ಬಿಟ್ಟರುರುಹುವರವರು ನಿನ್ನನು
ಸೃಷ್ಟಿ

[1]ಯಳಿವುದು[2] ಮಗನೆ ಕೋಪಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಮಲಜ ರುದ್ರ ಮೊದಲಗಿ
ಕೆಟ್ಟರೆಂದರಿ ಬಿಡದಿರೆಲೆ ಜಗ
ಜಟ್ಟಿ ವೀರನೆ ನಿಲ್ಲುನಿಲ್ಲೆನು
ಜಟ್ಟಿ ವೀಅನೆ ನಿಲ್ಲುನಿಲ್ಲೆನು
ತುಟ್ಟುದನು [3]ಸಂವ[4]ರಿಸುತೆದ್ದನು ನೋಡಿ ಋಷಿಕುಲವ ೨೧

ಮುಗಿದ ಕೈಯಲಿ ನಿಂದು ಮುನಿಪತಿ
ಮಗನ ಜೀವವ ಕಾಯಲೋಸುಗ
ಜಗದಧೀಶಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿಗಳಿಂಗೆ [5]ತಲೆವಾಗಿ[6] ಬಗೆಯಲಾಗದು ದೋಷವನು ತಂ
ದೆಗಳು ಬಾಲಕೃತಾಪರಾಧವ
ಮುಗುದನನು ಕೈಗಾವುದೊಲವಿನಲೆಂದನಾ ಮುನಿಪ  ೨೨

[7]ಕಾವುದೆಲೆ ಮುನಿನಾಥರಿರ ಸಲೆ[8] ಜೀವಜಾತದಯಾಪರರಿರಾ
ಸೇವಕನ ಗುಣದೋಷವನು [9]ನೋಡದೆ ಮಹಾತ್ಮರಿರ[10] ಭಾವಿಸಲು ನಿಮ್ಮಂಘ್ರಿಗಳಿ[11]ಗಪ[12] ಭಾವನೆಯನಾಚರಿಸಿ ಬದುಕುವ[13]ನಾವದೇವನು[14] ದಯೆಯ ಮಾಳ್ಪುದು ತಂದೆಗಳಿರೆಂದ       ೨೩

ತಾಯ ಸೆರೆಯನು ಬಿಡಿಸಲೋಸುಗ
ದಾಯಿಗರ ಮಾತಿನಲಿ ಬಮ್ದನು
ಪಾಯವಹ ಪೀಯುಷವನು ತಹ ಮನದ ಕಡುಹಿನಲಿ
ಕಾಯಬೇಹುದು ಸಕಲಜೀವ ನಿ
ಕಾಯ[15]ಹಿತವರ್ತಿಗಳಿರೆನುತ ಮ
ಹಾ[16]ಯಶೋನಿಧಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು [17]ಬಹಳ[18] ಮುನಿಕುಲವ    ೨೪

ಎಂದ[19]ಡದ[20] ನಾಲಿಸುತ ಮುನಿಕುಲ
ಕಂದೆರೆದು ಕೈನೆಗಹಿ ಭಯ ಬೇ
ಡೆಂದನುತ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಶಾಖಾಗ್ರದಿಂದಿಳಿದು
ಮಂದಿರವ ಮಾಡಿ[21]ದರು ಹಿಮ[22]ಗಿರಿ
ಕಂದರ[23]ವನ[24]ತ್ತಲು [25]ಖಗಾಧಿಪ[26] ನೊಂದು ಮೃತ್ಯುವ [27]ಗೆಲಿದೆ[28]ನೆಂದನು ತನ್ನ್ ಅಮನದೊಳಗೆ ೨೫

