ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ

ಅಕಾಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರಸ ೯೧೯ ೪೦
ಅಖಂಡ ಪನಸ ಫಲಪಾಕ ೯೫೯ ೪೪
ಅಂಗಾರ ಸಿತಕ ೮೯೮ ೧೬
ಅಪ್ಪೆಮಣಿ ಪಾಯಸ ೯೨೩
ಅಂಬುವಿರಹಿತೋದನ ೯೨೨
ಅಮೃತ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ೯೫೬ ೩೧
ಅಮೃತ ಘುಟಿಕೆ ೯೦೨ ೩೮
ಅಮೃತ ಪಾನ ೯೦೩ ೪೩
ಅಮೃತ ಪಿಂಡ ೮೯೭ ೧೩
ಅಮೃತ ಫಲಸಾರ ೯೦೨ ೩೫
ಅಮೃತ ರಂಭಾಕುಸುಮಪಾಕ ೯೩೮ ೩೮
ಅಮೃತ ವಲ್ಲರಿ ೯೧೦ ೭೬
ಅಮೃತ ಸಾರ ೯೧೬ ೨೮
ಅರಲ ಮಂಜರಿ ೯೦೩ ೩೯
ಆಮಳ ಚೂರ್ಣ ೯೬೯ ೧೬
ಆಮೋದ ಶಿವರಸೋದನ ೯೨೮ ೩೧
ಇಡ್ಡಲಿಗೆ ೯೦೯ ೭೨
ಇಡ್ಡಲಿಗೆ ವಡೆ ೯೦೮ ೬೮
ಉಂಡಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ೯೨೩
ಉದ್ದಿನಕಡುಬು ೯೦೯ ೭೧
ಉದ್ದಿನಿಡ್ಡಲಿಗೆ ೯೦೯ ೭೩
ಉದುರು ರೊಟ್ಟಿ ೮೯೮ ೨೯
ಉಷ್ಣಾವರ್ತ ಮಂಡಗೆ ೯೦೧ ೨೯
ಉಳ್ಳಿಪಾಯಸ ೯೨೩
ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆ ೯೩೩ ೧೩
ಎಣ್ಣೆಯೋಗರ ೯೨೬ ೧೯
ಕಂಚಿ ನಿಂಬೆ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೦
ಕಟ್ಟಶನ ೯೨೫ ೧೭
ಕಡಿವಡೆ ೯೦೯ ೭೦
ಕಡುಬು ಪಾಯಸ ೯೨೩
ಕದಂಬ ಕದಳೀಪಾಕ ೯೪೭ ೮೧
ಕದಂಬ ಭರ್ಜಿತ ಪನಸ ಫಲಶಾಕ ೯೪೭ ೫೪
ಕದಂಬ ರಂಭಾ ಕುಸುಮ ೯೪೭ ೪೭
ಕದಂಬ ರಂಭಾ ಶೂಲ್ಯಕ ೯೪೨ ೫೪
ಕದಳೀ ಕುಸುಮ ನವಪೂರ್ಣವಟ್ಟಿ ೯೪೩ ೬೧
ಕದಳೀಪಕ್ವ ಫಲಸಾರ ಪಾಯಸ ೯೨೫ ೧೪
ಕದಳೀಫಲ ಸ್ವಾದುತರ ಪಾಕ ೯೪೭ ೮೦
ಕಂದುರಿ ಕುಂಬಳದ ಕಾಯಿ ಪಾಕ ೯೫೬ ೨೮
ಕರಂಜಿಗೆ ೯೦೪ ೪೪
ಕರಜಿಗೆ ಫೆನ ೯೦೮ ೬೪
ಕದಂಬ ಕದಳೀ ಕುಸುಮಪಾಕ ೯೪೩ ೫೯
ಕಳಲೋದನ ೯೨೭ ೨೫
ಕಳಿಲೆ ಇಡ್ಡಲಿ ೯೬೭
ಕಳಿಲೆ ಕೊಣಬು ೯೬೬
ಕಳಿಲೆ ತಾಳಿಲ ೯೬೬
ಕಳಿಲೆ ಪುಡೆಯ ೯೬೬
ಕಳಿಲೆ ಪುಳಿಚಾರು ೯೬೮ ೧೩
ಕಾಂಚಿಕ ಭಾತು ೯೨೮ ೩೩
ಕಿತ್ತಿಲೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೦
ಕಿವುಚು ರೊಟ್ಟಿ ೯೯೮ ೧೮
ಕುಂಕುಮಸಾರ ದಧಿ ೯೧೨
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕೊಣಬು ೯೫೭ ೩೪
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದಧಿಸಾರಿಕೆ ೯೫೬ ೩೨
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದುಸ್ಸಾಯ ಭಂಗಿ ೯೫೬ ೩೨
ಕುಂಬಳ ಪುಡೆಯ ೯೫೬ ೨೯
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪುಳಿಚಾರು ೯೫೬ ೩೨
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಭಂಜಿತ ಪಾಕ ೯೫೬ ೩೨
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಹಿಗಾಯಿ ೯೫೬ ೩೨
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಖಂಡ ಶೂಲ್ಯಕ ೯೫೩ ೧೧
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಫಲವಡಕೆ ದಾಳಿಲ ೯೫೪ ೨೨
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಫಲಶಾಕ ಮಡಕೆ ಮಾದಲ ೯೫೩ ೧೬
ಕೆನೆ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೪
ಕೆನೆ ಮೊಸರು ೯೧೩ ೧೧
ಕೊಣಬಿನ ಹೀರೆಗಾಯಿ ೯೫೧
ಕ್ಷತಕ್ಷೀರ ರಂಭಾ ಕುಸುಮ ಪಾಕ ೯೩೩ ೩೯
ಕ್ಷೀರಪಾಕದ ಪನಸ ಫಲ ೯೬೨ ೩೯
ಕ್ಷೀರ ರಂಭಾ ಪಾಕ ೯೪೮ ೮೪
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಫೇನ ೯೦೨ ೩೫
ಖಂಡಡಘೃತ ಪೂರ ೮೯೯ ೨೧
ಖಂಡ ಮಂಡಕ ೯೦೦ ೨೮
ಖಂಡ ರಂಬಾಕುಸುಮ ೯೪೧ ೫೨
ಗಜಫೇಣಿ ೯೦೫ ೫೨
ಗಾರೆಗೆ ಗಳಿಲೆ ೯೩೩
ಗುಜ್ಜರಿವೇಣಿ ೯೦೪ ೪೫
ಗುಡಪಾಕ ೯೧೭ ೨೯
ಗುಡಾಮಳಕ ೯೨೬ ೧೮
ಗೋಧುವೆ ಅಂಬಲಿ ೯೧೯ ೪೦
ಗೋಧೂಮ ಪುಡಿ ಪನಸ ೯೬೩ ೬೫
ಗೋಧೂಮ ರಂಭಾ ಕುಸುಮ ೯೪೦ ೪೮
ಗೋಳಕ ೯೧೩ ೧೩
ಗೌರ ಬದನೆ ೯೩೬ ೨೪
ಗೌರೊಡೆ ೯೦೯ ೬೯
ಘೃತಸಾರ ದಧಿ ೯೧೩ ೧೦
ಚಣಕ ರಂಬಾ ಕುಸುಮ ೯೪೧ ೫೧
ಚಂದ್ರಫೇನ ೯೦೮ ೬೪
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ೯೧೦ ೭೫
ಚಿತ್ರದೊಡೆ ೯೦೮ ೬೬
ಚಿಲುಮುರಿ ಛೀರಫೇಣಿ ೯೦೫ ೫೦
ಚುಚ್ಚುಗಳಿಲೆ ೯೬೬
ಚುಚ್ಚುರೊಟ್ಟಿ ೮೯೭ ೧೦
ಚೂತ ಫಲಸಾರ ದಧಿ ೯೨೩
ಚೂರ್ಣ ರಂಭಾಕುಸುಮ ೯೪೨ ೫೬
ಜಿಹ್ವಾಮರತ ೮೯೮ ೧೫
ಜಿಹ್ವೆಸೊದೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಾಕ ಜೇನುಕೂಡ ೯೧೦ ೭೬
ತಕ್ರ ೯೧೩ ೧೩
ತಕ್ರರಂಬಾಕುಸುಮ ೯೩೮ ೩೬
ತಕ್ರೋದನ ೯೨೭ ೨೭
ತವರಾಜ ೯೦೭ ೬೧
ತುಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ೯೦೦ ೨೪
ತುಪ್ಪದ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೨
ತುಪ್ಪ ಬದನೆ ೯೩೩ ೧೩
ತುಂಬು ಬದನೆ ೯೩೩ ೧೨
ತುಂಬುವಾಳೆಗಾಯ್‌ ೯೪೬ ೭೪
ತುಳುವ ಬದನೆ ೯೩೨
ತುಳುವ ಹೀರೆಕಾಯಿ ೯೫೧
ದಧಿಸಾರ ಬದನೆ ೯೩೨
ದಧಿಸಾರಿಕಾಮೋಚ ಕುಸುಮ ೯೩೯ ೪೨
ದಧಿಸಾರಿಕಾ ಹೀರೆ ೯೫೧
ದಿಡ್ಡಣಿಗೆಯೊಡೆ ೯೦೮ ೬೬
ದುಗ್ಧಾಕ ಕದಳೀಕುಸುಮ ೯೪೩ ೬೩
ದುಗ್ಧ ವೃಂತಾಕ ೯೩೪ ೧೮
ದುಸ್ಸಾಯ ಭಂಗಿ ೯೩೨
ಧಾರಾಂಬು ೯೧೯ ೪೨
ನಕ್ಷತ್ರಫೇನ ೯೦೮ ೬೪
ನವಜಿಹ್ವೆಸುಧೆ ಹೀರೆ ೯೫೧
ನವನೀತೋದನ ೯೨೨
ನವ್ಯೋದಕ ೯೧೯ ೪೩
ನಾನಾಪರಿಯ ಸೀಕರಣಿ ೯೫೯ ೯೦
ನಾಳಿಕೇರ ಕ್ಷೀರರುಜ ೯೨೪ ೧೩
ನಾಳಿಕೇರ ರಸಾಯನ ೯೧೭ ೩೧
ನಾಳಿಕೇರೋದನ ೯೨೬ ೨೩
ನಿಜತಕ್ರಸಾರ ಶಿವರಸ ೯೨೮ ೩೨
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೦
ನೀರ್ವತ್ತಿಗೆ ೮೯೯ ೧೯
ನೆಲ್ಲಿ ಬದನೆ ೯೩೩ ೧೦
ನೆಲ್ಲಿಯಕಾಯ ಕಟ್ಟಶನ ೯೨೬ ೨೧
ನೇತ್ರಗರ್ಭಿತ ಪನಸ ಪಾಕರಸ ೯೫೮ ೪೦
ಪಕ್ವಫಲ ವೃಂತಾಕ ಪಾಕ ೯೬೭ ೩೦
ಪಂಚಫಲ ಸುಧಾರಸದೆಣ್ಣೆ ಹೂರಿಗೆ ೯೦೧ ೩೧
ಪನಸ ಬದನೆ ೯೫೦ ೫೨
ಪನಸ ಭಂಜಿತಶಾಕ ೯೫೦ ೫೩
ಪನಸ ರಂಭಾಕುಸುಮ ೯೫೦ ೫೨
ಪನಸ ಸೀಕರಣೆ ೯೬೧ ೫೭
ಪರಡಿಪ ಯಸ ೯೨೩
ಪರಿಮಳಿತ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ೯೫೬ ೩೦
ಪಲಸಿನ ಚಿತ್ರಪಾಕ ೯೬೫ ೭೪
ಪಲಸುಗಾಯ್‌ ಕೊಣಬು ೯೫೭ ೩೮
ಪಾಟಳಿ ರಸಾಯನ ೯೧೭ ೨೬
ಪಾಣಿಭಾತು ೯೨೯ ೩೫
ಪಾರ್ವತೀಮತದ ರಸಪಾಕ ೯೫೮ ೪೧
ಪಾವುಡ ೯೦೧ ೩೩
ಪಿಂಡಘೃತ ಪೂರ ೮೯೯ ೨೦
