ಪಾಂಡುರಾಜ                                            ಕೌರವಾದಿಗಳು

ಕುಂತಿ                                                      ದ್ರೋಣ

ಮಾದ್ರಿ                                                     (ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ)

ಕಿಂದಮ (ಋಷಿ)                                         ಕೃಪಾಚಾರ‌್ಯ

ವೇದವ್ಯಾಸ                                               ದ್ರುಪದರಾಜ

ಧರ್ಮರಾಜ                                               ಧಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ

ಭೀಮ                                                      ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ

ಅರ್ಜುನ                                                   ಹಿಡಿಂಬೆ (ಮಾಯಾಹಿಡಿಂಬೆ)

ನಕುಲ                                                     ಘಟೋತ್ಕಚ

ಸಹದೇವ                                                  ಬಕಾಸುರ

ಯಮಧರ್ಮರಾಜ                                      ಅಂಗಾರವರ್ಮ

ವಾಯುದೇವ                                             ಕೃಷ್ಣ

ಇಂದ್ರ                                                      ಬಲರಾಮ

ಅಶ್ವಿನಿದೇವತೆಗಳು                                     ದ್ರೌಪದಿ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ                                      ಮಾಗಧ

ಗಾಂಧಾರಿ

ಕೌರವಾದಿಗಳು

ದ್ರೋಣ

(ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ)

ಕೃಪಾಚಾರ‌್ಯ

ದ್ರುಪದರಾಜ

ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ

ದೂರ್ವಾಸ, ಗೌತಮ, ವನಪಾಲಕರು, ಬೇಟೆಗಾರರು, ಸಖಿಯರು, ಬಾಗಿಲಭಟಿರು, ಕರ್ಣ, ಪುರೋಚನ, ತಿರುಪೆಯ ಹೆಂಗಸು, ಐವರು ಮಕ್ಕಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಡಂಗುರದವರು, ಅಮರಾಂಗನೆಯರು, ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಜರುಗಳು.