ಸಿಕ್ಕಿದೆನಲೈ ಮಗನೆ ಸವತಿಯ
ತೆಕ್ಕೆಯಲಿ ಬರಿ ಮಾತುಗಳ ಬಲೆ
ಯಿಕ್ಕೆ

[1]ಹಿಡಿದಳು ಕಪಟದಲಿ ತಾ ದಾಸಿಯಾದೆನಲಾ[2] ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಬೇಡ ಸವತಿಯ
ಮಕ್ಕಳನು ನುಂಗುವೆನು ತಾ ಬಡ
ಹಕ್ಕಿಯೆನ್ನದಿರವ್ವ ಸಂಶಯ [3]ಬೇಡ[4] ಹೋಗೆಂದ  21

ಎನಲು ಹರಸಿದಳಬಲೆ ಬಲುಗೈ
ಯೆನಿಸಿ ಬದು [5]ಕುವು[6] ದೆನುತ ಪುಳಕಕೆ[7]ತನು ನೆರೆಯದೆನೆ[8] ಹಿಗ್ಗಿದಳು [9]ಪುಳಕಾಂ[10]ಬುಪೂರದಲಿ
ನೆನೆದು ಹೊಂಗಿದಳಂಗವನು ನಿಜ
ತನಯನಂಗ [11]ದಲಮರಿಬಿಟ್ಟಳು[12] ಮನದ ಸಂತಾಪವನು ತಕ್ಕಯಿಸುತ್ತ ಜಿಜ ಸುತನ     ೨೨

ತೊತ್ತುಗೆಲಸವು ತಡೆವುದೇಳೆಲೆ
ಪುತ್ರಕಾಲಕ್ಷೇಪವಾಯ್ತೆನೆ
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ತಾಯೆ ತೋರೌ ಮನೆಯನೆಂದೆನುತ
ಹೆತ್ತ ತಾಯನು ಸವತಿಯಿದಿರಲಿ[13]ಹೊತ್ತು ತಂದಿಳುಹಿದನು ಕಾಣುತ
ಮತ್ತಿವೇನಾರಾತ[14]ನೆಂದಳು ವಿನತೆ [15]ಯೊಳು[16] ಕದ್ರು         ೨೩

ಅರಿಯೆನಾರೆಂದಕ್ಕ ಮಗನೆಂ
ದೆರಗಿದನು ಕಾಲಿಂಗೆ ತನ್ನಯ
ಬರಿ [17]ಯದಾದುದ[18] ಕಂಡೆನಂಡವನಿರಿಸಿದಂತಿರಲು
ಮರುಗದಿರು ನೀನೆಂದಡೆಂದಳು
ಮರೆಯ ಮಾತೇ [19]ಸಾಕು[20] ಕೆಲಸವ[21]ನೊರ[22]ಗಿಸಿದೆ ಯಾರಾದಡಾಗಲಿಯೆಂದಳಾ ಕದ್ರು   ೨೪

ತೊತ್ತೆ ಹೊರು ನೀನೆನ್ನನೆನ್ನಯ
ಪುತ್ರರನು ಮಗ ಹೊರಲಿ ಸಾಗರ
ದತ್ತಲಿದೆಲಾ ರಮ್ಯತರವಹ ಮನೆ ಮದಾತ್ಮಜರ
ಚಿತ್ತದಲಿ [23]ಲೋಲುಪ್ತಿ[24]ಯಾಯ್ತಾ
ಪುತ್ರಸಂದರ್ಶನದಲೆನಲಾ
ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯನು ವಿನತೆ ಹೊತ್ತಳು ಸರಾಗದಲಿ      ೨೫

*ಹೊರು ಮಗನೆ ನೀನೆನಲು ಕುಳ್ಳಿರಿ
ಗರಿಯ ಕಡೆಸೆರಗಿನಲಿ ನೀವೆನು
ತೆರಗಿ [25]ಪಕ್ಕ[26]ವನೊಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿದು [27]ವಾಗಲುರಗಗಳು[28] ಹೊರಗುಳಿಯದಂತಯಿದೆ ಜಲಧಿಯ
ಕುರುಹದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಹೆವೆನುತವೆ
ಮಿರುಪ ಹೆಡೆವಣಿಕರದಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತ ದಿಗುತಟವ       ೨೬

ಮುಗುದೆ ನಡೆದಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಾ[29]ಹೊಗೆಮುಸುಡ[30] ಕದ್ರುವನು ಜಲಧಿಗೆ
ನೆಗೆದನತ್ತಲು ಪಕ್ಷಿರಾಜನು ಪವನವೇಗದಲಿ
ಗಗನಮಣಿಮಂಡಲದ [31]ಸನ್ನಿಧಿ
ಗೊ[32]ಗುಮಿಗೆಯ ರೋಷದಿ ಮಹೋರಗ
ನಿಗರ ಮುಮ್ಮಳಿಗೊಳಲು ಬಲು ಬಿರು ಬಿಸಿಲತಾಪದಲಿ         ೨೭

ಹಾರಿದನು ಖಗನಂಬರಾಗ್ರಕೆ
ತೋರಿದನು ಬಿಸಿಲಿಂಗೆ ಬೆನ್ನನು
ಮೀರಿದನು ಖೇಚರರ [33]ವೀಥಿಯ[34] ಪನ್ನಗೇಶ್ವರರ
ಮಾರಿದನು ಬಲು ಮೂರ್ಛೆಗಳಲ್ನು[35]ಹೇರಿ[36]ದನು ಕದ್ರುವಿನ ಗಂಟಲ
ಕೂರಿದನು ಹಾಯೆ [37]ನಲು[38] ಸುಳಿದಾಡಿದನು ಗಗನದಲಿ        ೨೮

ಸುತ್ತುದೋ ಉರಗಾಳಿ [39]ಹರಹರ
ಕೆ[40]ತ್ತುದೋ ನಾಗಾಲಯದ ಕದ[41]ಕಿತ್ತು[42]ದೋ ಕದ್ರುವಿ[43]ನ ಕುಲ[44]ಕಲ್ಪದ್ರುಮದ ಬೇರು[45]ಹೊತ್ತಿಹೊಗೆದುದೊ ನಾಗಕುಲ[46] ಖಗ
ಮೃತ್ಯುವಾದುದೆನುತ್ತ ಖೇಚರ
ರತ್ತ[47]ಲೊದರಲು[48] ಕೇಳಿದಳು [49]ಗೋಳುಗಳ[50]ನಾ ಕದ್ರು        ೨೯

ಭಯದಲಂದಾ ಕಂಪಿಸಿದಳ
ನ್ವಯ[51]ವ ಕೆಡಿಸಿದನಕಟೆನುತ[52]ಹರಿ
ಹಯನನಭ್ಯರ್ಥಿಸಿದಳಂದಮರೇಂದ್ರ ಸೂಕ್ತದಲಿ
ಜಯ ನಮೋ ದೇವೇಂದ್ರ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ನಮೋ ಮಾಹೇಂದ್ರ ಜಯ ಜಯ
ಜಯ ಮಹಾ ಸುಖಸಾಂದ್ರಭಕ್ತಚಕೋರಕುಲಚಂದ್ರ    ೩೦

ನೀನೆ ರವಿ ಶಶಿ ನೀನೆ ಪಾವಕ
ನೀನೆ ವರುಣನು [53]ಪವನ ಯಮನರ[54] [55]ನೀನಲೇ[56]ವಿತ್ತೇಶನೀಶಾನನೌ ಸರೋಜಭವ
ನೀನೆ ನಾರಾಯಣನು ಭುವನ
ಸ್ಥಾನ[57]ರಕ್ಷಾ[58]ನಾಶಕಾರಣ
ನೀನೆ ಖಚರಾಚರ ಜಗನ್ಮಯನೆಂದಳಬುಜಾಕ್ಷಿ         ೩೧

ಸ್ತುತಿಗೆ ತೆರಹಿಲ್ಲಕಟ ಕೆಟ್ಟೆನು
ಗತಿಯ ಕಾಣೆನು [59]ಬೇಗ ಕರುಣಿಸು[60] ಶತಮಖನೆ [61]ಮಳೆಗರೆ[62] ಮಹೋರಗರೊಣಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ
ಗತಿಯೆನಗೆ [63]ಮತಿ[64]ಯೆನಗೆ ನೀನೆನು
ತತುಳ ಮತಿಯಭ್ಯರ್ಥಿಸುತ್ತಿರೆ
ಶತಮಖನು ಕಡಿ ಮೇಘನಿಕರದ ಸಂಕಲೆಯನೆಂದ    ೩೨

