ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಡುಮಾರಿ ೧,೨
ತಾಯಿ (ಶೆಟಿವಿ ತಾಯಿ) ರಾಜ
ಶಿವ ಮಾರ
ಸಂಜೀವಶಿವ ಮಂತ್ರಿ
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸೈನಿಕ
ಪುಷ್ಪಗಂಧಿ ಸೇವಕ
ಮದನತಿಲಕ ಸೇವಕಿ
ಮಂಜರಿ ಪಕ್ಷಿ
ಮಂಜರಿಯ ಭೂತ ಕೀರ್ತಿಶಿವನ ಭೂತ
ಮದರಂಗಿ ಭೂತಗಳು
ಮುದುಕಿ ಹೆಂಗಸು