ಎನುತ ಕಂಡನು ತಿರುಗಿ ಭೃಗುವಿನ
ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನವೊಲುಜ್ವಲ
ನೆನಿಪ ಪಾವಕ

[1]ನನು ನಿಶಾಚರನೆಂದನವನೊಡನೆ[2] ತನಗೆ ಹೇಳೈ ನೀನು ಭೃಗುವಿನ
ವನಿತೆಯಹಳೇ ಈ ಮಹಿಳೆಯಿವ[3]ಳನುವರಿಯಲುಳ್ಳುದನೆ ಹೇಳು ಮಹಾತ್ಮ[4] ನೀನೆಂದ             ೨೧

ನೀನಲಾ ಸಕಲಾತ್ಮಕನು ಪವ
ಮಾನಸಖನೆಂದೆನಿಸ್ ಸಲೆ ವೈ
ಶ್ವಾನರಾಖ್ಯೆಯಲಖಿಳದಲಿ ಜಠರಸ್ಥನೆಂದೆನಿಸಿ
ನೀನು ಜೀವಾಧಾರನಲ್ಲೈ
ನೀ[5]ನುಳಿಯಲುಳಿವುದು[6] ಜಗತ್ರಯ
ಭಾನುವಂತನೆ ಹೇಳು ಸತ್ಯವನೆಂದನಾ ದನುಜ         ೨೨

ತನ್ನ ಸತಿ ಪೂರ್ವದಲಿ ನಿನಗದ
ನಿನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲೇಕೆ ಕೊಟ್ಟನು
ತನ್ನ [7]ನಂಬಿಸಿ[8]ಬಾಲಿಕೆಯ[9]ನೀ ಬಾಲಿಕೆಯ ಪಿತನು[10] ಬನ್ನವನು ಹೇಳುವಡೆ ನಾಚಿಕೆ
ತನ್ನ ಮನದೊಳಗಾಗುತಿದೆ ನೀ
ನನ್ನಿಯುಳ್ಳವ[11]ನುಳ್ಳು[12]ದನು ಹೇಳಾರ ವಧುವೆಂದ     ೨೩

ಸತ್ಯಸಂಧನೆ ಹೇಳು ಭೃಗುವಿನ[13]ಮತ್ತಕಾಶಿನಿ[14]ಯಾದಡೀಕೆಯ
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೊಯ್ವೆನು ನಿಜಾಲಯ[15]ಕೆಂಬ ಮನವೆನಗೆ[16] [17]ಹತ್ತಿರಕೆ ಮುನಿವರನಿಹನೆ ಹೇ
ಳು[18]ತ್ತಮನೆ ಹೇಳೆನುತ ಪಾವಕ
ನತ್ತಲಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂದನು ಕರಗಳನು ಮುಗಿದು    ೨೪

ಇರಲು ಖಳನುಕ್ತಿಯನು ವೈಶ್ವಾ
ನರನು ಕೇಳುತ ಭೀತಿವಿಹ್ವಲ
ಕರುಣನಾಗುತ ಧರ್ಮ[19]ಸಂಕಟ[20]ವಾಯ್ತಳಾ ಎನುತ
ನಿರುತವನು ಹೇಳಿದರೆ ಮುನಿಪತಿ
ಕೆರಳಿ ಶಾಪವ[21]ನೀವ[22]ನನೃತವ
ನೊರೆವೆ [23]ನಾನಿದನೆಂತೆನುತ[24] ಚಿಂತಿಸಿದನಳವಳಿದು          ೨೫

ಶಾಪವಾಗಲಿ ವರವೆಯಾಗಲಿ
ಕೋಪಿಸಲಿ ಮುನಿ [25]ಮೇಣಸತ್ಯಾ
ಳಾಪ[26]ವನು ತಾ ಮಾಡ[27]ಲಂಜುವೆನೆಂದು[28] ಭೃಗುಮುನಿಗೆ
ಓಪಳಹುದೆಂದರೆಉಹಿದನು ಬಳಿ
ಕಾ ಪುಲೋಮೆಯ ಹಿಡಿದನಾ ಖಳ
ದೀಪಶಿಕೆಯನು ಶಲಭನುಫಭೋಗಿಸಲು ಹಿಡಿವಂತೆ     ೨೬

ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲಾ ಎನುತ ಹಿಡಿದನು
ರಕ್ಕಸನು ಮುಂದಲೆಯನಂಗನೆ
ಬಿಕ್ಕಿಬಿರಿದಳುತಿರಲು ಮಿಗೆ ಕರೆಕರೆದು [29]ಕಾದಲನ[30] ಅಕ್ಕಟಾ [31]ಗತಿಯೇನು ಸತಿತಾ[32] ಸೊಕ್ಕಿದಸುರನ ಕಂಕುಳೊಳಗೊಡ
ಳಿಕ್ಕುಳಿಸಿ [33]ಕುವರಿ[34]ಯವೊಲತ್ತಳು ಬೆದರಿ ಮೃಗನಯನೆ         ೨೭

ಹಾ ಪತಿಯೆ ಹಾ ಗತಿಯೆ ಹಾ ಹಾ
ರೂಪ್ದೋರೆಯದೇಕೆ [35]ತನ್ನನು[36] ಕಾಪಟಿಗನೆಳೆದೊಯ್ವನಿರದಬಲೆಯನನಾಥೆಯನು
ಗೋಪರಿಲ್ಲದ ಪಶುವ ಹೆಬ್ಬುಲಿ
ತೋಪಿನಲಿ ಹಿಡಿದಂದವಾಯ್ತೆ
ನ್ನಾ [37]ಪಥವ[38] ನಾರರಿವರೆಂದೊರಲಿದಳು ಲಲಿತಾಂಗಿ            ೨೮

ಒಡೆಯರಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾಯ್
ತುಡುಕಿ ಹವಿಯನು ತಿಂದ ತೆರನಾ
ಯ್ತಡವಿಯಲಿ ಪತಿಯಿಲ್ಲದೆಡೆ [39]ಹೊಕ್ಕೆನ್ನ[40] ನೀ ಕುನ್ನಿ
ಹಿಡಿದನಿದೆಯಿದೆ ಹಂದೆಯಾದೆನು
ಕೊಡಹಿ ವಿಪ್ರಾಕೃತಿಯನಿವನನು
ತಡೆಯ[41]ಲಾರಿರೆ[42] ತರುಗಳಿರ ನೀವೆಂದಬುಜಾಕ್ಷಿ       ೨೯

ಕೊಡಹಿ ಕೈಕಾಲ್ಗಳನು ತನುಬಲ
ವುಡುಗಿ ಬಸವಳಿದಬಲೆ ಕಂಬನಿ
ಗಡಲ ತೆಪ್ಪದವೋಲು ತನಿಗೆಡದಸುರನಂಗದಲಿ
ಮಿಡುಕುತಿರಾ ಕ್ಷಣ[43]ಕವಳ[44]ಬಸು
ರೊಡೆದು ಬಿದ್ದುದು ಗರ್ಭವವನಿಗೆ
ಮೃಡನಪರ ರೂಪೆನಲು ದುರ್ಧರ ತೀವ್ರ ತೇಜದಲಿ     ೩೦

ಬಿದ್ದ ಗರ್ಭದ ತೇಜದಲಿ ಖಳ
ನದ್ದು ಭಸ್ಮೀಭೂತನಾದರುನು
ಬಿದ್ದನಾ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾ ಪತಿವ್ರತೆಯ
ಬಿದ್ಧು ಹೋ[45]ಹರು[46]ಬಲ್ಲಿರೇ ನಿರ
ವದ್ಯರನು ಬಾಧಿಸುವ ಖಳರೆನು
ತಿರ್ದುದಂಬರದೊಳಗೆ ಸುರಮುನಿಕರ ಹರುಷದಲಿ      ೩೧

ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಳೆಗರೆದರೆಂದು
ತ್ಫುಲ್ಲಮುಖಿಯಂಗದಲಿ ಕಮಲಜ
ನಲ್ಲಿ[47]ಗಂದಿಳಿತಂದು ನಿ[48]ಖಿಳಾಮರಮುನೀಶ್ವರ[49]ರ
ಸಲ್ಲಲಿತ ಸಂಸ್ತುತ್ಗಳೆಸೆಯಲು
ಸೊಲ್ಲ ಸೂಸಿದನಂಗನೆಗೆ ಬಲು
ಹುಳ್ಳವನು ಪತಿಭಕ್ತಿಯಲಿ ನೀನೆಂದನಬುಜಭವ[50]      ೩೨

ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೌ ಶಿಶುವನಂಗ[51]ನೆ[52] ಮುತ್ತನೆಮ್ಮನ್ವಯದ[53]ತೇಜದ[54] [55]ಬಿತ್ತನೇತಕ್ಕಳಿಸಲಿಸುವೆ ಹಾ ವನಿತೆ ಶುಭಚರಿತೆ[56] ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯುವಕಂಡನಂಜದಿ
ರುತ್ತಮಾಂಗನೆ ಭೀತಿ ಬೇಡೆನು
ತೆತ್ತಿದನು ಪದಕಮಲಸನ್ನತೆಯನು ಸರಾಗದಲಿ          ೩೩

ತೊಡೆದನಬಲೆಯ ಕಂಬನಿಯನೆ[57]ಲೆ
ಯೊ[58]ಡತಿ ತಾಯೆ ಮಹಾಸತಿಯೆ ಸಾ
ಕೊಡಲ ಕಂಪವ ಬಿಡು ನಿರಾಮಯವಿನ್ನು ನಿನಗೆನುತ
ನುಡಿದನೀ ಕಂಬನಿಯ ಹೆಗ್ಗಡ
ಲಡವಿಯಲಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ
ಪೊಡವಿಪಾವನವಾಗಲಿದು[59]ವೇ[60] ತೀರ್ಥವಹುದೆಂದ   ೩೪

ಕಂಬನಿಯ ಕಡ[61]ಲೊಳು[62] ವಧೂಸರ
ವೆಂಬ ಹೆಸರಲಿ ಸಕಲ ಭುವನಕ
ದಂಬ[63]ಪಾವನ[64]ವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ ಸಾಗರಾಂತ[65]ವೆನೆ[66] ಕೊಂಬುದಿದನಿದರೊಳಗೆ ಮೀವುದು
ನಂಬಿ ಬಹು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಿದೆಂ
ದಂಬುಜಾಸನ ದೇವನಾ[67]ಜ್ಞಾಪಿ[68]ಸಿದನಭಿಜನಕೆ       ೩೫

ತಾಯೆ ನಡೆ ಸುಖಿಯಾಗೆನು[69]ತಲಾ[70] ಮಾಯೆಯನು ಕೈಕೊಂಡನತ್ತಲು
ಜೀಯ ಭಾಪು ಕೃಪಾಂಬು[71]ಧಿಯೆ[72]ಯೆಂ[73]ದೆನುತ[74]ಜನ ಹೊಗಳೆ
ಆಯೆನುತ ಹರುಷದಲಿ ಕಮಲದ
ಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ನಿಜಾತ್ಮಭವನನು
ಬಾಯಬಿಡುತಿರಲೆತ್ತಿಕೊಂಡಳು ಬಂದಳಾಶ್ರಮಕೆ        ೩೬

ಚ್ಯವನನೆಂಬಭಿಧಾನವಾಯ್ತುದು
ಭವಿಸಿದಾ ಶಿಶುವಿಂಗೆ ಗರ್ಭ
ಚ್ಯವನ[75]ವೆಂದೆಲೆ ವನಿತೆ[76] ಬಳಿಕಾ ಶಿಶುವನೊಡಗೊಂಡು
ಭುವನಪೂಜಿಗೆ ಬಂದಳಾ ನಿಜ
ಭವನದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪಮೂರ್ಛಿತ
ಭವನಪರಮೂರ್ತಿಯವೊಲಿರ್ಧಾ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡೆಗೆ   ೩೭

ಹೋದೆಯೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂತೆ ಮಸಣಕೆ
ಹೋದೆಯೆನ್ನಯ ಮಾತನೇತಕೆ
ಬೂದಿಯನು ಬೆಸಗೊಂಬುದಾರೇನಾದರೆಂಬುದನು
ಆದರಿಸುವುದನಾಥೆಯಾದೆನು
ಆದರಿಸುವುದನಾಥೆಯಾದೆನು
ಪಾದಸೇವಿಕೆಯಾದಕಾರಣ
ಕಾದುದಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಲವೆನು[77]ತ ಸೂಸಿದಳು ಕಂಬನಿಯ[78]       ೩೮

