ಪಾಂಡವರು
ದ್ರೌಪದಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಕೌರವ
ದುಶ್ಶಾಸನ
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಶಕುನಿ
ಸಂಶಪ್ತಕರು
ಚಾರಕರು
ಕರ್ಣ
ಕ್ಷೇಮಧೂರ್ತಿ
ಶಲ್ಯ
ಹನುಮಂತ
ವೃಷಸೇನ
ಅಶ್ವಸೇನ (ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ)
ಕೃಪ
ಕೃತವರ್ಮ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಸೈನಿಕರು