ಧರ‍್ಮರಾಜ
ದ್ರೌಪದಿ
ಜ್ವಾಲೆ
ಭೀಮ
ಸುವೇಗ
ಮದನಮಂಜರಿ
ಅರ್ಜುನ
ಬಾದರಾಯಣ
ಸಖಿಯರು
ವೃಷಕೇತು
ದೇವಕಿ
ಸೈರಂಧ್ರಿ
ಮೇಘನಾದ
ಅನುಸಾಲ್ವ
ಗಂಗೆ
ಯೌವನಾಶ್ವ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ

ಅಗ್ನಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ನೀಲಧ್ವಜ
ಉನ್ಮುಖ
ಸತ್ಯಭಾಮೆ
ಪ್ರವೀರ
ಚಾರಕರು ಇತ್ಯಾದಿ