾ (ಭ), ನೋವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕಾ (ಪ)

[26] ನೊಮ್ಮಭಿಭವಿಸಿ ಬಳಿಕಾ (ಭ), ನೋವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕಾ (ಪ)

[27] ರೈ ಮೂಜಗಕೆ (ಪ)

[28] ರೈ ಮೂಜಗಕೆ (ಪ)

[29] ಪಾಕಶಾಸನಕೀರ್ತಿ (ಪ)

[30] ಪಾಕಶಾಸನಕೀರ್ತಿ (ಪ)

[31] ಲೇಕೆ (ಪ)

[32] ಲೇಕೆ (ಪ)

[33] ದಮಳದವಬೃಥಮೈದೆ (ಪ)

[34] ದಮಳದವಬೃಥಮೈದೆ (ಪ)

*’ವಿ’, ’ಪ’ ಮತ್ತು ’ಮು’ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:- ಇಂದುಮುಖಿ ವಿನತೆಯಲಿ ಮುನಿಕುಲ | ವಂದ್ಮನಾ ಕಶ್ಯಪನ ಬಸುರಲಿ | ನಂದನನು ಜನಿಸಿದನುವೀರ ವಿಹಂಗಕುಲನಾಥ ||

[35] ಭುವನದಲಿ (ಮು)

[36] ಭುವನದಲಿ (ಮು)

[37] ದ್ರನುವಾಮಹೇಂ (ಮು)

[38] ದ್ರನುವಾಮಹೇಂ (ಮು)

[39] ವಿನ್ನೀ ಧರೆಗೆ (ಮು), ಭಾಗ್ಯಾದ್ಯಧಿಕ (ಪ)

[40] ವಿನ್ನೀ ಧರೆಗೆ (ಮು), ಭಾಗ್ಯಾದ್ಯಧಿಕ (ಪ)

[41] ದು ತನಗೆಂದ || (ವಿ)

[42] ದು ತನಗೆಂದ || (ವಿ)

[43] ವಿಂ | ತಿದು (ವಿ)

[44] ವಿಂ | ತಿದು (ವಿ)

[45] ಶತ್ರು (ವಿ, ಮು)

[46] ಶತ್ರು (ವಿ, ಮು)

[47] ಹೆರವು(ವಿ, ಮ)

[48] ಹೆರವು(ವಿ, ಮ)

[49] ಮನವೊಲಿದು || (ಪ)

[50] ಮನವೊಲಿದು || (ಪ)