ಪೀಯೂಷ ಪಿಂಡ ೯೧೦ ೭೬
ಪುರಿವಿಳಂಗಾಯಿ ೯೦೨ ೩೪
ಪುಳಿಚಾರು ಬದನೆ ೯೩೨
ಪೂಡೆ ೯೩೫ ೨೩
ಪೂರಣಪನಸ ಫಲಪಾಕ ೯೫೯ ೪೬
ಪೂರಣಪಾಕ ವೃಂತಾಕ ಫಲ ೯೩೫ ೨೦
ಪೇಱಣಿ ಹೂರಿಗೆ ೯೦೪ ೩೦
ಪೊರೆಯ ಲಡ್ಡುಗೆ ೯೦೬ ೫೬
ಪೇಣಿ ೯೦೪ ೪೬
ಬಟ್ಟತ್ರಿಕವದನೆ ೯೩೬ ೨೫
ಬದನೆ ಹುರುಳಿಗಾಯಿ ೯೩೩ ೧೧
ಬಾಬರ ೯೦೧ ೩೩
ಬಾಳೆಯ ಕೊಣಬು ೯೩೮ ೩೪
ಬಾಳೆಯ ತಾಳಿಲ ೯೩೮ ೩೪
ಬಾಳೆಯ ಪುಡೆಯ ೯೩೮ ೩೪
ಬಾಳೆಯ ಹೊಡೆಯಡಕೆದಾಳಿಲ ೯೫೪ ೨೨
ಬಿಚ್ಚುಪೇಣಿ ೯೦೫ ೪೯
ಬಿಚ್ಚು ಹೂರಿಗೆ ೯೦೦ ೨೮
ಬಿಲ್ವಫಲಸಾರ ದಧಿ ೯೧೩ ೧೨
ಬಿಳಿಯ ಮಂಡಗೆ ೯೦೧ ೨೯
ಬುದ್ಬುದ ಫೇನ ೯೦೮ ೬೪
ಬೆಣ್ಣೆಗಡುಬು ೯೦೭ ೬೨
ಬೆಣ್ಣೆಗಾರಿಗೆ ೮೯೯ ೨೩
ಬೆಣ್ಣೆಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೧
ಬೆಲ್ಲವತ್ತಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಶನ ೯೨೬ ೨೧
ಭಕ್ತಫಲ ನೀರ ಪನಸ ೯೬೧ ೫೮
ಭಂಜಿತಶಾಕ ಹೀರೆ ೯೫೧
ಭಿನ್ನರುಚಿ ವೃಂತಾಕ ೯೩೩
ಭುಕ್ತ ಕದಳೀ ನವ್ಯಪಾಕ ೯೪೭ ೮೩
ಭುಕ್ತ ವೃಂತಾಕ ೯೩೪ ೧೭
ಭುಕ್ತಿಕಾಂಚಿಕ ತಕ್ರೋದನ ೯೨೭ ೨೮
ಭೋಜನಾಧಿಕ ರೊಟ್ಟಿ ೮೮೯ ೧೪
ಭೋಜನಾಂತಿಕ ತಕ್ರೋದನ ೯೨೭ ೨೬
ಮಂಡಕಮಿಶ್ರ ರಂಭಾಕುಸುಮ ೯೪೨ ೫೫
ಮಂಡಗೆ ಉರುಳಿ ೯೦೨ ೩೮
ಮಂಡಗೆ ಹೂರಿಗೆ ೯೦೦ ೨೮
ಮಥಿತ ೯೧೩ ೧೩
ಮಧುನಾಳ ೯೦೨ ೩೭
ಮಧುರ ವೃಂತಾಕ ೯೩೩ ೧೪
ಮಾಗುಳಿ ಬೇರು ಕಟ್ಟಸನ ೯೨೬ ೨೧
ಮಾತುಳಂಗಕೇಸರದುದಕಪಾಕ ೯೨೪
ಮಾತುಳಂಗ ರಂಜಿತ ದಧಿ ೯೨೫
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೦
ಮಾವೆ ರಸ ೯೨೦ ೪೬
ಮಾಷಕಲ್ಪಿತ ನವ್ಯಕದಳೀ ಕುಸುಮಪಾಕ ೯೪೧ ೫೦
ಮಾಷ ಲಡ್ಡುಗೆ ೯೦೬ ೫೭
ಮಿಶ್ರರಂಭಾ ಕುಸುಮ ೯೩೭ ೪೧
ಮುಳುಗುಗಾಯಿ ಹೀರೆ ೯೩೨
ಮುಚ್ಚುಳರೊಟ್ಟಿ ೮೯೭ ೧೧
ಮುದ್ಗರಂಭಾಕುಸುಮ ೯೪೧ ೫೩
ಮುಸುಕಿನೊಡೆ ೯೦೮ ೬೭
ಮೊಸರೊಡೆ ೯೦೯ ೭೦
ಮೋಚ ಫಲದೊಡೆ ೯೪೯ ೭೬
ಯೋಗ ಕಡಳೀಪಾಕ ೯೪೯ ೮೯
ರಂಭಾಶೂಲ್ಯಕ ೯೪೮ ೮೬
ರಸಾಲದಧಿ ೯೧೩
ರಾಜಾನ್ನದಕ್ಕಿಯನಶನ ೯೨೨
ಲಡ್ಡುಗೆ ೯೦೫ ೫೩
ವಾಯುಪುಟ ಮಂಡಗೆ ೯೦೧ ೨೯
