Categories
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ

ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಗಳು

ಕೃತಿ-ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ದಿ ನೆಲೆಗಳು
ಸರಣಿ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಪರಂಪರೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