ಸಂಧಿ : ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗ

ಧರ್ಮರಾಯ
ದುರ್ಯೋಧನ
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ
ಜಯದ್ರಥ (ಸೈಂಧವ)
ಸಮಸಪ್ತಕರು (ಸಂಶಪ್ತಕರು)
ಅರ್ಜುನ
ನಕುಲ, ಸಹದೇವ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಸುಭದ್ರೆ
ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳು
ಅಭಿಮನ್ಯು
ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾರಥಿ
ಕರ್ಣ
ಶಲ್ಯ
ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ
ದುಶ್ಯಾಸನ
ವೃಷಧ್ವಜ
ಭೀಮಸೇನ
ದುಶ್ಯಾಸನ ಕುಮಾರ
ದೇವೇಂದ್ರ
ಚಾರಕರು, ಪುರಸ್ತ್ರೀಯರು, ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರು

ಸಂಧಿ ೨ : ಸೈಂಧವ ವಧೆ
ಪಾಂಡವರು
ಸುಭದ್ರೆ
ವೇದವ್ಯಾಸರು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಜಯದ್ರಥ (ಸೈಂಧವ)
ಚಾರಕರು
ಕೌರವನ ಸಹೋದರರು
ದುರ್ಯೋಧನ
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರುತಾಯುಧ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಭೀಮಸೇನ
ಕರ್ಣ
ಭೂರಿಶ್ರವ