ಧನದ = ಕುಬೇರ
ಧರಣಿಜೆ = ಸೀತಾದೇವಿ, ಜಾನಕಿ ೧೨ ೧೯
ಧರಣೀತ್ರಿದಶ = ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಭೂಸುರ ೨೦
ಧರಾ = ಭೂಮಿ ೪೨
ಧಾರಾ = ಮೊನೆ, ಹರಿತ ೧೫
ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯ = ದಿಟ್ಟತನ
ಧೂತ = ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ೧೦
ಧೂಮ = ಹೊಗೆ ೧೨ ೨೨
ಧೂಮೋದ್ಭೂತ = ಹೊಗೆಯಿಂದುಂಟಾದ
ಧ್ಯೇಯನೀಯ = ಆದರ್ಶವೆಂದು ತಿಳ್ದಿಅ ೧೧ ೩೨
ನಯನಸಹಸ್ರ = ದೇವೇಂದ್ರ ೧೩ ೧೭
ನಯಾನ್ವಿತ = ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿತವ
ನರ = ನಿರುೠತಿ (ನೈರುತ್ಯದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ) ೩೧
ನಾಗಾಂಶಕ = ಗರುಡ
ನಾಡೆ = ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ  ೮ ೨೩
ನಿಗಮ = ವೇದ ೧೬
ನಿಗುಚು = ನಿಗುರ್ಚು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡು
ನಿಗರ = ನಿಕರ, ಸಮೂಹ ೨೭
ನಿಚ್ಚಟ = ಸ್ಥಿರವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ೧೨
ನಿಧನ = ಮರಣ, ಸಾವು ೧೧ ಸೂ
ನಿಧಿಪತಿ = ಕುಬೇರ ೧೦
ನಿಭ = ಸದೃಶ, ಸಮಾನವಾದ
ನಿಮಿತ್ತ = ಶಕುನ, ಭವಿಷ್ಯ ೧೨ ೧೧
ನಿರಾಮಯ = ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ನಿರುತ = ಸತ್ಯ, ಯಥಾಸ್ಥಿತ ೨೨
ನಿರೋಧಸ್ಥಿತಿ = ಬಂಧನ, ಪರಾಧೀನತೆ
ನಿರ್ಲೇಪ = ಪಾಪರಹಿತ ೧೦ ೩೩
ನಿರ್ವಾಹ = ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ, ಉಪಾಯ ೨೦
ನಿಷ್ಕೃತಿ = ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ೧೭
ನಿಷಾದ = ಬೇಡ, ಕಾಡಾಡಿ ೨೪]
ನಿಷೇವಿತ = ಸೇವಸಲ್ಪಡುವ
ನಿಸ್ಪೃಹ = ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದವ ೧೪
ನೀಲಲೋಹಿತ = ಶಿವ ೧೯
ನೀಳ = ಉದ್ದ ೩೦
ನೃಗ = ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜ ೧೨ ೩೩
ನೆಮ್ಮು = ಸೋಂಕು, ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ೩೭
ನೆರೆಯದೆ = ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಶಕ್ತಳಾಗದೆ ೧೦
ನೇಸರು = ಸೂರ್ಯ ೧೧
ನೊಪ್ಪಿತ = ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನು ೧೩ ೨೪
ನೊಸಲು = ಹಣೆ
ನೋನು = ವ್ರತಮಾಡು ೧೮
   
ಪಂಕರುಹ = ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು, ಕಮಲ ೧೧
ಪಟಲ = ತೆರೆ, ಪರದೆ ೧೬
ಪಟ್ಟಿಸ = ಉದ್ದವಾದ ಖಡ್ಗ ೧೫
ಪಡಿ = ಪ್ರತಿ, ಸಮಾನವಾದುದು
