ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ ೫೮೦ ೦೦೫

ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು
ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ
ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್)
ಪಟಾನ್‌ಚೆರು ೫೦೨ ೩೨೪
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ

ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಮಾಮಲೇದೇಸಾಯಿ
ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ ೫೮೦ ೦೦೫