ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸೂಚಿ: (ii)  ಆಸ್ತೀಕ ಪರ್ವ

ಸಂ. ಪ.
ಅಕ್ಕು = ಆಗುವುದು ೧೩
ಅಖ್ಯಾತಿ = ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಅಗ್ಗ = ಶ್ರೇಷ್ಠ ೧೨
ಅಗ್ರಗಣ್ಯ = ಮೊದಲೆಣಿಕೆಯವ, ಶ್ರೇಷ್ಟ ೪೪
ಅಗ್ರಜ = ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವ, ಅಣ್ಣ ೪೨
ಅಗಡಿಸು = ವಂಚನೆಯ ಮಾತನಾಡು
ಅಗುಳು = ಅಗಿ, ಖನನ ೧೧ ೩೪
ಅಂಕ = ತೊಡೆ ೯ ೨೩
ಅಂಕುಳ = ಅಧಿಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಿಸುವವ ೨೦
ಅಂಘವಣೆ = ಆಶೆ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ೩೯
ಅಜಮೀಢ = ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ೧೨ ೩೩
ಅಂಜನ = ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾಡಿಗೆ ೧೭
ಅಡ್ಡವಿಸು = ತಡೆಯೊಡ್ಡು ೧೨ ೨೯
ಅಂಡ = ಮೊಟ್ಟೆ, ತತ್ತಿ ೧೩
ಅಂಡಕಟಾಹ = ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ೪೫
ಅಂಡಲೆ = ಹಿಂಸಿಸು, ಪೀಡಿಸು, ಬೆನ್ನುಹತ್ತು ೩೨
ಅಣುರೂಪ = ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ೪೯
ಅದ್ದುದು = ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ ವೈದಿಕ ಧುರೀಣ ೧೨ ೧೪
ಅಧಟ = ಶೂರ, ಪರಾಕ್ರಮನಿ ೧೦
ಅನಂತ = ಶ್ರೇಷ ೩೨
ಅನಂತೋರು – ಅತಿಶಯ, ಬಹಳ ೧೫
ಅನಾರತ = ಸತತ, ಯಾವಾಗಲೂ ೧೧ ೪೨
ಅನೀಕ = ಸಮೂಹ, ಸೇನೆ ೨೮
ಅನುನಯ = ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು, ನೀತಿಯ ಮಾತು ೩೪
ಅನುವರಿ = ವೇಳೆಯ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿ ೧೧
ಅನುವಾದ = ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಸಮ್ಮತಿ ೨೩
ಅನೂರು = ತೊಡೆಗಳಿಲ್ಲದವ, ಅರುಣ ೨೫
ಅನ್ನೆವರ = ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೧೮
ಅಪ್ರತಿ = ಸರಿಯಿಲ್ಲದ, ಅಸಮಾನ ೧೩ ೪೦
ಅಪಗತದೋಷ = ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವ ೧೧
ಅಪಭಾವನೆ = ಅವಮಾನ, ಮಾನಗೇಡು ೨೩
ಅಪರಾಂಗ = ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗ ೧೭
ಅಪರಾದ್ರಿ = ಪಡುವಣಬೆಟ್ಟ ೧೦ ೧೭
ಅಪಸದ = ದುಷ್ಟ, ದುರ್ಜನ ೧೧
ಅಪೋಹ = ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ತಡೆ ೨೭
ಅಭ್ರ = ಆಕಾಶ, ಮೋಡ ೧೫
ಅಭ್ರಾಂಗ = ನೋಡದಂಟಹ ಮೈಯವ ೧೩
ಅಭಯಸ್ಥಾನ = ಮುಕ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ೧೩ ೩೧
ಅಭಿರಾಮ = ಸುಂದರ, ಮನೋಹರ
ಅಭಿಸಂಧಿ = ಇಚ್ಛೆ ೩೮
ಅಂಬರಮಣಿ = ಸೂರ್ಯ
ಅಂಭೋನಿಧಿ = ಸಮುದ್ರ ೩೩
ಅಮರ್ = ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು ೨೨
ಅಮರನದಿ = ಸುರನದಿ, ಗಂಗಾ ೧೦ ೧೨
ಅಮರರಗಿರಿ = ಮೇರು ಪರ್ವತ ೧೫
ಅರ್ಕ = ಸೂರ್ಯ ೪೧
ಆರ್ಘ್ಯ = ಧನ, ಸಂಪತ್ತು ೧೦ ೨೪
ಅರುತುವು = ಬತ್ತಿದುವು
ಅರಳು = ಹೂವು
ಅರಿ = ಚಕ್ರ, ಚಕ್ರಾಯುಧ
ಅರಿಷ್ಟ = ಹಗೆತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಅರಿವಿಜಯ = ಷಡ್ರಿಪುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವ ೧೧
ಅಲಘು – ದೊಡ್ಡ, ಬಹಳ
ಆಲಂಘ್ಯ = ದಾಟಲುಬಾರದ, ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ೧೭
ಅಲಸು = ಅಸಸ್ಯಗೊಳ್ಳು, ಬೇಸರಪಡು ೧೧ ೨೩
ಅವಜ್ಞೆ = ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅಪಮಾನ ೨೬
ಅವದಿರು = ಅವರು
ಅವಭೃಥ = ಯಜ್ಞದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನವಿಧಿ ೨೭
ಅವರಜ = ತರುವಾಯ ಹುಟ್ಟಿದವ, ತಮ್ಮ ೨೦
ಅಶ್ವಿ = ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ೧೨
ಆಶೇಷ = ಎಲ್ಲ ಸೂ
ಅಷ್ಟಮೂರುತಿ = ಶಿವ ೨೦
ಅಹಿಕುಲಕಾಲ = ಸರ್ಪಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಯಮನಂತಿದ್ದವ, ಗರುಡ ೧೬
ಅಹಿಶಯನ = ವಿಷ್ಣು
ಅಳವಳಿ = ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗುಂದು ೩೯
ಅಳ್ಲೆ = ಪಕ್ಕಡಿ ೩೧
   
