ಶ್ರೀರಾಮ

ದಮನ

ಅಗಸ್ತ್ಯ

ಸುಬಾಹುಕ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸೇವಕರು

ಶತ್ರುಘ್ನ

ಚಿತ್ರಾಂಗ

ಪುಷ್ಕಳ

ಸುಕೇತು

ಪುಷ್ಕಳ ಪತ್ನಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಧಿ

ಹನುಮಂತ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ

ಸುಮಂತ

ವೀರಮಣಿ

ರುಕ್ಮಾಂಗದ

ಈಶ್ವರ

ವೀರಭದ್ರ

ದೇವೇಂದ್ರ

ಗಣಗಳು

ಬೃಹಸ್ಪತಿ