ಹೆತ್ತ ಹದನನು ಹೇಳಲೆಲ್ಲವ
ಚಿತ್ತವಿಸುತಿಂತೆಂದನೆನ್ನಯ
ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯೆಂದು ನಿನ್ನನದಾರು ಹೇಳಿದರು
ವೃತ್ತವಿರಹಿತೆ ಹೇಳೆನಲು ದುರ್
ವೃತ್ತೆಯಾ [79]ನಲ್ಲರಿಯಿರೆ[80]ನ್ನಯ
ವೃತ್ತವನು ನೀವೆನುತ ಕಂಬನಿದುಂಬಿದಳು ತರಳೆ       ೩೯

ಅರಿ[81]ದನೆಂತೆ[82]ನ್ನ ಬಲೆಯೆಂಬುದ
ನೊರಲದಿರು [83]ಹೇಳೆನ್ನ[84] ಕೋಪದ
ಹೋರೆಯನಿಳುಹುವೆನಾತನಲಿ ಹೇಳುವರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೊರಗಣವರಾರೊಬ್ಬ[85]ಳ[86]ಲ್ಲದೆ
ಬರಿದೆ ಬಳಲಿಸಬೇಡೆನಲು ಮುನಿ
ಗುರುವ ಮಾನಿನಿ ತೋರಿದಳು ಕೈನೀಡಿ ಪಾವಕನ      ೪೦

[1] ನೊಡನೆ ನಿಶಾಚರನುಯಿಂತೆಂದ (ಮು)

[2] ನೊಡನೆ ನಿಶಾಚರನುಯಿಂತೆಂದ (ಮು)

[3] ಳನರಿಯೇನುಳ್ಳುದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಹೇಳು (ವಿ, ಮು).

[4] ಳನರಿಯೇನುಳ್ಳುದ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಹೇಳು (ವಿ, ಮು).

[5] ನಳಿಯಲಳಿವುದು (ಭ, ಮು)

[6] ನಳಿಯಲಳಿವುದು (ಭ, ಮು)

[7] ವಂಚಿಸಿ (ಭ, ಮು)

[8] ವಂಚಿಸಿ (ಭ, ಮು)

[9] ಬಾಲಿಕೆಯ ಪೆತ್ತವನು (ಪ)

[10] ಬಾಲಿಕೆಯ ಪೆತ್ತವನು (ಪ)

[11] ತಿಳುಹಿ (ವಿ)

[12] ತಿಳುಹಿ (ವಿ)

[13] ಚಿತ್ತವಲ್ಲಭೆ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[14] ಚಿತ್ತವಲ್ಲಭೆ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[15] ಕೆಂದು ಮನದೊಳಗೆ (ಭ)

[16] ಕೆಂದು ಮನದೊಳಗೆ (ಭ)

[17] ಹತ್ತಿದಕೆ ಮುನಿವವನೆ ಹೇಳುಮ | ಹೋ (ವಿ, ಪ)

[18] ಹತ್ತಿದಕೆ ಮುನಿವವನೆ ಹೇಳುಮ | ಹೋ (ವಿ, ಪ)

[19] ಕಂಟಕ (ಭ)

[20] ಕಂಟಕ (ಭ)

[21] ಕೊಡುವ (ಭ)

[22] ಕೊಡುವ (ಭ)

[23] ನೆಂತೆನುತಲಾಕ್ಷಣ (ಮು).

[24] ನೆಂತೆನುತಲಾಕ್ಷಣ (ಮು).

[25] ಮೇಣು ಸತ್ಯಕೆ | ಲೋಪ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[26] ಮೇಣು ಸತ್ಯಕೆ | ಲೋಪ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[27] ಲಮ್ಮೆನೆನುತ್ತ (ಪ, ಭ)

[28] ಲಮ್ಮೆನೆನುತ್ತ (ಪ, ಭ)

[29] ಕಾವಲರ (ಪ)

[30] ಕಾವಲರ (ಪ)

[31] ರೋಗತಿ ಮಹಾ ಸತಿ (ವಿ, ಮು)

[32] ರೋಗತಿ ಮಹಾ ಸತಿ (ವಿ, ಮು)

[33] ಕುರರಿ (ಭ)

[34] ಕುರರಿ (ಭ)

[35] ನೀನಾ (ಭ)

[36] ನೀನಾ (ಭ)