ಪಡಿಗ = ಅಗಲಬಾಯಿಯ ಪಾತ್ರೆ, ತಳಿಗೆ ೪೦
ಪಡಿಬಲ = ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ, ಪ್ರತಿಬಲ ೧೬
ಪಡಿವಳ = ದ್ವಾರಪಾಲಕ ೧೨ ೩೨
ಪಡೆ  = ಸೈನ್ಯ, ಸಮೂಹ ೨೪
ಪತ್ತಿ = ಕಾಲಾಳುಗಳ ಸೈನ್ಯ, ಪದಾತಿ ೫೨
ಪದರಜ = ಕಾಲಧೂಳಿ ೨೨
ಪದಹತಿ = ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡೂವಿಕೆ ೨೨
ಪದನುಭವ = ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ಬ್ರಹ್ಮ ೧೩
ಪನ್ನಗಶಯ್ಯ = ಹಾವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, ವಿಷ್ಣು
ಪರ್ಣ – ಎಲೆ ೧೦ ೨೨
ಪರಾಭವ = ಸೋಲು, ಅಪಜಯ ೧೭
ಪರಾಯಣ – ಆಸಕ್ತ ೨೩
ಪರಿವಿಡಿ = ಕ್ರಮ, ಪರಂಪರೆ ೧೧ ೧೪
ಪರೀತ = ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದ
ಪರುಠವ = ನಿರ್ಮಿತಿ, ಸಿದ್ಧತೆ ೨೧
ಪ್ರತಿಮಾನ = ಸಮಾನ
ಪ್ರಭೂತ ಹುಟ್ಟಿದ
ಪ್ರವರ = ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕುಲ ೧೨ ೧೬
ಪ್ರಸರ = ಸಮೂಹ ೧೫
ಪ್ರಕ್ಷಾಲನ = ತೊಳೆಯುವಿಕೆ ೧೧ ೨೭
ಪಾಕಶಾಸನ = ಇಂದ್ರ ೧೬
ಪಾದ್ಯ = ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಕೊಡುವ ನೀರು ೧೧ ೨೮
ಪಾಪಾಯು = ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೇ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವವ ೨೫
ಪಾರ್ಶ್ವ = ಪಕ್ಕ, ಬದಿ, ಮಗ್ಗಲು    
ಪಿಂಗಲ = ಕೆಂದು ಬಣ್ಣ ೧೩
ಪಿತಾಮಹ = ಬ್ರಹ್ಮ ೧೯
ಪಿನಾಕಿ = ಶಿವ ೧೬
ಪೀಯೂಷ = ಅಮೃತ
ಪೀಯೂಷದುರ್ಗ = ಅಮೃತವು ಇರುವ ಕೋಟೆ
ಪುಚ್ಛ = ಬಾಲ
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ = ಪವಿತ್ರವಾದ ಚರಿತ್ರವುಳ್ಳವನು ೧೨ ೪೨
ಪುತ್ತಳಿ = ಗೊಂಬೆ ೧೯
ಪುರಂದರ = ಇಂದ್ರ ೨೫
ಪೇರುರ = ದೊಡ್ಡದಾದ ಎದೆ
ಪೈಸರ = ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಿಕೆ
ಪೈಸರಿಸು = ಸೊರಗು, ಹಿಂಜರಿ ೧೨
ಫಡ = ಧಿಕ್ಕಾರೋದ್ಗಾರ ೩೬
ಫಣಾಮಣಿ = ಹೆಡೆಯ ರತ್ನ ೧೨ ೨೨
ಫಣಿ = ಹೆಡೆಯ ಹಾವು ೩೮
   
ಬಗಿ = ಸೀಳು, ತಿನ್ನು ೩೧
ಬಡವ = ಶಕ್ತಿಹೀನ ೪]
ಬಣಗು = ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವ, ಹೇಡಿ ೧೪
ಬದ್ಧ = ಸಂಬಂಧ ೪೧ ೧೭
ಬದ್ಧಭೃಕುಟಿ = ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಹುಬ್ಬು ೧೨ ೧೨
ಬಂದಿವಿಡಿ = ಕಟ್ಟಿಹಾಕು ೨೭
ಬಲ್ಲಹ = ನಿಪುಣ, ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಬಲವದ್ವೈರ = ಬಲಿಷ್ಟರೊಡನೆ ಹಗೆತನ ೧೯
