ಪುರುಷರು                                                                     ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಕುಂತೀಭೋಜ-ಕುಂತಿ ದೇಶದ ಅರಸು ಭೀಷ್ಮ                        ಕುಂತಿ

ದೂರ್ವಾಸ ದ್ರೋಣ                                                          ಸಖಿಯರು
ಸೂರ್ಯ ದ್ರುಪದ                                                             ರಾಧೆ

ಆದಿರಥ ಋಷ್ಯಶಂಗ                                                         ಋಷಿ ಪತ್ನಿ

ವೃದ್ಧಕ್ಷತ್ರ-ಸಿಂಧು ದೇಶದ ರಾಜ ಜರಾಮನ್ಯು ರಾಕ್ಷಸ                ಮಾದ್ರಿ

ಧಮಘೋಷ=ಚೇದಿ ದೇಶದ ರಾಜ ವಿಪ್ರವೇಷದ-ಇಂದ್ರ             ಚಾರಕರು

ಪಾಂಡುರಾಜ-ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಅರಸ ದುಶ್ಯಾಸನ                   ದೂತರು

ಪರಶುರಾಮ ದುರ್ಯೋಧನ                                              ಇತ್ಯಾದಿ

ವಸುಷೇಣ-ಕರ್ಣನ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಧರ್ಮರಾಯ

ಮಗ ಭೀಮ

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಅರ್ಜುನ

ಗಾಲವ-ಮುನಿ ಸಿಂಹ-ಮಗ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗಣ