ಧರ್ಮರಾಯ

ಕೌರವಾದಿಗಳು

ಮಾತಲ

ಭೀಮ

ಮೈತ್ರೇಯ

ಚಿತ್ರಸೇನ

ಅರ್ಜುನ

ಕಿರ‌್ಮೀರ

ಧೌಮ್ಯ

ನಕುಲ

ವೇದವ್ಯಾಸ

ಕಾಲಕೇಯ

ಸಹದೇವ

ಇಂದ್ರವ್ಯಾಸ

ನಿವಾತಕವಚರು

ದ್ರೌಪದಿ

ದೇವೇಂದ್ರ

ದ್ರುಪದ

ಸೂರ‌್ಯದೇವ

ಶಿವ (ಶಬರ)

ಕುಂತೀಭೋಜ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಶಿವೆ

(ಶಬರಿ)

ದ್ವಿಜರು, ದೂತರು, ಅಶರೀರವಾಣಿ, ಋಷಿಗಳು, ನಂದೀಶ್ವರ, ಕಿಾತಪಡೆ, ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತ್ಯಾದಿ.,