. ಮಾದ
. ಹುಲಿ
. ಕಪಿಲೆ
. ಹೇಟೆ
. ಮಾವಿನ ಮರ
. ನದಿ
. ಮಂಗ
. ಮೇಳದವರು