ಆವನಿದನೋದುವನು ಕೇಳುವ
ನಾವ

[1]ನೀ ಸಚ್ಚರಿತವಿದನು[2] ವಿ
ಭಾವಸುವಿನುದಯದಲಿ ಮೇಣಸ್ತಮಯಸಮಯದಲಿ
ನೀವು [3]ನಿಮ್ಮಯ[4] ಕುಲಜರೊಳ[5]ಗಾ
ವಾ[6]ವನಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟಲಾಗದು
ಕಾವುದಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನು ನೀವೆಂದನಾ ಮುನಿಪ       ೪೧

ಐಸಲೇ ನೀ ಬೇಡಿಕೊಂಬುದ
ದೇಸು ಘನವೆಲೆ ತಂದೆ ನೆನೆವರ
ದೇಶದೊಳಗಿರ್ದ್ದವರ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾತ[7]ದಂತಿರಲಿ[8] ಸಾಸಿಗನನಪ್ಪಿದನು ಹರುಷಾ
ವೇಶದಲಿ ಮನಮುಳುಗಿ ಘನಪರಿ
ತೋಷದಲಿ ಕೊಂಡಾ[9]ಡಿದನು ವರ[10] ಮುನಿಕುಮಾರಕನ        ೪೨

ವರ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೆ [11]ನಾಗೇ[12] ಶ್ವರಿ ಜರತ್ಕಾರುವಿನಲುದಿಸಿದ
ಪರಮ ಋಷಿಯಾಸ್ತೀಕನುನ್ನತಕೀರ್ತಿ ಸಯ[13]ನಿಧಿ[14] ಉರಗ[15]ರತ್ತಣ[16] ಭಯದಲೆನ್ನನು
ನಿರುತ ರಕ್ಷಿಸುಗೆಂದು ಪಠಿಸುವ
ನರರಿಗಿಲ್ಲಹಿ[17]ಬಯವದೆಂ[18]ದನು ಶೌನಕಗೆ ಸೂತ     ೪೩
ಏನನೆಂಬೆನು ಪನ್ನಗರ ಸು
ಮ್ಮಾನವನು ಸುಖದಿಂದ ತಂಗಿಯ
ಸೂನುವನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು [19]ಮನೋನುರಾಗದಲಿ[20] ಜ್ಞಾನವಂತರವೋಲು [21]ಭಾವವ[22] ನೇನುವನು ತಾವರಿಯದಾನಂ
ದಾನುಭವದಲಿ [23]ರಮಿಸಿ[24]ತಿರ್ದುರು ಧರ್ಮ[25]ಪರರೆನಿಸಿ[26]      ೪೪

ಇದು ಮಹಾಮಂಗಳ ಮಹೋದಯ
ವಿದು ಮಹಾಯುಷ್ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ
ವಿದುವೆ ವಿಷಭಯರೋಗದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿದುಃಖಹರ
ಇದನು ಶೌನಕ ಕೇಳು ಸಂಕ್ಷೇ
ಪದಲಿ ಹೇಳಿದೆನಿನ್ನು [27]ನಿನಗಾ[28] ವುದನು [29]ನಾನ[30]ಭಿವರ್ಣಿಸುವೆನೆಂ[31]ದರುಹಿ[32]ದನು ಸೂತ      ೪೫

*ಲೇಸನಾಡಿದೆ ಸೂತ ನೀನವ
ನೀಶ ಜನಮೇಜಯಗೆ ಮುನಿಯಂ
ದೈಸೆ ವೈಶಂಪಾಯನೊರೆದಾ ಭಾರತಾಮೃತವ
ವಾಸುದೇವನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತನ
ವಾಸಭಾಗ್ಯರ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ
ಯೇಸದನು ವರ್ಣಿಸುವೆ ನಿನಗೆಂದರುಹಿದನು ಸೂತ   ೪೬

ಮನ್ನಿಸಿದನಾ ಸೂತನನು ಸಂ
ಪನ್ನಗುಣನಿಧಿ ಪಾವನಕಥಾ
ಕರ್ಣ[33]ನದ ಕೌತುಕರಸಾಸ್ವಾದನದ[34] ಲಂಪಟನು
ಧನ್ಯನಾದೆನೆನುತ್ತ ನೆನೆದನು
ತನ್ನ ಮನದಲಿ ಪರಮ ಕಾರು
ಣ್ಯಾರ್ಣವನ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾರಾಯಣನ ಸಿರಿಪದವ       ೪೭