ಬಿಡೂವೆನೀಶಾಖೆಯನು ತಾನಾ
ವೆಡೆಯಲಿದರೊಳು ಬಿಡಲು ವಿಪ್ರರು[29]ಮಡಿ[30]ವರೆನುತಾ ಬಾಯ ಶಾಖೆಯನ್ನೊಯ್ಯನೋಸರಿಸಿ
ನುಡಿದನಾವೆಡೆ ಕೊಂಬ [31]ಬಿಸುಡುವೆ
ನೊ[32]ಡೆಯ ಹೇಳೆನೆ ಮಗನ ಮಾತನು
ಕಡುಕರುಣಿ ಕೇಳುತ್ತ ಮಗುಳಿಂತೆಂದ[33]ನಾ ಮುನಿಪ[34] ೨೬

ಪ್ರಾಣಿಭಾಧೆಗಳಾಗದೆಡೆಯನು
ಕಾಣೆ ನಾನೆಲೆ ಮಗನೆ ತುಹಿನ
ಕ್ಷೋಣೆಧರನಿಂ [35]ದಾಚೆ[36] ಯಲಿ ಹಿಮ [37]ನಿಕರ[38]ಬಾಧೆಯಲಿ
ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರವೆಯಿಲ್ಲ ಗಿರಿತಟ
ಹೂಣೆಗನೆ ಹೊಗಲರಿದು ವಂಶ
ಶ್ರೇಣಿ [39]ವೇತ್ರಪರೀತವದು ಠಾವಹುದು[40] ಕೇಳೆಂದ    ೨೭

ತಿನ್ನು ನೀನದರೊಳಗೆ ಹಿಡಿದುದು
ನೆನ್ನರಸ ಹೋಗೆನಲು ಕಶ್ಯಪ
ನುನ್ನತಾಂಘ್ರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಗತಿ ನೀನೆನುತ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು
ಹೊನ್ನಬಣ್ಣದ ಶಾಖೆ ಕಚ್ಛಪ
ಮನ್ನಣೆಯ ಗಜಸಹಿತ ಹಾಯ್ದನು
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷವೆನಿಪ್ಪ ಗಿರಿಗೆ ಮನೋನುರಾಗದಲಿ        ೨೮

ಗಂಡುಗಲಿ ಗಗನಾಂಗಣಕೆ ಬ್ರ
ಹ್ಮಾಂಡ [41]ಗರಿವೊತ್ತಂತೆ[42] ಹಾಯ್ದು
ದ್ವಂಡ ಪಕ್ಷಪುಟಪ್ರಹಾರದಲಿನನರಥವೊಡೆಯೆ
ಚಂಡವಿಕ್ರಮನೈದಿದನು ಕಡಿ
ಖಂಡವನು ಮಾಡುತ್ತ ತರುಗಳ[43]ತಂಡ[44]ವನು [45]ತೀವ್ರ[46]ದಲಿ ಹಿಮಗಿರಿಪಾರ್ಶ್ವ[47]ದೆಡೆಗಾಗಿ[48]    ೨೯

ಬಿಸುಟ[49]ನದರ[50]ಲಿ ಶಾಖೆಯನು ಧರೆ
ಕುಸಿಯೆ ಹೆಮ್ಮರಕೋಟಿ[51]ಯುಡಿಯಲು[52] ಮಸಗಿ ಬರಸಿಡಿಲೆರಗಿದಂತಾಯ್ತಾ ಮಹಾರಭಸ
ಬಸುರುಬಿಚ್ಚಿದನೆರಡರಂಗದ
ಬಿಸಿರಕುತ [53]ವನದೊಳಗೆ ಕಡಲಿಡೆ
ಮುಸುಡನೂರಿದನಾ ಮಹಾಗಜಕಚ್ಛಪಂಗಳಿಗೆ[54]       ೩೦

ಹೊಳ್ಳಿಸಿದನಂಗವನು ರಕುತದ
ಹಳ್ಳವನು ಸೇದಿದನು ಬಾಯ್ದೆರೆ
ದಳ್ಳೆ ಹಿಗ್ಗಲು ಮಾಂಸರಾಶಿಯನಗಿದಗಿದು ಬಗಿದು[55]ಬಲ್ಲಿದ[56]ನು ತೇಗಿದನು ನೀಗಿದ
ನೆಳ್ಳನಿತು ಹೊರಗುಳಿಯ[57]ದನಿತವ
ನೆ[58]ಲ್ಲವನು [59]ಜಠರೀಕರಿಸಿ ನಸು[60] ಮಲಗಿದನು [61]ವಿಹಗ[62]     ೩೧