[37] ಪತುವ (ಪ, ಭ)

[38] ಪತುವ (ಪ, ಭ)

[39] ಯಲಿ ತನ್ನ (ವಿ)

[40] ಯಲಿ ತನ್ನ (ವಿ)

[41] ದಾದಿರೆ (ವಿ)

[42] ದಾದಿರೆ (ವಿ)

[43] ಕೆ ಮಿಗೆ (ಭ), ಕೆ ಸಲೆ (ಮು)

[44] ಕೆ ಮಿಗೆ (ಭ), ಕೆ ಸಲೆ (ಮು)

[45] ಗರೆ (ವಿ, ಪ)

[46] ಗರೆ (ವಿ, ಪ)

[47] ಗಿಳಿದೈತಂದರ (ಪ, ಮು)

[48] ಗಿಳಿದೈತಂದರ (ಪ, ಮು)

[49] ರು || ಸಲ್ಲಲಿತವೀಕೃತ್ಯವಂಗನೆ | ಗೆಲ್ಲವಾಯಿತು ಭೀತಿ ಬೇಡೆನು | ತೆಲ್ಲ ಸೂಸಿದನಂಗನೆಗೆ ಪತಿಭಕುತಿ ನಿನಗೆಂದ || (ಪ)

[50] ರು || ಸಲ್ಲಲಿತವೀಕೃತ್ಯವಂಗನೆ | ಗೆಲ್ಲವಾಯಿತು ಭೀತಿ ಬೇಡೆನು | ತೆಲ್ಲ ಸೂಸಿದನಂಗನೆಗೆ ಪತಿಭಕುತಿ ನಿನಗೆಂದ || (ಪ)

[51] ದ (ಪ, ಭ)

[52] ದ (ಪ, ಭ)

[53] ಚಿತ್ತದ (ಪ)

[54] ಚಿತ್ತದ (ಪ)

[55] ಬಿತ್ತ ನೇಕಳಲಿಸುವೆ ಹೋ ಹೋ ವನಿತೆ ಶುಭ ಜನಿತೆ || (ಪ)

[56] ಬಿತ್ತ ನೇಕಳಲಿಸುವೆ ಹೋ ಹೋ ವನಿತೆ ಶುಭ ಜನಿತೆ || (ಪ)

[57] ಕೇ| ಳೊ (ಭ)

[58] ಕೇ| ಳೊ (ಭ)

[59] ವೆ ಸು (ಪ)

[60] ವೆ ಸು (ಪ)

[61] ಲಿದು (ಭ, ಪ)

[62] ಲಿದು (ಭ, ಪ)

[63] ದಲಿ ರಸ (ವಿ)

[64] ದಲಿ ರಸ (ವಿ)

[65] ರಕೆ (ಭ)

[66] ರಕೆ (ಭ)

[67] ಘೋಷಿ (ವಿ)

[68] ಘೋಷಿ (ವಿ)

[69] ತ್ತುವೆ (ವಿ, ಮು)

[70] ತ್ತುವೆ (ವಿ, ಮು)

[71] ನಿಧಿ (ಪ, ಮು)

[72] ನಿಧಿ (ಪ, ಮು)

[73] ದಖಳ (ವಿ, ಮು)

[74] ದಖಳ (ವಿ, ಮು)

[75] ದಿಂದೆಲೆ ಮುನಿಪ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[76] ದಿಂದೆಲೆ ಮುನಿಪ (ವಿ, ಪ, ಮು)

[77] ತ್ತಳಲಿದಳು ನಳಿನಾಕ್ಷಿ (ವಿ)

[78] ತ್ತಳಲಿದಳು ನಳಿನಾಕ್ಷಿ (ವಿ)

[79] ನೆಂದರಿಯದೆ (ವಿ)

[80] ನೆಂದರಿಯದೆ (ವಿ)

[81] ದೆನೆಂದೆ (ವಿ, ಪ)

[82] ದೆನೆಂದೆ (ವಿ, ಪ)

[83] ನಿಂದೆನ್ನ (ವಿ), ಹೇಳಿನ್ನು (ಪ)

[84] ನಿಂದೆನ್ನ (ವಿ), ಹೇಳಿನ್ನು (ಪ)

[85] ರ (ವಿ, ಪ).

[86] ರ (ವಿ, ಪ).