ರಾಗ ಕೇತಾರಗೌಳ ಝಂಪೆತಾಳ
ಆ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ಭರದೀ | ಬಳಿಕ ಪವ | ಮಾನಸುತರತಿರೋಷದಿ ||
ತಾನೆ ನರಹರಿಯಾದನೂ | ಗರ್ಜಿಸುತ | ಲಾನಿತಂಬಿನಿಗೆಂದನೂ                       ||೧೯೮||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ
ಆರಿಗೆ ಭೋಜನ ಸಮಯವು ನಗರದೊ |
ಳಾರಿಲ್ಲವೆ ಜನರೂ ||
ಮಾರಿಗೆ ತುತ್ತಾದರೊ ಮೌನವೊ ಯೆನ |
ಗಾರು ತಡೆಸಿದವರು                     ||೧೯೯||

ಸುರಿಯದೆ ವರ್ಷವು ಬೆಳೆಯದೆ ಧಾನ್ಯಗ |
ಳುರೆದುರ್ಭಿಕ್ಷಕರ ||
ಕರವಿಡಿದಿಹ ತರುಣಿಯರಿನಿಬರತಾ |
ನರಿತುಬಿಡುವುದವರ                     ||೨೦೦||

ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಯನು ಪೊಗುತಲಿ ಪಾಲ್ಮೊಸ |
ರೆಲ್ಲವ ಕದ್ದುಣುವ ||
ಖುಲ್ಲಗೋವಳನಿಗೆ ದೊರೆತನವಾದಡೆ |
ಬಲ್ಲೆನೆ ನೀತಿಯವ                        ||೨೦೧||

ಮಾವನ ಶಿರವನರಿದು ಮೊಲೆಗೊಟ್ಟಳ |
ಜೀವವ ತೆಗೆದಧಮಾ ||
ಭಾವನ ಮಿಗೆ ಸಂಭಾವಿಸುವನೆ ಜಗ |
ತೀವಲಯದೊಳಮಮಾ                ||೨೦೨||

ಜಲರುಹಭವಸುರಮುಖ್ಯರ ಸನ್ನುತಿ |
ಗೊಳುವ ಪ್ರಭುತ್ವವನೂ ||
ಕಳಗೊಂಡೀನರನಾದವನೆಮ್ಮಯ |
ನೆಲೆಯರಿವನೆ ತಾನೂ                  ||೨೦೩||

ಭಾಮಿನಿ
ಮಾನಭಂಗಿತನಾದೆ ನಿನ್ನೀ |
ಮಾನಹೀನನ ಕಾಂಬುದೆನಗೆ ಸು |
ಮಾನವಲ್ಲೆಂದೆನುತ ಮಾರುತಿ ಕನಲಿ ಮೊಗದಿರುಹೆ |
ದಾನವಾಂತಕನರಿತು ಮನದಲಿ |
ತಾ ನಗುತ ಕರೆದೊಳಗೆ ಬರುತಲಿ |
ದೇನು ತಡೆದವಳಾವಳೇತಕೆ ಕೋಪವೆನೆ ನುಡಿದ                   ||೨೦೪||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ
ಸಿಂಧುಶಯನನೀ ಮುನಿದಡೆ | ಇಂದಿಗೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿನಗ |
ದೊಂದು ತುತ್ತನ್ನಿಹುದೆ ಬಾಯ್ಗೆ | ಬಂದೆನೋರ್ವನೇ ||
ಮಂದರಾಧ್ರಿಧರನೆ ಕರುಣ | ದಿಂದಲೆನ್ನನುಳುಹು ಪೋಪೆ |
ನಿಂದು ತಡೆಸಿದರಕ್ಷಣಕೆ | ಚಂದವೈಸಲೇ                  ||೨೦೫||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಏಕತಾಳ
ಎನೆ ಮುರಾರಿ ನಗುತ ನುಡಿದ | ಘನವಿಕ್ರಮಿಯೆ ಸೈರಿಸಹಹ |
ಗುಣವಿಹೀನರಕಟ ನಿನ್ನ | ನಿನಿತು ತಡೆದರೇ               ||೨೦೬||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಕೊಡೆ | ನರನ ಸಲುಗೆಯೆನಗೆಯಿಹುದೆ |
ಪುರದ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯೆನ್ನ | ಬರಿದೆ ತಡೆಸಿದೇ ||
ಹರಿಯೆ ನೀನಿಲಿಸಲ್ಕದೇನು | ಕೊರತೆಯಪ್ಪುದೆನಗೆ ಭೂಪ |
ನೊರೆದುದಲ್ಲವೆಂಬುದೇಕೆ | ಗರುವತನವದೂ             ||೨೦೭||

ವಾರ್ಧಕ
ಮರುತಸುತನಿಂತೆನಲು ಮುರಹರಂ ನಗುತವನ |
ಸೆರಗಪಿಡಿದಿತ್ತ ಬಾರೆನುತ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮುದ |
ವೆರೆದು ಬಿಗಿಯಪ್ಪುತಿಂತೆಂದನೆಲೆಸಖ ನಿನ್ನ ಸರಸಕಾಗಿಯೆ ದ್ವಾರದಿ ||
ಬರಿದೆ ನಿಲಿಸಿದೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮೈವರೊಡನೆ ನಾ |
ನೆರಡಣಿಸುವೆನೆ ಸಾಕು ಮರುಗಬೇಡೆನುತವನ |
ಕರವಪಿಡಿದೊಳಗೊಯ್ದು ಮಧುರ ಭೋಜನಗೈಸಿ ಮುದದಿ ಮತ್ತಿಂತೆಂದನೂ        ||೨೦೮||

ರಾಗ ಬೇಗಡೆ ಅಷ್ಟತಾಳ
ಮರುತನಂದನ ಪೇಳು ಸುಖವೆ ನಿಮ್ಮವರ್ಗೆ |
ಧರಣಿಪ ಫಲುಗುಣ ಮಾದ್ರೇಯರಿಂಗೇ ||
ವರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಕುಂತಿಯರಿಗೆ |
ಪುರ ಪರಿಜನ ಬಂಧುನಿಕರಕೆಲ್ಲರಿಗೆ              ||೨೦೯||

ಏನು ಕಾರಣದೊಳಟ್ಟಿದ ನಿನ್ನ ನೃಪನೂ |
ತಾನು ಮಖವನಾರಂಭಿಪನೆ ಪೇಳಿನ್ನು |
ಸಾನುರಾಗದಿ ಬಂದ ಪರಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ |
ನೀನರುಹೆನಲೆಂದ ವಾಯುನಂದನನೂ                    ||೨೧೦||

ರಾಗ ನಿಲಾಂಬರಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ
ಲೋಕನಾಯಕ ಲಾಲಿಸು | ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ |
ನೀ ಕರುಣವನಿರಿಸೂ ||
ಶೋಕಹರ ವರ | ನಾಕಪತಿ ನುತ |
ಶ್ರೀ ಕಮಲದಳನಯನ ಚಿನ್ಮಯ                 || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಕರಿವರದನೆ ನಿನ್ನನೂ | ನಂಬಿದವರ್ಗೆ |
ಬರುವುದೇನೆಡರದಿನ್ನು ||
ಹರಿಯೆ ನೀನಗ್ರಜನಿಗರುಹಿದ | ತೆರದಿ ಮಖವನು ತೊಡಗಲೋಸುಗ |
ಭರದೊಳಟ್ಟಿದನೆನ್ನ ನಿನ್ನನು | ಕರೆದುತರುವುದೆನುತ್ತ ಹರುಷದಿ              ||೨೧೧||

