ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳು

Assonames  ಸ್ವರಪ್ರಾಸ
Broken lines  ಕಡಿಗೆರೆ
Composition Process  ಸಂಯೋಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
Dichronic  ದ್ವಿಕಾಲಿಕ
Enjembment  ಪಾದೋಲ್ಲಂಘನ
Episodic event  ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಘಟನೆ
Episodic formulae  ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸೂತ್ರ
Fixed text  ಸ್ಥಿರ ಪಾಠ
Form  ರೂಪ
Formulaic expression  ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
Function  ಕಾರ್ಯ
Multiform  ಬಹುರೂಪ
Performer  ಪ್ರದರ್ಶಕ
Performance Theory  ಪ್ರದರ್ಶಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ
Oral formulaic theory  ಮೌಖಿಕ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ
Ornamentation  ಆಲಂಕಾರಿಕತೆ
Repertoire  ಕಾವ್ಯ ಭಂಡಾರ
Synchronic  ಏಕಕಾಲಿಕ
Theme  ವಸ್ತು
Thmatic repertoire  ವಸ್ತುಭಂಡಾರ

 

ಆಕರ ಸೂಚಿ

Bowra CM 1952
Heroic Poetry: London Macmillan

Claus Korom 1991
Folkloristics are Indian Folklanore RRC Udupi.

Honko, Lauri 1996
Textmatlishing the Siri Epic. FFE No. 264 Helsinki.

1998

In eollaboration with Chinnappa Gowda, Anneli Honko and Viveka Rai, The Siri Epic as performed by Gopala Naika Part I FFC 265 Helsinki.

Lord, Albert B. 1960
The Singer of Tales, Cambridge mass, Harvard University Press. Parry Milliman 1930

Studies in the epic technique or verse making. Harware studies in classical Philosophy.

Dundus, Allen 1988

The Theory or oral composition by Foley, John Miles, in Introduction.

ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ೧೯೯೫
ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲ: ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಜೆ ಕ್ಲಾಸ್‌
ಪು. ೩ ಸಿರಿ: ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ.

ನಾವಡ ಎ.ವಿ. ೧೯೯೨

ಮೌಖಿಕಕಾವ್ಯ ಸಂಯೋಜನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: (ಜಾನಪದ ಸಮಾಲೋಚನ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ) ಪು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು.

೧೯೯೯

ಮೌಖಿಕ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ( ಒಂದು ಸೊಲ್ಲುನೂರು ಸೊರ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)
ಪ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು.

ಮ್ಯಾನರ್ ೧೮೯೬
ಪಾಡ್ದೊನೊಲು ಪ್ರ: ಬಾಸೆಲ್ಮಿಶನ್ಪ್ರೆಸ್ಮಂಗಳೂರು.