ಕಡಿ [65]ಹವೇ[66] ತಡವಾಯ್ತು ಮೇಘದ
ಗದಣವಾವರಿಸಿತ್ತು ನಭವನು[67]ಸಿಡಿಲು ಸಡಿಲಿದುವಾಡಿದುವು[68] ಮಿಂಚ[69]ಗಳ ಚೆಂಚುಗಳು[70] ಗುಡಿಗಳಂತಿರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪತಿ
ಯೊಡಲು ನನೆಯಲು ಗಗನಮಂಡಲ
ವೊಡೆದು ಸುರಿವಂದದಲಿ ಸುರಿದುದು ವೃಷ್ಟಿ [71]ಭೂತಳಕೆ[72]      ೩೩

ಚೇತರಿಸಿದುದು [73]ವುದ್ರಿದವು[74]ರಗ
ವ್ರಾತ ಸಪ್ರಾಣಿಸಿದುದವದಿರ
ಮಾತೆ ಮಾಹೇಂದ್ರಸ್ತವವನುಡುಗಿದಳು ಹರುಷದಲಿ
ಪೂತು ಮಝ ಸುರನಾಥ ಕಾರು
ಣ್ಯಾತಿಶಯ ಕಿರಿದುಂಟಲಾಯೆನು
ತೀತನಿಳಿದನು ಸೂರ್ಯನಿರ್ಳಿ[75]ವಂತಿರಲು[76] ಸಾಗರಕೆ         ೩೪

ಇಳುಹಿದನು ಪನ್ನಗರನಿವಹವ
ನುಳುಹಿದನು ನಿಜ ಜನನಿಯೊಲವನು
ಸಲಹಿದನು ಪನ್ನಗರನಾಪ್ತರನೊಲಿದು ಕರುಣದಲಿ
ಉಳುಹಿದನು ಕದ್ರುವಿನ ಖಾತಿಯ
ಕಳುಹಿದನು ಖಗಕುಲಶಿರೋಮಣಿ
ತಿಳುಹಿದನು [77]ತಾಯಳನನಧಿಕ[78] ಮನೋನುರಾಗದಲಿ        ೩೫

ಇದು ಸಕಲ ಮಂಗಲ ಮಹೋ [79]ದಧಿ
ಯಿ[80]ದು ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ [81]ಸನ್ನಿಧಿ
ಯಿ[82]ದು ಸದಾಯುಷೀರ್ತಿ ಸಂಪ[83]ತ್ಕರವ[84]ಫೌರಘಹರ
ಇದನು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವಾ ಸದು
ಹೃದಯರನು ರಕ್ಷಿಸುವ [85]ನೊಲಿದಾ[86] ಪದುಮದೃಶ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾರಾಯಣನು ಕರುಣದಲಿ    ೩೬

ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಧಿ ಸಮಾಪ್ತ


[1] ದಳು ಕಪಟದಲಿ ತನ್ನಯ ದಾಸಿಯೆಂದೆನುತ (ಪ)

[2] ದಳು ಕಪಟದಲಿ ತನ್ನಯ ದಾಸಿಯೆಂದೆನುತ (ಪ)

[3] ಕೆಂ (ವಿ, ಮು)

[4] ಕೆಂ (ವಿ, ಮು)

[5] ಕೆಂ (ವಿ, ಮು)

[6] ಕೆಂ (ವಿ, ಮು)

[7] ತನುವು ನೆರೆಯದೆ (ಪ)

[8] ತನುವು ನೆರೆಯದೆ (ಪ)

[9] ಹರುಷಾಂ (ಪ)

[10] ಹರುಷಾಂ (ಪ)

[11] ವ ನೇವರಿಸಿ ತಾ (ಭ)

[12] ವ ನೇವರಿಸಿ ತಾ (ಭ)

[13] ಸತ್ವನಿಧಿ ತಂದಿಳುಹಿದನು ಕಾ | ಣುತ್ತಲಿವನಾರಾತ (ಪ), ಸತ್ವನಿಧಿತಂದಿಳುಹಿಅನು ಕಾ | ಣುತ್ತಿರದೆಯಾರಾತ (ಭ)

[14] ಸತ್ವನಿಧಿ ತಂದಿಳುಹಿದನು ಕಾ | ಣುತ್ತಲಿವನಾರಾತ (ಪ), ಸತ್ವನಿಧಿತಂದಿಳುಹಿಅನು ಕಾ | ಣುತ್ತಿರದೆಯಾರಾತ (ಭ)

[15] ಯನು (ಭ)

[16] ಯನು (ಭ)

[17] ದೆಯಿದ್ದುದ (ವಿ)

[18] ದೆಯಿದ್ದುದ (ವಿ)

[19] ಸಾರು(ವಿ)

[20] ಸಾರು(ವಿ)

[21] ನೆರ (ಪ)

[22] ನೆರ (ಪ)

[23] ಲೋಲುಪತೆ (ವಿ)

[24] ಲೋಲುಪತೆ (ವಿ)

[25] ಪಕ್ಷ(ವಿ, ಮು).

