ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸೀತೆ

ಹನುಮಂತ

ಸುಗ್ರೀವ

ಕಪಿಗಳು

ವಿಭೀಷಣ

ಜಾಂಬವ

ಅಂಗದ

ಸರಮೆ

ತ್ರಿಜಟೆ

ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನಿ

ಸುಷೇಣ

ಅತಿಕಾಯ

ರಾವಣ

ಚಾರಕ (ರಾವಣನ ಕಡೆ)

ದೀರ್ಘೋದರ

ಅತಿಕಾಯನ ಸಾರಥಿ

ಕಾಲನೇಮಿ

ದೇವಸ್ತ್ರೀ

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ

ವಿದ್ಯುತ್ಕೇಶಿ

ಮಾಯದ ಮುನಿಗಳು

ಪುರನಾರಿಯರು

ಚಾರಕ