ತಂದೆನಾಗಳೆ ಸುಧೆಯನಮರರ
ವೃಂದವನು ತಾ ಗೆಲಿದೆನಿನೇ
ನಿಂದುಧರನಡ್ಡಯಿಸಿದಡೆ ಬಿಡುವೆನೆ ಜಗತ್ತ್ರಯವ
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲೊರಸುವೆನು [63]ಫಡ[64] ಮಂದರ[65]ಕೆ ಮಲೆ[66]ವುದೆ ಝಷಾವಳಿ
ಯೆಂದೆನುತ ದಾಟಿದನು ಬಹಳ ಮನೋರಥಾಂಬುಧಿಯ        ೩೨

ಗೆಲಿದೆನೆಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನೊಡ
ಲೊಳ[67]ಗನುರಿಯನು ನಂದಿಸಿದೆನೆಂ[68] [69]ದುಲಿದು ತನುವನು ಹೊಳ್ಳಿಸಿ[70]ದನನುಭವಿಸಿದಾಯಸವ
ಹಲವು ಮಾತೇಕಾಮಹಾಮುನಿ
ಕುಲದ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಸಲಹಿದನು ಪಿತನೆನುತ ಹೊಂಪುಳಿಯೋದನಾ ಗರುಡ         ೩೩

ಇದು ಸಕಲಲೋಕೈಕ[71]ಪಾವನ[72] ವಿದು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನ
ವಿದು ಸದಾಯುಷ್ಕೀರ್ತಿ ಬಲವಿಕ್ರಮವಿವರ್ಧನವು
ಇದನೊಲಿದು ಹೇಳುವ ಸರಾಗದ
ಲೊದವಿ ಕೀರ್ತಿಸುವಖಿಳ[73]ನರ[74]ರಿಗೆ
ಪದುಮದೃಶ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನೀವನಭೀಷ್ಟ[75]ಸಂಪದವ[76]     ೩೪

ಚತುರ್ಥ ಸಂಧಿ ಸಮಾಪ್ತ

[1] ಯುಳಿವುದು (ವಿ, ಪ)

[2] ಯುಳಿವುದು (ವಿ, ಪ)

[3] ಸಂಸ್ಪ (ಪ)

[4] ಸಂಸ್ಪ (ಪ)

[5] ಕೈಮುಗಿದು (ವಿ)

[6] ಕೈಮುಗಿದು (ವಿ)

[7] ದೇವದಾನವರಾದರಿಸರೆಲೆ | (ವಿ, ಮು)

[8] ದೇವದಾನವರಾದರಿಸರೆಲೆ | (ವಿ, ಮು)

[9] ನೀವ್ ಕಾಯಬೇಕೆನುತ || (ವಿ)

[10] ನೀವ್ ಕಾಯಬೇಕೆನುತ || (ವಿ)

[11] ಗಘ (ಭ)

[12] ಗಘ (ಭ)

[13] ದೇವನಾವನು (ವಿ), ನಾವ ವೀರನು (ಪ)

[14] ದೇವನಾವನು (ವಿ), ನಾವ ವೀರನು (ಪ)

[15] ವನಹಿತವರ್ತಿಗಳಿರೆನು | ತಾ (ಭ)

[16] ವನಹಿತವರ್ತಿಗಳಿರೆನು | ತಾ (ಭ)

[17] ಸಕಲ (ವಿ, ಭ)

[18] ಸಕಲ (ವಿ, ಭ)

[19] ನದ (ಭ)

[20] ನದ (ಭ)

[21] ದೆ ನಿಮಗೆ (ಪ)

[22] ದೆ ನಿಮಗೆ (ಪ)

[23] ದಲ (ಭ, ಪ)

[24] ದಲ (ಭ, ಪ)

[25] ಮಹಾಖಗ (ವಿ)