[26] ಪಕ್ಷ(ವಿ, ಮು).

[27] ದುರಗಸಂದೋಹ (ವಿ)

[28] ದುರಗಸಂದೋಹ (ವಿ)

[29] ಹೊಗೆ ಮೊಗದ (ವಿ), ನಗೆ ಮೊಗದ (ಪ).

[30] ಹೊಗೆ ಮೊಗದ (ವಿ), ನಗೆ ಮೊಗದ (ಪ).

[31] ಸಮ್ಮುಖ | ಕೊ (ವಿ, ಮು)

[32] ಸಮ್ಮುಖ | ಕೊ (ವಿ, ಮು)

* ೨೬ನೆಯ ಪದ್ಯವು ’ಪ’ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

[33] ಪಥವನು (ವಿ, ಪ, ಮು)

[34] ಪಥವನು (ವಿ, ಪ, ಮು)

[35] ತೂರಿ (ಭ, ಪ)

[36] ತೂರಿ (ಭ, ಪ)

[37] ನುತ(ಪ)

[38] ನುತ(ಪ)

[39] ಹರಣವ | ತೆ (ಭ)

[40] ಹರಣವ | ತೆ (ಭ)

[41] ಕೆತ್ತು (ಭ)

[42] ಕೆತ್ತು (ಭ)

[43] ನೊಡಲ (ಪ)

[44] ನೊಡಲ (ಪ)

[45] ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊಗೆದುದೋ ಮಹಾ (ವಿ, ಮು)

[46] ಹೊತ್ತಿತೋ ಹೊಗೆದುದೋ ಮಹಾ (ವಿ, ಮು)

[47] ಲೊರಲಲು (ವಿ, ಪ)

[48] ಲೊರಲಲು (ವಿ, ಪ)

[49] ಕಳಕಳವ (ಭ)

[50] ಕಳಕಳವ (ಭ)

[51] ದಿರವ ಕಡಿಸಿದನಕಟ (ಭ)

[52] ದಿರವ ಕಡಿಸಿದನಕಟ (ಭ)

[53] ನೀನೆ ಪವನನೌ (ಪ), ಪವನನೆಂಬವ ಈಭ)

[54] ನೀನೆ ಪವನನೌ (ಪ), ಪವನನೆಂಬವ ಈಭ)

[55] ನೀನೆ ಯಮ (ಭ)

[56] ನೀನೆ ಯಮ (ಭ)

[57] ರಕ್ಷಕ (ಭ, ಮು)

[58] ರಕ್ಷಕ (ಭ, ಮು)

[59] ಕರುಣೆಸೈ ವರ (ಪ)

[60] ಕರುಣೆಸೈ ವರ (ಪ)

[61] ಕರುಣಿಸು(ಭ)

[62] ಕರುಣಿಸು(ಭ)

[63] ಪತಿ (ಪ)

[64] ಪತಿ (ಪ)

[65] ವುದೇ (ವಿ, ಮು)

[66] ವುದೇ (ವಿ, ಮು)

[67] ಸಿಡಿಲವಡರಿದುನಾಡದುವು(ಪ)

[68] ಸಿಡಿಲವಡರಿದುನಾಡದುವು(ಪ)

[69] ಗಳು ಅಂಬರವ(ಭ)

[70] ಗಳು ಅಂಬರವ(ಭ)

[71] ಯವನಿಯಲಿ (ಭ, ಪ, ಮು)

[72] ಯವನಿಯಲಿ (ಭ, ಪ, ಮು)

[73] ಹೊಂದಿದು (ವಿ, ಮು)

[74] ಹೊಂದಿದು (ವಿ, ಮು)

[75] ವಮ್ದದಲಿ (ವಿ)

[76] ವಮ್ದದಲಿ (ವಿ)

[77] ಪನ್ನಗರ ತಾಯ್ಗೆ (ಪ)

[78] ಪನ್ನಗರ ತಾಯ್ಗೆ (ಪ)

[79] ದಯ | ವಿ (ಭ)

[80] ದಯ | ವಿ (ಭ)

[81] ಸಾಧನ | ವಿ (ಭ)

[82] ಸಾಧನ | ವಿ (ಭ)

[83] ತ್ಪ್ದ (ಪ)

[84] ತ್ಪ್ದ (ಪ)

[85] ನೋಡಾ(ಪ)

[86] ನೋಡಾ(ಪ)