ಬಲಿದ = ಬಿರುಸದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ೧೧ ೩೫
ಬಲುಗೈ = ಬುಜಬಲಶಾಲಿ ೨೨
ಬವಣೀಗೆ= ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ೩೧
ಬಸೆ = ಕೊಬ್ಬು, ನೆಣ ೧೨ ೨೩
ಬಹ = ಬರ್ಪ, ಬರುವ ೨೮
ಬೃಂಹಣ = ಆನೆಯ ಕೂಗು, ಘೀಳಿಡುವಿಕೆ ೩೭
ಬಾಯ್ವಿಡು = ಅಳು ೧೦
ಬಾಹಿರರು = ಬೇರೆಯವರು, ಅನ್ಯರು ೧೩
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ = ಓಡಿಹೋಗು
ಬಿನ್ನಾಣಿಗ = ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಜಾಣ, ಪಂಡಿತ ೧೩ ೩೪
ಬಿಲ = ಗುಹೆ ನೆಲದಲ್ಲಿಯ ತೂತಾ ೧೧ ೩೪
ಬೀಕಲು = ನಷ್ಟ, ನಾಶ ೨೬
ಬೀದಿವರಿ = ಪ್ರವಹಿಸು ೧೨ ೨೩
ಬೀಯ = ವ್ಯಯ, ನಾಶ, ೧೩ ೨೭
ಬೀಯಗ = ಬೀಗ, ಕೀಲಿ ೧೫
ಬೀಳಿಕ್ಕು = ಬೀಸಾಡು, ಚೆಲ್ಲು ೧೩
ಬೆಚ್ಚು = ಬೆಸೆ, ಚುಚ್ಚು ೪೨
ಬೆನ್ನೋಡು = ಆಮೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಪದಿ, ಚಿಪ್ಪು ೨೪
ಬೆಂಬೀಳು = ಹಿಂಜರಿ ೩೬
ಬೆಸಕೈ = ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಕೇಳು, ಸೇವೆಮಾಡು ೩೫
ಬೆಸನು =ಆಜ್ಞೆ, ಅಪ್ಪಣೆ ೫೧
ಬೆಸಲಾಗ = ಹಡೆ, ಹೆರು, ಹೆರಿಗೆಯಾಗು ೧೩
ಬೆಳೆಗೊಡೆ = ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರ
ಬೇರುಗೊಲೆ = ಸಮೂಲ ನಾಶ ೨೧
ಬೇಹ = ಬೇಡುವ, ಬೇಳ್ವ ೨೦
ಬೋಡು = ವ್ಯರ್ಥ, ನಿರರ್ಥಕ ೧೭
ಭಂಗ = ಸ್ಲು, ಅಪಮಾನ
ಭಂಜನ = ನಾಶಮಾಡುವವ ೧೦
ಭಂಡುಮಾಡು = ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸು, ಅಸತ್ಯಗೊಳಿಸು ೩೮
ಭದ್ರವಾದ್ಯ = ಮಂಗಳವಾದ್ಯ
ಭದ್ರಾಳಾಪ = ಮಂಗಲಕರವಾದ ಮಾತುಗಳುಳ್ಳವನು ೧೭
ಭವ = ಶಿವ ೧೧
ಭವತ್ = ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ೧೧
ಭವಗಿರಿ = ಕೈಲಾಸ, ಶಿವನಿರುವ ಪರ್ವತ ೩೪
ಭವಣೆ = ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆ
ಭರ್ತೃ = ಪೋಷಿಸುವವ ೧೬
ಭಾಗಧೇಯ = ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ೧೫,
ಭಾರಾಕ್ರಾಂತ = ಹೊರೆಹೊತ್ತ
ಭಾರಿಸು = ತುಂಬು
ಭಾಷೆ = ಮಾತು, ವಿಷಯ ೩೨
ಭಾಳ = ಹಣೆ ೧೯
ಭೀಷಣ = ಭಯಂಕರ ೧೨ ೧೭
ಭುಜಂಗ = ಹಾವು ಸೂ
ಭುಂಜಿಸು = ತಿನ್ನು, ಊಟಮಾಡು ೧೧ ೨೩
ಭೂತನಾಥ = ಶಿವ ೫೧
ಭೂತದ್ರೋಹಿ = ಜೀವಿಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವ ೨೫
ಭೂರಿ = ಬಹಳ
ಭೃತ್ಯವಿಹಿತ = ಅಳುಮಾಡಿದ ೧೬
ಭೇಷಜ್ಯ = ಔಷಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ೧೨  
ಭೋಗ = ಹಾವಿನಹೆಡೆ ೧೨ ೨೨
ಭೋಗಿ = ಸರ್ಪ, ಹಾವು
ಭೌಮನ = ಅಮೃತಾವಸದ ಕಾವಲಗಾರನ ಹೆಸರು ೪೧