[26] ಮಹಾಖಗ (ವಿ)

[27] ಕಳಿದೆ (ಭ)

[28] ಕಳಿದೆ (ಭ)

[29] ಕೆಡು (ಪ)

[30] ಕೆಡು (ಪ)

[31] ನಿಡೂಕುವುರೆ (ವಿ, ಭ)

[32] ನಿಡೂಕುವುರೆ (ವಿ, ಭ)

[33] ನೊಲವಿನಲಿ (ವಿ, ಪ)

[34] ನೊಲವಿನಲಿ (ವಿ, ಪ)

[35] ದ್ರಾಖ್ಯೆ (ಪ)

[36] ದ್ರಾಖ್ಯೆ (ಪ)

[37] ಸುರಿವ (ವಿ, ಮು)

[38] ಸುರಿವ (ವಿ, ಮು)

[39] ಪರಿಕರವಹುದು ತವಹುದದುವೆ (ಭ)

[40] ಪರಿಕರವಹುದು ತವಹುದದುವೆ (ಭ)

[41] ಗತಿಗೋರಂತೆ (ಪ)

[42] ಗತಿಗೋರಂತೆ (ಪ)

[43] ಷಂಡ (ಭ)

[44] ಷಂಡ (ಭ)

[45] ಕ್ಷಿಪ್ರ (ವಿ)

[46] ಕ್ಷಿಪ್ರ (ವಿ)

[47] ದಾ ಗಿರಿಗೆ (ವಿ, ಮು)

[48] ದಾ ಗಿರಿಗೆ (ವಿ, ಮು)

[49] ವನದ (ಭ)

[50] ವನದ (ಭ)

[51] ಯಲುಗಲು (ಪ)

[52] ಯಲುಗಲು (ಪ)

[53] ವೂಡುತ್ತ ತರುಗಳು | ಸಸಿನ ಕಡಲಿಡೆ ಮುಸುಡನೊಡ್ಡಿದ ನಾ ಮಹಾಗಜಕಚ್ಛಪಂಗಳಲಿ || (ಪ)

[54] ವೂಡುತ್ತ ತರುಗಳು | ಸಸಿನ ಕಡಲಿಡೆ ಮುಸುಡನೊಡ್ಡಿದ ನಾ ಮಹಾಗಜಕಚ್ಛಪಂಗಳಲಿ || (ಪ)

[55] ಬಲ್ಲಹ (ವಿ, ಪ)

[56] ಬಲ್ಲಹ (ವಿ, ಪ)

[57] ದಂತಿರ | ದೆ (ಭ, ವಿ)

[58] ದಂತಿರ | ದೆ (ಭ, ವಿ)

[59] ಜಠರದಲಿ ಕೀಲಿಸಿ (ಭ)

[60] ಜಠರದಲಿ ಕೀಲಿಸಿ (ಭ)

[61] ಗಿರಿಯ (ವಿ)

[62] ಗಿರಿಯ (ವಿ)

[63] ಬಿಡು (ವಿ)

[64] ಬಿಡು (ವಿ)

[65] ವ ಕೈ (ಪ)

[66] ವ ಕೈ (ಪ)

[67] ಗೆ ದಳ್ಳುರಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ | (ಪ)

[68] ಗೆ ದಳ್ಳುರಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿ | (ಪ)

[69] ಯೊಲಿದೊಲಿದು ತನುವಳಿಸಿ (ಪ), ದುಲಿದು ತನುವನು ಝಾಡಿಸಿ (ಭ)

[70] ಯೊಲಿದೊಲಿದು ತನುವಳಿಸಿ (ಪ), ದುಲಿದು ತನುವನು ಝಾಡಿಸಿ (ಭ)

[71] ಕಾರಣ (ಭ)

[72] ಕಾರಣ (ಭ)

[73] ಜನ (ವಿ)

[74] ಜನ (ವಿ)

[75] ಸಂಸ್ಥಿತಿಯ (ಪ)

[76] ಸಂಸ್ಥಿತಿಯ (ಪ)