ನಿರತನಿನ್ನಯ ಪಾದವ | ನಂಬಿಹೆವೆಂಬು |
ದರಿತು ನಮ್ಮೊಳು ದಯವ ||
ಯಿರಿಸಿ ತನ್ನಪರಾಧವೆಲ್ಲವ | ಮರೆದು ಸರ್ವರವೆರಸಿ ಬಂದ |
ಧ್ವರವ ನಡೆಸಿದುಪೊರೆಯೊಯೆನುತಲಿ | ಹರಿತನಯ ಹರಿಚರಣಕೆರಗಿದ    ||೨೧೨||

ವಾರ್ಧಕ
ಮುರಹರಂ ಮುದದೊಳನಿಲಜನ ಶಿರವಂ ನೆಗಹಿ |
ಬರುವೆ ಗಜಪುರಕೆನುತ್ತಖಿಳ ಯಾದವನಿಕರ |
ತರುಣಿ ರುಗ್ಮಿಣಿ ಭಾಮೆದೇವಕಿಯರೊಡನೆ ಕರಿತುರಗ ಧನಕನಕಗಳನೂ ||
ನೆರಹಿ ರಥವೇರಿ  ಬಂದಾಜಾಹ್ನವಿಯ ತಟದೊ |
ಳಿರಿಸಿ ಪಾಳಯವನಿಭಪುರಕೆ ಬರೆ ಶ್ರೀವರನ |
ಧರಣಿಪತಿಯುಪಚರಿಸಿ ವಿಷ್ಟರದಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತಿಂತೆಂದನತಿವಿನಯದಿ        ||೨೧೩||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ
ದೇವಲಾಲಿಪುದು ವಸು | ದೇವದೇವಕಿಯು ಬಲ |
ದೇವಸ್ಮರ ಮುಖ್ಯ ಸತಿನಿವಹ ||
ನೀವು ಬಿಟ್ಟೈತಂದ | ಭಾವವೇನೈ ಭೀಮ |
ನಾವೆಡೆಯೊಳೆನಲು ಹರಿನುಡಿದ                  ||೨೧೪||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಏಕತಾಳ
ಕೇಳಯ್ಯಶಶಿಕುಲ ರಾಜಶೇಖರನೇ |
ಏಳಯ್ಯ ಸುರನದಿ ತಟಕಿನ್ನು ನೀನೇ ||
ಪಾಳ್ಯವೆರಸಿ ಬಂದೆ ಪರಿಕಿಸು ಮುದದಿ |
ಜಾಲವಲ್ಲಿದು ಭೀಮನರುಹಲು ಭರದಿ                       ||೨೧೫||

ವಾರ್ಧಕ
ಎನಲರ್ಜುನನ ಮೊಗವ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಜನೆಂದ |
ನಿನಿಬರೀಯಾದವನಿಕಾಯ ಸಹ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ |
ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದುದಚ್ಚರಿಯಲಾ ||
ವಿನಯದಿಂದವರ ಸತ್ಕರಿಸಿತಹುದೆಂದು ಪುರ |
ವನು ಶೃಂಗರಿಸಲರುಹುತನುಜರೊಡನೈದಿದಂ |
ಘನಮಹಿಮ ಸಹಿತ ಬಂದವರ ಮನ್ನಿಸುತಿರಲು ಭಾಮೆ ದ್ರುಪದಜೆಗೆಂದಳು          ||೨೧೬||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ಏಕತಾಳ
ಇಳೆಯೊಳು ಚದುರೆ ನೀ | ಲಲನೆಯೆನ್ನರಸನ |
ನೊಲಿಸಿಕೊಂಡನು ದಿನ | ದೊಳು ಮೀರ್ವೆನಮ್ಮ ||
ಬಲು ಪತಿವ್ರತೆ ಪತಿ | ಗಳನೈವರನ್ನು ಮ |
ರುಳು ಗೈವಳೊಳು ಮಾತಾ | ಡಲು ಬೆದರುವೆವು                    ||೨೧೭||

ಕರುಣ ವಾರಿಧಿಯ ನಾ | ನರಿತೊಲಿಸದಡೆನ್ನ |
ದುರುಳದುಃಶ್ಶಾಸನ | ಸೆರಗನೊಯ್ದಾಗ ||
ವರ ಮಾನಕಾಯ್ದವ | ರಿರುವರೆ ಕೇಳು ನಿ |
ನ್ನರಸನು ದಯದಿಂದ | ಪೊರೆದಿಹನೆನ್ನ                     ||೨೧೮||

ಸರಿ ಸರಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ | ನಿರತಗೃಹದಿ ನಿಲ ||
ದಿರುವ ಬಗೆಯ ಗೈದೆ | ಹರುಷವಿದಹಹ |
ಅರಿಯದೆ ಮಾತಾಡಿ | ದಿರವಕ್ಷಮಿಸುವುದೆಂದು |
ಭರದಿ ನುಡಿಯೆ ಭಾಮೆ | ಗೊರೆದಳ್ಪಾಂಚಾಲೆ             ||೨೧೯||

ಪಾರಿಜಾತವ ನೊಂಪಿ | ಸಾರಿ ನೀರಮಣನ |
ನಾರದಗಿತ್ತಬಳಿಕಾರಿನ್ನೊಡೆಯರು ||
ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಧವ | ನೋರ‍್ವನನಾಥರ್ಗೆ ||
ದಾರಿ ದೋರಿಪನಾತ ನಾಥನು ಪುಸಿಯೇ                  ||೨೨೦||

ಭಾಮಿನಿ
ಇನಿತು ದ್ರೌಪದಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ |
ವನಿತೆಯರು ನುಡಿಯುತಿರೆ ಮತ್ತಾ |
ಜನರು ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯೊಳು ಹಯವನು ಪೂಜಿಸಲ್ಕತ್ತ |
ದನುಜನನುಸಾಲ್ವಾಖ್ಯನಣ್ಣನ |
ಮನುಮಥನಪಿತ ತರಿದವೈರವ |
ನೆನೆದು ಸಿಡಿಲಂದದಲಿ ಭೋರ್ಗರೆದೆಂದ ಸಚಿವನೊಳು                        ||೨೨೧||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ
ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾರನೆ ಕೇಳು | ಹರಿ | ಪಿಂತಣ್ಣನ ಸಮರದೊಳು ||
ಪಂಥದಿ ತರಿದನು ಶಿರವ | ಮದ | ದಿಂದಲುರುಹಿದ ಪುರವ                   ||೨೨೨||

ಆ ವೈರವ ತಾಳುವೆನೇ | ಹುಲು | ಗೋವಳನವ ಬಾಳುವನೇ ||
ಜೀವಿಸಲೆಡೆಗೊಡದವನಾ | ರಣ | ದೇವತೆಗುಣಬಡಿಸುವೆನಾ                 ||೨೨೩||

ಮದನಾರಿಯ ಕರುಣದಲೀ | ಸಿಲು | ಕಿದ ಮದ್ರಿಪುವಿಂದಿನಲೀ ||
ಕದನದೊಳಣ್ಣನ ಪಗೆಯಾ | ಮುಗಿ | ಪುದಕಿದುಲೇಸಿನ ಸಮಯಾ          ||೨೨೪||

ಬಡಿದಹಿತರನಾ ಹಯವ | ಸೆರೆ | ಪಿಡಿಯಲು ಹರಿಯೈತರುವ |
ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾತನನೂ | ತರಿ | ದಿಡುತ ನುಡಿಯ ಸಲಿಸುವೆನೂ         ||೨೨೫||

ವಾರ್ಧಕ
ಎನುತ ಗರ್ಜಿಸಿ ಖಳಂ ಪಡೆವೆರಸುತೈತಂದು |
ಘನತರದ ಮಾಯದಿಂ ಕವಿಸಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯ |
ಜನಪ ಧರ್ಮಜನಧ್ವರದ ಹಯವ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಣ್ ನಿಜ ಬಲವನೂ ||
ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಪದ್ದಿನಾಕಾರದಿಂ ನಿಲಿಸಿ ಮ |
ತ್ತನುವರಕ್ಕುದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನಯ ಶರಾ |
ಸನದೊಳಂಬಂ ಸೇರಿಸುತ ಸಾಲ್ವನಾಪ್ತಭಟ ನಿವಹಕಿಂತೆಂದನಂದೂ     ||೨೨೬||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ
ಶೂರ ಸುಭಟರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ | ಚೋರ ಗೊಲ್ಲತರಳನೊಡನೆ |
ಭೂರಿ ವಿಕ್ರಮದೊಳು ಕಾದ | ಲಾರದವನನೂ ||
ಮಾರಿ ಬಳಗಕೀವೆ ನೀ ಮ | ಹಾರಣಾಗ್ರ ಗೈವನವನೆ |
ವೀರಮಿತ್ರ ನೆನಗೆ ಮುಂದೆ | ಸಾರಿ ಪೆಳ್ದೆನೂ              ||೨೨೭||

ಮಿತ್ರಭಾವವೆಣಿಸುತವಗೆ | ಮತ್ತೆ ಗೋಗಜಾಶ್ವಧನ ಸು |
ರತ್ನವನಿತೆಯರನು ಕೊಡುವೆ | ಸತ್ಯವೀನುಡಿ ||
ಯತ್ನದಿಂದ ಧುರದಿ ಗೋಪ | ಮೊತ್ತದೊಡೆಯನನ್ನು ಕೊಲಿರೆ |
ನುತ್ತ ನೇಮವಿತ್ತು ಗರ್ಜಿ | ಸುತ್ತಲಿರ್ದನೂ                  ||೨೨೮||

ಭಾಮಿನಿ
ಜನಪ ಕೇಳೀ ತೆರದೊಳತ್ತಲು |
ದನುಜನಿರುತಿರಲಿತ್ತ ಖಳ ಸಂ |
ಜನಿತಮಾಯಕೆ ಹಯವ ಪೂಜಿಸುತಿರ್ದ ನಾರಿಯರು ||
ಮುನಿಜನರು ತಲ್ಲಣಿಸೆ ಬೆರಗಿನ |
ಮನದೊಳೆಣ್ದೆಸೆಗಿರದೆ ಚದರ |
ಲ್ಕನುವರಿತು ದನುಜಾರಿ ತಲೆ ದೂಗುತ್ತಲಿಂತೆಂದ                   ||೨೨೯||

ರಾಗ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಏಕತಾಳ
ಕೇಳಿರೆನ್ನಯ ಮಾತನೊಲಿದು ನೀವೆಲ್ಲ ||
ಆಲೋಚಿಸುವುದೇತಕೆ ಸಮಯವಿದಲ್ಲ                      || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಇವನನುಸಾಲ್ವನೆಂಬವನೀತನಣ್ಣನ |
ಬವರದಿ ಪಿಂತೆ ಕೊಂದಿಹೆನದರಿಂದ ||
ಹವಣಿಸುತೆನ್ನ ವೈ | ರವಕಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ |
ಜವದೊಳೆಮ್ಮಯ ತುರ | ಗವನೊಯ್ದ ಖಳನು                       ||೨೩೦||

ದುರುಳನ ಗೆಲಿದಿನ್ನು | ತರುವರಾರೀ ನಮ್ಮ |
ತುರಗವನಾ ಸುಭ | ಟರಿಗೊಲಿದಿಂದೂ ||
ಮೆರೆವ ವೀಳ್ಯವನೀವೆ | ಧುರವಗೆಲ್ಲುವೆವೆಂಬ |
ಭರವಸೆಯಿರ್ದಡೆ | ಪೊರಡುವುದೆಂದ                       ||೨೩೧||

ಭಾಮಿನಿ
ಮುರಮಥನನಿಂತೆನಲು ಕೇಳ್ದತಿ |
ಧುರಸಮರ್ಥರು ಬೆದರಿ ಮೌನದೊ |
ಳಿರಲು ಕಂಡೀ ಪರಿಯನೆಲ್ಲವ ನಗುತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ||
ಭರದಿನಡೆತಂದಚ್ಯುತನಪದ |
ಸರಸಿಜಕೆ ತಲೆವಾಗಿ ತನ್ನಯ |
ಕರವ ಮುಗಿದಿಂತೆಂದನಾಕ್ಷಣ ಶೌರ್ಯದೇಳ್ಗೆಯನು                ||೨೩೨||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ
ತಾತ ಕೊಡು ವೀಳಯವ ವೈರಿ | ವ್ರಾತವನು ಗೆಲಿದಶ್ವವನು ತಹೆ |
ನೀತತೂಕ್ಷಣ ನೋಡು ಮಮಸ | ತ್ವಾತಿಶಯವ                     ||೨೩೩||

ವಾರುಹವ ನಾ ತಾರದಡೆ ವೃಷ | ಳೀ ರಮಣನುಗ್ರಗತಿಗಿಳಿವೆನು |
ಮೀರುವೆನೆ ನುಡಿಯಿದಕೆ ಕಳುಹೈ | ಭೂರಿ ಮುದದಿ                ||೨೩೪||

ಎನುತಲಾ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪೌರುಷ | ವನು ನುಡಿಯೆ ಕರುಣಿಸಲು ವೀಳ್ಯವ |
ದನುಜಹರನಡಿಗೆರಗಿ ಪೊರಟನು | ಘನತೆಯಿಂದ                   ||೨೩೫||

ಶಂಬರಾರಿಯು ಕದನಕೈದುವ | ದಂ ಬಳಿಕ ವೃಷಕೇತು ಕಾಣುತ |
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಗರುಡಧ್ವಜಗೆ ಮಣಿ | ದಂಬರದೊಳು                    ||೨೩೬||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ
ಜಲಜಾಕ್ಷನೆ ಕೇಳಿಂದು | ರಿಪು | ಬಲವನು ಸಮರದಿ ಕೊಂದು ||
ನಲಿಯುವ ಶಾಕಿನಿ ಗಣಕೇ | ದಿಗು | ಬಲಿ ಕೊಡುವೆನು ಈ ಕ್ಷಣಕೇ          ||೨೩೭||

ಧುರದಲಿಮದ್ಭುಜ ಬಲದಿ | ತ್ರಿದ | ಶರು ಮೆಚ್ಚುವ ವೋಲ್ಕಾದೀ ||
ತುರಗವನೊಯ್ದನಗೆಲಿದು | ತವ | ಚರಣಕೊಪ್ಪಿಸುವೆ ಪಿಡಿದೂ               ||೨೩೮||

ಕ್ಷಿಪ್ರದಿ ಖಳನ ನಿನ್ನಡಿಗೇ | ತಂ | ದೊಪ್ಪಿಸದಡೆ ಮುಂದೆನಗೇ ||
ವಿಪ್ರನ ಕೊಲಲೆಳಸಿದನಾ | ಗತಿ | ಯಪ್ಪುದು ಕಳುಹಿಪುದೆನ್ನ                  ||೨೩೯||

ಭಾಮಿನಿ
ದಿನಪಮೊಮ್ಮನ ಠೀವಿ ಪ್ರದ್ಯು |
ಮ್ನನ ಸಹಸ ನುಡಿಗಳನು ಕೇಳುತ |
ಚಿನುಮಯನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಹರುಷದೊಳಿತ್ತ ವೀಳಯವ ||
ಮಣಿರಥಕೆ ಮೀನಧ್ವಜವ ನಾ |
ಕ್ಷಣದೊಳಳವಡಿಸುತ್ತ ಧನುಶರ |
ವನುಗೊಳುತ ರಥವೇರಿ ಸ್ಮರನಡೆತಂದನಾಹವಕೇ                 ||೨೪೦||

ಕಂದ
ಬರುತಿಹ ಸ್ಮರನಂ ಸಾಲ್ವಂ |
ಪರಿಕಿಸುತಿವ ಮೀನ ಧ್ವಜನೆಂದರಿತಾಗಂ |
ಉರಿಮಸಗುತಲತಿ ಭರದಿಂ |
ಸರಿದವನಂ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತಾಸ್ಮರನೆಂದಂ              ||೨೪೧||

ರಾಗ ತುಜಾವಂತು ಮಟ್ಟೆತಾಳ
ಭಳಿರೆ ವೈರಿಸುಭಟ ಕೇಳೆಲಾ | ತೋರುವೆಯಾ ಬಾಹು |
ಬಲವ ರಣದೊಳೆಲವೊ ದುರ್ಬಲಾ                  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಆರೆಲಾ ನೀ ಪೇಳು ನಮ್ಮ | ವಾರುಹವ ಕದ್ದೊಯ್ದ ನಿನ್ನ |
ಭೂರಿಗರ್ವವಿಳಿಸಿದಪೆನು | ಸಾರಿ ಪೇಳ್ದೆ ಕೇಳು ಖಳ ಕು |
ಠಾರನೆನಿಪಹರಿಯ ತರಳನೂ | ನಾಬಿಡೆನಲ್ಲದಡೆ |
ಕ್ರೂರ ಶರದಿತರಿವೆ ನಿನ್ನನ್ನೂ | ನೀವಿಂತುಗೈದ
ಚೋರತನಕೆ ಮದ್ದನರೆವೆನೂ                     ||೨೪೨||

ಎನಲು ನುಡಿದ ಸಾಲ್ವನನುಜ | ದನುಜನನುಸಾಲ್ವಾಖ್ಯನಹೆನು  |
ನಿನಗೆ ಪಂಚಶರ ಪ್ರಯೋಗ | ವನಿತೆಯರೊಳು ಲೇಸುವಿರಹ |
ವೆನಗದಿಲ್ಲವಿಂದ್ರಿಯಂಗಳ | ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ |
ಸೆಣಸುತಿಹೆನು ತೊಡುವೆ ಶರಗಳ | ವಾರುಹವ ಬಿಡೆನು |
ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲ್ಲದಡೆ ನಿಲ್ಲೆಲಾ                     ||೨೪೩||

ಎಲವೊ ದೈತ್ಯ ಕೇಳು ನಿನ್ನ | ಛಲವ ತೋರುತಿಹೆಯ ನಿಲ್ಲು |
ಸುಲಭವೇನೂ ಪೇಳೆನುತ್ತ | ಜಲಜನಾಭನಾತ್ಮಜಾತ |
ಬಲುಶರಾಳಿಯಿಂದ ಮುಸುಕಲೂ | ಕತ್ತರಿಸಿಕ್ಷಣದಿ |
ಮುಳಿದುದೈತ್ಯಕಣೆಗಳೆಸೆಯಲೂ | ಬರೆ ಮಧ್ಯಪಥದೊ |
ಳಿಳೆಗೆ ಭರದಿ ಸ್ಮರನು ಕೆಡಹಲೂ                 ||೨೪೪||

ಭಾಮಿನಿ
ದುರುಳನಾಗಮಹೋಗ್ರ ಶರವನು |
ಸ್ಮರಗಿಡಲು ಸೈರಿಸದೆ ಮೂರ್ಛೆಯೊ |
ಳೊರಗೆ ರಥವನು ತಿರುಹಿ ಮತ್ತಾ ಸಾರಥಿಯು ಜವದೀ ||
ಬರಲು ಮದನನ ಹರಿಯು ಪರಿಕಿಸಿ |
ಭರಿತ ಪೌರುಷದಿಂದ ಮಮಸುತ |
ಧುರದಿ ರಿಪುಮಥನದೊಳು ಬಳಲಿದನೆನುತಲಿಂತೆಂದ              ||೨೪೫||

ರಾಗ ರೇಗುಪ್ತಿ ಅಷ್ಟತಾಳ
ಅಹಹಯಿನ್ನೇನೆಂಬೆನೂ | ಕಂಡೆನು ನಿನ್ನ |
ಸಹಸವ ಧುರದೊಳಾನು |
ಕುಹಕಿ ದೈತ್ಯನಗೆದ್ದು ತುರಗವ ತಂದಿಂತು |
ಬಹು ಬಳಲಿದೆಯ ನೀನು | ಪೇಳಿರವನು                   ||೨೪೬||

ಧುರ ಪರಾಕ್ರಮಿತಾನೆಂದು | ಗರ್ವದಿ ಭಾಷೆ |
ಯರುಹುತಲೆನ್ನೊಳಿಂದು ||
ಬರಿದಾಯ್ತು ತರುಣಿಯರೊಳು ಸರಸವೆ ಪೇಳು |
ಪುರುಷತ್ವವೆ ನಿನಗೇ | ಸೋತಿಹ ಬಗೆಗೇ                   ||೨೪೭||

ಪುರಕೆ ಪೋಗುವದೆಂತಿನ್ನು | ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಗ |
ದಿರುವರೆ ವಿಪುನವನ್ನು ||
ತೆರಳೆಕೊಡರು ಮುನಿ | ವರರು ಸೇರ್ದಡೆ ಬಾಣಾ |
ಸುರನಲ್ಲೀಶತಾನು || ನೆಲಸಿರ್ಪನೂ             ||೨೪೮||

ವಾರ್ಧಕ
ಗತಿ ನಿನಗೆ ಬೇರೇನ ಕಾಣೆನೈಪ್ರಾಪ್ತ ವಿ |
ನ್ನತಿಶಯದನಂಗತ್ವವೇ ನಿಜಂ ನಿನಗಿನ್ನು |
ಮತಿಹೀನಸುಡು ನಿನ್ನ ಬಾಳುವೆಯನೆಂದು ಹರಿಯೊದೆದನೆಡಗಾಲ್ತುದಿಯೊಳು ||
ಕ್ಷಿತಿನಾಥ ಕೇಳಿಂತು ಮುರಮಥನನಾಗ ಕಡು |
ಖತಿಯೊಳಾತ್ಮಜನಕಾಲ್ದಳದೊಳೊದೆಯಲ್ಕೆ ಮಾ |
ರುತಿಕಂಡು ಶತಪತ್ರ ನೇತ್ರನಡಿದಾವರೆಗೆ ಮಣಿದೆಂದ ದೈನ್ಯತೆಯೊಳು   ||೨೪೯||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ
ಲಾಲಿಸು ಭಕ್ತ ಸಂಜೀವ ಬಿನ್ನಪವ |
ಬಾಲನ ಮೇಲಿಷ್ಟು ಕೋಪವೆ ದೇವ ||
ಖೂಳನಾತನು ಮೋಸದಿಂದ ಗೆದ್ದಿಹನು |
ಮೇಲುದಳವ ಕಳುಹಿಸುವುದು ನೀನೂ                      ||೨೫೦||

ಬಲಹೀನನೇಸ್ಮರ ಸೋಲ್ವನೆ ಖಳಗೆ |
ಕಲಿಕರ್ಣ ತನುಜ ತಾನೈದಲೀ ಬಗೆಗೇ ||
ಕೊಳುಗುಳವನು ಗೆದ್ದು ತುರಗವತರುವ |
ಛಲದಂಕನಹ ನೋಡು ನಿಜವಿದುದೇವ                     ||೨೫೧||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಏಕತಾಳ
ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ರಣಧೀರ ಕೇಳಯ್ಯ |
ಕ್ರೂರಕರ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪೇಳಯ್ಯ              || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಭೂರಿ ಗರ್ವದಿ ಭಾಷೆ | ದೋರಿಕಾದಾಡಿ ಸೋ
ತೀರೀತಿ ಬರಲು ಶ | ರೀರಖಂಡನೆಯೂ |
ಸೇರಿತು ಸಾಕುವಿ | ಚಾರ ಸಹಸವಿರೆ |
ವಾರುಹವನು ತಾರೊ | ವೀರ ನೀನೆಂದು                  ||೨೫೨||