ವಿದಳಹುಗ್ಗಿ ೯೨೩
ವಿವಿಧ ಸಂಬಾರ ಹೀರೆ ೯೫೦ ೧-೪
ವೃಂತಾಕ ರಂಭಾಕುಸುಮಪಾಕ ೯೪೦ ೪೫
ಶಾಕವಂಗಿ ೯೬೪ ೧೬
ಶಿವ ರಸೋದನ ೯೨೮ ೩೧
ಶುದ್ದೋದನ ೯೨೨
ಸಕ್ಕರೆ ಕಜ್ಜಾಯ ೯೦೩ ೪೧
ಸಕ್ಕರೆ ಗಾಯಿ ಹೀರೆ ೯೫೧
ಸಕ್ಕರೆ ಬದನೆ ೯೩೨
ಸಕ್ಕರೆ ಬುರುಡೆ ೯೦೪ ೪೪
ಸಮುದ್ರ ಫೇನ ೮೯೯ ೨೩
ಸಂಭಾರಗುಂಬಳ ೯೫೭ ೩೪
ಸರವಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ೯೨೩
ಸರ್ಷಪ ಸಮೇತಾಂಬುಭಾತು ೯೨೮ ೩೪
ಸವಡು ರೊಟ್ಟಿ ೮೯೭ ೧೨
ಸಾಸುವೆ ಕಟ್ಟೋಗರ ೯೨೬ ೨೦
ಸಾಸುವೆ ಬದನೆ ೯೩೬ ೨೭
ಸಿಡಿಯಳೆಯ ಕೂಳು ೯೨೮ ೩೦
ಸಿತಪಾಕದೊಡೆ ೯೭೦ ೭೦
ಸಿತಮೋಚಪಾಕ ೯೪೮ ೮೮
ಸಿತಮೋಚ ಫಲ ೯೪೮ ೮೫
ಸಿತಾಮಳಕ ೯೬೯ ೧೮
ಸಿಂಧು ೯೧೩ ೧೩
ಸಿಹಿ ಕಳಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ೯೧೪ ೧೬
ಸಿಹಿಯಂಬಲಿ ೯೨೮ ೩೮
ಸುಗಂಧ ತಕ್ರೋದನ ೯೨೭ ೨೭
ಸುಧಾಪಿಂಡ ೯೦೧ ೩೨
ಸುಪ್ಪವುಗು ೯೦೩ ೪೨
ಸುಪ್ಪಾಣಿ ೯೦೬ ೩೬
ಸೂಸಲು ಸಕ್ಕರೆ ೯೦೭ ೫೯
ಸೊಜ್ಜಿಗೆ ಹೂರಿಗೆ ೯೦೦ ೨೫
ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಸಹಿತ ರುಚಿರೋಗರ ೯೨೬ ೨೨
ಸ್ವಾದುತರ ಪನಸ ಫಲಪಾಕ ೯೫೭ ೩೭
ಹಂಸೋದಕ ೯೧೯ ೪೧
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಪುಡೆಯ ೯೫೭ ೩೬
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಣಬು ೯೫೭ ೩೬
ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಾಳಿಲ ೯೫೭ ೩೬
ಹಸಿ ಅಳೆಯಶನ ೯೨೮ ೨೯
ಹಾಲಹೂರಣಗಡುಬು ೯೦೬ ೫೮
ಹಾಲಂಗರವಳಿಗೆ ೮೯೯ ೧೯
ಹಾಲುಗಾರಿಗೆ ೮೯೯ ೨೨
ಹಿಮಾಂಬು ಪಾನಕ ೯೧೬ ೨೫
ಹೀರೆ ಕಹರಿ ೯೫೧
ಹೀರೆ ಪೂರ್ಣವಟ್ಟಿ ೯೫೧
ಹೀರೆ ಶಾಕವಂಗಿ ೯೫೧
ಹೀರೆ ಶೂಲ್ಯಕ ೯೫೧
ಹುಣಿಸೇಕಾಯಿ ಪಾಯಿಸ ೯೨೪ ೧೦
ಹೂರಣದ ಹಲಸುಗಾಯ್‌ ೯೫೭ ೪೮
ಹೂರಣದೊಡೆ ೯೦೮ ೬೫
ಹೂರಣ ಬದನೆಗಾಯಿ ೯೩೫ ೨೧
ಹೂರಣ ವೃಂತಾಕ ೯೩೫ ೧೯
ಹೂರಿಗೆ ೯೦೦ ೨೬
ಹೊಗೆ ಹಾಲ ಮೊಸರು ೯೩೬ ೧೦
ಹೇರೀಳೆ ಪಾಯಸ ೯೨೪ ೧೦