ಆಕರ್ಣನ = ಕಿವಿಯನ್ನು ತುಂಬುವ, ಕೇಳಬಹುದಾದ ೧೩ ೪೭
ಆಕ್ರಮಿಸು = ದಾಟು, ಮೀರು
ಆಕುಳ = ಚಿಂತಾಗ್ರಸ್ತ, ದುಃಖಿ ೧೮
ಅಖಂಡಲ = ಇಂದ್ರ ೩೧
ಆಗು = ಆದ ಸಂಗತಿ ೧೧ ೪೪
ಆಚಮ್ಯ = ಅಚಮನ ೧೧ ೨೭
ಆತತಾಯಿ = ಪಾತಕಿ, ದುಷ್ಟ ೧೨
ಆತ್ಮಭವ = ಮಗ
ಆಪಡೆ = ಸಮರ್ಥನಾದರೆ ೨೯
ಆಪಾದನ = ಸಂಪತ್ತು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ೧೦
ಆಮೋದ = ಪರಿಮಳ, ಸುವಸನೆ
ಆಯತಿಕೆ = ವಿಸ್ತಾರ, ವೈಶಾಲ್ಯ, ಮರ್ಮ ೧೧
ಆಯತೇಕ್ಷಣ = ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣು
ಆರ್ತಿ = ದುಃಖ, ಸಂತಾಪ ೨೧
ಆರವ = ಕೂಗು, ಕಿರುಚು ೩೮
ಆಲಸಮ = ಒಂದು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥದ ಹೆಸರು
ಆಲಿ = ಕಣ್ಣು ೩೮
ಆಲೋಕನ = ದೃಷ್ಟಿ, ನೋಟ ೧೧
ಆವಾಸ = ಮನೆ, ಬೀಡು ೪೧
ಆಶ್ರಿತಭಕ್ಷಕ = ಅಗ್ನಿ ೪೨
ಆಸರೆ = ಚಿಂತೆ, ದುಃಖ, ದಣಿವು ೩೦
ಆಹವ = ಯುದ್ಧ
ಅಹಿತಾಗ್ನಿ = ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಕೊಂಡುವ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ೧೩ ೨೦
ಅಳಪ್ತಿಅ = ಮಾತು, ಕೂಗು
ಆಳಾಪ = ಮಾತು ೧೫
ಆಳಿಗೊಳ್ = ನಿಂದಿಸು, ತಿರಸ್ಕರಿಸು
ಆಳುವರೆ = ಮುಳುಗುವರೆ
   
ಇಕ್ಕಡಿ = ಎರಡು ತುಂಡು ೧೪
ಇಕ್ಕೆ = ಇರ್ಕೆ, ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ವಸತಿ ೧೩
ಇಕ್ಕೈ = ಎರಡು ಕೈಗಳು ೧೬
ಇಟ್ಟಿ = ಈಟಿ, ಭಲ್ಲೆಯ ೩೬
ಇದ್ದಿರಿಕೆಯಲಿ = ಇದ್ದುದಿದ್ದಂತೆ, ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮೆಲೆ
ಇನ = ಸೂರ್ಯ ೨೬
ಇಭ = ಆನೆ
ಇಷ್ಟಿ = ಯಜ್ಞಕರ್ಮ ೧೩ ೧೧
   
ಈಡಿರಿ = ನೂಕು, ನುಗಿಸು ೪೮
ಈರಾರು = ಹನ್ನೆರಡು ೩೦
ಈಸು = ಇಷ್ಟು
   
ಉಗುವ = ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ೧೩ ೧೮
ಉಗ್ಝಡ = ಬಿರುದಾವಳಿಯ ಹೊಗಳಿಕೆ ೬
ಉಚ್ಚಲಿತ = ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ನೆಗೆಯುಉವ ೩
ಉಚ್ಚೈಃಶ್ರವ = ಇಂದ್ರನ ಕುದುರೆ (ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೀದ ೧೪ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು) ೨೬
ಉಡಿ = ಮುರಿ
ಉತ್ತಮಾಂಗ = ತಲೆ ೨೮
ಉತ್ತರಿಸು = ದಾಟು, ಮೂರಿ
ಉತ್ತಾಲ = ದೀರ್ಘವಾದ, ಉದ್ಧವಾದ
ಉದ್ಗಾತೃ = ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವ ೧೨ ೧೪
ಉದ್ಘಾಟಿಸು = ಎತ್ತಿತೋರಿಸು ೧೦ ೨೦
ಉದ್ದಂಡಪವನ = ಬಿರುಗಾಳಿ
ಉದ್ದು = ತಿಕ್ಕು, ಉಜ್ಜು, ಮರ್ದಿಸು ೩೭
ಉಪ್ಪರಿಸು = ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರು ೧೪
ಉಪಪನ್ನ = ಕೂಡಿದವ, ಹೊಂದಿದವ ೧೧
ಉಪಶಮಿಸು = ಶಾಂತನಾಗು, ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದು ೧೮
ಉಪಸಂಹರಿಸು = ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ೧೮
ಉಪಹತಿ = ಸಂಕಟ, ಆಪತ್ತು ೧೧
ಉಪೇತ = ಕೂಡಿದವ, ಹೊಂದಿದವ ೧೨ ೩೨
ಉಬ್ಬಾಳಿ = ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರಭಾವ ೪೭
ಉಭಯಾರ್ಥ = ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಂಪತ್ತು (ಇಹ-ಪರ ಸಂಪತ್ತು) ೧೦ ೨೪
ಉಮ್ಮೋಹ = ಅತಿಶಯವದ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಹಿಗ್ಗು ೨೫
ಉರಗಕುಲಾಶನ = ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ, ಗರುಡ ೨೦
ಉರವಣೆ = ರಭಸ, ಉತ್ಸಾಹ
ಉಳುಕು = ಅಲ್ಲಾಡು ೧೬
ಉಳ್ಳುದು = ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ, ಇದ್ದ ಮಾತು ೩೩
   
ಊಣೆಯ = ನ್ಯೂನತೆ, ಕೊರತೆ ೧೧ ೩೩
ಊನ = ಕೊರತೆ, ಸುಳ್ಳು ೩೩
ಊಳಿಗ = ಉಪದ್ರವ, ಪೀಡೆ ೧೯
   
ಋತ್ವಿಜ = ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ವೇದಜ್ಞ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧೩
   
ಎಕ್ಕಟಿಗ = ಒಂಟಿಗ, ಏಕಾಕಿ ೨೮
ಎಕ್ಕತುಳ = ಒಬ್ಬನೆ ಒಬ್ಬ, ಒಂಟಿಗ ೧೪
ಎಂಜಲಿಸು = ಕಚ್ಚು (ಹಾವು) ೨೦
ಎಡೆಯಾಡು = ಓಡಾಡು, ತಿರುಗಾಡು
ಎತ್ತುದಲೆ = ಮೇಲಕ್ಕಿತ್ತ್ದ ತಲೆ ೫೦
ಎರೆಯ = ಒಡೆಯ, ಯಜಮಾನ ೨೯
ಎಸಕ = ಕರ್ಮ, ಕೆಲಸ ೫೨
   
ಏಲಾಪುತ್ರ = ವಾಸುಕಿಯ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ೧೬
ಏಳಿಲ = ಉಪೇಕ್ಷೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ೧೩
   
ಐದನೆ = ಇದ್ದಾನೆ, ಇರುತ್ತಾನೆ ೧೩ ೧೦
ಐಸಲೆ = ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೆ, ಹೀಗಲ್ಲವೆ ೧೦ ೨೪
   
ಒಕ್ಕರಿಸು = ಹೇಸಿಕೊಳ್ಳು, ಹಿಂಜರಿ, ಹೆದರು ೧೪
ಒಚ್ಚತ = ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓರಣವಾಗಿ ೧೦
ಒಡೆದುಳಿ = ಒಡೆಯುವಂತೆ ತುಳಿ ೨೭
ಒತ್ತೊತ್ತು – ಗದ್ದಲ, ಗೊಂದಲ
ಒನೆ = ಅಲುಗಾಡಿಸು ೧೧ ೩೯
ಒಪ್ಪಿತ = ಒಳ್ಳೆಯದು ೧೪
   
ಓಲಗಿಸು = ಅನುಸರಿಸು, ಮನ್ನಿಸು ೩೫
ಓರುಗುಡಿಸು = ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸು, ಕಡಿಮೆಮಾಡು ೧೮
ಓಸರಿಸು = ಬದಿಗೆ ಸರಿಸು ೨೬