ಶ್ರೀರಾಮ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಹನುಮಂತ

ಜಾಂಬವ

ಕಪಿಗಳು

ವಿಭೀಷಣ

ರಾವಣ

ಇಂದ್ರಜಿತು

ಮಂಡೋದರಿ

ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಪುರೋಹಿತ

ಸೇವಕ