*ಇದು ಮಹಾ ದುರಿತೌಘಹರವಿಂ
ತಿದು ಮನೋರಥಸಿದ್ದಿಯಾಗರ
ವಿದು ವಿಷಾನಲ ಶತ್ರುಬಾಧಾಪಹರ ಸೌಖ್ಯಕರ
ಇದನು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವ ಸದು
ಹೃದಯರನು ರಕ್ಷಿಸುವನೊಲಿದಾ
ಪದುಮದೃಶ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಾರಾಯಣನು ಕರುಣದಲಿ    ೪೮

+ಕರಿವದನ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಾರದ
ಪರಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಷಣ್ಮುಖ
ಗಿರಿಜೆ [35]ಸಿರಿಸುರ[36]ನಾಥಸನಕಾದಿಗಳು ದಿಗಧಿಪರು[37]ಹರಿಹರರು ಕಮಲಜನು ರವಿ ಶಶಿ
ಧರಣಿಸುರ ಕವಿವರರು ಇಷ್ಟೈ
ತ್ವರಿಯ ಕರುಣಿಸಿ ಶುಭಮತಿಯನೊಲಿದಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಪುಹು[38]         ೪೯

ತ್ರಯೋದಶ ಸಂಧಿ ಸಮಾಪ್ತ


[1] ನಮ್ಮಯ ಚರಿತವಿದನು (ಪ) ನೀಮಚ್ಚರಿತವಿದನು (ವಿ)

[2] ನಮ್ಮಯ ಚರಿತವಿದನು (ಪ) ನೀಮಚ್ಚರಿತವಿದನು (ವಿ)

[3] ನಿಮ್ಮಡಿ (ಪ)

[4] ನಿಮ್ಮಡಿ (ಪ)

[5] ಗವ | ನಾ (ಭ)

[6] ಗವ | ನಾ (ಭ)

[7] ದೇಕೆನುತ | (ವಿ)

[8] ದೇಕೆನುತ | (ವಿ)

[9] ದುತಿರ್ದರು (ಪ)

[10] ದುತಿರ್ದರು (ಪ)

[11] ಮಾಹೇ | (ಪ)

[12] ಮಾಹೇ | (ಪ)

[13] ದಲಿ || (ಪ)

[14] ದಲಿ || (ಪ)

[15] ವರರಾ (ಪ)

[16] ವರರಾ (ಪ)

[17] ಬಾಧೆಯೆಂ (ವಿ, ಮು)

[18] ಬಾಧೆಯೆಂ (ವಿ, ಮು)

[19] ಮಹಾನುಭಾವನನು || (ವಿ, ಮು)

[20] ಮಹಾನುಭಾವನನು || (ವಿ, ಮು)

[21] ತಾಪವ | (ಪ), ತಾವವ | (ಭ)

[22] ತಾಪವ | (ಪ), ತಾವವ | (ಭ)

[23] ಚರಿಸಂ (ವಿ, ಮು)

[24] ಚರಿಸಂ (ವಿ, ಮು)

[25] ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ || (ವಿ, ಮು)

[26] ನಿಷ್ಠೆಯಲಿ || (ವಿ, ಮು)

[27] ತಾನಾ | (ವಿ, ಮು)

[28] ತಾನಾ | (ವಿ, ಮು)

[29] ನಿನಗ (ವಿ, ಮು)

[30] ನಿನಗ (ವಿ, ಮು)

[31] ದೆರಗಿ (ವಿ, ಮು)

[32] ದೆರಗಿ (ವಿ, ಮು)

* ಈ ಪದ್ಯವು “ಭ” ಮತ್ತು ’ಐ’ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.

[33] ಕತಿಕೌತುಕದ ಸುಸ್ವಾದನಸು (ವಿ)

[34] ಕತಿಕೌತುಕದ ಸುಸ್ವಾದನಸು (ವಿ)

* ಈ ಪದ್ಯವು ’ಭ’ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.

+ ಈ ಪದ್ಯವು ’ವಿ’ ಮತ್ತು ’ಮು’ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ’ಮು’ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

[35] ಸುರರಧಿ (ಮು)

[36] ಸುರರಧಿ (ಮು)

[37] ಹರಿಹರರ ಕಮಲಜನ ರವಿ ಶಶಿ | ಧರಣಿ ಶುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳವರ | ಚರಣಗಳ ಭಾರತಕಥೆಯ ಹೇಳಿದನು || (ಮು)

[38] ಹರಿಹರರ ಕಮಲಜನ ರವಿ ಶಶಿ | ಧರಣಿ ಶುಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳವರ | ಚರಣಗಳ ಭಾರತಕಥೆಯ ಹೇಳಿದನು || (ಮು)